Lí thuyết và hệ thống bài tập trắc nghiệm Vật Lý 12

111 397 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2015, 22:02

. -A T/6 T /12 T /12 T/6 T/4 0 -A/2 A/2 A Tổ Vật lí - Cơng nghệ, Trường THPT Đồng Xồi 3 và ( 12 0, ϕ ϕπ ≤≤) 14. Vận tốc trung bình khi vật đi từ vò trí x 1 đến x 2 : 12 12 tt xx t x v tb − − = Δ Δ = . TỔ VẬT LÍ – CÔNG NGHỆ  ÔN TẬP VẬT LÍ 12 LƯU HÀNH NỘI BỘ - 2011 MỤC LỤC DAO ĐỘNG CƠ Trang 1 TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG CƠ 10 SÓNG CƠ HỌC 20 TRẮC. lượng nào chỉ phụ thuộc vào sự kích thích ban đầu? A. Li độ và gia tốc. B. Chu kỳ và vận tốc. C. Vận tốc và tần số góc. D. Biên độ và pha ban đầu. Tổ Vật lí - Công nghệ, Trường THPT Đồng Xoài 14 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Lí thuyết và hệ thống bài tập trắc nghiệm Vật Lý 12, Lí thuyết và hệ thống bài tập trắc nghiệm Vật Lý 12, Lí thuyết và hệ thống bài tập trắc nghiệm Vật Lý 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn