Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty xi măng Việt Nam

60 582 5
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2013, 08:50

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty xi măng Việt Nam . kiểm soát nội bộ tại tổng công ty xi măng Việt Nam. Phần III. Phơng hớng xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty xi măng Việt. thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty xi măng Việt Nam. Nội dung đề tàI gồm 3 phần: Phần I: Cơ sở lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty xi măng Việt Nam, Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty xi măng Việt Nam, Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty xi măng Việt Nam, Bản chất về hệ thống kiểm soát nội bộ.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn