một số biện pháp gây hứng thú cho học sinh học lịch sử 9 trường thcs phương trung

13 290 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2015, 09:19

  !"#$%& '()*+,-(.*'/0   !"#$%&'()*+,)-(.%    ! /01234536#7 1892:9;<9=4>?@A?BC ;<01,14?>@@D E%0F4:,03 "06%G2:%4 !"# HI$%#83<G4-/% JI1,2-,4KL M$<GN+-8456%=O  "#$%&% #'()*+, / 10,.&#2#/30 -8/%&6%=O&1<$2P$('2,Q#:2H+-8/%R2 (S2GTM3%-0J% 2#U2VWQ#8I6%V0J%+-8/%X%#9Q#:2H+-8/%&6%=OX3Y<&1< %,/%=PZ2W=*[J%"PN01\#=U#=]%Q#:[E92^,Q#8&#'2%V'2E%&6% =OTH0'890J%LU8+*J2_("(:(+-8/%&6%=O[G%`Q#:2J292*%J <F%23#:,+F%9$+#<G/%)IaIb%2HP18)<1%(N2H<\#=U#=]%Q#:2H +-8/%X%#9Q#:2H+-8/%&6%=OX3010J%(:2#82c2c%%*%9=:2-,9U8 2.%,/%=2,Q#:2H+-8/%T d1:,+F%53G%eIa2KX4-8&6%=O%ePf2%E+-8%:HIg  2h8(N[3#b%:2G<%E[G(N&1%:P]2P#$%%:%2ci&1<0J%9P]2X %j(k2N&-T0'8<F%Ic%%V0J%+-8/%&6%=OR2 &1 :,03[G 456 6*!*/7*'()*+,-(.*'/ >  !"#$%& '()*+,-(.*'/0 %`.(/%=H+#Ib%W[Z2Q#N%VQ#:[E9PZ201i%:%=*[J9J 2b%V&6%=O<1Q#2/"&1\#Ib%&6%=O2E%&1(N]<P]2Ib%PN%f2%V=* [JT ,W;<hIU89M$:,+F%011,2-,Ia01I2Z(2F% IS<i("(:( +-8/%%#8\2K("(:(+-8/%l2h8X92^m9l2h8I/%92%j(m=(" (:(+-8/%<iT,IX9 2h8W02&1 2S%E%9i+n9Q#:2H/%2'( %V/%=9%/%=(N%VI$2<01,Q#:2H,-2I$/%2'(92*(:2J92* [:<(:92*2H<[Z<[Z2E%9H21;&*%2*=:2-,9o&#8J[N;2*/%Tp# IX[G%Xq&1I\%,/%=,-2I$I$%&'(,12,1T_0iP$<G56%=O90J% 2Z('9LO&c%:%2G22K=O&J#&1[U#Ih#2392f2%VQ#:2H'2E%Q#:[E9[G Ib%PgQ#9[GIb%%,rT 80,.&9: ,2*%2ZJ890J%N+-8&6%=OR%:%2 !%2'2=*(:2#8 Ib%Z20201%E%;9Is%2t3%VP$<G&6%=OTp#2h8%G0n%V8Z#+-8/% PY("(:(+-8/%2#8p2_9:,03&,2#8pI-2Z2W$+#2,=:%:, [,9%/%=%_]%j(W$+#<12h8%GI/%%,%j(Tp#:,03% (:2#8Ib%2c2c%%*%9%U8E2.%,/%=2, /%T p(c/%=4%%.2U</%2'(9p#^<0n%,Y<G56%=O%`&1<G l(Fm9p#^<%X2U<&c-/%0H/%<G=O(NiQ#:p#=*[J9<_%2 T #_[]%(F%Ib%W0fIp232H0J%U8E2./%2'(%,/%=&1Ip#[G 2\2Z#2, /%56%=OT '89&1<2Z1,I\/%=%XE2.2, /%56%=OuX&1%U#g<1<v2h8 :,9%G:,&#G2;2R2i%[&3PF%NT#f2(:22K2*%2w01WIp#[J=x%X%V 12 92G<-+-%/Ip21=:[Z[J<; #!"%&'()*+,-(.*'/< #0+'1/2-34*56/2*6/**5/7 Z2=:[Z[J<182G[G%X2<0/&i%`<,Y2GQ#%:%2Z2&6%=O =y.(%:%^<%XIb%=*E2.2,/%2'(Tk2 .(%:%^<(:2#8Ib%2c=:2-,9 (:22\[N;2+#89H21%:%[z;9[qLN,2GQ#0J%]<P]2%:%=*[J9J 2b&6%=OT #$89*5:4:*5/;*<= {3%E#Ip21182G:(+F%:%("(:(=#4 d"(:(Q#=:24H<23%E#92Z1+* 2;<&i(%VIkJ(T d"(:(2,IS92N,&#'4!#[+* %VIkJ(92Z12,IS92N,&#'I\2K IX.2W[J<%,2Z2+-8T d"(:(Ip#24[\<20J%2Z(2#[Z2E%%V/%=Q# /%I\%XWIp# %`(tb(T >#?/-8@*5*5/;*<=1.:A1/*5/;*<= T_2b3%E#4/%=&i(B%V !"#T >T-<03%E#4,=#_2;</%>@Dd>@| >#2)A*5/;*<= d:B4{N,=:22*%2Z d:@99>43%E#2H<N:([]%(F%W2k2-2,%:%2Z2+-8T d:%2:2Z(2^,:(+FWN(:(Ia2H<Ib%I\2-,=*E2.%,/%=2,Q#:2H /%Y<U%,%f2&bJ#Q#N2,%:%2Z2+-8T  456 6*!*/7*'()*+,-(.*'/ D  !"#$%& '()*+,-(.*'/0 B#$%CD #!93EF'F=G*HI1J*+,*5/;*<=K #0-/;=LM*5NIHI1J*+,*5/;*<=  dY<U%,%f2&bN+-856%=O2,12 !"#X %#01%f2&bN+-8&6%=O[_BX3T d-,Ib%E2.%,/%=[/%<G&6%=OT #;=O=O*+A-HI1J*+,*5/;*<= /%=%XW[Z2E%%"PNf292GQ#%:%2Z2+-8:,03=O +F%:%Ik+t2*%Q#9E+F%GJ2G29=O+F8Z#2_0;/%J2#'292S %E%%:%,-2I$,-[,:<$2%:%%XJ#Q#NT }o%:%[q;(U2c%92Sb(9'I69I::9%:%=*[J&6%=O01 [q;=O+F%:%2N&6%=OT 4-,Ib%E2.%,/%=[/%<G&6%=O9%X2:I$3<2.% 2,/%2'(T #P-QA*5HI1J*+,*5/;*<= 10=>?@A'()  !"#Y<23I6P1La"#9%:%2#2U<#8J D[<9&12 %X=_&b/%=[:IGIE2ED2,#8JTS=_%:P$9:,039U03 J2-&1A|TSa$%XD~ 9=_:,03%X%#83<GN+-8<G56%=O&1DT,=_ IX<$2Ik%cp#2#S9=E%[g^8Z#•@>Ik%cI#G%,gTp#18%e%XNRc2 p#IZ%f2&bN+-8<G56%=O  Y<23I6P1IG+U0ip#21(h[2Z[:%#01[:(E%2-(9+,IX %XNRIZ'2E%01/%2'(%V/%=T$2=_(F#8f2Q#2U<IZ0J%/%2'( %V%,^<<H<$2=_0n%2 "9%%X=*(_b(0i12 2,0J%:,+F%7 2E%/%%,%:%^<T 80B(/>?5CD95E>6/0  T ,W;<hIU89%t0i0J%IS<i=:%:,[,<G56%=O2H0J%IS<i ("(:(+-8/%9=O+F%GJ2G201,+-8/%IaIb%p#:,03:(+FTp# IXIa.(%:%^</%=(:2#8Ib%02%VI$92c%%*%%V<H2,0J%&q$[Z 2E%9[c%2c%[N;=:2-,%V/%=2,Q#:2H/%2'(9.( /%=I$01J#Q#N "T ,19p#:,03%2*=:2-,%:%Ik+t+-8/%(tb(0i$+#%:%2Z2+-89 P1+-80H0'8p#2Z2+-82R3=I$9%X=E%&G%#_T \U%,%f2&b+-8)/%%,56%=O91;<9!R:,+F%011,2-,1$9 :,+F%#8JIa2 L#832S%E%%:%%#83Ip2'(#f%,:,039%,:,03 +*<$2=_2Z2+-8I-2N%,2,%:%%#$%2:,03%f(#8J9%f(21(_I\:,03%X%" $/%2'(2,IS[J<%#83<GT  i2U<&c<G56%=O%`&1€<G(F€Ia&1<%,[Gc2:,03%X=#8ql+-8%,L,m9 ,s%&1%`2#8p2NWH2,=:%:,[,83#%h#<1[G%.7IZ0J%Ih#2%p#=U#%, P1NTs2[:%9%"2H&6%=O&i(B+19s0p[Z2E%[Z%,/%=[X[;2, 0J%&q$[Z2E%T :%0Z2=:%:,[,<G&6%=OJ8%2*%=*f(+n/% =0H%[G[9+101Q#:p#=*[JT 8PY0J%[\%:%%U#%#8J&6%=O92<Q#2*%2Z9,-[,:I\2H<\#[Z2E%&6% =O%:%^<(N/%2#$%2K=*[J182:;<<$2%:%[G[T,IX<1h#Z2%:%^< %E2.0i<G/%1801%X%N<:%=b/%T i2U<&cL^<rP$<G56%=O01%,56%=O&1<G(F3/%=%2*%=*2'(2#2H< \#=U#P1/%<1%`+K&-R<E%I$/%2#$%WH2h8%G%,T =_%:%^<%& /%9 [Ib%gW<_%Q#2/%V&6%=O+U2$%p#^<%2g&.2.[G2N&  Ib%9,s%Z#%X^<1,2N& 2H2 2g2Z#2*2l^<%e[GPZ2%XI.[GmT [Ib%%:%2h89%GNI:(0p%:%=*[J&6%=OIX2Hp#^<%e[GPZ2%:%=*[J &6%=Of8+w901,2 1,9RIU#9+,&aI-,TTT 456 6*!*/7*'()*+,-(.*'/ |  !"#$%& '()*+,-(.*'/0 M$<G56%=O0_[G[9+w1<%:9p#:,03%%X("(:((tb(3 %e2-,2U<&c&1<%:%^<[G83#2c%9[GE2.2, /%56%=OT F#/>/'A'($9 b%(U%GN+-8<G&6%=O[_BT8Ih#;</%2GIa2Z1[N,=:201 '2f8I-I=_%:%^<f2& /%9Z#%X^<1,/%2HIp#<2c%f2I_(XT{[\< 2~(.29[\<2|~(.2%:%^<2 2G% 01,R=:%9R0R9Z#s(%U#g[X83# %h#%h=*2+#82Hh#Z2%:%^<[G&1<Ib%0H2Z[Z2Q#N[\<22"I_2f(TF2\4 {_ !q=_ g {: #PH •Z# B ‚@ D@ A@ ‚@ @ #R*55/S/:4:ƒ$+#%V8Z#%VIp21„ G010"HI>JHK'9L/A'HC#!"  !"#$%&'(%!#)* +,- ,2*%2wN+-89:,03%X2\+tp#&,-Ik+t2*%Q#[:%#Tp%" PN%.2%X2\(U%21PX<T FME k+t2*%Q#J0'24M,k<W+2c%&6%=O9+0'29%S0'2IaIb%P$0;,:LZ( -,s%%Ib%LZ(-T FMA k+t2*%Q#2-,H%:%&,-<GH9H0y9(<N92N%X%VIp&6%=OT FMA :%&,-Ik+t2*%Q#Q#8i%k<PNIk9="Ik9&b%Ik93P\#T ,-#."#$%&'(%!#)* +,- \=O+FIk+t2*%Q#<$2%:%%XJ#Q#N9PN2U :,03%hi+n /%=%:%Q#=:293%E#9&1<%,%:%^<\#YIk+t2*%Q#[G%`I" N&1WH0y92N9<GHTTT<1IX&1=*2\J9(N:W=*[J&6%=O0p I =_La$IaQ#TH0'8[=O+FPf2%EIk+t2*%Q#1,R23&i(92GIa[Z2b( 0i=O+F21&J#2<[N,01%:%%:%2HP18<J9<3#2N92 2#'293#Is%I\<TTT  01,=*(_b(IkP$("(:(+t& %V:,030i0J%=O+FIk+t2*% Q#<12GIa#8I$Ib%2_I[N;&1<0J%%V/%=23&i(4<]22f892^9X% (U2c%2Sb(TTT !#IU8&1<$2=_2Z2+-82GIa=O+FIk+t2*%Q#2,Q#:2HN+-8T FME c+F[+-8/2-#B./TT:%<-J2<2i%[N$=NI T$O*# >dM2S%E%%$=N_2Z(#I 2,;<B>BTG=yi2J#HD@TF=R%P$ %$=NIh#23ƒ!{9AC„&3<:8%Z#T QI*+UVWI G83#%h#%:%^<Q#=:2HN012N& %U#g4/0123144,56 789(:!#[/%=2N& 2Gi2J#01,%#_2:DdB>B9<$2=_$0323 2Z%V$J2<:%<-3RM]%{HIa/(2-=_1~(_1<5,ƒ1 $„I\&'(%P$%$=NIh#23RJ2<k<‚ ƒh;#96HO#9v /%#9#8wE%N9G*9#8w#U9"-%c„92c%%*%%#…P62Z 2i21&'(<$2IN%$=N282Z%,$J2<:%<-3TU8&1<$2G 1g%V<$2IHQ#h%.%VN9Y<23(_1<5,)<$2(_g9[G=h< #f292f(&'(%:%(_P#GP:,s%(_U890H0'8I\2:Ib%=*2^,+†%V2*%+U:(T J8G118Ib%LZ(-&1l2c%:%<-m%V1$TGQ#HN2F=R %P$%$=NIh#23%:%^<=yPZ2IU8[G%`&1<$2=*[JQ#2/%Vi%2<1% &1<$2+2c%&6%=O%VIf2i%%hIb%HWT F MA N2HI[2G +-8/2-X#B./T,21,%:%<-2Z2iS[Rq2::<B|~T $O*Ts22'J2I ƒBd~dB|„T 456 6*!*/7*'()*+,-(.*'/ ~  !"#$%& '()*+,-(.*'/0  GIHD‚ƒ!{9CC„$J2<2#832#8pN(XQ#U&3<:8%Z#9%, /%=Q#=:201g4;489()7%)5<0'=%(>3?!>(?!3? =: QI*+UVWI !#IX2G=y[Z2&#'4^,%`26%V&a2Fkc9I$J2<2#832#8pN(X Q#UIb%21&'(ƒ>>?>?B||„2-#8J#83MH)`,MY9k<D‚Ik%c+, k%c†#83:(&1<I$2RTTT8=#[I 9$J2<2#832#8pN (XQ#UIaI:2]&32Z(2'R8{]2011hƒ,MY„ FMG >'(0R/2-X#B./T##$%[:%Z2,1Q#_%%_2*%+U:(LU<&b%[Z2 2.%ƒB~D)B~|„T$O*TF%>TZ+6%&6%=O3M3VTG=O+FH~|5b% Ik%Z+6%JM3Vƒ!{9>D„I\2HP18+wPZT QI*+UVWI KN2G0K[Z2b(g/%=4#+ +,-;8@7ABC1D6E F3?!>(?!E#G1(%( ?H)C:T/%=2N& L,92G=yPS=#)<R $%,%:%^<W[Z2E%=#4b22K18D?DIZ‚?DQ#U2I:(U[#M]%92, 1892Ia23#+J2/%EI\<<5<9$%5'(T18‚?D9Q#UI6%RMN{j, (NIh#1T{Z2Q#N=#~18Q#U223#+J2,12,1%:%%EI\<9+J2>@@@239-><:8 P8T3)_2%`#8(:,PI6%RJM3%,:0:+t&*#I-2*2OT5.%1892G=y IHNtHX201g4I01=) ?25B(($ 8, ?!J:   QI*+UVWI 1=#IX92G=y[\%,/%=0p2f<"=%VtHX24{Q#U22f %G%EI\<<5<9Ia&f82U<H&f(&vU#I\2-,Ip#[J%,I"06LG&3 I\23#+J2%EI\<18T;C3?EJK ?L&3M)0KN92G0Kg/%= 012HP18+wPZK18D@?DIZ18>A?|2I:%F<%EI\<(cIG(U[## 2U<T‡Ib2>%#$%2Z%G+w:%&J2Is%PJ2&1RIk019201I6%1'2#2K 2i%If2TTTb2D2K18?~IZ18~?‚2I:%:%%;%E%&-R(U[##2U<01(U [#<Tˆ#U2Ib%&J2S%G[c%232,1<s22'TTTp#18‚?~Q#U22Z%G 01,=R%`#8I6%P]2=_2i :201P$2<<#%V%.T0'89=#~A18I3< %ZIf#&32F%Q#U223#+J2,12,12'(I,1%EI\<JM3VT ##Y(0*5Z*5*57-Z*5-/*-Q)*5(A[F\3Y# G08010"HIOP>?AH/ $22,W&b2Z%V<G/%56%=O&1%Xf2p#2&J#PYHN%:%PE%,-9 N%F(Is%PJ2&1%:%P$(<21&J#T /%56%=O&1/%Q#:[E3/%=f22c%Ib%L^< WHN2*%2Z%VQ#:[E&1<%,%:%^<%X%N<:%I=_%t0i2 [H&6% =OIXTHN&1#k2&J#(,(.f2[E+F%GJ2G201,+-8/%TZ# [2:%2_2HN=yf(+nIb%/%=9.(/%=\#=U#"P1/%T#83:, 03[G3&-<+FIp#18<1IQ#:p#HN9HN[Gh0iP1/%=y +n2i[G2\&1<%,/%=[]%=U#[Z2E%92<<NL^<HN<1=,a0J% 2Z(2#[Z2E%%c%VP1T XH2E%=O+FHN4 (25*(!4#4 !#[:,03Ia2HP18=,(h$+#[Z2E%%V2K<F%92KP1:,03 I%:%HN</%,$+#P10K/%=,9Q#IX%:%^<'2E%Ib%=U# "0fIpT 456 6*!*/7*'()*+,-(.*'/ A  !"#$%& '()*+,-(.*'/0 >'(0K/2-]B./TK:%#i%%U##-QRN22!#[2GNL, (h%:%i%U#P]22801,%G%#$%LU8+*If2i%9(:22\[2Z9La$TG %,%:%^<L^<<$2=_HN=#4 !4^*S*+UVWI /%=Q#=:2N9=#IX2G%X2\g%:%^<49O25%7!!2 =A:8g8()=A(%PO3H0?!:!# [/%=2N& 92G%_2&-W[X[;%"PN<1%:%i%U#I(N:%6# 2,I,-J84L#I$2=]%2$%92G:,9PJ2'29IXo,9PtS+U=_TTT2KIX.( /%=[]%=U#23<Ib%[Z2E%P1/%T _>'(0 4/2-`B./]4i%qT$O*T!*(:22\0p[,/%)[q2#'2%Vq=# %Z2T!#[2Gi2J#0p,1%NI %V%#$%%:%<-{,/%){q2#'292G I%U#g4/Q)7O?&L15B(R,(%(P:?!1 = ??&'(%*H:T/%=2N& L,92G=yi2J#2Z(W212*#23# P\#%Vq2,%:%&q0*%4%G%F=NL#f2<i9#k;&b<i90'2&J#<i9 %(F%0e2F9,2G0'2N92G2&3&-%TTT2GQ#<$2&,-2HNI\</ %,$+#[Z2E%0K/%TMY& X=I$9f(+n/%=+w[]%=U#[Z2E% 2/2U<%VP1T !4^*S*+UVWI X2\=,=:Z#[+-8P123[G=O+FE+F%GJ2G2 :,030n%X2\2#8pI-2Z2[Z2E%%,/%=I\/%=H+#Ib%P$<s2 2'29W[X[;2:%2E%%V%U#J8&1f2[X9PR/%=%X2\%`PZ2Ib% 23=:%0R9&72#8Z2T,s%Q#%:%HN/%=<iPZ2Ib%%,2h#%,2_%9W<- &i,2GJI-%V%:%i%(:22\9=*2ZP$0p2G2&3&-%TTT=,=:W2Z P$[z2#'22,2K2'([‰T 125D,= :,03IHN01i+n/%=[2:%HNPY0J%Q#=:2' Lj2T!#IX.2W[Z2E%Y<[]%=U#[Z2E%2/2U<TfIp18[G[X :,03&-[G8%.72 PgQ#,s%&1<28%,/%=T >'(04i%[/2-aB./#-QRRR04PL/D=>MS=H5MT5 2S2G=yg/%=4S(NE;53?T<B(Q ?25 ')O0:=#IX%,/%=Q#=:2H|>ƒ!{9BC„T9=#=0<! UVW0m%Z#23<1H&i901gA!%?!0B(=#=(%! O?)6,(NNXYZC8?!: ^*S*+UVWI {[2:%9:,033PS=#[Z2E%9%F2\,:[Z2E%PY& NHNT MYW%U#%#8J%F2\I\2-,f2b9&1<P1N23<=I$f(+nTc+F2GIa i2J#0i/%=4\NQ#8Z2-IX9IkP1,%Ni%RE& [3#/%V%V26% kc&'(le-,%E#IX€9l18Ik2U<€4vIH9<vPWPi2[…#(h; %V%N1<$2]<Pg01,e9< 18%N16;<$2PWTTTG%[\%,%:%^<^0p 2f<"l6;%V%V26%i%€2,W1818I\:,+F%22R92H%N<9I-, IE%%,%:%^<I\%:%^<\#IU8%c&12#8p2_2_2Ir(%V+U2$%24lw#Ip#(V&f8 :"9 2,<$2i%(N2"#%t€98lMh#"2"&f8Pc%t9#8Y [:%_%#<$21T€€,9[_[X9%1=:PK&3q%OVR4 D01[40!\ #FN2HI8HC*DGUV8W-QRR08,DH!#!"V6-@0 :,03%X2\i2J#%,/%=^4G%#$%%#…P6%,%Z+6%IaIb% 2Z12KIh#2:DdB~DTJ<0FQ#2/P'%f2&1<RI IZ2'I6T`2, <$22 ]91H<[<I Ib%LU8+*=O%W2,l<P,<Pa,I-m%V I6%T3W%,I IXƒI P$01I 2#‰„9=#_218I3<9W+  %#832R&"2*%9+L^G2G9L^I-(2kTTT%#832R&"2*%92*%(…<9=.I-9 2#_%<^01%N=:%P:,TTT ^*S*+UVWI !#[/%=Q#=:2%:%HN2Gg9O25%70 7234 UA<B(=#=(:WHN18(N:[X[;90f20N%e 456 6*!*/7*'()*+,-(.*'/ ‚  !"#$%& '()*+,-(.*'/0 Q#8Z22U<%V2,1N2,1+U2[Q#8Z2I6<R%Z+6%18T!#IX9:,03[\ %,/%=^%#8JtGqJN%! F]!<!'(OW> 0)E(^<! (!?!_<!`]!<!3?!%M+(E#=) >1+(JVN?,E')15!38<!a3?(Q1J() ^J 7<T(%P H)=2b1<! G08080"HI>C(#/ >?AH/  X2\X%:%2i%(<2&J#&1#k2&J#=_2,+-8/%&6%=OPRQ#W2i% (<18%:%^<PZ2&#GIb%0p2 [HQ#:[E1,t%V+U2$%Tt82^,$+#%V P1:,03%X2\I01,WI,-(<2&J#I\&1<28IS[G[c2,<$2 /% 56%=OTXH2E%I\=O+FI,-(<2&J#4 (cI< 81d,3e(* _>'(0K/2-TVGX0!??5<09(EUHHPfXgXgZh !#[2HP18%,/%=^+wPZ%V%:%%Z+6%U8#839%Z+6% #Z)1x9%Z+6%kc:,03%,/%=L^<<$2I,-(<21&J#0p #$%2S2Z%G01S+'8#UB‚~%Va(<21&J##Š"TTTT!#[L^<L, I,-(<18/%==yPSL#01[]%=U#23<[Z2E%0p%#$%S2Z%G01S+'8 #UB‚~T 1cI< 8%F%(O4#L15B(1?* _>'(0K/2-TB./Kb*56E/*5NI-4*54aX1.3P-.*&'(i%J2< +U%V%$T-QRRR0i?T')%!5P {N2i(h418>?B?B|~92-ˆ#N2 MHV26%kc28 <s2c(V5U<2 262/I/%PN#83GI$%&'(92G%,/%=L^<I,-0+^,I/% #83GI$%&'(%V%V26%kc€‹IkP1,%Ni%92f2%N</ Ip#=%X Q#8pPHIŒ92-,X%,/WQ#8p[G%X2\LU<(-<Ib%92,WQ#8pf8 %XQ#8pIb%=_9Q#8p2*+,01Q#8p<#%h#-TTT2f2%N%:%+U2$%232ZiIp#= PHIŒ9+U2$%1,%e%XQ#8p=_TTT€T!#[/%=L^<=,:,03%X2\g:/ Q)%21?)O4#B)B(15)7J4 M<:H/%=0KIb%L^<=, 3%:%^<%X2\.2Ib%W$+#%"PN%VPN2#83GI$%&'(%VJ2<9X&1 =*[Z2K012Z(_W<s22c%%*%%VPN2#83GUQ#8p01+UQ#8p%V:(9PN 2#83GI$%&'(%Vi%qI\V26%kc0Z2&3<$2PN#83G1,t%, +U2$%J2<9[ŒI60i2ZiQ#8p2*+,+U%V%VU+UJ2<TTTT"W9 [%:%^<Ib%H2*%2Z(9^2*%2Z/%VM:%kI/%2#83G9%:%^<=y2f8(f [R"9E2."[/%01%:%^<=y+w+1[]%=U#[Z2E%%VP1T #Y(0*5[2=-?1*Lc*A-Q)*5(A[F\3Y ;/%01!O/%&#G%X<_Q#J0i#T;/%PS2b%,!O/%b%&-!O/%PS2b %,;/%TZ#%.2PZ20'+F8Z#2_;/%2,+-8/%56%=O2HJ#Q#N+-8/%=y Ib%U&3T S-#.3*%!#)* +,- _>'(04{+-8/2-T4B./d#$O*T#M)IN,tT-8L,(h18:,03 %,/%=2N,&#'%U#g4VQ)%21?)1B(I3U'(8O(89(3? @(aT!#[^/%=2HP18L,(h2N,&#':,03%X2\[Z2&#'(h18PYP1 2"VNe@(a%V12"_W#I\X0p<_Q#J^<Wi% 456 6*!*/7*'()*+,-(.*'/ C  !"#$%& '()*+,-(.*'/0 j3!IE&5!?) 1(Ek5!l-(E5!S() m=),()ME,()%>H S01,()$%CME,() 9-(3k%HE%n6=) j1(4,?) 9D%&%>L3?1* ;?!L4#5 .(?!1() /E1(* +> RT(^("1QE1"L (!E^!?*3?J% o >!(E%41U<L j572E(5I RT(%I!I!0O=b N0^(^p(10E?=%D 0<57(#&4b: N%JI?'7? Jki((1^( 9P+9(edW iO(l("N<ET(N)k(q m=)3P1Er?)'( jP3J$HP(s R(UEILE%>^1 j3EI P1( ftXuYh ,s%[+-8/2-B./d@P<%PB(4!?'UU &#=A<fXZvXZh-QR0#+@7PN;JXZv:,03%X 2\[\%,/%=^2,%Z+6%M3iM:%kIa2*%2Z(<s22'I\%` I-,%Z+6%T{GW2ZM:%%;<&,2KPW;9f%V%,%:%%Z=qT\ <,-%,%U#XIX:,03%X2\I/%%,/%=^<$2I,-P12"V;7 ()@JBa%V12"#JT j437#M) NH)%>)( D%" R?,(!@3w" ;7()@JBq j4372@ ?2 ?L 9>(01 ;U -(!([ x"1#] Ne>e>4 SC2M4 @0=y? Nd5r k N62(zz 456 6*!*/7*'()*+,-(.*'/ B  !"#$%& '()*+,-(.*'/0 @Ls@(B: @0  DJ: F38B! 9?)(W = >(DD 91.3w1"" 8[+-8/2-X#B./#!I)-Q.)4A*5-/2*-e/b*56E/*5NI-4*5 4aX#0#f-QG*>/7-/*QI+g/{+-8IZ=*[J#8w•ˆ#_%0p i%18>C??B|:,03I/%<$2I,-2c%%VP12"VNI!=@a%V1 2"_W#T V{,^=()E^=Y N%D%e17P!(L @3W!0 N01> (30 @Q3=)Nd'ULs 9PLkHHL> @(LH)=J| R?1=)>PPLa ˆ#I,-2"18/%=+w+1iIb%<_%2 M:%k0pi%&1<tL#U ;<B|01;<M:%I2H<I %E#i%&1B {+-8-/2-X#B./T#$O*#!/2*(\F\3Y/7*B/;*$H4!#[+-8L, (h+wPZ9[Z2Q#N%V%Z+6%2G%X2\I/%<$2=_I,-2"=#I\28%,& [Z2T V9L,?)7 `!]FEB6E(#6EL3D R%41$! i(JFETJ,>qa !W V`1(??) `J7?!31[7() ;7 +,-;8@7,%& N%7HPE=L%7& }=4(#=4($a () VT ?4;8@7 973?!(zE77,-3?qa ˆ#I,-P12"18.(/%=+w+1i2 +w%Z+6%JM3V ƒ~A18I3<„9%c;<[:%Z%_:(ƒ2KB|AIZB~|„01&1<%,/%=\# †=*=9[S01Ia&1<3<$2JM3V%fI$I6%h# T S-#.=%!#)* +,-0 ~T#. {+-8/2-#B./#b*56E/*5NI-4*54*aX1.3P-.* FG:*8e>/7-I(c*Hh*5).#0#/.*'*i=[,*-Q)*5S*8e#‡ (hi2J#P12GIa%,/%=^P1:2lZ0p1$m%V-%=q,1 J(T VN%$%$'=,0 lP< P<!?'=3 F(I3 F'=$6? 9-(J0e!?'=3 9?!(0e?!5)#k,L,P ! (q `!?'=3 ?7(#6 9$(^=^U?>I03 ?941e'=(a 0'89=#[Ib%^P1:2/%==y%N<'Ib%<$2(h[G[c%:% <-R1$[1Ib%%cQ#8pT 456 6*!*/7*'()*+,-(.*'/ @  !"#$%& '()*+,-(.*'/0 _>'(0K/2-XB./Td#$%[:%Z2,1Q#_%%_2*%+U:([Z22.% ƒB~DdB~|„#$O*#0TZ+6%&6%=OJM3VT !#[+-8Z2P1:,03%X2\%,/%=^P1:2lN(XJ M3m%V-%=qv#'0i[c2Z1,t%V& P1:2%tWHN </2,P1:2<$2&hW[]%=U#[Z2E%P1/%%,/%=9Ik2 2-, 2U<&c2,N<:9E2.2, /%9&1<%, /%56%=OPi21<%:%; 2ŒTTT Vi5<0;8@7E144('=%3 iO($(?)!(EN=)@D1e3 i>D(Q3E3e0F(3q ( e,FeJE!5 k(#=@1H) =>! c1(!,032"'7<L<PEJ#=F(%3 x4HF(Q3E3e0F(37 ,;8@7ENP(0e#+D C0<,^=)#&!?1” ##b<4)A-+h*5*5)A/6)4# \0J%/%<G&6%=O2'2=*%XJ#Q#N92GIa<-+-Ip612 01(_ b(%tIk%c2S(F2:%%,/%=2H<\#[Z2E%&6%=OQ#%:%2Z2%1,% 9 =,-29,-2I$,1 &3&i(9< %:%5a,21%:%<-IZ2 [\%#8J&6%=O 2,W1821&'(ˆ#U$U+Uƒ>>?>„918%Z2]JM3Vƒ‚?~„T .2G%#…P6J2_%U#g)I:(:I\%,/%=0K%"<1/%2,%:%,-2 I$,-[,:T/%=2N& I.=y%X2RTt(h2R[G&iQ#8\0R9 %:P.29%:2i%[ŽTTT%:%^<Iaf2E2.[2<T U#g&6%=O%X2\Ib%0Z2+i+-%U#gPH2 9%e%X2\Ib%0Z2+i +-2"TiIU8&1<$2=_%U#g&6%=O<12 2GIa:(+F[2S%E%%:%,-2I$ ,-[,:T l•J€_#>Je=3Nl!: ƒ4:4*K)I8`/*B^*j jQ H)=2 H< r=R(: k4:4*K$I*^*/W-j ;U(%7@;[i( l?!**#*(,> A'=9(L1> iL64 M<EO(%>3 7 k4:4*K5Zl=[,*j YT(?!W,DI,2: (?!%!B(?3$(: k4:4*KI/m)I*LM!Z*5n*j ZT;0(•7N$7 AH>(li( `(<. F%? l?'=P<P!((76 k4:4*K).*5)I4j u#j ?>C<!P%‚HP(: k4:4*KA/-8e*5>o5=[;*/4:L*Z*5T-=b/j gT#+ +,-;8@7ABC1D63?F3?!>(?!: k4:4*K8@pq-+O=*5.[r1.62--m*5.[TrX*aXj t`1+W1DI%(]EJQ50V@(!>>N=)dzP 9(2P>9(N=)aNI!I=00 ?B((: k4:4*K5=[s*Q=*5QP„ XA!%?!J#=N=)SL#!( Q!: k4:4*KBII*t5=[s*AL5=[s*RL5=[s*=7FU*+A)j vN&#=A<d,F^= CP(3?!>(?!: k4:4*K5.[rar]X]j 456 6*!*/7*'()*+,-(.*'/ [...]... HỨNG THU TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 9 TRƯƠNG THCS PHƯƠNG TRUNG Họ và tên: LÊ THỊ THUY Tổ: Khoa học xã hộị Năm học 2013 -2014 12 Giáo viên: Lê Thị Thuý Trường THCS Phương Trung Đề tài SKKN: Một số biện pháp gây hứng thú cho học sinh khi học môn Lịch sử lớp 9 ở trường THCS Phương Trung 13 Giáo viên: Lê Thị Thuý Trường THCS Phương Trung ... để cho sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn Tôi xin trân trọng cảm ơn! Giáo viên: Lê Thị Thuý Trường THCS Phương Trung 11 Đề tài SKKN: Một số biện pháp gây hứng thú cho học sinh khi học môn Lịch sử lớp 9 ở trường THCS Phương Trung PHÒNG GD – ĐT HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG THSC PHƯƠNG TRUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THU TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 9. ..Đề tài SKKN: Một số biện pháp gây hứng thú cho học sinh khi học môn Lịch sử lớp 9 ở trường THCS Phương Trung 11.Vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam? ( Đáp án: vua Bảo Đại) 12 Nguyễn Aí Quốc ( Bác Hồ) ra đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào? (Đáp án: 5/6/ 191 1) Qua áp dụng tôi thấy học sinh trường tôi rất hào hứng mỗi khi có các... học sinh còn mong nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khoá như vậy Nếu được như vậy sẽ giúp học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về lịch sư, đồng thời tạo được sự hứng thú cho học sinh trong các tiết học lịch sư 4 Kết quả đạt được khi áp dụng vào thực tiễn Sĩ số Thời gian Giỏi Số lượng % Khá Số lượng % Trung bình Số % lượng Yếu Số. .. 35,3 70 41,2 10 5 ,9 170 Cuối năm 45 26,5 65 38,2 57 33,5 3 1,8 C PHẦN KẾT LUẬN Việc sư dụng đồ dùng trực quan, sư dụng công nghệ thông tin, sư dụng văn học, nghệ thuật trong dạy học Lịch sư nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh là một việc làm rất cần thiết, rất quan trọng vì hiện nay đại đa phần khi học môn học sinh rất thờ ơ với bộ môn này, các em cho rằng nó không... học Phải có kế hoạch trong việc thiết kế các đồ dùng dạy học sao cho phù hợp với nội dung của mỗi bài -Có biện pháp phù hợp quan tâm đối với từng đối tượng học sinh (khá, giỏi, trung bình, yếu) để đảm bảo tới mức cao nhất học sinh nhận thức được kiến thức cơ bản của bài học * Một số khuyến nghị Thường xuyên tổ chức các chuyên đề, các buổi tập huấn,... khăn trong quá trình dạy học Nhà trường nên thường xuyên mời các lão thành cách mạng, cựu chiến binh thm gia nói về lịch sư nhân dịp ngày lễ trọng đại của đất nước Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi trong quá trình giảng dạy môn lịch sư Tôi hy vọng rằng với sáng kiến này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Lịch sư nói riêng và quá trình... tích cực chủ động sáng tạo cho học sinh đồng thời nâng cao hiệu quả cho giờ dạy -Trong quá trình giảng dạy, ngôn ngữ nói của giáo viên phải truyền cảm, không quá nhanh hoặc quá chậm, phải lôi cuốn, hấp dẫn, trình bày phải có điểm nhấn, tránh đều đều -Giáo viên dạy lịch sư phải luôn tìm tòi sáng tạo và đổi mới trong phương pháp dạy học Phải có kế hoạch... biệt là đối với các em học sinh lớp 9 Tuy thời gian nghiên cứu đề tài chưa nhiều, phạm vi đề tài chưa sâu Nhưng qua thực tiễn bản thân tôi đã áp dụng tôi thấy trong các giờ học các em hào hứng, sôi nổi hơn và đã đạt được kết quả tốt hơn *Những bài học kinh nghiệm Sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này, bản thân tôi đã rút ra một số kinh nghiệm sau: -Trong . 2Gi2J#01,%#_2:DdB>B9<$2=_$0323 2Z%V$J2<:%<-3RM]%{HIa/(2-=_1~(_1<5,ƒ1 $„I&'(%P$%$=NIh#23RJ2<k<‚ ƒh;# 9 6HO #9 v /% #9 #8wE%N 9 G *9 #8w#U 9 "-%c 9 2c%%*%%#…P62Z 2i21&'(<$2IN%$=N282Z%,$J2<:%<-3TU8&1<$2G 1g%V<$2IHQ#h%.%VN 9 Y<23(_1<5,)<$2(_g9[G=h< #f 29 2f(&'(%:%(_P#GP:,s%(_U 89 0H0'8I2:Ib%=*2^,+†%V2*%+U:(T J8G118Ib%LZ(-&1l2c%:%<-m%V1$TGQ#HN2F=R %P$%$=NIh#23%:%^<=yPZ2IU8[G%`&1<$2=*[JQ#2/%Vi%2<1% &1<$2+2c%&6%=O%VIf2i%%hIb%HWT F MA N2HI[2G +-8/2-X#B./T,21,%:%<-2Z2iS[Rq2::<B|~T $O*Ts22'J2I. 2S%E %9 i+n 9 Q#:2H/%2'( %V/%= 9 %/%=(N%VI$2<01,Q#:2H,-2I$/%2' (9 2*(:2J 9 2* [:<( :9 2*2H<[Z<[Z2E %9 H21;&*%2*=:2- ,9 o&#8J[N;2*/%Tp# IX[G%Xq&1I%,/%=,-2I$I$%&'(,12,1T_0iP$<G56%=O90J% 2Z(' 9 LO&c%:%2G22K=O&J#&1[U#Ih#23 9 2f2%VQ#:2H'2E%Q#:[E9[G Ib%PgQ# 9 [GIb%%,rT 80,.& 9 : ,2*%2ZJ 89 0J%N+-8&6%=OR%:%2. !"#$%& '()*+,-(.*'/0 %`.(/%=H+#Ib%W[Z2Q#N%VQ#:[E9PZ201i%:%=*[J 9 J 2b%V&6%=O<1Q#2/"&1#Ib%&6%=O2E%&1(N]<P]2Ib%PN%f2%V=* [JT ,W;<hIU 89 M$:,+F%011,2-,Ia01I2Z(2F% IS<i("(:( +-8/%%#82K("(:(+-8/%l2h8X 9 2^m9l2h8I/ %9 2%j(m=(" (:(+-8/%<iT,IX9 2h8W02&1 2S%E %9 i+n 9 Q#:2H/%2'( %V/%= 9 %/%=(N%VI$2<01,Q#:2H,-2I$/%2' (9 2*(:2J 9 2* [:<( :9 2*2H<[Z<[Z2E %9 H21;&*%2*=:2- ,9 o&#8J[N;2*/%Tp# IX[G%Xq&1I%,/%=,-2I$I$%&'(,12,1T_0iP$<G56%=O90J% 2Z(' 9 LO&c%:%2G22K=O&J#&1[U#Ih#23 9 2f2%VQ#:2H'2E%Q#:[E9[G Ib%PgQ# 9 [GIb%%,rT 80,.& 9 : ,2*%2ZJ 89 0J%N+-8&6%=OR%:%2
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp gây hứng thú cho học sinh học lịch sử 9 trường thcs phương trung, một số biện pháp gây hứng thú cho học sinh học lịch sử 9 trường thcs phương trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay