ĐỀ THI THỬ số 4 tốt NGHIỆP THPT và đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục và đào tào (4)

6 423 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2015, 20:07

ĐỀ THI THỬ số 4 tốt NGHIỆP THPT và đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục và đào tào (4) ĐỀ THI THỬ số 4 tốt NGHIỆP THPT và đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục và đào tào (4) ĐỀ THI THỬ số 4 tốt NGHIỆP THPT và đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục và đào tào (4) ĐỀ THI THỬ số 4 tốt NGHIỆP THPT và đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục và đào tào (4) ĐỀ THI THỬ số 4 tốt NGHIỆP THPT và đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục và đào tào (4) www.MATHVN.com www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam 0 www.dethithudaihoc.com TR ƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 KÌ THI KSCL TRƯỚC TUYỂN SINH NĂM 2015 Môn Thi: TOÁN Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (4,0 điểm). Cho hàm số mmxmmxxy −+−++−= 3223 )1(33 (1) a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1. b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị nằm về cùng một phía của đường thẳng 1 = y (không nằm trên đường thẳng). Câu 2 (2,0 điểm). a) Giải phương trình 2)10(loglog 44 =−+ xx . b) Giải phương trình 0)cos)(sincos21(2cos = − + + xxxx Câu 3 (2,0 điểm). a) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số )1( 2 −−= xxey x trên đoạn [0;2]. b) Tính giới hạn )1ln( 12 lim sin 0 x x L x x + +− = → . Câu 4 (2,0 điểm). a) Cho n là số tự nhiên thỏa mãn 32632 2 2 2 =+ +nn AC . Tìm hệ số của 6 x trong khai triển nhị thức Niutơn của 0, 3 2 2 >       − x x x n . b) Có 40 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 40. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất để trong 10 tấm thẻ được chọn ra có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có đúng một tấm thẻ mang số chia hết cho 10. Câu 5 (2,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với )2;1;1( − A , B(-1; 1; 3), C(0; 2; 1). Tính diện tích tam giác ABC và tìm tọa độ chân đường cao kẻ từ A của tam giác ABC. Câu 6 (2,0 điểm). Cho hình chóp ABCS. có đ áy ABC là tam giác vuông t ạ i A, m ặ t bên SAB là tam giác đề u và n ằ m trong m ặ t ph ẳ ng vuông góc v ớ i m ặ t ph ẳ ng (ABC), g ọ i M là đ i ể m thu ộ c c ạ nh SC sao cho SMMC 2 = . Bi ế t AB a = , 3 BC a = . Tính th ể tích c ủ a kh ố i chóp S.ABC và kho ả ng cách gi ữ a hai đườ ng th ẳ ng AC và BM. Câu 7 ( 2,0 điểm ) . Trong m ặ t ph ẳ ng v ớ i h ệ to ạ độ Oxy, cho tam giác ABC n ộ i ti ế p đườ ng tròn (T) có ph ươ ng trình 25)2()1( 22 =−+− yx . Các đ i ể m K(-1 ; 1), H(2; 5) l ầ n l ượ t là chân đườ ng cao h ạ t ừ A, B c ủ a tam giác ABC. Tìm t ọ a độ các đỉ nh c ủ a tam giác ABC bi ế t r ằ ng đỉ nh C có hoành độ d ươ ng. Câu 8 ( 2,0 điểm ) . Gi ả i h ệ ph ươ ng trình      +++=++− +−=++ yxyxxyy xyyx 3121 733 22 22 Câu 9 ( 2,0 điểm ) . Cho z y x , , là các s ố th ự c th ỏ a mãn 9 222 =++ zyx , 0 ≤ xyz . Ch ứ ng minh r ằ ng 10)(2 ≤ − + + xyzzyx . ***H ế t*** H ọ và tên thí sinh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ố báo danh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.MATHVN.com www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam 1 www.dethithudaihoc.com TR ƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN I KÌ THI KSCL TRƯỚC TUYỂN SINH NĂM 2015(LẦN 1) ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM MÔN TOÁN Câu Nội dung Điểm 1a Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị hàm số 2,00 Khi m = 1, ta có hàm số 23 3xxy +−= 1) Tập xác định : D = R . 2) S ự bi ế n thiên : * Gi ớ i h ạ n : −∞=+−=+∞=+−= +∞→+∞→−∞→−∞→ )3(limlim,)3(limlim 2323 xxyxxy xxxx 0,5 * Đạ o hàm y ’= - 3 x 2 + 6 x , y ’ = 0 ⇔ x = 0, x = 2. * Bảng biến thiên: x - ∞ 0 2 + ∞ y' - 0 + 0 - y + ∞ 4 0 - ∞ 0,5 - Hàm số nghịch biến trên các khoảng (- ∞ ; 0) và (2; + ∞ ), đồng biến trên khoảng (0; 2) - Hàm số đạt cực đại tại x = 2, y CĐ = 4, đạt cực tiểu tại x = 0, y CT =0. 0,5 3. Đồ th ị: Đồ thị giao với trục tung tại O (0; 0), giao với trục hoành tại O (0; 0); A (3; 0), nhận điểm uốn I (1;2) làm tâm đối xứng * Điểm uốn: y’’ = - 6 x + 6 , y’’ = 0 ⇔ x =1 Đồ thị hàm số có 1 điểm uốn I (1;2) 0,5 1b Tìm m để đồ thị có 2 cực trị www.mathvn.com 2,00 )1(363' 22 mmxxy −++−= 0,25 0)1(3630' 22 =−++−⇔= mmxxy , 'y có 09)1(99' 22 >=−+=∆ mm Suy ra 'y luôn có hai nghiệm phân biệt 1 1 −= mx , 1 2 += mx 0,5 Khi đó hàm số có hai cực trị là )1(2)( 11 −== mxyy , )1(2)( 22 +== mxyy 0,5 Theo bài ra ta có 1 2 3 1 ( 1)( 1) 0 (2 3)(2 1) 0 , 2 2 y y m m m m − − > ⇔ − + > ⇔ > < − 0,5 V ậ y       +∞∪       −∞−∈ ; 2 3 2 1 ;m . 0,25 2a Giải phương trình logarit 1,00 Đ i ề u ki ệ n: 100 < < x www.mathvn.com. Ta có 2)10(log2)10(loglog 2 444 =−⇔=−+ xxxx 0,5 2,81610 2 ==⇔=−⇔ xxxx . V ậ y ph ươ ng trình có nghi ệ m 2 x = , 8 = x 0,5 2b Giải phương trình lượng giác 1,00 ( ) 0)1sin(coscossin0)cos)(sincos21(2cos =+−−⇔=−++ xxxxxxxx 0,25       +=+= += ⇔       =       − =       − ⇔    =+− =− ⇔ πππ π π π π π 2,2 2 4 1 4 sin2 0 4 sin2 01sincos 0cossin kxkx kx x x xx xx 0,5 x y 3 2 O 4 2 1 A www.MATHVN.com www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam 2 www.dethithudaihoc.com VËy ph−¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm: ( ) , 2 , 2 4 2 x k x k x k k π π π π π π = + = + = + ∈ Z 0,25 3a Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất 1,00 Ta có: )2(' 2 −+= xxey x nên 2;10)2(0' 2 −==⇔=−+⇔= xxxxey x [ ] 2;0∉ 0,5 1)0( − = y , ey − = )1( , 2 )2( ey = . Từ đó ta có ,)2(max 2 ]2;0[ eyy == eyy −== )1(min ]2;0[ . 0,5 3b Tính giới hạn 1,00 x x x x x L x x )1ln( 1112 lim sin 0 + −+ − − = → . Ta có 2ln2ln. sin . 2ln)(sin 1 lim 12 lim 2ln)(sin 0 sin 0 =       − = − →→ x x x e x x x x x 0,5 2 1 11 1 lim )11( 11 lim 11 lim 000 = ++ = ++ −+ = −+ →→→ xxx x x x xxx , 0 ln(1 ) lim 1. x x x → + = Nên 2 1 2ln −=L 0,5 4a Tính hệ số trong khai triển www.mathvn.com 1,00 326)1)(2(3)1(32632 2 2 2 =+++−⇔=+ + nnnnAC nn 0,25 0802 2 =−+⇔ nn 10,8 − = = ⇔ nn (loại). 0,25 Ta có khai triển ∑∑ = − − = − −=       −=       − 8 0 2 532 8 8 8 0 82 8 8 2 .)3.(2 3 )2( 3 2 k k kkk k k kk xC x xC x x 0,25 Số hạng chứa 6 x ứng với k thỏa mãn 46 2 532 =⇔= − k k Vậy hệ số của 6 x là 90720)3.(2. 444 8 =−C 0,25 4b Tính xác suất www.mathvn.com 1,00 Số phần tử của không gian mẫu là 10 40 C=Ω 0,25 Có 20 tấm thẻ mang số lẻ, 4 tấm thẻ mang số chia hết cho 10, 16 tấm thẻ mang số chẵn và không chia hết cho 10. www.dethithudaihoc.com 0,25 Gọi A là biến cố đã cho, suy ra 1 4 4 16 5 20 . CCC A =Ω 0,25 Vậy xác suất của biến cố A là 12617 1680. )( 10 40 1 4 4 16 5 20 == Ω Ω = C CCC AP A 0,25 5 Tính diện tích, tìm tọa độ điểm www.mathvn.com 2,00 )1;2;2(−=AB , )1;3;1( −−=AC )4;3;5(],[ −−−=⇒ ACAB 0,5 Diện tích tam giác ABC : 2 25 435 2 1 ],[ 2 1 222 =++== ACABS ABC 0,5 G ọ i www.mathvn.com );;( cbaH là chân đườ ng cao c ủ a tam giác k ẻ t ừ A. Ta có      −= += +−= ⇔      −=− −=− +=+ ⇒= kc kb ka kc kb ka BCkBH 23 1 1 )31(3 )12(1 )10(1 )21;2;2( kkkAH −+−= ⇒ 0,5 Do BCAH ⊥ nên 3 1 0)21(2220. =⇔=−−++−⇔= kkkkBCAH . V ậ y       − 3 7 ; 3 4 ; 3 2 H 0,5 6 Tính thể tích, khoảng cách www.mathvn.com 2,00 G ọ i H là trung đ i ể m c ủ a AB ABSH ⊥ ⇒ .Do )()( ABCSAB ⊥ nên )(ABCSH ⊥ 0,25 Do SAB là tam giác đề u c ạ nh a nên 2 3a SH = . 2 22 aABBCAC =−= 0,5 Th ể tích kh ố i chóp S.ABC là 12 6 6 1 . 3 1 3 . a ACABSHSSHV ABCABCS === 0,25 www.MATHVN.com www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam 3 www.dethithudaihoc.com T ừ M kẻ đường thẳng song song với AC cắt SA tại N )//(// BMNACMNAC ⇒ ⇒ Ta có )(SABACABAC ⊥ ⇒ ⊥ mà )()()(// BMNSABSABMNACMN ⊥ ⇒ ⊥ ⇒ 0,25 Từ A kẻ ( ) AK BN K BN ⊥ ∈ ( ) AK BMN ⇒ ⊥ ( ,( )) ( , ) AK d A BMN d AC BM ⇒ = = 0,25 Do 2 2 3 3 MC AN SC SA = ⇒ = 2 2 2 2 3 3 3 3 4 6 ABN SAB a a S S⇒ = = = 0,25 2 2 2 2 0 7 2 . cos60 9 a BN AN AB AN AB= + − = 7 3 a BN⇒ = , 2 21 7 = = ABN S a AK BN . V ậ y 21 ( , ) 7 = a d AC BM 0,25 7 Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác www.mathvn.com 2,00 (T) có tâm )2;1(I . G ọ i Cx là ti ế p tuy ế n c ủ a (T) t ạ i C. Ta có   1 2 HCx ABC = = S đ  AC (1) 0,25 Do   0 90 AHB AKB = = nên AHKB là t ứ giác n ộ i ti ế p ⇒   ABC KHC = (cùng bù v ớ i góc  AHK ) (2) T ừ (1) và (2) ta có   // HCx KHC HK Cx = ⇒ . Mà HKICCxIC ⊥ ⇒ ⊥ . 0,25 Do đ ó IC có vect ơ pháp tuy ế n là )4;3(=KH , IC có ph ươ ng trình 01143 = − + yx 0,25 Do C là giao c ủ a IC và (T) nên t ọ a độ đ i ể m C là nghi ệ m c ủ a h ệ www.mathvn.com    =−+− =−+ 25)2()1( 01143 22 yx yx    = −=    −= = ⇒ 5 3 ; 1 5 y x y x . Do 0 > C x nên )1;5( − C 0,25 Đườ ng th ẳ ng AC đ i qua C và có vect ơ ch ỉ ph ươ ng là )6;3(−=CH nên AC có ph ươ ng trình 092 = − + yx . 0,25 Do A là giao c ủ a AC và (T) nên t ọ a độ đ i ể m A là nghi ệ m c ủ a h ệ    =−+− =−+ 25)2()1( 092 22 yx yx    −= =    = = ⇒ 1 5 ; 7 1 y x y x (lo ạ i). Do đ ó )7;1(A 0,25 Đườ ng th ẳ ng BC đ i qua C và có vect ơ ch ỉ ph ươ ng là )2;6(−=CK nên BC có ph ươ ng trình 023 = − + yx . www.dethithudaihoc.com 0,25 Do B là giao c ủ a BC và (T) nên t ọ a độ đ i ể m B là nghi ệ m c ủ a h ệ    =−+− =−+ 25)2()1( 023 22 yx yx    −= =    = −= ⇒ 1 5 , 2 4 y x y x (lo ạ i). Do đ ó )2;4( − B V ậ y )7;1(A ; )2;4( − B ; )1;5( − C . 0,25 8 Giải hệ phương trình www.mathvn.com 2,00 A B C H K I x S M C N A H B K www.MATHVN.com www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam 4 www.dethithudaihoc.com Ta có h ệ phương trình      +++=++− +−=++ )2(3121 )1(733 22 22 yxyxxyy xyyx Đ i ề u ki ệ n: xyxy 3,0,1 2 ≥≥≥ . 0)()12(1)2( 222 =−−+−+−+−−⇔ yxyyxyyxy 0,25 0)1()1( 1 1 22 =−−+−−+ +− − − ⇔ xyyxy xy xy 012 1 1 )1( =         +−+ +− −−⇔ xy xy xy 1 + = ⇔ xy         ≥∀≥∀>+−+ +− 0,1,012 1 1 Do xyxy xy 0,5 +) Th ế y vào (1) ta đượ c 3711 22 −=+−−++ xxxx (3) Xét 11)( 22 +−−++= xxxxxf , 3)12( 12 3)12( 12 12 12 12 12 )(' 2222 +− − − ++ + = +− − − ++ + = x x x x xx x xx x xf 0,5 Xét 2 2 3 3 ( ) , '( ) 0, 3 ( 3) = = > ∀ ∈ + + R t g t g t t t t suy ra g(t) đồng biến trên R Do 1212 − > + xx nên )12()12( − > + xgxg suy ra www.mathvn.com '( ) (2 1) (2 1) 0,f x g x g x x = + − − > ∀ ∈ R . 0,5 Do đ ó )(xf đồ ng bi ế n trên R , nên 32)2()()3( = ⇒ = ⇔ = ⇔ yxfxf V ậ y h ệ đ ã cho có nghi ệ m )3;2();( = yx 0,25 9 Chứng minh bất đẳng thức www.mathvn.com 2,00 Gi ả s ử z y x ≤ ≤ , do 0 ≤ xyz nên 0 ≤ x . Do 2 2 2 2 9 9 [ 3;0]. x y z x x+ + = ⇒ ≤ ⇒ ∈ − Ta có 22 22 2 zyzy yz + ≤       + ≤ , do đ ó 0,25 2 .)(222)(2 22 22 zy xzyxxyzzyx + −++≤−++ )9(22 2 5 2 2 )9( )9(222 2 32 2 x xxxx xx −+−= − −−+= 0,5 Xét )9(22 2 5 2 )( 2 3 x xx xf −+−= v ớ i x ]0;3[ − ∈ 2 2 9 22 2 5 2 3 )(' x x xxf − −−= ⇒ xxx x x xxf 24)35(90 9 22 2 5 2 3 0)(' 22 2 2 −=−−⇔= − −−⇔= 2222 32)35)(9( xxx =−−⇔ ( Đ i ề u ki ệ n 035 2 ≥− x ) 3 25 ,3,102253271119 222246 ===⇔=−+−⇔ xxxxxx Do 3 5 2 ≤x nên 1,11 2 =−=⇔= xxx (lo ạ i). 0,5 26)0(,10)1(,6)3( ==−−=− fff suy ra 10)1()(max ]0;3[ =−= − fxf 0,25 www.MATHVN.com www.MATHVN.com – Toán học Việt Nam 5 www.dethithudaihoc.com Nh ư vậy 10)()(2 ≤ ≤ − + + xfxyzzyx Dấu bằng xảy ra khi 2 2 1 1 2 2( ) 4  = −  = −   = ⇔   = =   + = + =   x x y z y z y z y z Vậy 10)(2 ≤ − + + xyzzyx . Đẳng thức xảy ra khi (x; y; z) là một hoán vị của (-1; 2; 2) 0,5 ***Hết*** . Số hạng chứa 6 x ứng với k thỏa mãn 46 2 532 =⇔= − k k Vậy hệ số của 6 x là 90 720) 3.(2. 44 4 8 =−C 0,25 4b Tính xác suất www.mathvn.com 1,00 Số phần tử của không gian mẫu là 10 40 C=Ω . TR ƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN I KÌ THI KSCL TRƯỚC TUYỂN SINH NĂM 201 5( LẦN 1) ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM MÔN TOÁN Câu Nội dung Điểm 1a Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị hàm số 2,00 Khi m = 1, ta có hàm số 23 3xxy. Có 20 tấm thẻ mang số lẻ, 4 tấm thẻ mang số chia hết cho 10, 16 tấm thẻ mang số chẵn và không chia hết cho 10. www.dethithudaihoc.com 0,25 Gọi A là biến cố đã cho, suy ra 1 4 4 16 5 20 .
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ số 4 tốt NGHIỆP THPT và đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục và đào tào (4), ĐỀ THI THỬ số 4 tốt NGHIỆP THPT và đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục và đào tào (4), ĐỀ THI THỬ số 4 tốt NGHIỆP THPT và đại học 2015 THANG điểm 20 mới NHẤT của bộ GIÁO dục và đào tào (4)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay