GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 19-27

110 3,192 59
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 13:00

. × 5 = 10; 2 × 4 = 8 2 × 1 = 2; 2 × 6 = 12; 2 × 10 = 20 2 × 2 = 4; 2 × 8 = 16; 2 × 3 = 6; 2 × 9 = 18 2. ViÕt sè thÝch hỵp vµo « trèng : Thõa sè 2 2 Thõa sè 4 5 TÝch 8. 10 3. × 1 2 3 2 2 4 6 4 bạn. a. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 5 b. 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 4 c. 8 + 8 + 8 = 8 x 3 Bài 2: Chuyển tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính tích đó theo mẫu. 6 x 2 = 6 + 6 = 12 vậy 6 x 2 = 12 a 12 b) 4 + 4 + 4 = 12 hay lµ : 4 x 3 = 12 c) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 hay lµ : 5 x 5 = 25 d) 9 + 9 + 9= 27 hay lµ : 9 x 3 = 27 e) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 27 hay lµ : 3 x 9 = 27 Bµi 2: a)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 19-27, GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 19-27, GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 19-27, Hoạt động khởi động:, II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:, Trong ngày Tết, bánh chưng, bánh tét được dùng để làm gì:, II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:, II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :, II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:, III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, Tập làm văn ( 5 điểm - 25 phút) :

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn