tìm hiểu tình hình thực hiện “nghị định số 1972004nđ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” tại huyện phú xuyên – tp. hà nội

36 489 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2015, 01:33

I. Mở đầu I.1. Tính cấp thiết Đất là sản phẩm của tự nhiên, qua quá trình tác động của con người đấ t đai là yếu tố tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất nông nghiệp, làm mặ t bằng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, xây dựng các công trình sản xuất kinh doanh, xây dựng đô thị và các khu dân cư Cùng với sự phát t r i ển của xã hội, đất đai được sử dụng vào nhiều mục đích và nhu cầu sử dụng đấ t ngày một tăng lên. Việc sử dụng đất có hiệu quả cả về kinh tế – xã hội và tí nh bền vững môi trường ngày càng có ý nghĩa. Sử dụng đất đai vào các mục đích an ninh quốc phòng, lợi ích quốc g i a, lơị ích công cộng để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, đặc biệt là các dự án phát triển đô thị, dự án sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế là một tất yếu khách quan trong quá trình phát triển công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Để có mặt bằng xây dựng các dự án, Nhà nước phải thu hồi đất của nhân dân và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồ i . Trong thời gian qua Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều cố gắng trong v i ệc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuy nhiên đất đai và công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và t á i định cư khi Nhà nước thu hồi đất đang là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức t ạp, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống kinh tế – xã hội. Do đó, thực tế công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư vẫn còn nhiều vướng mắc và tồn tại gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Tình trạng tiến độ giải phóng mặt bằng chậm là rất phổ biến làm chậm tiến độ thực hiện dự án. Tại Nghị định số: 197 / 2004 / NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính Phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đã quy định cụ thể về các mức bồi thường về đất, tài sản và các chính sách hỗ trợ, tái định cư. Giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các cơ quan chức năng như cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), chức năng của cấp xã t rong công tác giải phóng mặt bằng. Cùng đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng co liên quan, nghĩa vụ và quyền lợi của người bị thu hồi đất. Huyện Phú Xuyên thuộc thành phố Hà Nội là một huyện phát triển k i nh tế với tỷ trọng nông nghiệp cao, (chiếm tỷ lệ khoảng 40% GDP), kinh tế hộ phụ thuộc phần lớn vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trên toàn địa bàn huyện với chưa nhiều dự án được đầu tư, nhưng công tác bồi thường, hỗ t rợ giải phóng mặt bằng và tái định cư đang gặp rất nhiều khó khăn do nh i ều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất đó là đất nông nghiệp là tư liệu sản xuất chính, làm ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đờ i sống của nhân dân, đất ở và nhà cửa cũng như vật kiến trúc, hoa màu trên đấ t là tài sản rất lớn của nông dân nơi đây. Xuất phát từ thực tiễn trên chúng tôi tiến hành thực hiện đề t à i: “ Tìm hiểu tình hình thực hiện “Nghị định số 197 / 2004 / NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” tại huyện Phú Xuyên – TP. Hà Nội” I.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu tình hình thực hiện “Nghị định số 197 / 2004 / NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” tại huyện Phú Xuyên – TP. Hà Nội 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu một số vấn đề lý luận về chính sách tái định cư, mối quan hệ giữa bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. - Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở Việt Nam. - Tìm hiểu về hệ thống chính sách có liên quan đến “Nghị định số 197 / 2004 / NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” - Tìm hiểu tình hình thực hiện “Nghị định số 197 / 2004 / NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” tại địa bàn huyện Phú Xuyên – Tp. Hà Nội. - Tìm hiểu kết quả thực hiện “Nghị định số 197 / 2004 / NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” tại địa bàn huyện Phú Xuyên – Tp. Hà Nội. - Những khó khăn, tồn tại và vướng mắc trong quá trình thực hiện “Nghị định số 197 / 2004 / NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” tại địa bàn huyện Phú Xuyên – Tp. Hà Nội. - Từ đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu. -Các tổ chức, cá nhân trực tiếp sinh hoạt, sản xuất bị thu hồi đất trên địa bàn huyện, bao gồm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các hộ kinh doanh cá thể theo Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; hộ sinh sống và các cá nhân. -Các tổ chức thi hành dự án, các đơn vị chịu trách nhiệm về thu hồi đất và tái định cư bao gồm: chủ đầu tư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có liên quan 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu. -Phạm vi nội dung: Nghiên cứu về tình hình việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 197 / 2004 / NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ. -Phạm vi không gian: Trên địa bàn huyện Phú Xuyên – TP Hà Nội. -Phạm vi thời gian: số liệu sử dụng từ năm 2006-2009. 1.4 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và Phương pháp nghiên cứu. 1.4.1 Đặc điểm địa bàn huyện Phú Xuyên. Phú Xuyên là huyện nằm ở tận cùng phía Đông Nam của tỉnh Hà Tây (nay thuộc thành phố Hà Nội). Phía Bắc giáp các huyện Thường Tín và Thanh Oai. Phía Nam giáp huyện Duy Tiên của tỉnh Hà Nam. Phía Tây giáp huyện Ứng Hoà. Phía Đông giáp sông Hồng, ngăn cách với tỉnh Hưng Yên. Đây là vùng có địa hình đồng bằng thấp, là vùng trũng của tỉnh Hà Tây cũ. Hai sông Hồng và sông Nhuệ chảy suốt chiều dọc huyện. Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam chạy qua huyện theo chiều dọc. Huyện Phú Xuyên phát triển kinh tế với tỷ trọng nông nghiệp cao, (chiếm tỷ lệ khoảng 40% GDP), kinh tế hộ phụ thuộc phần lớn vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trên toàn địa bàn huyện với chưa nhiều dự án được đầu tư, nhưng công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư đang gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất đó là đất nông nghiệp là tư liệu sản xuất chính, làm ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đời sống của nhân dân, đất ở và nhà cửa cũng như vật kiến trúc, hoa màu trên đất là tài sản rất lớn của nông dân nơi đây. Việc bồi thường, hỗ trợ chưa tương xứng với mức độ thiệt hại đã gây ra nhiều bức xúc trong nhân dân, từ đó đã có không ít trường hợp người dân không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ dẫn đến khiếu kiện kéo dài. 1.4.2 Phương Pháp nghiên cứu. -Thu thập số liệu thứ cấp : internet, sách báo, Nghị định, Nghị quyết -Xử lí, tổng hợp thông tin -Tham khảo ý kiến chuyên môn. -Đánh giá, nhận xét. II. Nội dung II.1. Một số vấn đề lý luận liên quan đến chính sách II.1.1. Chính sách tái định cư Theo từ điển Tiếng Việt: Tái nghĩa là “hai lần hoặc lần thứ hai, lại mộ t lần nữa”, như tái bản, tái tạo, tái thiết Còn định cư là “ở một nơi nhất định để sinh sống, làm ăn ” Theo Ngân hàng phát triển Châu á (ADB): Tái định cư là xây dựng khu dân cư mới, có đất để sản xuất và đủ cơ sở hạ tầng công cộng tại một địa điểm khác. - Các hình thức tái định cư gồm : + Tái định cư tập t rung. + Tái định cư tại chỗ. + Tái định cư xen ghép (phân t án). Chính sách tái định cư là chính sách bồi thường thiệt hại cho chủ sử dụng nhà, đất ở là đối tượng chịu trách nhiệm thực hiện quyết định thu hồi đấ t và phải giải phóng mặt bằng. + Tái định cư bằng nhà ở chung cư cao tầng đối với hộ gia đình cá nhân bị thu hồi nhà ở, đất ở mà phải di chuyển chỗ ở tại khu vực đô t hị. + Tái định cư bằng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi nhà ở, đất ở mà phải di chuyển chỗ ở tại khu vực nông t hôn. + Bồi thường, hỗ trợ bằng tiền để hộ giai đình, cá nhân tự lo chỗ ở mớ i 2.1.2 Mục tiêu của chính sách hỗ trợ tái định cư. Thông qua chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo quyền lợi chính đáng, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi, góp phần làm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Giảm thiểu đến mức thấp nhất việc thu hồi đất và tái định cư bằng các giải pháp thiết kế kĩ thuật có tính đến lợi ích và mối quan tâm của người bị ảnh hưởng. Những người bị ảnh hưởng cần được hỗ trợ cùng với nỗ lực của họ để cải thiện hoặc ít nhất khôi phục sinh kế của họ như trước. 2.1.3 Nội dung của chính sách tái định cư. - Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền xét duyệt, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập và thực hiện các dự án tái định cư để bảo đảm phục vụ tái định cư cho người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở. - Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các biện pháp và mức hỗ trợ cụ thể để ổn định sản xuất và đời sống tại khu tái định cư. 2.1.4 Mối quan hệ giữa bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Trong công tác giải phóng mặt bằng thì chính sách bồi thường, hỗ t rợ và tái định cư đảm bảo việc bồi hoàn đất đai, tài sản trên đất bị thu hồi đúng đối tượng, đúng chính sách và hơn nữa là đảm bảo ổn định đời sống cho người bị thu hồi đất bằng những chính sách phù hợp để tạo hướng phát t r i ển nghề nghiệp ổn đ i nh. Chính sách bồi thường, hỗ trợ hầu hết được thực hiện việc bồi t hường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi một phần đất, tài sản trên đất của người dân (phần còn lại vẫn có thể tiếp tục sử dụng), cùng với đó là một số chính sách hỗ trợ khác để đảm bảo lợi ích cho người bị thu hồi đấ t . Mặt khác chính sách tái định cư đa phần được thực hiện khi Nhà nước thu hồi toàn bộ phần đất và nhà cửa, tài sản trên đất (hoặc nếu còn lại t h ì không thể tiếp tục sử dụng được). Cùng với chính sách tái định cư là các chính sách hỗ trợ để phát triển nghề nghiệp, ổn định đời sống cho người bị t hu hồi đất phải di chuyển chỗ ở. Nói cách khác tái định cư là quá trình bồi thường các thiệt hại về đất và tài sản trên đất, chi phí di chuyển, ổn định và khôi phục đời sống cho người bị thu hồi đất. Ngoài ra tái định cư còn bao gồm hàng loạt các chính sách hỗ t rợ cho người bị tác động do việc thực hiện các dự án đầu tư gây ra nhằm khô i phục và cải thiện mức sống. 2.1.5 Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo trình tự sau : - Xác định và công bố chủ trương thu hồi đất hoặc ra văn bản chấp thuận địa điểm đầu t ư chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở cho người được bố trí tái định cư. - Bàn giao đất bị thu hồi sau thời gian 20 ngày người bị thu hồi đấ t nhận đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ và được bố trí tai định cư. - Cưỡng chế thu hồi đất nếu người có đất bị thu hồi cố tình không nhận - Chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi do cơ quan Tà i nguyên – Môi trường thực hiện căn cứ vào văn bản công bố hoặc chấp t huận của UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện. - Lập, thẩm định và xét duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ t rợ và tái định cư. Cơ quan Tài chính phối hợp với cơ quan Tài nguyên - Mô i trường và các cơ quan liên quan tiến hành thẩm định và trình UBND cùng cấp phê duyệ t . - Thông báo việc thu hồi đất do tổ chức được giao làm nhiệm vụ bồ i thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm thông báo cho người đang sử dụng đất biết lý do thu hồi đấ t. II.2. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở Việt Nam Ngày nay cùng với sự phát triển của đất nước, rất nhiều dự án đầu tư vớ i nhu cầu sử dụng đất ngày một gia tăng. Trước yêu cầu xây dựng và phát t r i ển trong thời kỳ CNH – HĐH khối lượng các dự án xây dựng các khu đô thị và công nghiệp ngày càng lớn. đặt ra cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn và phức tạp. Cả nước với rất nh i ều dự án lớn cùng hàng chục ngàn dự án nhỏ. Đâ y thực sự là khối lượng công v i ệc không nhỏ phải giải quyết sao cho vừa đảm bảo tiến độ các dự án, các mục ti êu đặt ra và ổn định đời sống nhân dân trong các khu vực phải giải toả, di dờ i . Tuy nhiên để thực hiện công tác này không phải là một việc dễ dàng, bở i nhiều dự án, khu vực quy hoạch đã được công bố, đã được triển khai nhưng tiến độ thực hiện rất chậm. Nguyên nhân phần lớn vẫn là lợi ích của người bị thu hồi đất, nhà cửa và tài sản trên đất bị thu hồi, chính sách của Nhà nước được triển khai ở một số địa phương không đáp ứng được sự đòi hỏi, mong chờ của người dân Quyết định thu hồi đất được thực hiện sau 20 ngày ra thông báo lý do thu hồi đất thì cơ quan Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm trình UBND cùng cấp quyết định thu hồi đấ t . - Giải quyết khiếu nại quyết định thu hồi đất được thực hiện theo quy định. - Kê khai, kiểm kê xác định nguồn gốc đất đa i . - Lập, thẩm định và xét duyệt phương án bồi thương, hỗ trợ và tái định cư do Tổ chức được giao làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặ t bằng (có sự tham gia của Tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất). Sau đó cơ quan Tài chính thẩm định và trình UBND cùng cấp phê duyệ t . - Công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt tại trụ sở UBND xã. - Thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cùng với bàn giao nhà ở, đất ở, giấy. II.3. Hệ thống văn bản chính sách có liên quan - Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003 - Luật Đất đai 2003 - Luật xây dựng 2003 - Nghị định 69/2009/NĐ-CP bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Nghị định 84/2007/NĐ-CP bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai - Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất - Nghị định 198/2004/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất - Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai - Quyết định 72/2001/QĐ-UB về Quy định trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội - Quyết định 59/2009/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục và cơ chế thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành - Thông tư 117/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành II.4. Tình hình thực hiện Nghị định số 197 / 2004 / NĐ-CP tại huyện Phú Xuyên – TP. Hà Nội - Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện); Tổ chức phát triển quỹ đất. - Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện do lãnh đạoUỷ ban nhân dân làm Chủ tịch, các thành viên gồm: Đại diện cơ quan Tài chính - Phó Chủ tịch Hội đồng; Chủ đầu tư - ủy viên thường trực; Đại diện cơ quan Tài nguyên và Môi trường - ủy viên; Đại diện Uỷ ban nhân dân cấp xã có đất bị thu hồi - ủy viên; Đại diện của những hộ gia đình bị thu hồi đất từ một đến hai người; Một số thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quyết định cho phù hợp với thực tế ở địa phương. Dựa trên các văn bản pháp lý như Nghị định số 84 / 2007 / NĐ-CP ngày 25/5/2007; Nghị định số 69 / 2009 / NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính Phủ và Quyết định số 18 / 2008 / QĐ- UB ngày 29/9/2009; Quyết định số 39 / 2008 / QĐ-UBND ngày 22/10/2008; Quyết định số 108 / 2009 / QĐ- UBND ngày 29/9/2009 của UBND TP. Hà Nội thì quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn TP. Hà Nội nói chung và huyện Phú Xuyên nói riêng được quy định trong khoảng 200 ngày với những bước thực hiện như sau: (Sơ đồ các bước thực hiện) [...]... hỗ trợ và tái định cư liên tục được điều chỉnh, thay đổi do từ thông tin sáp nhập vào TP Hà Nội đến quy định tại Quyết định số 18/2008/QĐ ngày 29/9/2008, giá đất bồi thường tại Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 31 /12/ 2008 của UBND TP Hà Nội và quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mới nhất là Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/10/2009 và Quyết định. .. Phú Xuyên, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án phải xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội nhiều lần việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và xây dựng khu tái định cư của dự án * Nguyên nhân tồn tại, vướng mắc - Về tổ chức thực hiện + Thời điểm đầu thực hiện kiểm kê đất đai, tài sản của các chủ hộ trước khi có quyết định thu hồi đất, trong khi người dân vẫn đang trong tâm trạng bỡ ngỡ về. .. thực hiện công tác GPMB cũng phải chờ đợi quy định và hướng dẫn mới để tổ chức thực hiện + Vướng mắc về giá bồi thường, hỗ trợ về đất ở của tỉnh Hà Tây (cũ) tại Quyết định số 2404QĐ-UBND là 500.000 đ/m2, nhưng tại Quyết định số 62/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội là 450.000 đ/m2 Về hạn mức giao đất tái định cư sau khi sáp nhập, theo đó hạn mức giao đất tái định cư được áp dụng tại hai chính sách của. .. mắc, cụ thể ngày 22/4/2008 UBND tỉnh Hà Tây ban hành Quyết định số 1017/QđUBND phê duyệt phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, nhưng chỉ sau đó 02 ngày là ngày 24/4/2008 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án huyện Phú Xuyên đã có Công văn số 396/GPMB-VP xin ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắc quy hoạch khu tái định cư - Về cơ chế, chính sách + Tại thời điểm... lương thực + Ban hành các quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngắn gọn, đảm bảo việc thực hiện nhanh chóng b Với Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội + Tăng cư ng chỉ đạo, đôn đốc thực hiện để kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ các vướng mắc về chế độ, chính sách Từ đó ban hành các quy định chi tiết về chính sách bồi thường, hỗ trợ kịp thời sát với thị trường Xây dựng quy trình và hướng dẫn thực. .. bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phù hợp với điều kiện, thị trường tại địa phương, đảm bảo tính thời điểm nhất là chính sách về giá đất, giá vật liệu và tài sản Quan tâm nghiên cứu và đề xuất với Thành phố cũng như triển khai các đề án hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, nhất là đất nông nghiệp, đảm bảo hài hoà 3 lợi ích: Nhà nước, nhân dân và chủ đầu tư như: + Chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất ở,... văn bản quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa được quan tâm thực hiện đúng quy định - Do giá bồi thường, hỗ trợ luôn thay đổi, người dân không được tuyên truyền, tiếp cận nhiều với chính sách bồi thường, hỗ trợ nên tỷ lệ các hộ dân có đất bị thu hồi đồng tình ủng hộ và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB chưa cao dẫn đến hầu hết tiến độ bàn giao mặt bằng chậm so với kế hoạch, điển hình như... 76.20 127 .50 208.50 818.500 (chưa bao Tổng mức bồi thường, hỗ trợ (đ/m2) gồm hỗ trợ mục 0 63,0 0 105,4 0 172.3 Tổng mức bồi thường, hỗ trợ cho toàn dự Tỷ đồng 705,16 án 1 Bảng 5: Tổng hợp giá bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp bị thu hồi Dự án xây dựng cụm công nghiệp Đại Xuyên từ năm 2007 đến năm 2009 II.6 Những khó khăn, tồn tại và vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 197 /2004/ NĐ-CP của. .. sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để phù hợp với điều kiện của địa phương và tính chất, quy mô của từng dự án 2.7.2 Kiến nghị Từ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện nên chúng tôi có những kiến nghị: a Với Chính phủ và các bộ ngành trung ương + Tiếp tục hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hướng có lợi cho người dân; cân đối giữa việc phát triển công nghiệp tại. .. tỉnh Hà Tây phê duyệt là 175 m2/hộ và chính sách được áp dụng tại Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội là 120 m2/hộ Sự không đồng nhất về giá bồi thường, diện tích đã gây vướng mắc cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án STT 1 Hạng mục Dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình Năm 2006 Năm 2007 Giá bồi Giá thực Giá bồi Giá thực thường tế thường tế 200.000 500.000 Năm . đến “Nghị định số 197 / 2004 / NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” - Tìm hiểu tình hình thực hiện “Nghị định số. 197 / 2004 / NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” tại địa bàn huyện Phú Xuyên – Tp. Hà Nội. - Tìm hiểu kết quả thực hiện. hiện “Nghị định số 197 / 2004 / NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” tại địa bàn huyện Phú Xuyên – Tp. Hà Nội. - Những
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu tình hình thực hiện “nghị định số 1972004nđ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” tại huyện phú xuyên – tp. hà nội, tìm hiểu tình hình thực hiện “nghị định số 1972004nđ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” tại huyện phú xuyên – tp. hà nội, tìm hiểu tình hình thực hiện “nghị định số 1972004nđ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” tại huyện phú xuyên – tp. hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay