BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN MỸ TÚ – SÓC TRĂNG

118 350 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 22:55

BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ,HỘ SẢN XUẤT,CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP, PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNHUYỆN MỸ TÚ,SÓC TRĂNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN MỸ SÓC TRĂNG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ THU TRANG TRỊNH NGỌC MAI MSSV: 4053576 Lớp: Kế toán tổng hợp-K31 Cần Thơ 2009 www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Nhân sự phòng tín dụng 29 Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 40 Bảng 3: Tổng nguồn vốn của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 45 Bảng 4: Nguồn vốn huy động của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 48 Bảng 5: Tình hình cho vay vốn của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 51 Bảng 6: Tình hình cho vay hộ sản xuất theo thời gian của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 55 Bảng 7 Tình hình cho vay hộ sản xuất theo ngành của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 58 Bảng 8: Tình hình thu nợ hộ sản xuất theo thời gian của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 62 Bảng 9: Tình hình thu nợ hộ sản xuất theo ngành của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 65 Bảng 10: Hệ số thu nợ hộ sản xuất 68 Bảng 11: Tình hình dư nợ hộ sản xuất theo thời gian của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 70 Bảng 12: Tình hình dư nợ hộ sản xuất theo ngành của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 73 Bảng 13: Tỷ lệ dư nợ hộ sản xuất 76 Bảng 14: Tình hình nợ quá hạn hộ sản xuất theo thời gian của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 78 Bảng 15: Tình hình nợ quá hạn hộ sản xuất theo ngành của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 80 Bảng 16: Tỷ lệ nợ quá hạn hộ sản xuất 82 www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Bảng 17: Vòng vay vốn tín dụng hộ sản xuât 82 Bảng 18: Tình hình nợ xấu của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 84 Bảng 19: Hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất của của Chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Mỹ 86 Bảng 20: Số lượng hộ sản xuất Huyện Mỹ 88 Bảng 21: Điều tra thực tế về tuổi, trình độ của hộ sản xuất của Huyện Mỹ 89 Bảng 22: Diện tích đất sản xuất theo loại hình sản xuất Huyện Mỹ qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 90 Bảng 23: Nhu cầu vốn của hộ sản xuất 91 Bảng 24: Nguồn vốn sản xuất 92 Bảng 25:Nguồn vốn vay của hộ sản xuât 93 Bảng 26: Hồ sơ vay vốn của hộ sản xuất . 94 www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Hình 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Mỹ qua 3 năm 2006, 2007, 2008 43 Hình 2: Tình hình nguồn vốn của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 46 Hình 3: Tình hình huy động vốn của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 48 Hình 4: Tình hình cho vay vốn của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 52 Hình 5: Tình hình cho vay hộ sản xuất theo thời gian của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 56 Hình 6: Tình hình cho vay hộ sản xuấtt theo ngành của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 59 Hình 7: Tình hình thu nợ hộ sản xuất theo thời gian của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 63 Hình 8: Tình hình thu nợ hộ sản xuất theo ngành của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 66 Hình 9: Tình hình dư nợ hộ sản xuấtt theo thời gian của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 71 Hình 10: Tình hình dư nợ hộ sản xuấtt theo ngành của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 74 Hình 11: Tình hình nợ quá hạn hộ sản xuất theo thời gian của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 79 Hình 12: Tình hình nợ quá hạn hộ sản xuất theo ngành của Chi nhánh NHNN & PTNT qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 81 www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net DANH MỤC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Mỹ . 28 Sơ đồ 2: Mạng lưới giao dịch của Chi nhánh NHNN & PHNT Huyện Mỹ 31 Sơ đồ 3: Qui trình cho vay trực tiếp 35 Sơ đồ 4 : Qui trình cho vay gián tiếp . 37 www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHNN & PTNT: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn SXKD : Sản xuất kinh doanh HĐND : Hội Đồng Nhân Dân UBND : Ủy Ban Nhân Dân DNNN : Doanh nghiepj Nhà Nước CBCNV : Cán bộ công nhân viên NHNN : Ngân hàng Nhà Nước www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đất nước ta đang trên đà phát triển để hội nhập cùng nền kinh tế chung của thế giới. Muốn đạt được đều đó thì nền kinh tế của đất nước phải vững mạnh. Nước ta là nước nông nghiệp, nền kinh tế chủ yếu dựa vào việc sản xuất nông nghiệp. Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho phù hợp với đà phát triển chung đã làm ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất của nông dân, nhu cầu vốn để sản xuất của họ ngày càng lớn nhưng vốn tựcủa họ thì có hạn không đủ để đáp ứng cho việc sản xuất. Ngân hàng là nơi họ có thể tin tưởng để vay vốn, đặc biệt đối với hộ sản xuất thì Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông ThônNgân hàng gần gũi nhất luôn tạo điều kiện tốt để họ vay vốn phục vụ cho sản xuất. Tuy nhiên không phải lúc nào Ngân hàng cũng có đủ khả năng để đáp ứng nhu cầu của toàn bộ hộ sản xuất do nhiều nguyên nhân cả khách quan chủ quan. Do điều kiện kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, lạm phát làm cho Ngân hàng gặp khó khăn trong việc huy động vốn. Nguồn vốn huy động thấp thì Ngân hàng sẽ không đủ khả năng để phát triển hoạt động tín dụng của mình, đặc biệt là tín dụng hộ sản xuất. Bài viết sẽ đi vào đánh giá tình hình hoạt động tín dụng hộ sản xuất như tình hình huy động vốn, doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn hộ sản xuất trong 3 năm 2006, 2007, 2008 của chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Huyện Mỹ Tú. Từ đó ta thấy được những yếu kém còn tồn tại trong hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của Ngân hàng nhằm đề suất biện pháp để năng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với đối tượng này. Cũng từ đó tạo cho đất nước được nền kinh tế vững mạnh để cạnh tranh với các nước trong khu vực nói chung thế giới nơi riêng vì nước ta là nước nông nghiệp, sản xuấtphát triển, nông dân có giàu có thì đất nước mới phát triển phồn vinh. www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. GS.TS. Văn Tư, Tùng Vân, Nam Hải (2000), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Thống Kê. 2. TS Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất bản Thống Kê. 3. ThS Thái Văn Đại (2005), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Trường đại học Cần Thơ. 4. Edward W.Reed, Edward K.Gill (1993), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản TP.HCM. www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA THỰC TẾ ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT HUYỆN MỸ Tên: Tuổi: Địa chỉ: Trình độ văn hóa: Câu 1: Xin Cô (Chú) vui lòng cho biết số lao động trong gia đình a. 1 b. 2 c. 3 d. Nhiều hơn Câu 2: Xin Cô (Chú) cho biết diện tích đất của gia đình? a. Dưới 0,5ha b. Từ 0,5 5ha c.Trên 5ha Câu 3: Xin Cô (Chú) vui lòng cho biết lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chủ yếu của gia đình a. Trồng lúa, mía b. Làm vườn c. Chăn nuôi d. Sản xuất khác Câu 4: Với mỗi ha đất thì Cô (Chú) cần bao nhiêu vốn để sản xuất? (Đồng) a. Trồng lúa, mía b. Làm vườn c. Chăn nuôi d. Sản xuất khác * 10.000.000 * 20.000.000 * 17.000.000 * 10.000.000 * 15.000.000 * 22.000.000 * 20.000.000 * 12.000.000 Câu 5: Trong chi phí bỏ ra cho mỗi năm sản xuất thì chủ yếu là vốn vay hay vốn tự có? a. Vốn vay b. Vốn tự c. Vốn vay vốn tự Câu 6: Nếu vay vốn thì nhu cầu vay trên mỗi ha là bao nhiêu? a. Trồng lúa, mía b. Làm vườn c. Chăn nuôi d. Sản xuất khác * 2.000.000 * 10.000.000 * 3.400.000 * 2.000.000 * 3.000.000 * 11.000.000 * 4.000.000 * 2.400.000 Câu 7: Ngân hàng mà Cô (Chú) thường vay vốn a. Ngân hàng NN & PTNT b. Ngân hàng chính sách c. Ngân hàng đầu phát triển d. Ngân hàng khác Câu 8: Thủ tục vay vốn của Ngân hàng mà Cô (Chú) đang vay vốn a. Rờm rà, khó khăn b. Đơn giản, dễ dàng www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net Câu 9: Vấn đề tài sản thế chấp như thế nào? a. Đất ruộng b. Đất nhà c. Đất vườn d. Tài sản khác Câu 10: Mức lãi suất của Ngân hàng mà Cô (Chú) đang vay vốn như thế nào? a. Cao b. Hợp lí c. Thấp Câu 11: Thời gian đáo hạn của khoảng vốn vay a. Đến 12 tháng b. Trên 12 tháng đến 5 năm c. Trên 5 năm Câu 12: Thái độ phục vụ của nhân viên Ngân hàng a. Tận tình, vui vẻ b. Khó khăn, hách dịch Câu 13: Quá trình thẩm định quyết định cho vay của Ngân hàng? a. Phức tạp, mất nhiều thời gian b. Gọn gàng, nhanh chóng Câu 14: Cô (Chú) có ý định hợp tác lâu dài với Ngân hàng mà Cô (Chú) đang vay vốn? Câu 15: Năm vừa rồi có nhiều biến động về lãi suất ở các Ngân hàng, vấn đề đó có ảnh hưởng gì đến khả năng vay vốn của Cô (Chú) ở Ngân hàng? Câu 16: Cô (Chú) có đề suất gì đối với Ngân hàng mình đang hợp tác? www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net [...]... tình hình hoạt động tín dụng hộ sản xuất của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Huyện Mỹ qua các năm từ 2006 2008 để thấy rõ thực trạng tình hình tín dụng biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích tình hình chung của chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Mỹ - Phân tích tình hình hoạt động tín dụng hộ sản xuất của chi nhánh NHNN... tín dụng hộ sản xuất luôn cần phải được quan tâm giải quyết Xuất phát từ sự cần thiết của tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp nói riêng đối với nền nông nghiệp của đất nước nói chung mà em đã chọn đề tài Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Huyện Mỹ Sóc Trăng làm đề tài luận văn tốt nghiệp cho mình... trạng biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Huyện Mỹ Qua bài luận văn em tìm hiểu về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng GVHD: Lê Thị Thu Trang http://www.kinhtehoc.net 4 SVTH: Trịnh Ngọc Mai www.kinhtehoc.net Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Mỹ Sóc. .. hoạt động tín dụng khác Tín dụng hộ sản xuất góp phần ổn định nâng cao sản xuất, đời sống của nông dân, giúp người dân trong huyện có đủ khả năng để phát triển ngành nghề GVHD: Lê Thị Thu Trang http://www.kinhtehoc.net 1 SVTH: Trịnh Ngọc Mai www.kinhtehoc.net Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Mỹ Sóc Trăng sản xuất của mình, tạo... NGHIÊN CỨU - Nguồn vốn huy động của Ngân hàng có đáp ứng được nhu cầu cho vay hộ sản xuất của Ngân hàng không? GVHD: Lê Thị Thu Trang http://www.kinhtehoc.net 2 SVTH: Trịnh Ngọc Mai www.kinhtehoc.net Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Mỹ Sóc Trăng - Tình hình thu nợ hộ sản xuất của Ngân hàng có tương xứng với tình hình cho vay hay... Ngân hàng nông nghiệp có khả năng mở rộng qui mô phát triển Tuy nhiên hoạt động tín dụng hộ sản xuất của Ngân hàng hiện nay gặp một số khó khăn do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế chung của thế giới Để tín dụng hộ sản xuất có thể phát triển vững mạnh giúp nông dân hoạt động tốt trong lĩnh vực sản xuất của mình giúp đất nước vững bước trên đà hội nhập thì việc nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng hộ. .. tương xứng với tình hình cho vay hay không? - Tình hình nợ quá hạn hộ sản xuất có làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của Ngân hàng không? 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian Nghiên cứu về thực trạng biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Huyện Mỹ Sóc Trăng 1.4.2 Thời gian Thời gian nghiên cứu đề tài trong 3 tháng... 20 SVTH: Trịnh Ngọc Mai www.kinhtehoc.net Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Mỹ Sóc Trăng g Chỉ tiêu nợ quá hạn trên dư nợ Chỉ tiêu này đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Những Ngân hàng chỉ số này thấp cũng có nghĩa là chất lượng tín dụng của Ngân hàng này cao Công thức tính: Nợ quá hạn Tỉ lệ nợ quá hạn trên dư... Nội dung chính viết về các nghiệp vụ hoạt động của ngân hàng thương GVHD: Lê Thị Thu Trang http://www.kinhtehoc.net 3 SVTH: Trịnh Ngọc Mai www.kinhtehoc.net Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Mỹ Sóc Trăng mại như: tạo lập vốn sử dụng vốn, các nghiệp vụ của ngân hàng trên thị trường chứng khoán, các hoạt động tài trợ ngoại thương,... www.kinhtehoc.net Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Mỹ Sóc Trăng c Tín dụng Nhà Nước Tín dụng Nhà Nước là quan hệ tín dụng giữa Nhà Nước (bao gồm Chính phủ, Trung Ương, Chính quyền địa phương,…) với các đơn vị cá nhân trong xã hội, trong đó, chủ yếu là Nhà nước đứng ra huy động vốn của các tổ chức cá nhân bằng cách phát hành trái . tài: Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Mỹ Tú. Qua bài luận. http://www.kinhtehoc.net Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Mỹ Tú – Sóc Trăng GVHD: Lê Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN MỸ TÚ – SÓC TRĂNG, BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN MỸ TÚ – SÓC TRĂNG, BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN MỸ TÚ – SÓC TRĂNG, MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Mục tiêu chung PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1. Không gian, LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU, Đặc điểm sản xuất nơng nghiệp Vai trò, Phương pháp xử lí số liệu, Qui trình cho vay trực tiếp 7, Qui trình cho vay gián tiếp 1, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG, Tình hình nguồn vốn, Tình hình huy động vốn, Tình hình cho vay vốn, Tình hình cho vay hộ sản xuất, Tình hình thu nợ hộ sản xuất, Tình hình dư nợ hộ sản xuất, Tình hình nợ quá hạn hộ sản xuất, Đặc điểm hộ sản xuất, Đánh giá về loại hình sản xuất, Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn vay của Ngân hàng, Tồn tại Giải pháp vĩ mô, Giải pháp về tình hình sử dụng vốn Giải pháp về tài chính nhân sự, Giải pháp về xử lí nợ q hạn và lành mạnh hóa mơi trường đầu tư, KẾT LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay