552 Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty Dược Liệu TW I (40tr)

62 158 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 15:02

552 Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty Dược Liệu TW I (40tr) Chuyờn thc tp tt nghip Quc Huy _ K9QT1 mụC LụC Lời nói đầu 3 Lời cảm ơn 4 Phần I. Vốn lu động hiệu quả sử dụng vốn lu động trong doanh nghiệp. .5 I.Vốn lu động vai trò của vồn lu động của nó đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .5 1.Vốn lu động vai trò của VLĐ .5 1.1.Khái niệm về vốn lu động .5 1.2.Phân loại vốn lu động .6 1.3.Vai trò của vốn lu động trong SXKD .7 1.4.Các bộ phận cấu thành VLĐ .7 2.Nguồn hình thành VLĐ .8 2.1.Vốn tự có .8 2.2.Vốn bổ sung 8 2.3.Vốn đi vay .8 II. Quản lý VLĐ trong doanh nghiệp .11 1. ý nghĩa của VLĐ 11 2. Quản lý VLĐ 11 2.1.Quản lý vốn dự trữ 11 2.2.Quản lý vốn bằng tiền .12 2.3.Quản lý các khoản phải thu 14 III.Hiệu quả sử dụng VLĐ & một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ 17 1. ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ 17 2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu qủa sử dụng VLĐ 17 2.1.Các chỉ tiêu sử dụng 17 2.2. Hệ thống chỉ tiêu phân tích tố độ luân chuyển VLĐ .18 3. Nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng VLĐ .20 Phần II.Hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty An Thành 22 I.Quá trình phát triển kết quả hoạt động của công ty An Thành .22 1.Quá trình hình thành phát triển .22 1.1.Sự hình thành phát triển .22 Cty C Phn u T QucT An Thnh 1 Chuyờn thc tp tt nghip Quc Huy _ K9QT1 1.2.Cơ cấu tổ chức của công ty .23 2.Kết qủa hoạt động kinh doanh của công ty .25 2.1.Cơ cấu tài sản nguồn vốn tài trợ của Công ty 25 2.2.Kết qủa hoạt động của Công ty 29 2.3.Tình hình kinh doanh mặt hàng 31 2.4. Nguồn VLĐ của công ty 34 2.5.Cơ cấu VLĐ của công ty 36 2.6.Tình hình khả năng thanh toán của Công ty 38 II.Phân tích hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty .40 1.Phân tích hiệu quả sử dụng VLĐ .40 2.Phân tích nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng VLĐ 51 Phần III.Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty cổ phần đầu t quốc tế An Thành .54 1.Cần kế hoạch hoá VLĐ hàng năm .54 2. ý kiến về thanh toán ứng dụng cho khách h ng việc quản lý các khoản phải thu 56 3.Nâng cao chất lợng hàng hoá chất lợng phục vụ 58 4.Mở rộng thị trờng bán hàng nhằm tăng doanh thu 60 5.Giảm lợng hàng hoá dự trữ lên kế hoạch về lợng hàng hoá dự trữ cần thiết tối thiểu .61 6.Về việc quản lý khoản chi phí trong Công ty 62 7.Một số ý kiến đối với nhà nớc .64 Kết luận 65 Tài liệu tham khảo 66 Cty C Phn u T QucT An Thnh 2 Chuyờn thc tp tt nghip Quc Huy _ K9QT1 Lời nói đầu Thi gian va qua, do kt qu ca s chuyn i c ch, nn kinh t nc ta ó t c nhng thnh tớch ỏng k.Tuy nhiờn,trong thi gian ti chỳng ta cn phi tc cc hc hi kinh nghim ca cỏc nc i trc, nghiờn cu nhng chin lc c th v tim nng ca t nc vn dng v khai thỏc nhng ngun lc nhm a nn kinh t phỏt trin hn na. Hin nay, trong h thng kinh t nc ta, kinh t nh nc vn chim t trng ln.V trong thi gian ti ch trng ca nh nc l c phn hoỏ cỏc doanh nghip Nh nc thnh cụng ty c phn nõng cao hiu qu kinh doanh,tng tớnh t ch ng thi t chu trỏch nhim ca ban lónh o doanh nghip v cỏn b cụng nhõn i vi nhng hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip.Cũn s lng cỏc doanh nghip ngoi quc doanh khỏ nhiu nhng chim mt lng vn ớt.Vỡ hu ht cỏc doanh nghip ny u cú quy mụ nh. i vi c hai loai doanh nghip trờn thỡ viờc s dung vn kinh doanh cú hiu qu l yu t sng cũn.Vỡ th cỏc nh qun lý doanh nghip ó ỏnh giỏ cỏc nhõn t kinh t ra mt quyt nh u tv s dng ng vn kinh doanh cú hiu qu. Trong thi gian thc tp ti Cty C Phn u T QucT An Thn,mt doanh nghip Dch V_Thng Mi, em nhn thy vn lu ng l thnh phn ch yu trong vn kinh doanh, vỡ vy em mun nghiờn cu mt s bin phỏp nhm s dng vn lu ng tt hn ti cụng ty, ú l lý do hỡnh thnh ti: Mt s bin phỏp nhm nõng cao hiu qu s dng vn lu ng ti Cty C Phn u T QucT An Thnh. Ni dung ti gm ba phn chớnh: Phn I :Vn lu ng v hiu qu s dng vn lu ng(VL)trong doanh nghip. Phn II :Hiu qu s dng VL ti Cty C Phn u T QucT An Thnh. Phn III: Mt s ý kin nhm nõng cao hiu qu s dng VL ti Cty C Phn u T QucT An Thnh. Cty C Phn u T QucT An Thnh 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đỗ Quốc Huy _ K9QT1 LỜI CẢM ƠN Là một sinh viên đang thực tập tốt nghiệp, tôi sẽ vận dụng tất cả những kiến thức bổ ích quý báu mà tôi đã được học trong bốn năm qua để góp phần nhỏ bé của mình giúp doanh nghiệp phát triển hoàn thiện hơn. Với tinh thần đó tôi được ban giám hiệu nhà trường VĐHM_Hà Nội, Khoa Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh Cty Cổ Phần Đầu Tư QuốcTế An Thành đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập tại công ty. Do thời gian ngắn gủi với sự hiểu biết còn hạn chế nên khi làm chuyên đề thực tập này vẫn còn nhiều thiếu sót.Em mong nhận được sự đóng góp chỉ bảo của thầy cô ban lãnh đạo công ty Cty Cổ Phần Đầu Tư QuốcTế An Thành. Cuối cùng,em xin trân thành cảm ơn sự quan tâm hướng dẫn tận tình của thầy giáo-PGS.TS. Đinh §¨ng Quang cùng anh chị phụ trách Cty Cổ Phần Đầu Tư QuốcTế An Thành đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này. Cty Cổ Phần Đầu Tư QuốcTế An Thành 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đỗ Quốc Huy _ K9QT1 Phần I VỐN LƯU ĐỘNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP I_VỐN LƯU ĐỘNG VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 1.Vốn lưu động vai trò của vốn lưu động. 1.1.Khái niệm về vốn lưu động: Trong mọi nền sản xuất hàng hóa, để tiến hành sản xuất sản phẩm bao giờ cũng cần các yếu tố: sức lao động, tư liệu sản xuất vốn.Muốn bắt đầu một quá trình kinh doanh, tức là phải có những yếu tố trên thì doanh nghiệp cần có những khoản vốn ứng trước.Vốn này có thể là tiền, nhà xưởng, đất đai,máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, sức lao động… Toàn bộ vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của DN được gọi là vốn sản xuất kinh doanh(SXKD) Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn được đầu tư để mua sắm tài sản cố định(TSCĐ) tài sản lưu động(TSLĐ).Từ đó hình thành vốn cố định(VCĐ) vốn lưu động(VLĐ). Nếu như VCĐ là khoản vốn đầu tư để mua sắm TSCĐ mà đặc điểm là chuyển dần dần giá trị của nó vào sản phẩm trong các chu kỳ SXKD.Thì ngược lại vốn lưu động được đầu tư để mua sắm các TSLĐ giá trị của nó chuyển một lần vào sản phẩm trong các chu kỳ sản xuất kinh doanh.TSLĐ có mặt trong tất cả các giai đoạn trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh: dự trữ - sản xuất - tiêu thụ. Ở giai đoạn dự trữ: VLĐ được thể hiện ở nguyên vất liêu.Nhiên liệu chuẩn bị được đưa vào sản xuất sản phẩm. Ở giai đoạn sản xuất: những sản phẩm đang được sản xuất dở dang đang ở các khâu chế biến thành phẩm chínhmột hình thái luân chuyển của VLĐ. Mặt khác, quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn gắn liền với quá trinh lưu thông.Trong quá trình lưu thông còn phải tiến hành một số công việc :chọn lọc, đóng gói, xuất giao sản phẩm thanh toán.Do Cty Cổ Phần Đầu Tư QuốcTế An Thành 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đỗ Quốc Huy _ K9QT1 đó,trong khâu tiêu thụ, VLĐ chính là hàng hoá, tiền tệ những phải thu từ khách hang.v.v Vốn lưu động trong quá trình sản xuất (dự trữ sản xuất) VLĐ trong quá trình tiêu thụ thay chỗ cho nhau vận động không ngừng nhằm bảo đảm cho quá trình sản xuất được tiến hành liên tục thuận lợi.VLĐ được chuyển hoá nhiều hình thái khác nhau, từ hình thái tiến tệ chuyển sang hình thái vật tư hàng hoá rồi chuyển về hình thái tiền tệ.Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục không ngừng tạo thành dòng chu chuyển của VLĐ. Trong các doanh nghiệp thương mại(DNTM), VLĐ chiếm một tỷ trọng lớn, vì vậy nó giữ một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1.2.Phân loại vốn lưu động: Căn cứ vào các tiêu thức khác nhau có thể phân chia VLĐ thành những loại vốn khác nhau cụ thể: *Căn cứ nguồn hình thành VLĐ,có thể chia thành: -Vốn lưu động tự có coi nhu tự có : Đây chínhmột bộ phận vốn của chủ, được đầu tư vào TSLĐ.Nếu là DNNN thì đây có thể là vốn ngân sách(NS)cấp, vốn NS cấp bổ sung, lợi nhuận để lại…Nếu là doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì có thể là do vốn cổ phần, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết…. -Vốn lưu động đi vay: Là khoản vốn đầu tư vào TSLĐ bằng tiền vay bên ngoài củ doanh nghiệp, có thể là vay ngân hàng, vay các tổ chức, cá nhân, phát hành trái phiếu hay thuê mua tài chính. *Căn cứ vào phương pháp xác định vốn, có thể chia thành: -Vốn lưu động định mức. -Vốn lưu động không định mức. *Căn cứ vào quá trình tuần hoàn vốn, có thể chia thành: -Vốn lưu động nằm trong quá trình dự trữ sản xuất: bao gồm nguyên vật liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, công cụ lao động… trong khâu dự trữ. -Vốn lưu động trong quá trình sản xuất: là những sản phẩm sản xuất dở dang, bán thành phẩm những chi phí nhờ phân bổ. Cty Cổ Phần Đầu Tư QuốcTế An Thành 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đỗ Quốc Huy _ K9QT1 -Vốn lưu động trong quá trình lưu thông: gồm vốn thành phẩm, vốn tiền tệ(tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, trái phiếu - tín phiếu kho bạc…)vốn thanh toán(các khoản phải thu tạm ứng). 1.3.Vai trò của vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua phần khái niệm chung về VLĐ nói trên ta cũng có thể thấy được vai trò của VLĐ đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trước hết,VLĐ là bộ phận không thể thiếu được trong vốn sản xuất kinh doanh, nhờ có VLĐ mà qúa trình sản xuất được diễn ra liên tục từ khâu mua sắm vật tư cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm.VLĐ chuyển một lần vào giá trị sản phẩm,do vậy nó là cơ sở để tính giá thành sản phẩm. Hơn nữa vòng tuần hoàn chu chuyển VLĐ diễn ra trong toàn bộ các giai đoạn của qua trình sản xuất kinh doanh.Vì vậy, theo dõi sự vận động biến đổi của VLĐ sẽ giúp cho doanh nghiệp gần như quản lý được toàn bộ các hoạt động của chu kỳ sản xuất kinh doanh. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp ngày trở nên ngày càng lớn mạnh sức cạnh tranh lớn hơn. Để có thể thắng trong cạnh tranh, tồn tại trên thương trường thì doanh nghiệp cần có một lượng vốn đủ lớn mà tập chung vào VLĐ.Các doanh nghiệp phải xác định được các yêu cầu về VLĐ của doanh nghiệp lên kế hoạch về huy động vốn để phuc vụ nhu cầu đó của doanh nghiệp. 1.4.Các bộ phận cấu thành vốn lưu động: 1.4.1.Tiền các khoản đầu tư khắn hạn: có thể chia là tiền mặt, tiền gửi ngân hàng(tiền gửi giao dịch);Trái phiếu-tín phiếu kho bạc, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể thu về hay chuyển thành tiền mặt khi có nhu cầu trong quá trình sản xuất kinh doanh. 1.4.2.Các khoản phải thu: Trong quá trình tiêu thụ không phải lúc nào doanh nghiệp cũng thu được ngay tiền bán hàng. Đôi khi doanh nghiệp phải bán chịu (khách hàng quen), tiền sẽ nhận về sau một thời gian nhất định nào đó so với thời gian giao hàng (theo sự đàm phán giữa hai bên) vì thế hình thành lên những khoản phải thu từ khách hàng hay nhưng khoản tạm ứng trước cho người bán. Cty Cổ Phần Đầu Tư QuốcTế An Thành 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đỗ Quốc Huy _ K9QT1 1.4.3.Hàng tồn kho: Là toàn bộ lượng vật tư nhiên liệu thành phẩm có trong kho hay gửi bán. Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần dự trữ hàng hoá để cho quá trình sản xuất được diễn ra một cách liên tục.Trong quá trình sản xuất thì cần dự trữ cho sản xuất (nguyên-nhiên-vật liệu, các công cụ dụng cụ nhỏ, tư liệu lao động được dự trữ trong kho).Trong quá trình tiêu thụ, dự trữ gồm thành phẩm hàng hoá… 2.Nguồn hình thành vốn lưu động. 2.1.Vốn tự có: Đối với các doanh nghiệp quốc doanh,vốn tự có thể hiện số vốn lưu động do NSNN cấp hay có nguồn gốc từ NS như khoản chênh lệch giá các khoản phải nộp NS nhưng được để lại. Đối với công ty cổ phần thì nguồn vốn tự có hình thành lên VLĐ chínhmột phần của nguồn vốn có được do bán cổ phần cho các cổ đông. Đối với các công ty liên doanh thi nguồn vốn này do doanh nghiệp liên doanh với các doanh nghiệp khác.Các doanh nghiệp có thể góp vốn bằng tiền mặt hay bằng hiện vật là vật tư hàng hóa . Nếu doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân thì vốn tự có đàu tư vào TSLĐ sẽ do chủ doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh. Còn đối với HTX thì vốn tự có hình thành lên TSLĐ do các xã viên đóng góp. 2.2.Vốn tự có bổ sung: Nguồn này được hình thành từ lợi nhuận đẻ lại hoăc từ các quỹ của doanh nghiệp để bổ sung cho VLĐ. 2.3.Nguồn vốn đi vay: Doanh nghiệp có thể áp dụng một hay nhiều hình thức vay vốn bên ngoài để hình thành lên TSLĐ của doanh nghiệp .Phương thức huy động có thể là: -Vay Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, đơn vị, tổ chức cá nhân trong ngoài nước. -Phát hành trái phiếu -Thuê mua tài chính. Cty Cổ Phần Đầu Tư QuốcTế An Thành 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đỗ Quốc Huy _ K9QT1 Tỷ trọng của từng loại nguồn vốn dài hạn được gọi là một cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Đối với vốn tự có,doanh nghiệp muốn sử dụng thì cần quan tâm đến khoản chia lãi cổ phần, hoặc trả tiền thu sử dụng NS.Còn đối với vốn vay dài hạn, doanh nghiệp phải trả lãi tiền vay hay còn gọi là chi phí vốn. Như vậy, doanh nghiệp có nhiều cách thức trả nợ cho VLĐ nhưng vấn đề đặt ra là lựa chọn nguồn tài trợ nào để đem lại hiệu quả nhất.Vì thế, doanh nghiệp cần lựa chọn một cơ cấu vốn hợp lí để mang lại hiệu quả trong việc sử dụng các công cụ tài chính trong doanh nghiệp.Về nguyên tắc, doanh nghiệp sẽ lựa chọn nguồn vốn có chi phí vốn thấp nhất để tài chợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để thực hiện điều này doanh nghiệp cần so sánh hai chỉ tiêu: Doanh lợi vốn chi phí vốn. Lợi thuận trước thuế lãi Doanh lợi vốn = Tổng tài sản Chi phí vay nợ Chi phí vốn = Vốn vay Trong trường hợp doanh lợi vốn lớn hơn chi phí vốn có nghĩa là doanh nghiệp đang trên đà phát triển hay tình hình kinh tế khả quan thì doanh nghiệp nên huy động vốn từ hình thức vay dài hạn càng nhiều càng có lợi. Đây được gọi là “Hiệu ứng đòn bẩy dương”.Trong trường hợp ngược lại khi doanh lợi vốn nhỏ hơn chi phí vốn có nghĩa là tình hình kinh doanh của doanh nghiệp dang gặp khó khăn hay đó là tình hình khó khăn chung của nền kinh tế. Lúc đó, vốn tự có của doanh nghiệp như “lá chắn” giúp doanh nghiệp đứng vững hơn trong lúc khó khăn.Tức là doanh nghiệp nên kinh doanh bằng vốn tự có của mình. Đây được gọi là hiệu ứng đòn bảy âm.Ta có thể xét các phương án đầu tư sau để thấy rõ vấn đề. Cty Cổ Phần Đầu Tư QuốcTế An Thành 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đỗ Quốc Huy _ K9QT1 Bảng 1 -LỰA CHỌN NGUỒN VỐN TÀI TRỢ. Dự án Khoản mục A B C D Vốn tự có Vốn đi vay 500 500 500 500 250 750 250 750 Tổng tài sản 1.000 1.000 1.000 1.000 Lợi nhuận trước thuế lãi Lãi tiền vay(12%) Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN(30%) Lợi nhuận sau thuế 150 60 90 27 63 100 60 40 12 28 150 90 60 18 42 100 90 10 3 7 Doanh lợi vốn 15% 10% 15% 10% Doanh lợi vốn tự có 12.6% 5.6% 16.8% 2.8% Có thể thấy rằng phương án đầu tư A C có doanh lợi vốn bằng nhau(15%)và lớn hơn chi phí vốn (12%).Trong khi đó,phương án C có doanh lợi vốn tự có lớn hơn. Điều này gợi ý cho ta lựa chọn phương án C, có nghĩa là huy động nhiều vốn vay hơn. Còn với dự án B D mức doanh lợi bằng nhau (10%) nhỏ hơn chi phí vốn.Ta cũng có thể thấy phương án B ưu việt hơn. Như vậy, trong trường hợp doanh lợi vốn nhỏ hơn chi phí vốn thì ta nên sử dụng vốn tự có là chủ yếu để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanhcủa DN. Ngoài vốn dài hạn,vốn lưu động còn được tài trợ một cách gián tiếp thông qua vốn ngắn hạn. Đối với các doanh nghiệp, nguồn vốn ngắn hạn có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, nó đáp ứng cho nhu cầu về tiền mặt trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong đó nợ ngắn hạn gồm: Các khoản phải trả: phải trả nhà cung cấp,khách hang ứng trước hoặc còn nợ ngân sách được gọi là nguồn vốn ứng dụng của doanh nghiệp Cty Cổ Phần Đầu Tư QuốcTế An Thành 10 [...]... những công việc của họ Những kỹ thuật viên có vai trò rất quan trọng trong kết quả kinh doanh của công tychính họ la những ng i đa ra những gi i pháp để thoả mãn nhu cầu của m i khách hàng Những mẫu mã thiết kế của bộ phận kỹ thuật thiết kế đẹp hay không là lực hút đ i v i khách hàng 1.2.6 Bộ phận giám sát thi công Có nhiệm vụ giám sát, đôn đốc công việc thi côngcông trình Báo cáo l i tiến trình... bộ phận thi công, bộ phận sản xuất Nguyên vật liệu, vật t - hàng hoá có thể xuất từ kho (dự trữ theo kế hoạch đầu kỳ) hoặc có thể i mua ngo i do những nhiệm vụ lên kế hoạch về tiến trình kinh doanh v i một khách hàng báo cáo lên Ban giám đốc nh: th i gian ký hợp đồng, tiến trình chế biến, thi công lắp đặt, th i gian nhiệm thu, lịch thanh toán 1.2.4 Bộ phận t i chính - Kế toán Phòng t i chính - Kế... Phó tổng giám đốc là ng i d i quyền Tổng giám đốc, có quyền góp ý thảo luận v i giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp giám đốc trong việc đa ra những quyết định trong việc đa ra những quyết định trong các hoạt động kinh doanh Tổng giám đốc Phó giám đốc công ty đợc hởng phần l i nhuận của công ty sau khi đã trừ i m i khoản chi phí theo tỷ lệ góp vốn (Tổng giám đốc 90%, Phó giám đốc... li gim 439,2triu ng, ch t 84,5%so vi 2002.Ngun vn di hn nm 2003 gim ngyờn nhõn l n di hn gim.Vic cụng ty tr bt n di hn s gim chi phớ n vay cho cụng ty vỡ chi phớ n di hn cao hn chi phớ n gn hn.Nhng thc t, t l ngun vn di hn so vi tng ngun ca cụng ty thp,m cụng ty li luụn cú nhu cu cao v vn kinh doanh nờn cụng ty khụng Cty C Phn u T QucT An Thnh 28 Chuyờn thc tp tt nghip Quc Huy _ K9QT1 cn thit phi... to iu kin cho khỏch hng, s y khỏch hng i tỡm bn hng mi -Vic qun lý khon phi thu liờn quan cht ch n vic t chc v bo ton VL ca doanh nghip -Vic tng thờm khon phi thu khỏch hng kộo theo mt s vn sau : Phi tng thờm mt s khon chi phai nh: chi phớ qun lý n, chi phớ thu hi n (chi phớ cho nhõn viờn qun lý, in thoi,fax, i li ) Doanh nghip phi tỡm thờm ngun vn vay ỏp ng nhu cu vn cho quỏ trỡnh king doanh tip... nhiệm vụ quản lý phân tích t i chính của Công ty theo đúng nguyên tắc, tổng hợp doanh thu, chi phí tính toán thu nhập của Công ty, tính các khoản thuế ph i nộp các khoản đóng góp nhà nớc Phòng Cty C Phn u T QucT An Thnh 24 Chuyờn thc tp tt nghip Quc Huy _ K9QT1 t i chính - Kế toán ph i thờng xuyên báo cáo về t i chính của công ty cho Ban giám đốc nh: các khoản ph i trả, các khoản thu, quỹ tiền... l vic i vay ngn hn Ngõn hng di hỡnh thc vay h tr ngõn qu, vay cú bo m hoc s dng nhng cụng c n (chit khu thng phiu) Trong vic qun lý vn bng ti cn lu ý nhng nguyờn tc sau: Qun lý cht ch cỏc khon thu,chi bng tin: -Cỏc khon thu chi bng tin phi thụng qua qu -Phi cú s phõn nh trỏch nhim rừ rng trong qun lý tin mt gia th qu v nhõn viờn k toỏn tin mt -Cui mi ngy, th qu phi kim kờ s tin tn qu v i chiu s liu... do vy phi tn thờm chi phớ n vay Cty C Phn u T QucT An Thnh 14 Chuyờn thc tp tt nghip Quc Huy _ K9QT1 Ri ro i vi doanh nghip tng lờn do kh nng dn n n khú i hoc khụng thu hi c tng lờn Do vy trong vic qun lý khon phi thu doanh nghip phi xỏc nh s lng bỏn chu, ỏnh giỏ tỏc ng ca vic n vic tng doanh thu, li nhun v vic tng thờm chi phớ,tng ri ro i vi doanh nghip *Nhng bin phỏp ch yu qun lý khon phi thu:... ú, hiu qu s dng vn lu ng gn lin vi li ớch cng nh hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip Vic s dng hiu qu vn lu ng c biu hin tt c cỏc khõu ca quỏ trỡnh sn xut ,t cỏch khai thỏc ngun vn mua sm vt t cho n khi tiờu th sn phm v thu hi vn u t cho quỏ trỡnh sn xut.Cỏc doanh nghip phi tỡm cỏch cung ng y cho nhu cu sn xut, ng thi tit kim c vn v em li hiu qu kinh t cao nht cho doanh nghip S dng cú hiu... hot ng kinh doanh ny sinh vic doanh nghip xut giao thnh phm hng hoỏ cho khỏch hng v sau mt thi gian nht nh mi thu c tin.Hỡnh thc ny gi l bỏn chu.Thc ra trong kinh doanh cỏc doanh nghip cn cú s tin tng ln nhau, to iu kin bng cỏch cung cp tớn dng thng mi hai bờn cựng cú li.Tuy nhiờn, vic qun lý cỏc khon phi thu l rt khú khn v phc tp, ng thi nú cng cú vai trũ rt quan trng trong cụng tỏc qun lý ti chớnh . ph i kiểm kê số tiền tồn quỹ và đ i chiếu số liệu trong sổ quỹ kế toán.Nếu có sự chênh lệch cần kiểm tra l i ngay và tìm ra nguyên nhân, đồng th i gi i. l i nhuận và việc tăng thêm chi phí ,tăng độ r i ro đ i v i doanh nghiệp. *Những biện pháp chủ yếu quản lý khoản ph i thu: 2.3.1.Xác định chính
- Xem thêm -

Xem thêm: 552 Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty Dược Liệu TW I (40tr), 552 Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty Dược Liệu TW I (40tr), 552 Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty Dược Liệu TW I (40tr)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay