luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng trong vụ xuân và vụ thu đông 2009 tại thái nguyên

146 305 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2015, 21:37

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THU HIỀN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI CÓ TRIỂN VỌNG TRONG VỤ XUÂN VÀ VỤ THU ĐÔNG 2009 TẠI THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN, 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THU HIỀN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI CÓ TRIỂN VỌNG TRONG VỤ XUÂN VÀ VỤ THU ĐÔNG 2009 TẠI THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Trồng Trọt Mã số: 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC 1. PGS.TS. LUÂN THỊ ĐẸP 2. TS. PHAN THỊ VÂN THÁI NGUYÊN, 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn, tôi luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của của tập thể các thầy cô hướng dẫn. Nhân dịp này tôi xin chân thành bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới các cô: PGS.TS. Luân Thị Đẹp, TS. Phan Thị Vân - Khoa Nông học trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, tuy luôn bận dộn với công việc và gia đình song vẫn dành cho tôi sự quan tâm trong quá trình tôi thực hiện đề tài. Tôi xin trân thành cảm ơn sự quan tâm của Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, tập thể thầy cô giáo Khoa nông học, Khoa Sau đại học- Trường đaị học Nông lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài. Tôi xin cảm ơn các em: Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Văn Hồ - Sinh viên khóa 37, khoa Nông học- Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên đã cùng với tôi tham gia và thực hiện đề tài này. Tôi xin chân trọng cảm ơn sự động viên, giúp đỡ của tất cả bạn bè và đồng nghiệp. Cảm ơn bố, mẹ, các em và người tôi yêu thương đã luôn quan tâm là điểm tựa về tinh thần và vật chất cho tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Xin chân thành cảm ơn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Thu Hiền Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng cho bảo vệ một học vị nào, mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn này đều được cảm ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được ghi rõ nguồn gốc. Ngày 15 tháng 10 năm 2010 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Thu Hiền Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 2 3.1. Ý nghĩa khoa học 2 3.2. Ý nghĩa thực tiến 2 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Cơ sở khoa học 3 1.2. Tình hình sản xuất và nghiên cứu ngô trên thế giới và Việt Nam 4 1.2.1.Tình hình sản xuất ngô trên thế giới 4 1.2.2.Tình hình sản xuất ngô ở Việt Nam 8 1.2.3. Tình hình sản xuất ngô ở Thái Nguyên 14 1.3. Ƣu thế lai 15 1.3.1. Khái niệm ưu thế lai 15 1.3.2. Các loại ưu thế lai 16 1.3.3. Cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai 17 1.3.4. Phương pháp đánh giá ưu thế lai 18 1.3.5. Các loại giống ngô 19 1.3.6. Các bước chọn tạo giống ngô lai 22 1.4. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống ngô 22 1.4.1. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống ngô trên thế giới 22 1.4.2. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống ngô ở Việt Nam 26 1.4.3. Một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây ngô 32 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vi Chương 2 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU 2.1. Vật liệu nghiên cứu 35 2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu 35 2.3. Nội dung nghiên cứu 35 2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 35 2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 35 2.4.2. Xác định cây theo dõi 37 2.4.3. Chỉ tiêu nghiên cứu 37 2.4.4. Thu thập số liệu mô hình trình diễn 41 2.5. Quy trình kỹ thuật áp dụng trong nghiên cứu 41 2.6. Thu thập số liệu khí tƣợng 43 2.7. Phƣơng pháp xử lý số liệu 43 Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1. Khả năng sinh trƣởng, phát triển của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và Thu Đông 2009 44 3.1.1. Các giai đoạn sinh trưở ng , phát triển của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và Thu Đông 2009 44 3.1.1.1 Giai đoạn từ gieo đến trỗ cờ 46 3.1.1.2. Giai đoạn tung phấn, phun râu 46 3.1.1.3. Giai đoạn chín sinh lý 48 3.1.2 Tố c độ tăng trưởng chiều cao cây củ a cá c giống ngô thí nghiệ m vụ Xuân và Thu Đông 2009 50 3.1.3. Động thái ra lá của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và Thu Đông 2009 53 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vii 3.2. Đặc điểm hình thái của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và Thu Đông 2009 55 3.2.1. Số lá trên cây và chỉ số diện tích lá 56 3.2.1.1. Số lá trên cây 57 3.2.1.2. Chỉ số diện tích lá 58 3.2.2. Chiều cao cây, chiều cao đóng bắp 59 3.2.2.1. Chiều cao cây 60 3.2.2.2. Chiều cao đóng bắp 62 3.2.2.3. Tỷ lệ chiều cao đóng bắp/chiều cao cây 63 3.3. Khả năng chống chịu của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và Thu Đông 2009 64 3.3.1. Khả năng chống đổ 64 3.3.2. Khả năng chống chịu sâu bệnh 68 3.3.2.1. Sâu đục thân ngô (Ostrinia nubilalis Hiibner) 70 3.3.2.2. Sâu cắn râu 71 3.3.2.3. Bệnh khô vằn (Rhizoctonia solani Kuhn) 72 3.4. Trạng thái cây, trạng thái bắp, độ bao bắp của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và Thu Đông 2009 73 3.4.1. Trạng thái cây 74 3.4.2. Trạng thái bắp 75 3.4.3. Độ bao bắp 76 3.5. Các yếu tố cấu thàh năng suất và năng suất của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân và Thu Đông 2009 76 3.5.1. Số bắp/cây 79 3.5.2. Chiều dài bắp 79 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn viii 3.5.3. Đường kính bắp 80 3.5.4. Số hàng/bắp 81 3.5.5. Số hạt/hàng 81 3.5.6. Khối lượng 1000 hạt 82 3.5.7. Năng suất lý thuyết 82 3.5.8. Năng suất thực thu 83 3.6. Kết quả mô hình trình diễn giống ngô ƣu tú 86 3.6.1. Giống, địa điểm và quy mô trình diễn 87 3.6.2. Một số chỉ tiêu hình thái và năng suất của giống H08-9 và LVN99 trong vụ Xuân 2010 tại Phổ Yên- Thái Nguyên 88 3.6.3. Đánh giá và xếp hạng của người dân về giống H08-9 và LVN99 trong vụ Xuân 2010 tại Phổ Yên- Thái Nguyên 89 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 91 1. Kết luận 91 2. Đề nghị 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CIMMYT : Trung tâm cải tạo giống ngô và lúa mỳ Thế Giới CV % : Hệ số biến động LSD 5% : Sự sai khác nhỏ nhất ở mức 0,05 P : Xác xuất chấp nhận Đ/c : Đối chứng NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu M 000 hạt : Khối lượng nghìn hạt TPTD : Thụ phấn tự do NST : Ngày sau trồng UTL : Ưu thế lai X.09 : Vụ Xuân năm 2009 TĐ.09 : Vụ Thu Đông năm 2009 FAO : Tổ chức Lương thực Nông nghiệp liên hiệp quốc Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn x DANH MỤC ĐỒ THỊ VÀ BẢNG BIỂU Bảng 1.1. Tình hình sản xuất ngô thế giới từ năm 1961 - 2009. Bảng 1.2. Tình hình sản xuất ngô của một số nước trên thế giới năm 2009 Bảng 1.3. Dự báo nhu cầu ngô thế giới đến năm 2020 Bảng 1.4. Tình hình sản xuất ngô trong nước từ năm 1961 đến 2009 Bảng 1.5. Tình hình sản xuất ngô tại Thái Nguyên Bảng 1.6. Tương quan giữa cá c yế u tố cấ u thà nh năng suấ t vớ i năng suấ t ngô Bảng 3.1. Các giai đoạn sinh trưởng của các giống ngô lai trong vụ Xuân và Thu Đông năm 2009 tại Thái Nguyên Bảng 3.2. Tốc độ tăng trưởng của các giống ngô tham gia thí nghiệm trong vụ Xuân 2009 và Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên Bảng 3.3. Tốc độ ra lá của các giống ngô tham gia thí nghiệm trong vụ Xuân 2009 và Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên Bảng 3.4. Số lá và chỉ số diện tích lá của các giống ngô thí nghiệm vụ Xuân 2009 và Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên Bảng 3.5. Chiều cao cây, chiều cao đóng bắp của các giống ngô tham gia thí nghiệm trong vụ Xuân và Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên Bảng 3.6. Tỷ lệ chiều cao đóng bắp/chiều cao cây của các giống ngô tham gia thí nghiệm trong vụ Xuân và Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên Bảng 3.7. Khả năng chống đổ các giống ngô thí nghiệm ở vụ Xuân 2009 và vụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên Bảng 3.8. Tỷ lệ nhiễm sâu bệnh của các giống ngô thí nghiệm ở vụ Xuân 2009 và vụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên Bảng 3.9. Trạng thái cây, trạng thái bắp, độ bao bắp của các giống ngô tham gia thí nghiệm trong vụ Xuân 2009 và Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên Bảng 3.10. Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống ngô tham gia thí nghiệm trong vụ Xuân 2009 tại Thái Nguyên [...]... thành năng suất của các giống ngô tham gia thí nghiệm trong vụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên Bảng 3.12: Năng suất thực thu của các giống ngô tham gia thí nghiệm vụ Xuân và vụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên Bảng 3.13 Một số chỉ tiêu hình thái và năng suất của giống H08-9 và LVN99 trong vụ Xuân 2010 tại Phổ Yên- Thái Nguyên Bảng 3.14 Kết quả đánh giá của nông dân đối với giống ngô H08-9 và LVN99 trong vụ Xuân. .. thực hiện đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng trong vụ Xuân và vụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên 2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định một số giống ngô lai có triển vọng để giới thiệu cho sản xuất đại trà tại Thái Nguyên, làm cơ sở cho quá trình chọn tạo giống ở các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc 3 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 3.1... và LVN99 trong vụ Xuân 2010 tại Phổ Yên- Thái Nguyên Biểu đồ 1.1 Cơ cấu thị phần giống ngô lai ở Việt Nam Biểu đồ 3.1 Thời gian sinh trưởng của các giống ngô lai tham gia thí nghiệm vụ Xuân và vụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên Biểu đồ 3.2: Năng suất thực thu của các giống ngô tham gia thí nghiệm vụ Xuân và vụ Thu Đông năm 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn... ước: Giống lai không quy ước là giống lai, trong đó ít nhất có bố hoặc mẹ không phải là dòng thu n Giống ngô lai không quy ước có năng suất và các đặc điểm nông sinh học cao hơn giống TPTD, song có giá thành thấp hơn giống ngô lai quy ước Các giống lai không quy ước có thể là: + Giống x giống: Là lai giữa hai giống TPTD + Dòng x giống hoặc dòng x giống( lai đỉnh): Là giống lai giữa một dòng thu n và một. .. lượng ngô của tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai thí nghiệm trong điều kiện sinh thái của tỉnh 1.2 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ NGHIÊN CỨU NGÔ TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 1.2.1.Tình hình sản xuất ngô trên thế giới Ngô là cây lương thực quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu Do có nền di truyền rộng và thích ứng với nhiều vùng sinh thái. .. khả năng kết hợp của các vật liệu tạo giống * Giống ngô lai (Hybrid maize) Ngô lai là kết quả của ứng dụng ưu thế lai trong tạo giống ngô Giống ngô lai được chia làm hai nhóm: Giống ngô không quy ước (Nonconventional hybrid) và giống lai quy ước (Conventional hybrid) - Các giống ngô lai quy ước: Là giống ngô tạo ra bằng cách lai các dòng thu n với nhau, loại giống lai phụ thu c số dòng thu n tham gia... loại giống lai không quy ước được sử dụng nhiều nhất là giống lai đỉnh và lai đỉnh kép, vì sản xuất hạt giống dễ dàng và có tiềm năng năng suất cao hơn Một số giống ngô lai không quy ước phổ biến như: LS4, LS5, LS6… 1.3.6 Các bƣớc chọn tạo giống ngô lai Chọn tạo giống ngô lai gồm 3 bước cơ bản sau: - Phát triển dòng thu n - Thử khả năng kết hợp của các dòng thu n bằng phương pháp lai đỉnh và lai luân... loại hạt giống lai và các giống thụ phấn tự do, nhiều giống ngô lai có năng suất cao đã và đang được áp dụng phổ biến trong sản xuất Chương trình phát triển ngô lai của Việt Nam từ năm 1991 tới nay phát triển nhanh, có tới gần 60% diện tích ngô lai được trồng bằng các giống trong nước, số còn lại là các giống của một số công ty nước ngoài + Thu hồi vốn nhanh: Trồng ngô, nhất là ngô lai có thời gian gieo... cao và thích nghi với điều kiện sinh thái cụ thể Do đó muốn phát huy hiệu quả của giống cần tiến hành nghiên cứu và khảo Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 nghiệm giống ở các vùng sinh thái khác nhau dựa trên một số đặc điểm nông sinh học và năng suất Để xác định được những giống ngô lai có triển vọng đưa vào sản xuất đại trà, góp phần làm tăng năng suất và. .. 1917, Jones đã đề xuất sử dụng giống ngô lai kép trong sản xuất để hạ giá thành hạt giống, thành công của sử dụng hạt giống ngô lai kép đã tạo điều kiện cho cây ngô lai phát triển mạnh mẽ ở Mỹ và một số nước phát triển trên thế giới Năm 1966, Trung tâm Cải tiến ngô và lúa mì Quốc tế (CIMMYT) được thành lập tại Mexico, đây là nơi nghiên cứu về ngô, lúa mì tại các nước đang phát triển Hơn 30 năm hoạt động . Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng trong vụ Xuân và vụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định một số giống ngô lai có. cây của các giống ngô tham gia thí nghiệm trong vụ Xuân và Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên Bảng 3.7. Khả năng chống đổ các giống ngô thí nghiệm ở vụ Xuân 2009 và vụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên. thực thu của các giống ngô tham gia thí nghiệm vụ Xuân và vụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên Bảng 3.13. Một số chỉ tiêu hình thái và năng suất của giống H08-9 và LVN99 trong vụ Xuân 2010 tại
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng trong vụ xuân và vụ thu đông 2009 tại thái nguyên, luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng trong vụ xuân và vụ thu đông 2009 tại thái nguyên, luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng trong vụ xuân và vụ thu đông 2009 tại thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn