skkn phát triển bài toán mới từ bài toán cơ bản có áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

21 407 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2015, 14:28

. học phát triển bài toán mới từ bài toán cơ bản có áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau O 3 Đối chứng 7A3 O 2 Không dạy học phát triển bài toán mới từ bài toán cơ bản có áp dụng tính chất. những bài toán khó về bài toán quen thuộc có áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải. b. Giải pháp thay thế: Phát triển bài toán mới từ bài toán cơ bản có áp dụng tính chất của dãy tỉ số. bài toán có áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau cho học sinh. c. Vấn đề nghiên cứu: Việc phát triển bài toán mới từ bài toán cơ bản có áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau có nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn phát triển bài toán mới từ bài toán cơ bản có áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, skkn phát triển bài toán mới từ bài toán cơ bản có áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, skkn phát triển bài toán mới từ bài toán cơ bản có áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn