TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN

66 1,462 13
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2015, 16:11

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH *** LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đình Chiến Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thương Lớp : CQ48/02.02 Chuyên ngành : Thuế HÀ NỘI- 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập. Sinh viên: Nguyễn Thị Thương MỞ ĐẦU:………………………………………………………………………… …1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu………………………………….….1 2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu của đề tài… …… ……………………………………………………… …………… 2 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài…………………………………….…… 2 4. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………… …2 5. Kết cấu của luận văn……………………………………………… 2 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN……………………………………………….…………… 3 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HÓA ĐƠN………………………… 3 1.1.1 Khái niệm hóa đơn………………………………………… ………3 1.1.2 Ý nghĩa thực tiễn của hóa đơn…………………………………….4 1.1.3 Phân loại hóa đơn………………………………………………… 5 1.2 NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN…………………………………………………………………… …………… 7 1.2.1 Quy định về đối tượng và phạm vi áp dụng…………………….7 1.2.2 Quy định về in và phát hành hóa đơn………………………… 8 1.2.3 Quy định về sử dụng hóa đơn………………………….……… 9 1.2.3.1 Quy định về lập hóa đơn…………………………………………… 9 1.2.3.2 Quy định về xử lý, thu hồi hóa đơn đã lập, không tiếp tục sử dụng, mất, hỏng……………………………………………………………… …….11 1.2.4 Quy định về quản lý hóa đơn………………………………… 12 1.3 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN……………………………………………………… ……… 13 1.3.1 Xuất phát từ vai trò của hóa đơn…………………………… …… 13 1.3.2 Xuất phát từ yêu cầu quản lý sử dụng hóa đơn….………… … 14 1.3.2.1 Yêu cầu quản lý hóa đơn của doanh nghiệp………………… ….14 1.3.2.2 Yêu cầu quản lý hóa đơn của cơ quan thuế…………………… … 15 1.3.3. Xuât phát từ thực trạng công tác quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ hiện nay ở Việt Nam………………………………………………… 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯNG NGUYÊN………………………………………………………… …………… 19 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN HƯNG NGUYÊN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯNG NGUYÊN……………………………………………………………… ……… 19 2.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội…………………………………………. … 19 2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy chi cục thuế huyện Hưng Nguyên… 20 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯNG NGUYÊN…….26 2.2.1 Khái quát về đặc điểm, tình hình quản lý hóa đơn đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện Hưng Nguyên……. ………………… 26 2.2.1.1 Thực trạng công tác quản lý đối tượng sử dụng hóa đơn……… 26 2.2.1.2 Thực trạng công tác cấp, bán hóa đơn tại chi cục thuế………….30 2.2.1.3 Tình hình theo dõi mất hóa đơn và xử lý mất hóa đơn………… 32 2.2.1.4 Thực trạng công tác thu hồi và thanh hủy hóa đơn………………34 2.2.1.5 Công tác xử lý các vi phạm về hóa đơn……………………… … 35 2.2.2 Các hình thức gian lận thuế thông qua việc sử dụng hóa đơn thường gặp ở các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện Hưng Nguyên……………………………………… ……………………………… 38 2.2.3 Thực trạng kiểm tra và giám sát của các cơ quan liên quan… 39 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯNG NGUYÊN THỜI GIAN QUA……………………………………………………………………………… …40 2.3.1 Những kết quả đạt được………………………………… …….40 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân…………… ……………… …… 41 2.3.2.1 Hạn chế………………………………………………………………….41 2.3.2.2 Nguyên nhân…………………………………………………… …….42 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯNG NGUYÊN…………………………………………………… …….44 3.1 QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÓA ĐƠN TẠI CHI CỤC TRONG THỜI GIAN TỚI…………………………………………………………………………… …… 44 3.1.1 Quan điểm……………………………………………………… …… 44 3.1.2 Phương hướng…………………………………………….……….……45 3.1.3 Mục tiêu…………………………………………………… …….……46 3.1 CÁC GIẢI PHÁP CHUNG………………………………………………47 3.1.1 Hoàn thiện các chính sách liên quan đến công tác quản lý sử dụng hóa đơn…………………………………………………………… ….47 3.1.2 Giải pháp trong công tác in ấn, phát hành…………………….49 3.1.3 Giải pháp trong sử dụng………….…………………….………….50 3.1.4 Giải pháp trong công tác quản lý, thanh tra và kiểm tra của cơ quan Thuế……………………………………………………………………. ……………….51 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ………………………………….…………52 3.2.1 Một số giải pháp chủ yếu trong việc giám sát, kiểm tra, xác minh hóa đơn………………………………………………………………………………52 3.2.2 Công tác phân công tổ chức triển khai thực hiện…………… …54 3.2.3 Công tác quản lý sử dụng hóa đơn 54 3.2.4 Nâng cao trình độ năng lực cán bộ Thuế 56 3.2.5 Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ các quy định về thuế cho DN 58 KẾT LUẬN…………………………………………………… ………59 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT: BTC : Bộ tài chính BVMT : Bảo vệ môi trường CP ĐTXD : Cổ phần đầu tư xây dựng cơ bản CP XDTM : Cổ phần xây dựng thương mại DN : Doanh nghiệp DNTN : Doanh nghiệp tư nhân DVTM : Dịch vụ thương mại HĐĐT : Hóa đơn điện tử GTGT : Giá trị gia tăng NSNN : Ngân sách nhà nước QLN & CCNT : Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế SXKD : Sản xuất kinh doanh TH- DT - KTT &TH : Tổng hợp - Dự toán - Kế toán thuế và Tin học TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TNHH ĐTXD : Trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng TTHTNNT : Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế VPHC : Vi phạm hành chính Hộ TTTDSBR : Hộ trực tiếp trên doanh số bán ra Hộ KK : Hộ kê khai MỞ ĐẦU: 1 . Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu: Thuế là nguồn đóng góp quan trọng nhất vào ngân sách nhà nước của tất cả các quốc gia trên thế giới, quản lý Thuế là một nội dung quan trọng trong quản lý nhà nước về kinh tế, mỗi giai đoạn phát triển của nền kinh tế lại đặt ra những yêu cầu quản lý riêng đề phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Quản lý sử dụng hóa đơn là một bộ phận của quản lý Thuế, nó là công việc có ý nghĩa quyết định tới hiệu quả của toàn bộ công tác quản lý Thuế nói chung. Từ khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện công cuộc đổi mới và đưa nền kinh tế Việt Nam vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa thì nền kinh tế nước ta đã có những biến chuyển to lớn. Những thay đổi đó đã tạo ra những khó khăn mới trong công tác quản lý Thuế và đặc biệt là công tác quản lý hóa đơn, chứng từ. Trong thời kỳ đầu đổi mới do còn nhiều hạn chế về khung pháp lý, nguồn nhân lực…những sai phạm trong quản lý sử dụng hóa đơn chứng từ là hết sức phổ biến Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua công tác quản lý hóa đơn vẫn còn nhiều hạn chế, một số hình thức gian lận và sai phạm vẫn còn tồn tại tương đối phổ biến. Xuất phát từ thực tế trên, em xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài “Tăng cường công tác quản lý hóa đơn đối với các doanh nghiệp tại Chi Cục Thuế Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An” để làm luận văn tốt nghiệp đại học của mình. Hi vọng đề tài luận văn này có thể phần nào trình bày được thực trạng công tác quản lý sử dụng hóa đơn tại Chi Cục Thuế huyện Hưng Nguyên hiện nay và đề ra một số giải pháp, kiến nghị để góp phần hoàn thiện công tác quản lý hóa đơn tại Chi cục Thuế Hưng Nguyên nói riêng và các cơ quan quản lý Thuế nói chung. Em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Đình Chiến đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Trong quá trình làm đề tài này không thể tránh khỏi nhiều sai sót, em mong có thể nhận được những nhận xét và góp ý để từ đó nghiên cứu 8 hoàn thiện hơn. 2 . Đối tượng và mục đích nghiên cứu của đề tài - Đối tượng nghiên cứu: công tác quản lý sử dụng hóa đơn cả về lý luận và thực tiễn - Mục đích nghiên cứu: • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý sử dụng hóa đơn. • Tổng quan về thực trạng quản lý sử dụng hóa đơn tại Chi Cục Thuế Hưng Nguyên trong thời gian qua, phân tích ưu nhược điểm, những thành tích và hạn chế của quá trình quản lý. • Trên cở sở phân tích đề xuất các giải pháp đổi mới để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý sử dụng hóa đơn. 3 . Phạm vi nghiên cứu của đề tài Do hạn chế trong tiếp cận nội dung vấn đề nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu công tác quản lý hóa đơn đối với các doanh nghiệp tại Chi Cục Thuế Huyện Hưng Nguyên trong giai đoạn 2012-2013 4 . Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và các phương pháp cụ thể sau: phương pháp thu thập, phân tích số liệu thống kê, phương pháp phỏng vấn chuyên gia, phương pháp so sánh, đối chiếu, mô hình hóa… 5 . Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý – sử dụng hóa đơn. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý – sử dụng hóa đơn của Việt Nam. Chương 3: Đổi mới công tác quản lý – sử dụng hóa đơn. CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HÓA ĐƠN 1.1.1 Khái niệm hóa đơn Trong nền kinh tế hiện đại hóa đơn là yếu tố xuất hiện thường xuyên, không thể thiếu trong các giao dịch. Nhìn chung hóa đơn được hiểu là một chứng từ thương mại được phát hành bởi người bán cho người mua để nhận 9 được một số tiền nào đó mà người mua hàng hóa hay dịch vụ có nghĩa vụ phải thanh toán cho người bán hàng theo những điều kiện cụ thể. Tại Việt Nam khái niệm hóa đơn được nhắc đến trong Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010: “Hóa đơn là chứng từ được in sẵn thành mẫu, in từ máy tính tiền, in thành vé có mệnh giá theo quy định của Nhà nước, xác nhận khối lượng, giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua, bán, trao đổi, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ.” Quy định trên cũng có nghĩa: hoá đơn là chứng từ xác nhận quan hệ mua, bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ , thanh toán, quyết toán tài chính, xác định chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, trong việc thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng và các Luật thuế mới thì hoá đơn lại có ý nghĩa quan trọng trong việc kê khai thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế, đảm bảo tính chính xác và chống thất thoát tiền Ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tốt chế độ kế toán thống kê, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Một số khái niệm liên quan đến hóa đơn:  Hoá đơn giả là hoá đơn được in theo mẫu hoá đơn đã thông báo với cơ quan thuế của tổ chức, cá nhân khác; hoặc in trùng những số hoá đơn của tổ chức, cá nhân đó đã thông báo với cơ quan thuế.  Hoá đơn in lậu là hoá đơn được in không theo quy định.  Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng là hoá đơn đã được in theo đúng quy định nhưng chưa hoàn tất việc thông báo phát hành.  Hoá đơn hết giá trị sử dụng là hoá đơn đã làm thủ tục phát hành nhưng chưa được sử dụng cho mục đích bán hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức đã đóng mã số thuế; các loại hoá đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành, được tổ chức, cá nhân kinh doanh báo mất. 10 [...]... ra đối với Chi cục là rất lớn Để góp phần tăng thu cho NSNN, Chi cục đã tích cực giám sát tình hình sử dụng hóa đơn của các đối tượng, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đồng thời phối hợp với các ngành liên quan trong việc quản lý sử dụng hóa đơn 2.2.1.2 Thực trạng công tác cấp, bán hóa đơn tại chi cục thuế Nhìn chung công tác cấp bán hóa đơn đã đáp ứng được tương đối đầy đủ và kịp thời nhu cầu sử dụng hóa. .. thể hiện doanh số của một doanh nghiệp • Đối với mối quan hệ giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp thì hoá đơn là chứng từ cơ sở ban đầu dùng để kê khai nộp thuế, khấu trừ, hạch toán chi phí thực tế phát sinh, hoàn thuế và xác định chi phí hợp lệ khi tính thuế, nhất là các loại thuế trực thu • 1.3.2 Xuất phát từ yêu cầu quản lý sử dụng hóa đơn 1.3.2.1 Xuất phát từ yêu cầu quản lý hóa đơn của doanh nghiệp. .. hoá gian lận Đối với doanh nghiệp, hoá đơn cũng là bằng chứng chủ yếu cho một nghiệp vụ kinh doanh và có tính chất quyết định đến nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp Vì vậy, Nhà nước phải quản lý hoá đơn Việc quản lý hoá đơn có ý nghĩa rất to lớn không chỉ đối với Nhà nước mà cả đối với bản thân  doanh nghiệp Việc quản lý hoá đơn không tốt có thể dẫn đến: Phản ánh sai lệch kết quả sản xuất kinh doanh, ... có in một số lượng hóa đơn rất lớn ( 577.000 hóa đơn) Các DN tư nhân thường ít in hóa đơn vào các thời điểm 34 cuối năm Số hóa đơn mua tại chi cục thuế của Quý IV năm 2013 là 2.050 hóa đơn, tăng 1.000 hóa đơn so với năm 2012 và tăng 1.250 hóa đơn so với năm 2011 Các con số trên không phải là lớn, song đặc điểm của các đối tượng hoạt động trên địa bàn huyện Hưng Nguyên là kinh doanh manh mún, nhỏ lẻ Vì... xuyên Đối với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh lớn, có khả năng tự in hóa đơn thì có thể làm hồ sơ xin phép bộ tài chính cho phép in mẫu hóa đơn riêng Các doanh nghiệp không có khả năng tự in hóa đơn thì bắt buộc phải mua hóa đơn đã in sẵn của Bộ tài chính Đối với các hóa đơn in thành mẫu này thông thường có tối thiểu 2 liên, đa số là từ 3 liên trở lên Các doanh nghiệp khi xuất hóa đơn bắt... chính các DN sử dụng hóa đơn, điều đó không chỉ tạo ổn định cho nguồn thu NSNN mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo định hướng của Đảng và Nhà nước 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯNG NGUYÊN 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN HƯNG NGUYÊN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯNG... lượng các đối tượng mua hóa đơn ngày càng tăng Cụ thể: Năm 2013, số đối tượng mua hóa đơn là 24 đối tượng, tăng so với năm 2012 là 9 đối tượng và tăng so với năm 2011 là 12 đối tượng 33 Bảng 03: Số lượng hóa đơn tự in của các đối tượng mà chi cục quản lý: ĐVT: Số hóa đơn Loại hình đối tượng Số lượng hóa đơn tự in Quý IV năm 2011 Quý IV năm 2012 Quý IV năm 2013 Công ty TNHH 3.350 1.921 580.800 Công ty... Trách nhiệm của Tổng cục Thuế: Tổ chức hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chế độ quản lý, sử dụng  hóa đơn trên phạm vi cả nước Tổ chức kiểm tra chỉ đạo ngành Thuế kiểm tra xử lý việc chấp hành chế độ  quản lý, sử dụng hóa đơn trong ngành Thuế và các đơn vị sản xuất kinh doanh Đối với cơ quan Thuế địa phương (cục thuế, chi cục thuế) : Nắm số lượng đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần... toán vào chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp Vì vậy, hóa đơn là căn cứ để các doanh • nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế Thứ tư, hóa đơn là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác thanh tra, kiểm tra Thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và trong việc thi hành các Luật thuế, tạo ra sự minh bạch, tránh các hành vi gian lận... nghĩa vụ đối với Nhà nước của doanh nghiệp Từ đó các đối tượng xấu có thể lợi dụng các kẽ hở trong quy  định về hoá đơn để gian lận, rút tiền của NSNN Tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến môi  trường sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Đối với Nhà nước: Việc quản lý hoá đơn không tốt sẽ dẫn đến các thông tin về doanh nghiệp bị sai lệch, ảnh hưởng đến việc hoạch định các chính . hiện : Nguyễn Thị Thương Lớp : CQ48/02.02 Chuyên ngành : Thuế HÀ NỘI- 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt. đối chiếu, mô hình hóa… 5 . Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý – sử dụng hóa đơn. Chương. mục đích nghiên cứu của đề tài - Đối tượng nghiên cứu: công tác quản lý sử dụng hóa đơn cả về lý luận và thực tiễn - Mục đích nghiên cứu: • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý sử dụng hóa đơn. •
- Xem thêm -

Xem thêm: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay