phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty ngành xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

126 576 3
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2015, 22:46

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNGăI HCăTHNGăLONG oOo KHÓA LUN TT NGHIP  TÀI: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NHăHNGăN HIU QU SN XUT KINH DOANH CA CÁC CÔNG TY NGÀNH XÂY DNGăC NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM H VÀ TÊN SINH VIÊN : NGUYN TH NGUYÊN MÃ SINH VIÊN : A18792 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NI - 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNGăI HCăTHNGăLONG oOo KHÓA LUN TT NGHIP  TÀI: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NHăHNGăN HIU QU SN XUT KINH DOANH CA CÁC CÔNG TY NGÀNH XÂY DNGăC NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM Giáoăviênăhng dn : Th.S Chu Th Thu Thy H và tên sinh viên : Nguyn Th Nguyên Mã sinh viên : A18792 Chuyên ngành : Tài Chính HÀ NI - 2014 Thang Long University Library LI CMăN Trong thc t không có s thành công nào là không có s h tr, dù ít hay nhiu, dù trc tip hay gián tip. Trong sut thi gian hc tp ti trng i hc Thng Long, em đã nhn đc rt nhiu s quan tâm, chia s giúp đ t quý thy cô, gia đình và bn bè. Vi lòng bit n sâu sc nht, em xin gi li cm n chân thành đn thy cô trong trng i hc Thng Long, nhng ngi đã cung cp cho em kin thc c bn cng nh chuyên ngành v kinh t, tài chính trong sut quá trình em hc tp ti trng. c bit, em xin gi li cm n chân thành và tri ân sâu sc đn giáo viên hng dn ca em - ThS. Chu Th Thu Thy, ngi đã tn tình ch bo, hng dn trc tip em chu đáo trong thi gian em nghiên cu và thc hin khóa lun tt nghip này. Trong quá trình thc hin và nghiên cu, khó tránh khi sai sót và nhm ln em rt mong nhn đc ý kin đóng góp ca quý Thy, Cô đ kin thc ca em trong lnh vc này đc hoàn thin hn. Sau cùng, em xin kính chúc quý Thy, Cô đang công tác và ging dy ti trng i hc Thng Long di dào sc khe, nhiu nim vui đ thc hin s mnh cao đp ca mình là cp bn con thuyn tri thc cho th h mai sau. Em xin chân thành cm n! LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan Khóa lun tt nghip này là do t bn thân thc hin có s tr giúp t giáo viên hng dn và không sao chép t các công trình nghiên cu ca ngi khác. Các d liu thông tin th cp trong Khóa lun có ngun gc và đc trích dn rõ ràng. Tôi xin chu trách nhim v li cam đoan này! Sinh viên Nguyn Th Nguyên Thang Long University Library MC LC LI M U CHNGă1.M U 1 1.1. Tính cp thit ca  tài 1 1.2. Câu hi nghiên cu và mc tiêu nghiên cu 2 1.2.1. Câu hi nghiên cu 2 1.2.2. Mc tiêu nghiên cu 2 1.3. i tng và phm vi nghiên cu 2 1.4. Phng pháp nghiên cu 3 1.5. Kt cu ca  tài 3 CHNGă2.ăTNG QUAN LÝ THUYT V HIU QU SN XUT KINH DOANH VÀ CÁC NHÂN T NHăHNGăN HIU QU SN XUT KINH DOANH 4 2.1. Tng quan chung v hiu qu sn xut kinh doanh 4 2.1.1. Khái nim hiu qu và hiu qu sn xut kinh doanh 4 2.1.2. Ch tiêu đo lng hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip 6 2.2. Các nhân t nh hng đn hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip 9 2.2.1. Quy mô ca doanh nghip (Company Size) 9 2.2.2. òn by tài chính (Leverage) 10 2.2.3. Kh nng thanh toán ngn hn (Liquidity) 12 2.2.4. Thi gian quay vòng tin(Cash Conversion Cycle) 13 2.2.5. Thi gian hot đng (Company Age) 14 2.2.6. Hình thc s hu (State) 17 2.2.7. Mt s nhân t v mô 18 CHNGă3.ăPHNGăPHỄPăNGHIểNăCU 20 3.1. Quy trình nghiên cu 20 3.2. Phng pháp thu thp s liu và x lý s liu 22 3.2.1. Phng pháp thu thp s liu 22 3.2.2. Phng pháp x lý s liu 22 3.3. Các bin nghiên cu và đo lng các bin nghiên cu 25 3.3.1. Mô hình nghiên cu 25 3.3.2. Bin ph thuc 25 3.3.3. Bin đc lp 26 3.3.4. Các gi thuyt nghiên cu 26 3.4. Mô t mu nghiên cu 29 3.4.1. c trng ca ngành 29 3.4.2. Thit k mu 30 CHNGă4. THC TRNG HIU QU SN XUT KINH DOANH CÁC CÔNG TY TRONG NGÀNH XÂY DNGă C NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM 31 4.1. c đim ca ngành xây dng nh hng đn hiu qu sn xut kinh doanh 31 4.2. Thc trng hiu qu sn xut kinh doanh 33 4.2.1. ánh giá qua nhóm ch tiêu ROS 34 4.2.2. ánh giá qua nhóm ch tiêu ROA 36 4.2.3. ánh giá nhóm ch tiêu ROE 39 CHNGă5. NI DUNG KT QU NGHIÊN CU 43 5.1. Thng kê mô t mu nghiên cu 43 5.2. Phân tích tng quan R 49 5.2.1. Ma trn tng quan 49 5.2.2. Kim đnh đa cng tuyn 56 5.2.3. Phân tích hi quy 57 5.2.4. Kt qu ca mô hình 68 CHNGă6.KT LUN VÀ MT S KIN NGH 71 6.1. Tóm tt kt qu nghiên cu 71 6.2. Mt s hn ch ca đ tài nghiên cu 71 6.3. Mt s kin ngh 72 DANH MC TÀI LIU THAM KHO PH LC Thang Long University Library DANH MC VIT TT Kí hiu vit tt Ch vităđyăđ BDS Bt đng sn CSTT Chính sách tin t CTCP Công ty c phn KD & PT Kinh doanh và Phát trin SXKD Sn xut kinh doanh TSC Tài sn c đnh TSDH Tài sn dài hn TSL Tài sn lu đng TSNH Tài sn ngn hn VCSH Vn ch s hu DANH MC BNG, BIU,ăSă Bng 4-1: Thng kê ROS t nm β009 đn nm β01γ 34 Bng 4-2: Thng k ROA t nm β009 đn nm β01γ 36 Bng 4-3: Thng kê ROE t nm β009 đn nm β01γ 39 Bng 5-1: Kt qu thng kê mô t 43 Bng 5-2: Bng ma trn tng quan gia các bin đc lp và bin ph thuc 49 Bng 5-3: Kt qu kim đnh đa cng tuyn cho các bin đc lp 56 Bng 5-4: Kt qu kim đnh t tng quan mô hình bin ph thuc ROS 57 Bng 5-5: Kt qu mô hình hi quy vi bin ph thuc ROS 58 Bng 5-6: Kt qu kim đnh t tng quan chy li mô hình bin ph thuc ROS 59 Bng 5-7: Kt qu chy li mô hình hi quy vi bin ph thuc ROS 59 Bng 5-8: Kt qu kim đnh t tng quan mô hình bin ph thuc ROA 60 Bng 5-9: Kt qu mô hình hi quy vi bin ph thuc ROA 61 Bng 5-10: Kt qu kim đnh t tng quan chy li mô hình bin ph thuc ROA 63 Bng 5-11: Kt qu chy li mô hình hi quy vi bin ph thuc ROA 63 Bng 5-12: Kt qu kim đnh t tng quan mô hình bin ph thuc ROE 64 Bng 5-13: Kt qu mô hình hi quy vi bin ph thuc ROE 65 Bng 5-14: Kt qu các nhân t tác đng hiu qu sn xut kinh doanh 67 Biu đ 4-1: T trng ngành xây dng trong GDP nm β013 31 Biu đ 4-β : C cu lao đng ngành xây dng nm β01γ 32 Biu đ 4-3: Thng kê ROS t nm β009 đn nm β01γ 34 Biu đ 4-4: Thng kê ROA t nm β009 đn nm β01γ 37 Biu đ 4-5: Thng kê ROE t nm β009 đn nm β01γ 39 S đ 3-1: Quy trình nghiên cu 20 S đ 3-2: Mô hình nghiên cu các nhân t tác đng đn hiu qu sn xut kinh doanh ca các công ty xây dng đc niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam 25 Thang Long University Library DANH MC PH LC Ph lc 0-1: Danh sách mã chng khoán các Công ty C phn Xây dng đc niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam (2009 – 2013) Ph lc 0-2: T sut sinh li trên doanh thu (ROS) và t sut sinh li trên tng tài sn ca các công ty ngành Xây dng đc niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam (2009 – 2013) Ph lc 0-3: T sut sinh li trên VCSH (ROE) và thng kê tng tài sn ca các công ty ngành Xây dng đc niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam (2009 – 2013) Ph lc 0-4: Kh nng thanh toán ngn hn (CR) và t s n trên VCSH ca các công ty ngành Xây dng đc niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam (2009 - 2013) Ph lc 0-5: Thi gian quay vòng tin và kh nng thanh toán nhanh (QR) ca các công ty ngành Xây dng đc niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam (2009 - 2013) LI M U T khi thc hin chính sách i mi kinh t mnh m t nm 1986, nn kinh t Vit Nam đã gt hái đc nhng thành công nht đnh. Vit Nam đã to đc mt môi trng kinh t th trng có tính cnh tranh và nng đng. Nn kinh t hàng hóa nhiu thành phn đc khuyn khích phát trin, to tính hiu qu trong vic huy đng các ngun lc xã hi phc v cho tng trng kinh t. Môi trng đu t tr nên thông thoáng hn, thu hút ngày càng nhiu các ngun vn đu t trc tip nc ngoài, m rng th trng cho hàng hóa xut khu và phát trin thêm mt s ngành ngh to ra ngun thu ngoi t ngày càng ln. c bit, vic tr thành thành viên ca T chc Thng mi Th gii (WTO) đã góp phn thúc đy nn kinh t Vit Nam hi nhp sâu, rng hn vào kinh t th gii, là c hi tranh th các ngun lc bên ngoài đ đy mnh công nghip hoá, hin đi hoá đt nc. Theo s liu thng kê ca Tng cc thng kê cho bit, dòng vn FDI vào Vit Nam tng nhanh, có th coi là mt đim sáng trong bc tranh kinh t ca Vit Nam. T mc gn nh con s không vào nm 1986, vn đng ký FDI đã tng lên 64 t USD nm β008. Tính đn ngày 31/12/2012, Vit Nam có 14.522 d án FDI còn hiu lc vi tng vn đng ký β10,5 t USD. Thu hút FDI t đu nm β01γ đn 15/1β/β01γ đt khong 21,6 t USD, bao gm 14,3 t USD vn đng ký ca 1275 d án đc cp phép mi và 7,3 t USD vn đng ký b sung ca 47β lt d án đc cp phép t các nm trc. Nu nh trong giai đon 1986-1990, GDP ch tng trng bình quân γ,9%/nm, thì trong 5 nm tip theo (1991-1995) đã đt mc tng bình quân 8,β%. Do nh hng ca cuc khng hong tài chính châu Á trong giai đon 1996-2000 tc đ tng GDP ca Vit Nam là 7,5%. Kinh t Vit Nam tip tc duy trì đà tng trng vi GDP bình quân là 7,β6%/nm trong mi nm thc hin Chin lc phát trin kinh t-xã hi 2001-2010. T 2011-2013, GDP ca Vit Nam tng trung bình là 5,5-6% nm. T nm β008 đn nm β01γ, thu nhp bình quân đu ngi ca Vit Nam tng t 1.024 USD/ngi/nm lên 1.960 USD/ngi/nm. Vit Nam đc đánh giá là mt trong nhng nc có mc tng thu nhp cao nht trong 40 nm qua. Cùng vi tng trng kinh t, c cu kinh t trong nc ca Vit Nam đã có s thay đi đáng k. T trng công nghip và dch v trong GDP tng lên trong khi nông nghip gim xung. Hin nay, c cu công nghip dch v chim khong 80% trong tng GDP quc gia. Nm 2013, khu vc nông, lâm nghip và thy sn chim t trng 18,4%; khu vc công nghip và xây dng chim 38,3% và khu vc dch v chim 43,3%. Xut khu ca Vit Nam tng bình quân β0%/nm trong nhng nm gn đây. Kim ngch xut nhp khu đt hn β00 t USD/nm. Ch tính riêng nm β01γ, kim ngch hàng hóa xut khu đt 132,2 t USD, kim ngch hàng hóa nhp khu đt 131,3 t USD. Thang Long University Library [...]... t kinh doanh cho các doanh nghi p ngành xây d c niêm y t trên th ng ch ng khoán Vi t Nam 1.2.2 M c tiêu nghiên c u Nghiên c u lý thuy t v hi u qu s n xu t kinh doanh và các nhân t d nh n hi u qu s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p ngành xây c niêm y t trên th ng ch ng khoán Vi t Nam; Xây d ng quy trình nghiên c u, thu th p, x thuy t nghiên c u v nhân t nh n hi u qu s n xu t kinh doanh c a các doanh. .. doanh nghi p ngành xây d Nam; c niêm y t trên th ng ch ng khoán Vi t Phân tích các k t qu nghiên c u; K t lu n và ki n ngh m t s gi i pháp nh m c i thi n và nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh cho các doanh nghi p ngành xây d c niêm y t trên th 1.3 ng ch ng khoán Vi t Nam ng và ph m vi nghiên c u hi u qu s n xu t kinh doanh c a các công ty ngành xây d y t trên th ng ch ng khoán Vi t Nam t 2 c niêm 1.4... xu t kinh doanh c a các công ty ngành Xây d ng c niêm y t trên th ng ch ng khoán Vi N i dung khóa lu u ng quan lý thuy t v hi u qu s n xu t kinh doanh và các nhân t n hi u qu s n xu t kinh doanh u d c tr ng hi u qu s n xu t kinh doanh các công ty trong ngành xây c niêm y t trên th ng ch ng khoán vi t nam i dung k t qu nghiên c u t lu n và m t s ki n ngh M 1.1 Tính c p thi t c U tài Trong nh n kinh. .. xu Có nh ng ch nghi p ngành xây d u qu s n xu t kinh doanh c a doanh c niêm y t trên th ng ch ng khoán Vi t Nam? Nh ng nhân t ng lên hi u qu s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p ngành xây d Vi c niêm y t trên th nào? ng ch ng khoán Bi n nào là bi n ph thu c, bi n nào là bi cl s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ngành xây d th ng ch ng khoán Vi t Nam? n hi u qu c niêm y t trên Có nh ng gi i pháp... ng kinh t và k t qu kinh doanh c kinh doanh c a các doanh nghi ng tích c c t i hi u qu s n xu t c l i 19 Thang Long University Library U 3.1 Quy trình nghiên c u Phân tích Thu Phân kê mô Xác t quan Pearson (r) phân tích hình 3-1: Quy trình nghiên c u T quy trình nghiên c u trên, ta th phân tích các y u t qu s n xu t kinh do nh doanh nghi p c n ti n hành nh c sau: n hi u nh các ch tiêu c n phân tích. .. nhân t Vi th p s li u ti nh rõ các ch tiêu c n phân tích giúp cho quá trình nghiên c u và thu c 2: Thu th p và x ký d li u D a trên các ch tiêu c n phân tích và các nhân t ti n hành thu th p s li n các công ty trong ngành xây d y t trên th ng ch ng khoán Vi t Nam trong th c ki c 1, ta c niêm 2013) thông i v i các ch tiêu không có s n thì ti n hành tính toán theo nh ng công th nêu trong ph n phân tích. .. kinh doanh và phát tri n doanh nghi p N u c kinh doanh và phát tri n doanh nghi p h p ng kinh doanh, phù h p v i kh a doanh 15 Thang Long University Library nghi p) s ng t doanh nghi p ti n hành các ho t ng s n xu t kinh doanh có hi u qu Xây d ng các k ho ho ch hoá các ho ng c a doanh nghi doanh và phát tri n doanh nghi ng chi T ch c th c hi n các k ho ra ng s n xu t T ch c ki V i ch c kinh u ch nh các. .. n t ng lý thuy s n xu lý lu n v nhân t n hi u qu tài nghiên c u s d ng ba ch tiêu là kh sinh l i trên t ng tài s n (ROA), kh t ty trong ngành xây d i trên VCSH (ROE) và thu nh p trên ng hi u qu s n xu t kinh doanh c a các công c niêm y t trên th ng ch ng khoán Vi t Nam Ngoài ra, còn có b y nhân t n hi u qu s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p C th là: quy mô c a doanh nghi y tài chính, kh thanh... n tr doanh nghi p trong ngành công nghi p xây d ng nói riêng Trong quá trình h c t p và nghiên c u t ih Long tác gi nh n th y vi c nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p nói chung và doanh nghi p trong ngành xây d ng nói riêng là vô cùng c n thi t nên tác gi tài n hi u qu s n 1 Thang Long University Library xu t kinh doanh c a các công ty ngành Xây d c niêm y t trên th ng ch ng khoán. .. sát th i Trong nghiên c u này, ta s s d phân tích v m qu s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi 24 nh t thông gi a các bi n nhân t v i hi u ki m tra các gi thuy t nghiên c u 3.3 Các bi n nghiên c ng các bi n nghiên c u 3.3.1 Mô hình nghiên c u Quy mô doanh tài chính ROS, ROA, ROE thanh quay 3-2: Mô hình nghiên c u các nhân t doanh c a các công ty xây d c niêm y t trên th D trình sau: ROAi = 7 *STATEi . TT NGHIP  TÀI: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NHăHNGăN HIU QU SN XUT KINH DOANH CA CÁC CÔNG TY NGÀNH XÂY DNGăC NIÊM YT TRÊN TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM H VÀ TÊN. ca các công ty ngành Xây dng đc niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam (2009 – 2013) Ph lc 0-3: T sut sinh li trên VCSH (ROE) và thng kê tng tài sn ca các công ty ngành Xây. tt nghip ca mình là Phân tích các nhân t nh hng đn hiu qu sn xut kinh doanh ca các công ty ngành Xây dng đc niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam . Ni dung khóa lun
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty ngành xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty ngành xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty ngành xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay