587 Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng công thương Ba Đình (68tr)

42 255 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 15:03

587 Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng công thương Ba Đình (68tr) Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Hà - 00A 399 Lời mở đầu Hiện nay nền kinh tế nớc ta đang vận động theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc. Trong bối cảnh đó nhiều loại hình tổ chức kinh doanh, thuộc các thành phần kinh tế ra đời và cùng hoạt động trên thị trờng, chính vì thế mà cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng quyết liệt. Xu hớng quốc tế hoá nền kinh tế đã thúc đẩy sản xuất tăng trởng mạnh mẽ, làm cho lực lợng sản xuất phát triển. Xu hớng này đã lôi kéo tất cả các doanh nghiệp dù muốn hay không cũng phải từng bớc hội nhập vào quỹ đạo của nền kinh tế. Trong quá trình hội nhập các doanh nghiệp phải tối đa hoá lợi nhuận luôn là mục tiêu hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp nào khi thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Nh vậy, tối đa hoá lợi nhuận luôn là vấn đề mang tính chiến lợc và có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Với sự nỗ lực cố gắng phấn đấu, Công ty Dợc liệu trung ơng I đã dần chứng tỏ đợc khả năng của mình với một vị thế vững chắc trên thị trờng kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh đó Công ty còn tồn tại một số vấn đề cần đợc khắc phục trong thời gian tới. Sau thời gian thực tập tại Công ty Dợc Liệu TW I, em mạnh dạn chọn đề tài: Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty Dợc Liệu TW I cho luận văn tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn bao gồm 3 phần: Phần I: Lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng. Phần II: Tình hình thực hiện lợi nhuận tại Công ty Dợc liệu trung ơng I. Phần III: Một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty Dợc liệu trung ơng I. - 1 - Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Hà - 00A 399 Phần một Lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng I. Lợi nhuận và ý nghĩa của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trờng Để tồn tại và phát triển thì nhất thiết các doanh nghiệp phải làm ăn có hiệu quả. Có lợi nhuận, doanh nghiệp mới mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên và sẽ là động lực khuyến khích tăng năng suất lao động, đồng thời tăng phần đóng góp vào ngân sách Nhà nớc. Nh vậy, lợi nhuận là nguồn nội lực tăng cờng và biểu hiện trực tiếp sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp, là đích cuối cùng mà mỗi doanh nghiệp đều muốn vơn tới nhằm bảo đảm sự sinh tồn, phát triển và thịnh vợng trong nền kinh tế thị trờng. Do đó, việc đi sâu nghiên cứu tìm hiểu các biện pháp quản lý để làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp là rất cần thiết. 1. Khái niệm và nội dung cơ bản của lợi nhuận 1.1. Khái niệm của lợi nhuận Lợi nhuận của doanh nghiệp là số tiền chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để đạt đợc doanh thu đó. Đây là kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, là một chỉ tiêu chất lợng để đánh giá hiệu quả kinh tế của các hoạt động của doanh nghiệp. 1.2. Nội dung cơ bản của lợi nhuận - Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: là số lợi nhuận thu đợc từ hoạt động kinh doanh thờng xuyên của doanh nghiệp. Đây là bộ phận lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp. -Lợi nhuận từ hoạt động khác: là số lợi nhuận doanh nghiệp có thể thu đợc từ hoạt động tài chính hay hoạt động bất thờng ở trong kỳ. 2. ý nghĩa của lợi nhuận 2 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Hà - 00A 399 - Lợi nhuận của doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, vì lợi nhuận tác động đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, có ảnh hởng trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Việc phấn đấu thực hiện đợc chỉ tiêu lợi nhuận là điều kiện quan trọng đảm bảo cho tình hình tài chính doanh nghiệp đợc ổn định vững chắc. Vì vậy, lợi nhuận đợc coi là đòn bẩy kinh tế quan trọng, đồng thời là một chỉ tiêu cơ bản để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Lợi nhuận còn là chỉ tiêu chất lợng tổng hợp nói lên kết quả của toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Nếu doanh nghiệp phấn đấu cải tiến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ làm giá thành hoặc chi phí hạ thấp thì lợi nhuận sẽ tăng lên một cách trực tiếp. Ngợc lại, nếu giá thành hoặc chi phí tăng lên sẽ trực tiếp làm giảm bớt lợi nhuận. Vì vậy, lợi nhuận đợc coi là một chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá chất lợng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Hơn nữa, lợi nhuận còn là nguồn tích luỹ cơ bản để tái sản xuất mở rộng, bù đắp thiệt hại, rủi ro cho doanh nghiệp, là nguồn bổ sung vốn rất quan trọng để đầu t phát triển của một doanh nghiệp. - Đối với Nhà nớc, lợi nhuận là một nguồn thu quan trọng cho Ngân sách Nhà nớc thông qua việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp , trên cơ sở đó bảo đảm nguồn lực tài chính của nền kinh tế quốc dân, củng cố tăng cờng tiềm lực quốc phòng, duy trì bộ máy quản lý hành chính của Nhà nớc. - Đặc biệt, lợi nhuận là một đòn bẩy kinh tế quan trọng có tác dụng khuyến khích ngời lao động, lợi nhuận là điều kiện để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho ng- ời lao động và các doanh nghiệp ra sức phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở chính sách phân phối lợi nhuận đúng đắn, phù hợp. II. Phơng pháp xác định lợi nhuận và các nhân tố ảnh hởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp: 1. Phơng pháp xác định lợi nhuận của doanh nghiệp 3 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Hà - 00A 399 Lợi nhuận của doanh nghiệp là số chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí, đợc xác định nh sau: Lợi nhuận = Tổng thu Tổng chi Trong nền kinh tế thị trờng, muốn tối đa hoá lợi nhuận thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải rất phong phú và đa dạng. Các doanh nghiệp không chỉ tiến hành kinh doanh các loại hàng hoá theo đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, mà còn có thể tiến hành các hoạt động khác. Khi đó, lợi nhuận của doanh nghiệp đợc tổng hợp từ 3 nguồn lợi nhuận khác nhau, đó là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), lợi nhuận từ hoạt động tài chính (HĐTC) và lợi nhuận hoạt động bất thờng (HĐBT). Từ đó, ta có công thức tính lợi nhuận nh sau: LN DN = LN SXKD + LN HĐTC + LN HĐBT Trong đó: -LN DN : lợi nhuận của doanh nghiệp -LN SXKD : lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh -LN HĐTC : lợi nhuận từ hoạt động tài chính -LN HĐBT : lợi nhuận từ hoạt động bất thờng Phơng pháp xác định lợi nhuận doanh nghiệp đợc sử dụng trong lập kế hoạch lợi nhuận và lập báo cáo thu nhập hằng năm của doanh nghiệp, đợc xác định bằng hai ph- ơng pháp: Phơng pháp trực tiếp và phơng pháp xác định lợi nhuận theo các bớc trung gian (phơng pháp gián tiếp). 1.1. Phơng pháp trực tiếp: Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: đây là bộ phận lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp thu đợc từ hoạt động sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ trong kỳ, đợc xác định bằng công thức sau: = - + + 4 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Hà - 00A 399 Hoặc có thể đợc xác định: = - Trong đó : - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Là số lợi nhuận trớc thuế thu nhập doanh nghiệp. - Trị giá vốn hàng bán: Đối với doanh nghiệp sản xuất là giá thành sản xuất của khối lợng sản phẩm tiêu thụ; đối với sản phẩm ăn uống tự chế là trị giá vốn sản phẩm tự chế trong doanh nghiệp dịch vụ thuần tuý (chính là trị giá nguyên liệu, vật liệu tiêu hao trong chế biến và tiêu thụ sản phẩm ăn uống tự chế ); đối với doanh nghiệp thơng nghiệp kinh doanh lu chuyển hàng hoá là trị giá mua của hàng hoá bán ra. - Chi phí bán hàng: Gồm các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ nh: tiền lơng, các khoản phụ cấp cho nhân viên bán hàng, tiếp thị, đóng gói, vận chuyển, bảo quản, khấu hao TSCĐ, chi phí vật liệu, hao phí dụng cụ, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác nh: chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí quảng cáo - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là các khoản chi phí cho bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp, các chi phí có liên quan đến hoạt động chung cuả doanh nghiệp nh chi phí về công cụ lao động nhỏ, khấu hao TSCĐ phục vụ cho bộ máy quản lý, điều hành doanh nghiệp và các chi phí phát sinh khác ở phạm vi toàn doanh nghiệp nh tiền l- ơng, phụ cấp trả cho Hội đồng quản trị ( nếu có ), công tác phí Lợi nhuận hoạt động khác: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập từ hoạt động tài chính với chi phí về hoạt động tài chính và các khoản thuế gián thu (nếu có). = - - Trong đó: - Thu nhập từ hoạt động tài chính bao gồm các khoản thu từ hoạt động đóng góp vốn tham gia liên doanh, hoạt động đầu t mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn, cho thuê 5 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Hà - 00A 399 tài sản, hoạt động đầu t khác, cho vay vốn, bán ngoại tệ, hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá - Chi phí về hoạt động tài chính: Là chi phí cho các hoạt động nói trên. Lợi nhuận hoạt động bất thờng: Là số chênh lệch giữa thu nhập bất thờng với chi phí bất thờng và khoản thuế gián thu (nếu có). = - - Trong đó: - Thu nhập bất thờng: Là những khoản thu mà doanh nghiệp không dự tính trớc hoặc có dự tính đến nhng ít khả năng thực hiện đợc hoặc những khoản thu không mang tính thờng xuyên. Những khoản thu bất thờng có thể do chủ quan hay khách quan đa tới bao gồm các khoản thu từ nhợng bán, thanh lý TSCĐ, thu tiền phạt vi phạm hợp đồng, thu hồi các khoản nợ khó đòi, các khoản thu nhập kinh doanh của năm trớc bỏ sót hay lãng quên ghi sổ kế toán, năm nay mới phát hiện ra - Chi phí bất thờng: Là những chi phí xảy ra không thờng xuyên hoặc những chi phí nảy sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng rẽ với các hoạt động thông thờng của doanh nghiệp, là các khoản chi phí cho các hoạt động kể trên. Nh vậy, tổng hợp lại ta có lợi nhuận trớc thuế thu nhập doanh nghiệp và đợc tính nh sau: = + + Từ đó có thể xác định lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong kỳ nh sau: = - Cách xác định lợi nhuận nh trên là đơn giản, dễ tính, do đó đợc áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng thì khối l- ợng công việc tính toán sẽ lớn hơn. 1.2. Phơng pháp xác định lợi nhuận qua các bớc trung gian 6 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Hà - 00A 399 Với phơng pháp này, có thể xác định lợi nhuận bằng cách tiến hành tính dần lợi nhuận của doanh nghiệp qua từng khâu hoạt động, trên cơ sở đó giúp cho ngời quản lý thấy đợc quá trình hình thành lợi nhuận và tác động của từng khâu hoạt động hoặc của từng yếu tố kinh tế đến kết quả hoạt động kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp là lợi nhuận sau thuế hay còn gọi là lợi nhuận ròng. Tuỳ theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, ngời ta có thể thiết lập các mô hình khác nhau trong việc xác định lợi nhuận qua các bớc trung gian. Dới đây là mô hình xác định lợi nhuận theo phơng pháp trung gian đang đợc sử dụng ở nớc ta hiện nay: Tổng doanh thu bán hàng, cung ứng dịch vụ (Doanh thu của các nghiệp vụ kinh doanh) Doanh thu hoạt động khác Hoạt động tài chính Hoạt động bất thờng - Giảm giá - Hàng bị trả lại - Thuế gián thu v.v. Doanh thu thuần Lợi nhuận hoạt động khác Chi phí hoạt động khác Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh Lợi nhuận hoạt động khác - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý DN Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Lợi nhuận hoạt động khác Lợi nhuận trớc thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế 2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của lợi nhuận Lợi nhuận là chỉ tiêu kinh tế chất lợng tổng hợp nói lên kết quả của toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Sau đây là một số chỉ tiêu thờng dùng để đánh giá lợi nhuận tại các doanh nghiệp. 2.1 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Tỷ suất này phản ánh mối quan hệ giữa lợi nhuận sau thuế và doanh thu thuần của doanh nghiệp trong kỳ. Tỷ suất lợi nhuận doanh thu = 7 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Hà - 00A 399 Tỷ suất này thể hiện khi thực hiện một đồng doanh thu thuần trong kỳ doanh nghiệp có thể thu đợc bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng. 2.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh Là mối quan hệ giữa lợi nhuận trớc thuế với vốn kinh doanh bình quân sử dụng trong kỳ, đợc xác định bằng công thức: = Chỉ tiêu này thể hiện mỗi đồng vốn kinh doanh trong kỳ có khả năng đa lại cho chủ sở hữu bao nhiêu đồng lợi nhuận sau khi đã trang trải lãi tiền vay. Nh vậy nó phản ánh mức sinh lời của đồng vốn có tính ảnh hởng của lãi vay nhng cha tính đến ảnh hởng của thuế thu nhập doanh nghiệp. 2.3 Hệ số khả năng sinh lời của vốn kinh doanh, hay còn gọi là tỷ suất lợi nhuận sau thuế và lãi vay của vốn kinh doanh. = Chỉ tiêu này cho phép đánh giá khả năng sinh lời của một đồng vốn kinh doanh không tính đến ảnh hởng của thuế thu nhập doanh nghiệp và nguồn gốc của vốn kinh doanh. Nh vậy, nó cũng phản ánh mức sinh lời của đồng vốn có tính ảnh hởng của lãi vay nhng cha tính đến ảnh hởng của thuế thu nhập doanh nghiệp. 8 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Hà - 00A 399 2.4 Tỷ suất lợi nhuận ròng của vốn kinh doanh Tỷ suất lợi nhuận ròng của vốn kinh doanh là mối quan hệ giữa lợi nhuận sau thuế và vốn kinh doanh sử dụng trong kỳ, đợc xác định theo công thức sau: = Chỉ tiêu này phản ánh cứ mỗi đồng vốn bỏ ra kinh doanh trong kỳ tạo ra bấy nhiêu đồng lợi nhuận ròng hay đa lại bao nhiêu đồng thực lãi. 2.5 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu là mối quan hệ giữa lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu sử dụng trong kỳ, đợc xác định bằng công thức sau: = Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả mỗi đồng vỗn chủ sở hữu ở trong kỳ có thể thu đợc bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng. Hiệu quả vốn chủ sở hữu một mặt phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh hay phụ thuộc vào trình độ sử dụng vốn, mặt khác phụ thuộc vào cơ cấu vốn hay trình độ tổ chức nguồn vốn hay trình độ tổ chức nguồn vốn của doanh nghiệp. 2.6 Tỷ suất lợi nhuận chi phí (hoặc giá thành) Tỷ suất lợi nhuận chi phí là mối quan hệ giữa lợi nhuận chi phí hoặc giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hoá đã tiêu thụ. Tỷ suất lợi nhuận chi phí = Thông qua chỉ tiêu này có thể thấy rõ hiệu quả của chi phí hoặc giá thành toàn bộ bỏ vào hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nó cho biết cứ mỗi đồng chi phí hoặc giá thành thì thu đợc bấy nhiêu đồng lợi nhuận. Tóm lại, quá trình hoạt động của doanh nghiệp là quá trình hình thành và sử dụng vốn kinh doanh. Mục tiêu hàng đầu của hoạt động kinh doanh là thu đợc lợi nhuận. Vì thế, hiệu quả sử dụng vốn đợc thể hiện ở số lợi nhuận doanh nghiệp thu đợc trong kỳ và mức sinh lời của một đồng vốn kinh doanh. Lợi nhuận thể hiện kết quả tổng hợp của nhiều biện pháp mà doanh nghiệp áp dụng. 9 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thanh Hà - 00A 399 3. Các nhân tố ảnh hởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp: Lợi nhuận là kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là mục tiêu của công tác quản lý. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, và tiếp sau đó làm thế nào để lợi nhuận ngày càng tăng. Muốn vậy trớc hết cần phải biết lợi nhuận đợc hình thành từ đâu và sau đó phải biết đợc những nguyên nhân nào, nhân tố nào làm tăng hoặc giảm lợi nhuận Việc nhận thức đ ợc tính chất, mức độ ảnh hởng của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh là bản chất của vấn đề phân tích kinh tế và chỉ trên cơ sở đó ta mới có căn cứ khoa học để đánh giá chính xác, cụ thể công tác của doanh nghiệp. Từ đó các nhà quản lý mới đa ra đợc những quyết định thích hợp để hạn chế, loại trừ tác động của các nhân tố làm giảm, động viên và khai thác tác động của các nhân tố làm tăng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả ngày càng cao cho doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay, giữa doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp có mối quan hệ tác động qua lại với nhau. Những nhân tố ảnh hởng đến thu nhập và những nhân tố ảnh hởng đến chi phí sản xuất là những nhân tố ảnh hởng trực tiếp đến lợi nhuận. Ngoài ra lợi nhuận còn chịu tác động của nhiều nhân tố kinh tế xã hội: tình hình kinh tế xã hội trong nớc, của ngành và doanh nghiệp, thị trờng trong và ngoài n- ớc Tất cả những nhân tố đó có thể tác động có lợi hoặc bất lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dới đây là một số nhân tố ảnh hởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp. 3.1. Đối với nhân tố số lợng sản phẩm tiêu thụ: Khi các nhân tố khác cấu thành nên giá cả hàng hoá không thay đổi thì lợi nhuận của doanh nghiệp thu đợc nhiều hay ít phụ thuộc vào khối lợng hàng hoá tiêu thụ trong năm nhiều hay ít. Nhng việc tăng hay giảm số lợng hàng hoá bán ra tuỳ thuộc vào kết quả quá trình sản xuất và công tác bán hàng, phụ thuộc vào quan hệ cung cầu và chất l- ợng sản phẩm. Do đó đây là nhân tố chủ quan trong công tác quản lý của doanh nghiệp. Cũng từ tác động của nhân tố này, có thể rút ra kết luận rằng, biện pháp cơ bản đầu tiên để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp phải là tăng số lợng sản phẩm bán ra trên cơ sở tăng 10 [...]... đồng vốn sản xuất, sang đến năm 2003, phải bỏ ra 92,05 đồng vốn Nh vậy, so với năm 2002 thì năm 2003 giá vốn hàng bán tăng lên 0,27 đồng Việc giá vốn hàng bán tăng là do các nguyên nhân: - Doanh thu tăng dẫn đến tổng giá vốn hàng bán tăng - Giá vật liệu gia công tănghàng hoá do các cơ sở cung cấp nguồn hàng tăng trong khi giá cả các hàng hoá do Công ty bán ra không tăng Từ số liệu trên ta thấy, Công. .. chuyển vốn lu động của Công ty chậm so với năm trớc Hệ quả tất yếu là số ngày luân chuyển vốn lu động cũng sẽ tăng lên, cụ thể là năm 2003 số ngày luân chuyển vốn lu động là 190,48 ngày tăng lên 14,87 ngày tơng ứng 8,47% Đây là một dấu hiệu xấu đối với công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Xét ở hàm lợng vốn lu động, để có một đồng doanh thu năm 2002, Công ty chỉ cần 0,49 đồng vốn lu động. .. nhiên vật liệu, nhân công v.vtrong quá trình sản xuất Căn cứ vào số liệu ta thấy sản phẩm tiêu thụ tăng, doanh thu tăng dẫn đến giá vốn hàng bán tăng Nếu giá vốn hàng bán tăng theo mức tăng của doanh thu thì giá vốn hàng bán năm 2003 chỉ cho phép là (279.896.320.000 x 101,67%) 284.570.588 nghìn đồng nhng thực tế giá vốn hàng bán tăng 285.796.851 nghìn đồng Nh vậy, giá vốn hàng bán tăng hơn năm 2002 là... hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, độ rủi ro là tơng đối cao Trong năm tới, Công ty cần có những biện pháp tích cực hơn về quản lý vốn cũng nh xem xét lại cơ cấu vốn trong kinh doanh 3.2 Tình hình sử dụng vốn lu động Kết cấu vốn lu động : Cũng giống nh nhiều doanh nghiệp thơng mại khác, trong tổng nguồn vốn của mình, Công ty luôn tìm mọi biện pháp để nâng cao việc sử dụng vốn Bảng 4: Kết cấu vốn. .. dụng vốn, Công ty cần phải có biện pháp tích cực hơn để quản lý vốn của mình - Hàng tồn kho năm 2002 giảm 21.151.784 nghìn đồng so với năm 2002 tơng ứng 23,37% Điều này cho thấy tình hình tiêu thụ hàng hoá của Công ty rất tốt, tỷ lệ hàng tồn kho giảm mạnh, không có hàng bị trả lại, nhng bị khách hàng chịu quá nhiều nên không thu đợc vốn bằng tiền Tình hình sử dụng vốn lu động: Việc sử dụng vốn lu động. .. vốn lu động hợp lý biểu hiện ở chỗ tăng tốc độ luân chuyển vốn lu động Tốc độ luân chuyển vốn lu động nhanh hay chậm biểu hiện hiệu quả sử dụng vốn lu động của Công ty cao hay thấp Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động nhằm nâng cao lợi nhuận Có lợi nhuận mới có tích luỹ cho xã hội, tích tụ vốn cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất Bảng 5: Tình hình sử dụng vốn lu động năm 2002-2003 Đơn vị: 1000 đồng... xuất kinh doanh của Công ty Dợc liệu trung ơng I 1 Những kết quả của Công ty đã đạt đợc trong 2 năm 2002-2003 Vốn kinh doanh là yếu tố hết sức quan trọng trong tổ chức sản xuất kinh doanh nên giải quyết vấn đề về vốn mới đảm bảo đợc ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, công ty đã chủ động huy động từ các nguồn nh: vay cán bộ công nhân, vốn do ngân sách cấp, vốn tự bổ sung Do... hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Nhân tố giá vốn hàng bán: Để thấy rõ nguyên nhân và mức độ ảnh hởng của chỉ tiêu giá vốn hàng bán đối với sự tăng giảm của lợi nhuận gộp, chúng ta cần đi sâu phân tích các nhân tố ảnh hởng đến giá vốn hàng bán Một điều dễ nhận thấy giá vốn hàng bán chính là giá thành sản xuất Giá thành sản xuất tăng chứng tỏ chi phí tăng do sản phẩm sản xuất ra và tiêu thụ tăng. .. Đối với vốn lu động Vốn lu độngvốn doanh nghiệp ứng ra để hình thành nên tài sản lu động nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp đợc thực hiện thờng xuyên, liên tục Vốn lu động chuyển toàn bộ giá trị của chúng vào quá trình sản xuất, lu thông và từ trong lu thông toàn bộ giá trị của chúng đợc hoàn lại sau một chu kỳ kinh doanh Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vốn lu động là:... trọng thì vốn lu động của Công ty luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều so với vốn cố định, đó là một sự phân phối hợp lý trong một doanh nghiệp thơng mại nh Công ty Dợc liệu trung ơng I So với năm 2002, năm 2003 tỷ trọng vốn lu động giảm 7%, tỷ trọng vốn cố định tăng 7% là do Công ty đang đầu t vào việc xây dựng và mở rộng phân xởng thuốc viên và mua một số dây chuyền công nghệ mới theo chủ trơng của Công . nguồn vốn chủ sở hữu, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên và sẽ là động lực khuyến khích tăng năng suất lao động, đồng thời tăng phần đóng góp vào ngân. t cách pháp nhân, có tài khoản riêng tại ngân hàng, hoạt động theo pháp luật của nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trụ sở hoạt động: Km
- Xem thêm -

Xem thêm: 587 Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng công thương Ba Đình (68tr), 587 Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng công thương Ba Đình (68tr), 587 Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng công thương Ba Đình (68tr), Khái niệm và nội dung cơ bản của lợi nhuận Khái niệm của lợi nhuận ý nghĩa của lợi nhuận, Phơng pháp trực tiếp:, Phơng pháp xác định lợi nhuận qua các bớc trung gian Tỷ suất lợi nhuận doanh thu, Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Tỷ suất lợi nhuận chi phí hoặc giá thành, Đối với nhân tố số lợng sản phẩm tiêu thụ: Đối với nhân tố kết cấu sản phẩm bán ra Đối với nhân tố giá bán sản phẩm, Đối với nhân tố giá thành hoặc giá vốn hàng bán Đối với nhân tố chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Đối với nhân tố chính sách vĩ mô của Nhà nớc: Đối với nhân tố khả năng về vốn của doanh nghiệp:, Tăng thêm sản lợng và nâng cao chất lợng sản phẩm Tăng cờng quản lý và sử dụng vốn hợp lý, Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Dợc liệu trung ơng I, Một số chỉ tiêu tài chính Bảng 3: Một số chỉ tiêu tài chính năm 2002-2003, Về quản lý giá vốn hàng bán Về công tác quản lý chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp Về sử dụng vốn kinh doanh kém hiệu quả Về tỷ suất lợi nhuận năm sau thấp hơn năm trớc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay