tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước lâm bình, tỉnh tuyên quang

105 569 6
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2015, 11:46

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––––– ĐẶNG KIM LIÊN TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––––– ĐẶNG KIM LIÊN TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. VŨ HÙNG CƢỜNG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Luận văn "Tăng cƣờng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản tại KBNN Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang" chuyên ngành quản lý kinh tế, mã số 60.34.04.10 là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Luận văn đã sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Các thông tin đã được chỉ rõ nguồn gốc, phần lớn thông tin thu thập từ thực tế tại địa phương. Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào hoặc chưa từng công bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu khoa học nào khác. Thái Nguyên, tháng 10 năm 2014 Tác giả Đặng Kim Liên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Đào tạo sau Đại học, cùng các thầy, cô giáo trong trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh- Đại học Thái Nguyên đã tận tình giảng day, truyền đạt kiến thức, chỉ bảo, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài. Đặc biệt xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Tiến sỹ Vũ Hùng Cƣờng đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, Ban lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lâm Bình; Kho bạc Nhà nước Lâm Bình và các phòng chức năng trên địa bàn huyện đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ trong quá trình thu thập số liệu để tôi hoàn thành luận văn này. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn cơ quan, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đã luôn sát cánh, động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Thái Nguyên, tháng 10 năm 2014 Tác giả Đặng Kim Liên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Ý nghĩa khoa học của luận văn 3 5. Kết cấu của luận văn 3 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB 5 1.1. Cơ sở lý luận cơ bản về kiểm soát chi ngân sách nhà nước và kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB 5 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 5 1.1.2. Chức năng và vai trò của kiểm soát chi NSNN, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB đối với phát triển kinh tế xã hội 7 1.1.3. Đặc điểm, nội dung chi đầu tư XDCB từ NSNN 8 1.1.4. Đặc điểm, nguyên tắc, nội dung của kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN 12 1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước 26 1.2. Cơ sở thực tiễn về quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB 28 1.2.1. Kinh nghiệm ở một số đơn vị KBNN tỉnh, huyện về kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 28 1.2.2. Bài học kinh nghiệm đối với KBNN Lâm Bình 29 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 30 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 2.1. Câu hỏi nghiên cứu 30 2.2. Phương pháp nghiên cứu 30 2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 30 2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin 30 2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin 31 2.3. Hệ thống tiêu chí đánh giá kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB 31 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB TẠI KBNN LÂM BÌNH GIAI ĐOẠN 2011- 2013 33 3.1. Tổng quan về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang 33 3.1.1. Đặc điểm tự nhiên 33 3.1.2. Điều kiện xã hội và nguồn nhân lực 34 3.1.3. Hiện trạng phát triển KT- XH huyện Lâm Bình 38 3.2. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Lâm Bình giai đoạn 2011-2013 40 3.2.1. Giới thiệu về KBNN Lâm Bình, quá trình hình thành và phát triển 40 3.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Lâm Bình 42 3.2.3. Phân tích thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Lâm Bình giai đoạn 2011-2013 43 3.3. Đánh giá chung công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Lâm Bình giai đoạn 2011-2013 63 3.3.1. Phân tích thuận lợi, khó khăn công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Lâm Bình giai đoạn 2011-2013 63 3.3.2. Kết quả đạt được 64 3.3.3. Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế 64 3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Lâm Bình giai đoạn 2011-2013 và thời gian tới 70 3.4.1. Những nhân tố khách quan 71 3.4.2. Những nhân tố chủ quan 75 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB TẠI KBNN LÂM BÌNH THỜI GIAN TỚI 79 4.1. Mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế tại tỉnh Tuyên Quang và huyện Lâm Bình, những yêu cầu đối với công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Lâm Bình giai đoạn đến năm 2020 79 4.1.1. Mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 79 4.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện Lâm Bình đến năm 2020 81 4.1.3. Phân tích cơ hội, thách thức đối với việc tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Lâm Bình giai đoạn 2014-2020 83 4.2. Quan điểm, mục tiêu, phương hướng đối với công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Lâm Bình 84 4.2.1. Quan điểm 84 4.2.2. Mục tiêu, phương hướng đối với công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Lâm Bình 84 4.3. Các kiến nghị, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Lâm Binh 86 4.3.1. Đối với cán bộ trực tiếp làm công tác kiểm soát thanh toán vốn 86 4.3.2. Đối với cơ quan KBNN Lâm Bình 87 4.3.3. Đối với KBNN cấp trên( KBNN Tuyên Quang) 89 4.3.4.Giải pháp về cơ chế chính sách có liên quan 90 4.4. Điều kiện để thực hiện các giải pháp 91 4.4.1. Đối với UBND tỉnh, UBND huyện và các ngành chức năng 91 4.4.2. Vai trò của Chủ đầu tư 92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NSNN Ngân sách Nhà nước KT-XH Kinh tế - xã hội CNH- HDH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa XDCB Xây dựng cơ bản KBNN Kho bạc Nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân MTQG Mục tiêu Quốc Gia CT MTQG Chương trình mục tiêu Quốc gia TPCP Trái phiếu Chính phủ. GPMB Giải phóng mặt bằng QLDA Quản lý dự án TKTG Tài khoản tiền gửi A-B Chủ đầu tư và nhà thầu Cán bộ KSC Cán bộ kiểm soát thanh toán vốn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng: Bảng 3.1. Danh mục các quyết định phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư qua các năm (giai đoạn 2011-2013) 44 Bảng 3.2. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư qua các năm (giai đoạn 2011-2013) 52 Bảng 3.3. Tổng hợp số lượng các công trình được đầu tư trên địa bàn trong các năm (giai đoạn 2011-2013) 53 Biểu 3.4. Tiến độ lập và phê duyệt dự án đầu tư trên địa bàn theo từng năm trong giai đoạn 2011-2013 55 Bảng 3.5. Tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB năm 2011 57 Bảng 3.6. Tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB năm 2012 58 Bảng 3.7. Tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB năm 2013 59 Bảng 3.8. So sánh kết quả thực hiện giải ngân so với Kế hoạch vốn được duyệt theo từng năm (giai đoạn 2011-2013) 61 Bảng 3.9. Tổng hợp số chứng từ bị từ chối thanh toán do không đủ điều kiện theo từng năm (giai đoạn 2011-2013) 62 Sơ đồ: Sơ đồ 1.1. Trình tự kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB 24 Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước Lâm Bình 42 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Đầu tư XDCB là một hoạt động nhằm tạo ra tài sản cố định, cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế, là tiền đề vật chất trong công cuộc CNH - HĐH đất nước. Chi đầu tư XDCB là một khoản chi lớn, chiếm chủ yếu trong cơ cấu các khoản chi đầu tư phát triển, mang tính chất chi cho tích luỹ, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế của một quốc gia, một vùng lãnh thổ. Để quản lý chặt chẽ, tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư và xây dựng, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành ban hành, đồng thời nghiên cứu, sửa đổi bổ sung chính sách chế độ kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. Là một nội dung trong hoạt động chi NSNN, Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chức năng vốn có của Nhà nước, bảo đảm cho Nhà nước thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị của đất nước. Việc Kiểm soát thanh toán vốn XDCB khoa học, hợp lý sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính công, trong đầu tư XDCB, đảm bảo góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay, việc quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN nói chung và kiểm soát chi đầu tư XDCB càng có ý nghĩa quan trọng. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, trong công tác quản lý chi NSNN trong đó có kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN. Điều đó được thể hiện rõ nét qua việc Quốc hội thông qua một số Luật NSNN, Luât Xây dựng, Luật đấu thầu cùng các văn bản dưới luật điều chỉnh về hoạt động kiểm soát chi NSNN, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN. Các văn bản quy định về kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN đã tạo cơ sở, tiền đề để quản lý thống nhất, có hiệu qủa các khoản chi NSNN, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng các khoản chi NSNN. Đồng thời, là điều kiện để hệ thống KBNN thực hiện cải [...]... cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 5 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB 1.1 Cơ sở lý luận cơ bản về kiểm soát chi ngân sách nhà nƣớc và kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ XDCB 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản a Khái niệm về NSNN và kiểm soát chi NSNN... các cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động quản lý đầu tư XDCB, công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Lâm Bình trong những năm từ 2011 đến 2013, chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những thành công, hạn chế trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư. .. nhằm tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1.Đối tư ng nghiên cứu Đối tư ng nghiên cứu của đề tài là Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu quá trình quản lý kiểm soát thanh toán. .. nghị thanh toán vốn đầu tư thì chủ đầu tư có thể lập bảng kê nội dung chi đề nghị thanh toán kèm theo); + Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng VĐT (trường hợp thu hồi tạm ứng ); + Giấy rút vốn đầu tƣ - Kiểm soát thanh toán chi phí quản lý dự án + Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư; + Giấy rút vốn đầu tư Trường hợp kiểm soát thanh toán chi phí QLDA (từ tài kho n thanh toán đối với trường hợp chủ đầu tư, Ban... quy định - Phối hợp với chủ đầu tư thu hồi số vốn đã thanh toán lớn hơn so với quyết toán vốn đầu tư được duyệt Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 26 - Đôn đốc chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ khi dự án đã quyết toán và tất toán tài kho n 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước 1.1.5.1 Những nhân tố chủ... căn cứ thanh toán" * Trình tự các bƣớc công việc và thời gian kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ KBNN thực hiện thanh toán trước, kiểm soát sau đối với từng lần thanh toán của công việc, hợp đồng thanh toán nhiều lần; kiểm soát trước, thanh toán sau đối với công việc, hợp đồng thanh toán 1 lần và lần thanh toán cuối cùng của công việc, hợp đồng thanh toán nhiều lần Tư ng ứng với mỗi hình thức thanh toán. .. khăn, tồn tại, làm hạn chế kết quả, hiệu quả hoạt động quản lý chi NSNN qua KBNN Lâm Bình đòi hỏi sự cần thiết phải có những phân tích đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát thanh toán vốn tại KBNN Lâm Bình để đưa ra giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của công tác này Việc nghiên cứu đề tài " Tăng cƣờng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản tại KBNN Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang" mang... dung kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB Như trình bày ở trên, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB chính là việc KBNN căn cứ vào hồ sơ dự án ( công trình) được cấp thẩm quyền phê duyệt và các văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính trong lĩnh vực đầu tư XDCB của nhà nước để cấp phát, thanh toán cho các đối tư ng tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng dự án Bởi vậy quá trình kiểm soát thanh toán vốn. .. - Kiểm soát hồ sơ dự án - Kiểm soát Cam kết chi đầu tư XDCB Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 16 - Kiểm soát tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư - Công tác báo cáo quyết toán vốn đầu tư a Kiểm soát hồ sơ dự án: là việc cán bộ làm công tác kiểm soát thanh toán vốn kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp pháp hợp lệ của hồ sơ tài liệu do chủ đầu tư gửi tới KBNN ( những tài liệu này do chủ đầu. .. chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là những kho n chi phí cần thiết để chủ đầu tư chi trả cho công tác tư vấn xây dựng công trình, nhằm đảm bảo cho quá trình xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa vào sử dụng Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm các kho n như: chi khảo sát xây dựng, chi lập dự án, chi phí thiết kế, chi giám sát xây dựng, . nội dung của kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN 12 1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước 26 1.2. Cơ sở thực. kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB năm 2011 57 Bảng 3.6. Tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB năm 2012 58 Bảng 3.7. Tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB năm 2013 59 Bảng. Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB 5 1.1. Cơ sở lý luận cơ bản về kiểm soát chi ngân sách nhà nước và kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB 5
- Xem thêm -

Xem thêm: tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước lâm bình, tỉnh tuyên quang, tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước lâm bình, tỉnh tuyên quang, tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước lâm bình, tỉnh tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay