Bài 2.Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

22 329 6
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2015, 22:00

[...]... đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngồi một đường thẳng đến đường thẳng đó: a) Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn b) Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn c) Nếu hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau và ngược lại, nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng nhau d C H B Hạnh Cường Bình A Ai b¬i xa nhÊt ? Ai b¬i gÇn nhÊt ? Bài 8 / 59 SGK Để tập bơi nâng dần... ⇒HB > HC d B H Hình 10 C c)+ Nếu HB = HC thì AB = AC (Hình 1) + Nếu AB = AC thì HB = HC (Hình 2) A Hình 1: Áp dụng định lí Py-ta-go ta có: AB2 =AH2 + HB2 AC2 =AH2 + HC2 Ta có: HB = HC ⇒ HB2 = HC2 ⇒ AB2 = AC2 ⇒ AB = AC H B C Hình 1 Hình 2: Áp dụng định lí Py-ta-go ta có: AB2 =AH2 + HB2 AC2 =AH2 + HC2 Ta có: AB = AC ⇒ AB2 = AC2 ⇒ HB2 = HC2 ⇒ HB = HC A B H Hình 2 C Định lí 2: Trong hai đường xiên kẻ từ một...3- Các đường xiên và hình chiếu của chúng: ?4 Cho hình 10 Hãy sử dụng đính lí Py-ta-go để suy ra rằng: a) Nếu HB > HC thì AB > AC b) Nếu AB > AC thì HB > HC c) Nếu HB = HC thì AB = AC và ngược lại, nếu AB = AC thì HB = HC A a) Nếu HB >HC thì AB >AC Áp dụng định lí Py-ta-go ta có: AB2 =AH2 + HB2 ⇒ AC2 =AH2 + HC2 Ta có: HB > HC ⇒ HB2 > HC2 ⇒ AB2 > AC2 ⇒ AB > AC d B H Hình 10 C A b) Nếu AB... ngày thứ ba bạn bơi đến C,… (hình 12) Hỏi rằng bạn Nam tập như thế có đúng mục đích đề ra hay không (ngày hôm sau có bơi được xa hơn ngày hôm trước hay không)? Vì sao? A • n m B Ta gọi độ dài đoạn thẳng AB là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song m và n T¹i sao khi ®o chiỊu cao cđa hép gç ta ph¶i ®Ỉt thíc theo C1 C! 50 C A 0 0 10 10 20 20 30 40 30 50 40 2 B Bài tập 8: Cho hình 11 Biết rằng AB < AC... HB < HC Đ B H Hình 11 C Bµi tËp 3: Cho hình vÏ bªn: S ĐiỊn vµo chç ( ) ®Ĩ ®ỵc kh¼ng ®Þnh ®óng P m A I B C SI a, Đêng vu«ng gãc kỴ tõ S ®Õn ®êng th¼ng m lµ I b, Hình chiÕu cđa S trªn m lµ SA, SB, SC c, C¸c ®êng xiªn kỴ tõ S tíi ®êng th¼ng m lµ………………… d, Hình chiÕu cđa c¸c ®êng xiªn PA, SB, SC trªn m lÇn lỵt IA, IB, IC lµ I e, Hình chiÕu cđa A trªn ®êng th¼ng SI lµ IP f, Hình chiÕu cđa... ®êng xiªn PA, SB, SC trªn m lÇn lỵt IA, IB, IC lµ I e, Hình chiÕu cđa A trªn ®êng th¼ng SI lµ IP f, Hình chiÕu cđa ®êng xiªn AP trªn ®êng th¼ng SI lµ VN Hướng dẫn về nhà Học bài nắm vững các định lý 1 và 2”sgk” Làm bài tập 10 ; 11; 12; 13 trang 59 ;60 SGK Ch©n thµnh cảm ¬n q thÇy c« vµ c¸c em häc sinh ! . HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN, ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU. A d . B H AH là đoạn vuông góc hay đường vuông góc kẻ từ điểm A đến đường thẳng d HB là hình chiếu của đường xiên AB lên đường. một đường xiên kẻ từ điểm A đến đường thẳng d 1. Khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên. Điểm H là chân đường vuông góc hay hình chiếu của điểm A lên đường. B C DC’ D’ 2. Quan hệ giữa đường vng góc và đường xiên: Định lí 1: Trong các đường xiên và đường vng góc kẻ từ một điểm ở ngồi một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vng góc là đường ngắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2.Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu, Bài 2.Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu, Bài 2.Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn