600 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

48 345 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 15:03

600 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam . bị ban đầu cần thiết cho hoạt động của ngân hàng. - Phát triển kỹ thuật ngân hàng. - Hùn vốn và liên doanh. - Kinh tế và các dịch vụ khác của ngân hàng. . kinh tế thì nguồn vốn ít và nơi có điều kiện phát triển kinh tế thì có khả năng huy động đợc nhiều vốn. Ngân hàng TW sẽ đứng ra điều hoà vốn hợp lý giữa
- Xem thêm -

Xem thêm: 600 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 600 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 600 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Vai trß cđa NHTM, Quá trình hình thành và phát triển chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy nhnnptnt hà nội., Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2002., Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2003., Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn