531Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty Dược Liệu TW I (42tr)

102 188 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 15:02

531Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty Dược Liệu TW I (42tr) Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình Lời nói đầu Trogng xu hớng hôi nhập với nền kinh tế khu vực thế giới, các Ngân hàng thơng mại hiện nay đang phải đơng đầu với tình hình cạnh tranh hết sức gay gắt sôi động trong hoạt động tín dụng. Các Ngân hàng thơng mại quôc doanh không những phải chịu áp lực cạnh tranh gay gắt của các Ngân hàng th- ơng mại ngoài quốc doanh mà còn có sự cạnh tranh của Chi nhánh các Ngân hàng nớc ngoài. Hơn nữa, các Ngân hàng đang đứng trớc một áp lực mạnh mẽ từ sự tăng trởng chậm lại của nền kinh tế điều kiện tài chính cũng nh tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nớc- là những khách hàng chủ yếu của Ngân hàng- ngày càng kém đi. Trong khi đó các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ngày càng chứng tỏ đợc vai trò quan trong trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của đát nớc. Các doanh nghiệp này đợc đánh giá là hình thức tổ chức kinh doanh thích hợp, có những u thế, năng động, linh hoạt,thích ứng nhanh vói của thị trờng là phơng tiện hiệu quả giải quyết công ăn việc làm. Do đó việc việc mở rộng khai thác các doanh nghiệp ngoài quốc doanh là yếu tố quan trọng giúp Ngân hàng phát triển tăng uy tín của mình. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có những hạn chế, cha thực sự tạo đợc lòng tin cho các ngân hàng, những rủi ro xảy ra trong khi cho vay các doanh nghiệp này là rất lớn. Nguyễn Thị Cẩm Tú Khoa Ngân hàng tài chính Ngân hàng B K41 Đại học Kinh tế quốc dân 1 Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình Chơng I Tổng quan về kinh tế ngoài quốc doanh công tác bảo đảm tiền vay của các Ngân hàng thơng mại I. Tín dụng Ngân hàng thơng mại công tác bảo đảm tiền vay: 1. Tín dụng Ngân hàng thơng mại 1.1. Khái niệm: Ngân hàng thơng mại (NHTM) là một tổ chức kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thờng xuyên của nó là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu làm phơng tiện thanh toán . Hoạt động cơ bản của một NHTM bao gồm: hoạt động huy động vốn, hoạt động sử dụng, hoạt động dịch vụ trung gian các hoạt động khác. Trong hoạt động sử dụng vốn thì hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh chính tạo ra lợi nhuận chủ yếu cho Ngân hàng. Theo cách hiểu chung nhất, tín dụng Ngân hàng là quan hệ kinh tế giữa một bên là Ngân hàng một bên là khách hàng của Ngân hàng, trong đó Ngân hàng chuyển giao tiền vay tài sản cho khách hàng sử dụng kèm theo thời hạn hoàn trả lại cho Ngân hàng toàn bộ số gốc lãi do hai bên thoả thuận. Nguyễn Thị Cẩm Tú Khoa Ngân hàng tài chính Ngân hàng B K41 Đại học Kinh tế quốc dân 2 Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình Hoạt động tín dụng của Ngân hàng bao gồm: hoạt động cho vay, hoạt động chiết khấu, hoạt động bảo lãnh. Nguyễn Thị Cẩm Tú Khoa Ngân hàng tài chính Ngân hàng B K41 Đại học Kinh tế quốc dân 3 Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình 1.2. Nguyên tắc của nghiệp vụ tín dụng; Hoạt động tín dụng là hoạt động kinh tế là chức năng kinh tế hàng đầu của các NHTM, hoạt động này có mối quan hệ mật thiết với tình hình phát triển kinh tế tại khu vực mà Ngân hàng phục vụ, nó thúc đẩy sự tăng trởng của các doanh nghiệp tạo sức sống cho nền kinh tế. Chính vì vậy trong quá trình cung ứng tín dụng cho nền kinh tế, các NHTM phải tuân thủ 3 nguyên tắc cơ bản: Thứ 1, tiền vay phải đợc hoàn trả đúng hạn cả vốn lẫn lãi Đây là nguyên tắc quan trọng hàng đầu vì đại bộ phận vốn của Ngân hàng là nguồn vốn huy động của khách hàng. Đó là một bộ phận tài sản của các sở chủ mà Ngân hàng tạm thời quản lý sử dụng, Ngân hàng cũng có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu rút vốn khi mà họ yêu cầu. Nếu các khoản tín dụng không đợc hoàn trả đúng hạn thì sẽ ảnh hởng đến khả năng thanh toán của Ngân hàng. Thứ hai, vốn vay phải đợc sử dụng đúng mục đích: Khi Ngân hàng cấp tín dụng cho khách vay, yêu cầu sử dụng vốn vay đúng mục đích không còn là nguyên tắc mà còn là phơng châm kinh doanh của tín dụng. Đối với khách hàng đến xin vay, việc sử dụng vốn cũng phải đáp ứng các mục đích cụ thể trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để thúc đẩy các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hiệu quả của nó trớc hết là đẩy nhanh nhịp độ phát triển của nền kinh tế. Thứ ba, vốn vay phải có tài sản tơng đơng đảm bảo Nguyên tắc này đợc thực hiện nhằm đáp ứng hai mục tiêu của Ngân hàng : nếu ngời vay không có khả năng hoàn trả thì Ngân hàng có quyền thu giữ Nguyễn Thị Cẩm Tú Khoa Ngân hàng tài chính Ngân hàng B K41 Đại học Kinh tế quốc dân 4 Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình bán tài sản đó để thu hồi khoản tiền đã cho vay, việc sử dụng tài sản bảo đảm sẽ tạo lợi thế tâm lý cho ngời cho vay nâng cao ý thức của ngời đi vay. 1.3. Rủi ro tín dụng: Trong nền kinh tế thị trờng, kinh doanh rủi ro là hai cặp phạm trù luôn gắn liền với nhau. Rủi ro tuy là sự bất trắc gây ra thiệt hại song lại là sự tất yếu trong cơ chế thị trờng, trong quá trình cạnh tranh. Ngày nay, hoạt động của Ngân hàng trong nền kinh tế thị trờng cũng không nằm ngoài tác động trên, thậm chí Ngân hàng phải luôn ý thức đợc rằng hầu nh không có loại nghiệp vụ nào là không có rủi ro. Hơn nữa, khác với các doanh nghiệp khác, Ngân hàng th- ơng mại ngoài sự cạnh tranh với nhau trên nghiệp vụ thuần tuý còn cạnh tranh nhau trên cơ sở mối quan hệ với khách hàng của mình. Vì vậy, khả năng rủi ro của Ngân hàng trong kinh doanh tiền tệ là khả năng rủi ro nhân đôi. Rủi ro tín dụng luôn gắn liền với hoạt động Ngân hàng, cho vay bao giờ cũng cũng bao gồm rủi ro xảy ra mất mát. Rủi ro thờng tạo cho Ngân hàng những tổn thất về tài chính, nhng những thiệt hại về uy tín của Ngân hàng về lòng tin của xã hội là những tổn thất lớn hơn rất nhiều lần. Rủi ro tín dụng đợc định nghĩa là khoản lỗ tiềm tàng đợc tạo ra khi Ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng. Có nghĩa là khả năng khách hàng không trả đợc nợ theo hợp đồng gắn liền với mỗi khoản tín dụng Ngân hàng cấp cho họ. Hay nói một cách cụ thể hơn, luồng thu nhập dự tính thu đợc từ các tài sản sinh lời của Ngân hàng không đợc hoàn trả đầy đủ xét cả về mặt số lợng thời hạn. Rủi ro tín dụng không giới hạn ở hoạt động cho vay, mà còn bao gồm nhiều hoạt động mang tín chất tín dụng khác nh bảo lãnh, cam kết, chấp thuận Nguyễn Thị Cẩm Tú Khoa Ngân hàng tài chính Ngân hàng B K41 Đại học Kinh tế quốc dân 5 Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình tài trợ thơng mại, cho vay ở thị trờng liên Ngân hàng, tín dụng thuê mua Ngày nay, dù có rất nhiều hình thức kinh doanh mới trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhng tín dụng vẫn là hoạt động kinh doanh chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn nhất của Ngân hàng. Chính vì vậy rủi ro tín dụng là vấn đề luôn đợc quan tâm đặc biệt tại các NHTM đối với nền kinh tế. Rủi ro ban đầu có thể chỉ ảnh hởng đến hoạt động của Ngân hàng nhng nó cũng có nguy cơ gây ra phản ứng dây truyền, lúc đó có thể là đầu mối của những cuộc khủng hoảng tài chính hoặc khủng hoảng kinh tế xã hội Rủi ro tín dụng có muôn màu muôn vẻ với nhiều hình thái, mầu sắc, cung bậc khác nhau, chúng luôn tiềm ẩn hay nói một cách khác chúng luôn rình rập trong suốt quá trình trớc trong sau khi cho vay, biểu hiện ra bên ngoài là món vay không thu đợc nợ, nợ quá hạn, nợ khó đòi Để xem xét thực trạng trạng rủi ro tín dụng của một Ngân hàng, ngời ta thờng xét đến tỷ trọng nợ quá hạn cao hay thấp. Các NHTM không thể loại trừ khả năng rủi ro, song rủi ro tín dụng đòi hỏi Ngân hàng phải có những biện pháp đồng bộ hữu hiệu thì mới có thể ngăn ngừa rủi ro hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra. Nh đã đề cập ở trên, rủi ro rín dụng là rủi ro tiềm tàng nhất cũng gây ra cho Ngân hàng những tổn thất lớn nhất do tỷ trọng đầu t cho vay trong sử dụng vốn lớn nhất. Vì vậy việc nghiên cứu rủi ro trong tín dụng Ngân hàng sẽ cho thấy một cái nhìn toàn cục, từ đó có thể tìm đợc những biện pháp khắc phục rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các NHTM. một trong những biện pháp đó là hình thức bảo đảm tiền vay. 2. Hình thức bảo đảm tiền vay: Nguyễn Thị Cẩm Tú Khoa Ngân hàng tài chính Ngân hàng B K41 Đại học Kinh tế quốc dân 6 Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình 2.1. Sự cần thiết phải bảo đảm đối với các khoản cho vay của Ngân hàng thơng mại : Ngân hàng với chức năng là trung gian tài chính, là cầu nối vốn của nền kinh tế đợc các cá nhân, tổ chức hay Chính phủ gửi tiền vào Ngân hàng vì tin t- ởng rằng khoản tiền gửi của mình không những an toàn mà còn sinh lời. Đồng thời, trong số họ cũng muốn nhận đợc các khoản vay để thoả mãn những nhu cầu về sản xuất, kinh doanh hay tiêu dùng. Xét về mặt kinh tế, Ngân hàng khi cấp tín dụng quan tâm đến khả năng trả nợ đầy dủ đúng hạn của ngời vay. Các cán bộ tín dụng khi xem xét một đơn xin vay phải trả lời câu hỏi liệu khách hàng có khả năng trả nợ không thông qua việc nghiên cứu chi tiết sáu (06) khía cạnh của một đơn vị xin vay nh: tính cách, năng lực, dòng tiền mặt, tài sản bảo đảm, điều kiện sự kiểm soát. Đối với những khách hàng có chính sách quản lý hiệu quả, có sản phẩm các dịch vụ đợc thị trờng sẵn sàng chấp nhận, có lợi nhuận tơng đối ổn định với một tình hình tài chính vững mạnh, có uy tín trong thanh toán những khoản nợ cũ là những khách hàng mà Ngân hàng nào cũng mong muốn cạnh tranh để thu hút. Đối với những khách hàng này, Ngân hàng sẵn sàng cho vay vốn mà không cần có sự bảo đảm bằng tài sản. Vì uy tín, tiềm lực tài chính một dự án khả thi là sự bảo đảm chắc chắn nhất đối với khoản vay. Ngân hàng không những có khả năng thu hồi vốn lãi vay mà còn có thể thiết lập đợc mối quan hệ lâu dài với khách hàng đó. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp, cá nhân nào cũng đáp ứng đợc các điều kiện kể trên. Mà Ngân hàng lại là một tổ chức kinh tế kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ, nó luôn phải đáp ứng tối đa nhu cầu vốn có thể của nền kinh tế. Trong môi trờng cạnh tranh khốc liệt ngày nay, các Ngân hàng không đợc phép từ chối bất kỳ một khoản vay nào trừ khi độ rủi ro vợt quá khả năng cho phép. Nguyễn Thị Cẩm Tú Khoa Ngân hàng tài chính Ngân hàng B K41 Đại học Kinh tế quốc dân 7 Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình Nh đã đề cập ở trên rủi ro luôn thờng trực trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự đổ vỡ của phần lớn Ngân hàng. Trong quá trình hoạt động Ngân hàng gặp phải năm (05) loại rủi ro chủ yếu: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro thị trờng, rủi ro hối đoái. Trong đó rủi ro tín dụng đợc Ngân hàng quan tâm nhiều hơn cả. Các rủi ro này bắt nguồn từ sự không an toàn trong quá trình sử dụng vốn. Rủi ro tín dụng là loại rủi ro gắn liền với khách hàng vay yếu tố khó kiểm soát đối với Ngân hàng. Thể hiện: Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng với rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh : Rủi ro trong Ngân hàng có mối quan hệ nhân qủa với rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Kết quả kinh doanh không bao giờ chắc chắn nh mong đợi rủi ro cũng là một yếu tố khách quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, với t cách là ngời cho vay, lợi ích của Ngân hàng chịu tác động rất lớn từ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngời vay. Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng rủi ro đạo đức của mỗi khách vay: Quan hệ tín dụng là quan hệ hoàn trả nó dựa trên cơ sở lòng tin, niềm tin mà Ngân hàng đặt vào mỗi khách vay chínhchính là uy tín, là khả năng trả nợ, là đạo đức của khách hàng vay. Khi khoản vay đợc chuyển cho ngời vay sử dụng, Ngân hàng khó có thể kiểm soát tuyệt đối với khoản vay đó. Những cam kết giữa Ngân hàng khách hàng vay về sử dụng tiền đúng mục đích theo đúng kế hoạch mà hai bên thoả thuận có đợc thực hiện hay không phần lớn phụ thuộc vào phẩm chất của ngời vay. Cho dù có quản lý chặt chẽ đến đâu Nguyễn Thị Cẩm Tú Khoa Ngân hàng tài chính Ngân hàng B K41 Đại học Kinh tế quốc dân 8 Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình Ngân hàng cũng không thể theo dõi tỷ mỉ việc sử dụng vốn của ngời vay. Nh vậy Ngân hàng luôn mong chờ vào đạo đức của ngời vay. Nếu khách hàng sử dụng vốn vay vào dự án có khả năng sinh lời cao, nhng lại kém an toàn dới con mắt của nhà Ngân hàng thì chính sự phản trắc của ngời vay nguyên nhân trực tiếp dẫn đến rủi ro tín dụng. Nh vậy rủi ro tín dụng luôn gắn liền với rủi ro từ phía khách hàng vay. Ngân hàng không thể nắm bắt đợc những rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nh rủi ro xuất phát từ việc cố tình sử dụng vốn vay trái mục đích của ngời vay. Trên lý thuyết ngời ta thờng nói, với t cách là ngời cho vay Ngân hàng giữ thế chủ động trong lựa chọn khách hàng vay. Nhng khi vốn vay nằm trong tay của ngời vay thì Ngân hàng không còn toàn quyền chủ động nữa. Ngợc lại với t cách là ngời đi vay để cho vay Ngân hàng luôn là ngời bị động. Do đó an toàn trong quá trình sử dụng vốn vay là tất yếu khách quan không thể thiếu đợc đối với các Ngân hàng thơng mại. Lý do chính đòi hỏi một khoản vay có đảm bảo là nhằm tạo điều kiện để ngời cho vay có thể giảm bớt đợc rủi ro mất mát trong trờng hợp ngời vay không muốn hoặc không có khả năng trả đợc nợ vay khi đến hạn. Nhng bảo đảm không có nghĩa là khoản vay sẽ đợc hoàn trảvì Ngân hàng chỉ trở thành chủ nợ u tiên trong chi trả có quyền u tiên so với tất cả các chủ nợ khác trong việc thanh lý các tài sản đảm bảo tiền vay. Tại bất cứ lúc nào, với khách hàng nào thì bảo đảm tiền vay là nguyên tắc hoàn toàn hợp lý, cần thiết hợp lý an toàn cho Ngân hàng đối phó với những tổn thất khi món nợ qúa hạn, nợ khó đòi hoặc khách hàng không có khả năng thanh toán . Nguyễn Thị Cẩm Tú Khoa Ngân hàng tài chính Ngân hàng B K41 Đại học Kinh tế quốc dân 9 Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình Mặc dù hoàn trả tín dụng không phải là mục tiêu kinh doanh của Ngân hàng, không phải là điều kiện tiên quyết để đa đến quyết định cho vay. Vì nh thế, Ngân hàng lúc này không khác gì một cửa tiện cầm đồ. Mặc dù vậy, nếu Ngân hàng không thực hiện bảo đảm tiền vay thì sẽ không thể chống đỡ nổi nếu có rủi ro xảy ra, bảo đảm tiền vay là cơ sở quan trọng để Ngân hàng thực hiện các mục tiêu quan trọng của mình. Nhiệm vụ đầu tiên của Ngân hàng là nhằm bảo vệ tiền gửi của khách hàng. Nếu có một nào đó bị thất thoát thì trớc tiên làm cho Ngân hàng không có khả năng thanh toán cho ngời gửi tiền. Hơn nữa, Ngân hàng cũng phải có trách nhiệm với các thành viên trong Ngân hàng, phải đảm bảo một mức lơng nhất định đối với các nhân viên trong Ngân hàng, đó cũng chính là hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng để đạt đợc những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Vì những lẽ đó, bảo đảm tiền vay đợc coi là một trong những biện pháp hữu hiệu trong việc hạn chế rủi ro tín dụng sự cần thiết trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 2.2. Khái niệm bảo đảm tiền vay: Bảo đảm tiền vay là việc tổ chức tín dụng áp dụng các biện pháp để phòng ngừa rủi ro, tạo cơ sở kinh tế pháp lý để thu hồi các khoản nợ đã cho khách hàng vay. Trong hoạt động của Ngân hàng, cho vay kinh doanh có nguồn thu thứ nhất là doanh thu đối với cho vay vốn lu động hoặc là khấu hao lợi nhuận đối với cho vay trung dài hạn để hình thành tài sản cố định. Trong cho vay tiêu dùng nguồn thu nợ thu nợ thứ nhất của Ngân hàng là thu nhập của khách hàng nh: Nguyễn Thị Cẩm Tú Khoa Ngân hàng tài chính Ngân hàng B K41 Đại học Kinh tế quốc dân 10 [...]... quá nhiều t i sản ph i phát m i, đ i v i Ngân hàng việc áp dụng bảo đảm tiền vay bằng t i sản nh là một biện pháp phòng ngừa r i ro, chứ không coi t i sản bảo Nguyễn Thị Cẩm Tú Ngân hàng B K41 Kinh tế quốc dân 13 Khoa Ngân hàng t i chính Đ i học Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng t i sản đ i v i khu vực kinh tế ngo i quốc doanh t i Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình đảm là nguồn trả nợ chính. .. 12 Khoa Ngân hàng t i chính Đ i học Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng t i sản đ i v i khu vực kinh tế ngo i quốc doanh t i Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình II Hoạt động cho vay có bảo đảm bằng t i sản 1 T i sản bảo đảm vai trò của t i sản bảo đảm: T i sản bảo đảm là những t i sản mà ng i i vay (hoặc ng i bảo lãnh) dùng để đảm bảo cho những khoản vay của ng i vay t i tổ chức tín dụng... của t i sản cầm cố cũng dễ dàng thẩm định hơn so v i việc đánh giá khả năng này ở t i sản thế chấp Những t i sản có thể dùng để cầm cố bao gồm: - Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng, kim đá quý - Ngo i tệ bằng tiền mặt, số d bù trên t i khoản tiềm g i t i tổ chức tín dụng bằng VNĐ, ngo i tệ - Tr i phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ tiền g i, sổ tiết kiệm, thơng phiếu, các giấy... gia dự án hoặc xin vay ở các Ngân hàng khác 3 Các i u kiện đ i v i t i sản bảo đảm tiền vay: Nguyễn Thị Cẩm Tú Ngân hàng B K41 Kinh tế quốc dân 18 Khoa Ngân hàng t i chính Đ i học Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng t i sản đ i v i khu vực kinh tế ngo i quốc doanh t i Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình T i sản dùng để bảo đảm tiền vay ph i đáp ứng các i u kiện sau: - T i sản bảo đảm ph i. .. vay có sở hữu một t i sản v i giá trị tơng ứng không? Cán bộ tín dụng ph i đặc biệt nhạy cảm v i những đặc i m nh: th i gian sử dụng, tình trạng hiện t i mức độ chuyên môn hoá thể hiện ở t i sản của khách hàng Đ i v i t i sản thế chấp, công nghệ có một vị trí quan trọng Nếu t i sản quá l i th i về công nghệ thì giá trị thế chấp của t i sản sẽ bị suy giảm do Ngân hàng so thể gặp nhiều khó khăn trong... Ngân hàng sẽ tiến hành giám định về hồ t i sản định giá t i sản bảo đảm Nguyễn Thị Cẩm Tú Ngân hàng B K41 Kinh tế quốc dân 19 Khoa Ngân hàng t i chính Đ i học Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng t i sản đ i v i khu vực kinh tế ngo i quốc doanh t i Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình - Giám định tính chất pháp lý của t i sản: Ngân hàng ph i xem xét thông qua hồ sơ, giấy tờ có liên quan để... cố niềm tin của công chúng vào hệ thống t i chính, nhờ đó thu hút đợc nhiều nguồn vốn hơn để đầu t phát Nguyễn Thị Cẩm Tú Ngân hàng B K41 Kinh tế quốc dân 23 Khoa Ngân hàng t i chính Đ i học Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng t i sản đ i v i khu vực kinh tế ngo i quốc doanh t i Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho ng i lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp... toán Chính vì vậy việc cho vay đ i v i các doanh nghiệp ngo i quốc doanh càng ph i đ i h i ph i có sự chú ý đặc biệt của các nhà phân tích t i chính 2.7 Trình độ công nghệ lạc hậu: Nguyễn Thị Cẩm Tú Ngân hàng B K41 Kinh tế quốc dân 31 Khoa Ngân hàng t i chính Đ i học Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng t i sản đ i v i khu vực kinh tế ngo i quốc doanh t i Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình... đẩy kinh tế phát triển Chính vì vậy sự xuất hiện của kinh tế ngo i quốc doanh làm tăng sức cạnh tranh trên thị trờng, buộc các doanh nghiệp quốc doanh ph ichính sách, biện pháp 34 Nguyễn Thị Cẩm Tú Khoa Ngân hàng t i chính Ngân hàng B K41 Đ i học Kinh tế quốc dân Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng t i sản đ i v i khu vực kinh tế ngo i quốc doanh t i Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình và. .. Kinh tế quốc dân 24 Khoa Ngân hàng t i chính Đ i học Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng t i sản đ i v i khu vực kinh tế ngo i quốc doanh t i Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình dụng hơn đ i v i những khách hàng khác Những chiến lợc này cũng góp phần quy định la i t i sản nào đợc u tiên sử dụng Nguyễn Thị Cẩm Tú Ngân hàng B K41 Kinh tế quốc dân 25 Khoa Ngân hàng t i chính Đ i học Hoàn thiện . đảm tiền vay bằng t i sản đ i v i khu vực kinh tế ngo i quốc doanh t i Chi nhánhNgân hàng Công thơng Ba Đình và bán t i sản đó để thu h i khoản tiền đã. Ba Đình II. Hoạt động cho vay có bảo đảm bằng t i sản 1. T i sản bảo đảm và vai trò của t i sản bảo đảm: T i sản bảo đảm là những t i sản mà ng i i vay
- Xem thêm -

Xem thêm: 531Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty Dược Liệu TW I (42tr), 531Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty Dược Liệu TW I (42tr), 531Lợi nhuận và một số biện pháp tài chính nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty Dược Liệu TW I (42tr)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay