ỨNG DỤNG CHỈ số WQI ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG môi TRƯỜNG nước mặt THÀNH PHỐ đà lạt

6 910 9
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 19:14

BẢN TIN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC 2013 13 ỨNG DỤNG CHỈ SỐ WQI ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT ThS. Phạm Thế Anh & CN. Nguyễn Văn Huy Trường Đại học Yersin Đà Lạt Tóm tắt Chỉ số WQI (Water Quality Index) là công cụ giúp đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt, phục vụ mục đích quy hoạch sử dụng hợp lý nguồn nước mặt và xây dựng định hướng kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường nguồn nước. Nội dung chính của nghiên cứu cho chúng ta thấy được cách ứng dụng chỉ số WQI nhằm đánh giá tổng quát hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt của thành phố Đà Lạt đầu năm 2013 từ đó đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nguồn nước mặt của thành phố theo hướng phát triển bền vững. Abstract Applying WQI in assessing surface water quality in Dalat Water Quality Index (WQI) is a tool to help assess the level of pollution of surface water, for the purpose of planning the rational use of water resources and building orientation pollution control, environmental protection of water resources. The main contents of our study to see how the application WQI index to assess overall environmental quality status of surface water Dalat city from early 2013 that proposed solutions integrated financial management surface water resources of the city in the direction of sustainable development. Keywords: Surface water quality, Environmental quality management, Sustainable development, Water quality index (WQI) Mở đầu WQI (Water Quality Index) được xuất hiện đầu tiên ở Mỹ vào thập niên 70 và được áp dụng rộng rãi ở nhiều Bang trên nước Mỹ. Hiện nay, chỉ số WQI được triển khai nghiên cứu và sử dụng rộng rãi ở nhiều Quốc gia như: Ấn Độ, Canada, Chilê, Anh, Đài Loan, Úc, Malaysia… Một trong những bộ chỉ số nỗi tiếng, được áp dụng rộng rãi trên thế giới là bộ chỉ số WQI-NSF của Quỹ vệ sinh Quốc gia Mỹ NSF (National Sanitation Foundation - Water Quality Index). Tại Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu và đề xuất và áp dụng về bộ chỉ số WQI như: WQI-2 và WQI-4 được sử dụng để đánh giá số liệu WQI trên sông Sài Gòn tại Phú Cường, Bình Phước và Phú An trong thời gian từ 2003 đến 2007. Hiện nay, để thống nhất cách tính toán chỉ số WQI, tháng 07 năm 2011, Tổng cục Môi trường đã chính thức ban hành Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật tính toán chỉ số chất lượng nước theo Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 01 tháng 07 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Theo Quyết định chỉ số chất lượng nước được áp dụng đối với số liệu quan trắc môi trường nước mặt lục địa và áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, các tổ chức, cá nhân có tham gia vào mạng lưới quan trắc môi trường và tham gia vào việc công bố thông tin về chất lượng môi trường cho cộng đồng. 1. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 1.1. Nội dung nghiên cứu + Lấy mẫu và phân tích các thông số môi trường (Nhiệt độ, Độ đục, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), pH, DO, COD, BOD 5, N-NH 4 + , P-PO 4 3- , Tổng Coliforms) của các nguồn tài nguyên nước mặt của thành phố Đà Lạt. + Ứng dụng chỉ số WQI để đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt trên địa bàn thành phố Đà Lạt. + Xác định nguyên nhân gây ô nhiễm nước mặt của thành phố Đà Lạt. + Đề xuất biện pháp quản lý nguồn nước mặt của thành phố Đà Lạt theo phát triển bền vững. 1.2. Phương pháp nghiên cứu Quy trình tính toán và sử dụng WQI trong đánh giá chất lượng môi trường nước bao gồm các bước sau: Bước 1: Thu thập, tập hợp số liệu quan trắc từ trạm quan trắc môi trường nước mặt; Bước 2: Tính toán các giá trị WQI thông số theo công thức; Bước 3: Tính toán WQI; Bước 4: So sánh WQI với bảng các mức đánh giá chất lượng nước. 1.2.1. Thu thập, tập hợp số liệu quan trắc Số liệu quan trắc được thu thập phải đảm bảo các yêu cầu sau: BẢN TIN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC 2013 14 - Số liệu quan trắc sử dụng để tính WQI là số liệu của quan trắc nước mặt theo đợt đối với quan trắc định kỳ hoặc giá trị trung bình của thông số trong một khoảng thời gian xác định đối với quan trắc liên tục; - Các thông số được sử dụng để tính WQI thường bao gồm các thông số: DO, nhiệt độ, BOD 5 , COD, N- NH 4 + , P-PO 4 3- , TSS, độ đục, Tổng Coliform, pH; - Số liệu quan trắc được đưa vào tính toán đã qua xử lý, đảm bảo đã loại bỏ các giá trị sai lệch, đạt yêu cầu đối với quy trình quy phạm về đảm bảo và kiểm soát chất lượng số liệu. 1.2.2. Tính toán WQI thông số WQI thông số (WQI SI ) được tính toán cho các thông số BOD 5 , COD, N-NH 4 + , P-PO 4 3- , TSS, độ đục. Tổng Coliforms theo công thức như sau:   11 1 1        ipi ii ii SI qCBP BPBP qq WQI Trong đó:  BP i : Nồng độ giới hạn dưới của giá trị thông số quan trắc được quy định trong Bảng 1 tương ứng với mức i.  BP i+1 : Nồng độ giới hạn trên của giá trị thông số quan trắc được quy định trong Bảng 1 tương ứng với mức i+1.  q i : Giá trị WQI ở mức i đã cho trong bảng tương ứng với giá trị BP i .  q i+1 : Giá trị WQI ở mức i+1 cho trong bảng tương ứng với giá trị BP i+1 .  C p : Giá trị của thông số quan trắc được đưa vào tính toán. Bảng 1: Bảng quy định các giá trị q i , BP i I q i Giá trị BP i quy định đối với từng thông số BOD 5 (mg/l) COD (mg/l) N-NH 4 + (mg/l) P-PO 4 3- (mg/l) Độ đục (NTU) TSS (mg/l) Coliform (MPN/100ml) 1 100 ≤4 ≤10 ≤0,1 ≤0,1 ≤5 ≤20 ≤2500 2 75 6 15 0,2 0,2 20 30 5000 3 50 15 30 0,5 0,3 30 50 7500 4 25 25 50 1 0,5 70 100 10.000 5 1 ≥50 ≥80 ≥5 ≥6 ≥100 >100 >10.000 Ghi chú: Trường hợp giá trị C p của thông số trùng với giá trị BP i đã cho trong bảng, thì xác định được WQI của thông số chính bằng giá trị q i tương ứng. * Tính giá trị WQI đối với thông số DO (WQI DO ): tính toán thông qua giá trị DO % bão hòa. Bước 1: Tính toán giá trị DO % bão hòa: - Tính giá trị DO bão hòa: T: nhiệt độ môi trường nước tại thời điểm quan trắc (đơn vị: 0 C). - Tính giá trị DO % bão hòa: DO %Bão hòa = DO Hòa tan / DO Bão hòa *100 DO hòa tan : Giá trị DO quan trắc được (đơn vị: mg/l) Bước 2: Tính giá trị WQI DO :   iip ii ii SI qBPC BPBP qq WQI       1 1 Trong đó:  C p : giá trị DO % bão hòa  BP i , BP i+1 , q i , q i+1 là các giá trị tương ứng với mức i, i+1 trong Bảng 3.2. Bảng 2: Bảng quy định các giá trị BP i và qi đối với DO % bão hòa I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP i ≤20 20 50 75 88 112 125 150 200 ≥200 q i 1 25 50 75 100 100 75 50 25 1  Nếu giá trị DO % bão hòa ≤ 20 thì WQI DO bằng 1.  Nếu 20< giá trị DO % bão hòa < 88 thì WQI DO được tính theo công thức 2 và sử dụng Bảng 2.  Nếu 88≤ giá trị DO % bão hòa ≤ 112 thì WQI DO bằng 100.  Nếu 112< giá trị DO % bão hòa < 200 thì WQI DO được tính theo công thức 1 và sử dụng Bảng 2.  Nếu giá trị DO % bão hòa ≥200 thì WQI DO bằng 1. * Tính giá trị WQI đối với thông số pH Bảng 3: Bảng quy định các giá trị BP i và q i đối với thông số pH I 1 2 3 4 5 6 BP i ≤5,5 5,5 6 8,5 9 ≥9 q i 1 50 100 100 50 1  Nếu giá trị pH ≤ 5,5 thì WQI pH bằng 1.  Nếu 5,5 < giá trị pH < 6 thì WQI pH được tính theo công thức 2 và sử dụng Bảng 3.  Nếu 6 ≤ giá trị pH ≤ 8,5 thì WQI pH bằng 100.  Nếu 8,5 < giá trị pH < 9 thì WQI pH được tính theo công thức 1 và sử dụng Bảng 3.  Nếu giá trị pH ≥ 9 thì WQI pH bằng 1. DO bão hòa = 14,652–0,41022T+0,0079910 T 2 – 0,000077774 T 3 (công thức 1) (công thức 2) BẢN TIN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC 2013 15 1.2.3. Tính toán WQI Sau khi tính toán WQI đối với từng thông số nêu trên, việc tính toán WQI được áp dụng theo công thức sau: 3/1 2 1 5 1 2 1 5 1 100          c b b a a pH WQIWQIWQI WQI WQI Trong đó:  WQI a : Giá trị WQI đã tính toán đối với 05 thông số: DO, BOD 5 , COD,  N-NH 4 + , P-PO 4 3- .  WQI b : Giá trị WQI đã tính toán đối với 02 thông số: TSS, độ đục.  WQI c : Giá trị WQI đã tính toán đối với thông số Tổng Coliform.  WQI pH : Giá trị WQI đã tính toán đối với thông số pH. Ghi chú: Giá trị WQI sau khi tính toán sẽ được làm tròn thành số nguyên. 1.2.4. So sánh chỉ số chất lượng nước đã được tính toán với bảng đánh giá Sau khi tính toán được WQI, sử dụng bảng xác định giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước để so sánh, đánh giá, cụ thể như sau (Bảng 4): Bảng 4: Mức đánh giá chất lượng môi trường nước mặt Giá trị WQI Mức đánh giá chất lượng nước Màu 91 – 100 Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt Xanh nước biển 76 – 90 Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp Xanh lá cây 51 – 75 Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác Vàng 26 – 50 Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác Da cam 0 – 25 Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai Đỏ 2. Kết quả và bàn luận 2.1. Kết quả phân tích các thông số chất lượng môi trường nước mặt Kết quả mỗi thông số ở mỗi địa điểm là trung bình cộng của 3 vị trí quan trắc trên mỗi hồ hoặc suối vào thời gian 1/2/2013 -10/4/2013. Kết quả thể hiện ở Bảng 5 như sau: Bảng 5: Kết quả quan trắc và quy chuẩn chất lượng nước mặt Thông số Đơn vị Hồ Xuân Hương Hồ Tuyền Lâm Suối Cam Ly Hồ Chiến Thắng Hồ Đa Thiện QCVN 08 : 2008/BTNMT A1 A2 B1 B2 BOD (mg/l) 17,6 7,35 7,8 5,02 6,6 4 6 15 25 COD (mg/l) 25,15 18,62 13,12 9,6 11,1 10 15 30 50 N-NH 4 + (mg/l) 1,42 1,5 5,45 0,26 0,35 0,1 0,2 0,5 1 P-PO 4 3- (mg/l) 0,34 0,56 0,54 0,13 0,59 0,1 0,2 0,3 0,5 TSS (mg/l) 36,3 167 48,6 43,5 99 20 30 50 100 DO (mg/l) 8,2 8,1 6,8 7,1 8 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 2 pH - 6,67 6,73 7,5 6,65 6,7 6-8,5 6-8,5 5,5-9 5,5-9 T O C 23,5 22 23 22,3 22 - - - - Coliform MNP/ 100ml 24.000 11.000 1.100.000 240.000 930 2500 5.000 7.500 10.000 Độ đục NTU 12 3,5 18 8 5 - - - - (Nguồn: Các thông số BOD 5 , COD, N-NH 4 + , P-PO 4 3- , TSS, DO, pH, T o : Được tiến hành phần tích ở Phòng thí nghiệm của Khoa Sinh học – Môi trường trường Đại học Yersin Đà Lạt. Thông số Coliform thuê Viện nghiên cứu Hạt nhân phân tích. Thông số Độ đục cộng tác với các bạn sinh viên Khoa Môi trường thực hiện tại Phòng thí nghiệm Môi trường trường Đại học Đà Lạt) Ghi chú: QCVN 08 : 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt. BẢN TIN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC 2013 16 Việc phân hạng nguồn nước mặt nhằm đánh giá và kiểm soát chất lượng nước, phục vụ cho các mục đích sử dụng nước khác nhau: + A1 - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. + A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp; bảo tồn động thực vật thủy sinh, hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. + B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. + B2 - Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp. 2.2. Kết quả tính toán WQT cho từng thông số và WQI Từ các thông số quan trắc được tại Hồ Xuân Hương, Hồ Đa Thiện, Hồ Chiến Thắng, Suối Cam Ly, Hồ Tuyền Lâm ta tính toán được chỉ số WQI cuối theo công thức: 3/1 2 1 5 1 2 1 5 1 100          c b b a a pH WQIWQIWQI WQI WQI 2.2.1. Tính toán WQI thông số chất lượng nước Hồ Xuân Hương Bảng 6: Kết quả WQI Thông số nước Hồ Xuân Hương Thông số Đơn vị Kết quả phân tích Kết quả WQI Thông số BOD (mg/l) 17.6 43.5 COD (mg/l) 25.15 58.1 N-NH 4 + (mg/l) 1.42 22.5 P-PO 4 3- (mg/l) 0.34 45 TSS (mg/l) 36.3 67.1 DO (mg/l) 8.2 100 pH - 6.67 100 Coliform MNP/ 100ml 24.000 1 Độ đục NTU 12 88.3 Từ kết quả của từng giá trị WQI Thông số , Tính chỉ số WQI cuối cùng cho nước Hồ Xuân Hương theo công thức là:                           2.2.2. Tính toán WQI thông số chất lượng nước Hồ Tuyền Lâm Bảng 7: Kết quả WQI Thông số nước Hồ Tuyền Lâm Thông số Đơn vị Kết quả phân tích Kết quả WQI Thông số BOD (mg/l) 7,35 71,35 COD (mg/l) 18,62 68,97 N-NH 4 + (mg/l) 1,5 22 P-PO 4 3- (mg/l) 0,56 24,74 TSS (mg/l) 167 1 DO (mg/l) 8,1 100 pH - 6,73 100 Coliform MNP/ 100ml 11.000 1 Độ đục NTU 3,5 100 Từ kết quả của từng giá trị WQI Thông số , Tính chỉ số WQI cuối cùng cho nước Hồ Tuyền Lâm theo công thức là:                            2.2.3. Tính toán WQI thông số chất lượng nước Suối Cam Ly Bảng 8: Kết quả WQI Thông số nước Suối Cam Ly Thông số Đơn vị Kết quả phân tích Kết quả WQI Thông số BOD (mg/l) 7.8 70 COD (mg/l) 13.12 84.4 N-NH 4 + (mg/l) 5.45 1 P-PO 4 3- (mg/l) 0.54 24.8 TSS (mg/l) 48.6 51.8 DO (mg/l) 6.8 84.6 pH - 7.5 100 Colifor m MNP/ 100ml 1.100.000 1 Độ đục NTU 18 78.3 Từ kết quả của từng giá trị WQI Thông số , Tính chỉ số WQI cuối cùng cho nước Suối Cam Ly theo công thức là: BẢN TIN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC 2013 17                            2.2.4. Tính toán WQI thông số chất lượng nước Hồ Chiến Thắng Bảng 9: Kết quả WQI Thông số nước Hồ Chiến Thắng Thông số Đơn vị Kết quả phân tích Kết quả WQI Thông số BOD (mg/l) 5.02 87.25 COD (mg/l) 9.6 100 N-NH 4 + (mg/l) 0.26 70 P-PO 4 3- (mg/l) 0.13 92.5 TSS (mg/l) 43.5 58 DO (mg/l) 7.1 91.3 pH - 6.65 100 Coliform MNP/ 100ml 240.000 1 Độ đục NTU 8 95 Từ kết quả của từng giá trị WQI Thông số , Tính chỉ số WQI cuối cùng cho nước Hồ Chiến Thắng theo công thức là:                            2.2.5. Tính toán WQI thông số chất lượng nước Hồ Đa Thiện Bảng 10: Kết quả WQI Thông số nước Hồ Đa Thiện Thông số Đơn vị Kết quả phân tích Kết quả WQI Thông số BOD (mg/l) 5.02 73.3 COD (mg/l) 9.6 94.5 N-NH 4 + (mg/l) 0.26 62.5 P-PO 4 3- (mg/l) 0.13 24.6 TSS (mg/l) 43.5 50 DO (mg/l) 7.1 100 pH - 6.65 100 Coliform MNP/ 100ml 240.000 100 Độ đục NTU 8 100 Từ kết quả của từng giá trị WQI Thông số , Tính chỉ số WQI cuối cùng cho nước Hồ Đa Thiện theo công thức là:                            2.3. So sánh chỉ số WQI đã được tính toán với bảng đánh giá Bảng 11: Bảng so sánh WQI Vị trí quan trắc với WQI Tiêu chuẩn Vị trí WQI Vị trí WQI Tiêu chuẩn Mức đánh giá chất lượng nước Màu thể hiện Hồ Xuân Hương 16,11 0 – 25 Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai Màu đỏ Suối Cam Ly 15,2 0 – 25 Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai Màu đỏ Hồ Tuyền Lâm 14,3 0 – 25 Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai Màu đỏ Hồ Chiến Thắng 18,9 0 – 25 Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai Màu đỏ Hồ Đa Thiện 81 76 – 90 Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp Xanh lá cây Qua bảng so sánh trên ta có thể thấy 4/5 vị trí quan trắc đã bị ô nặng với màu thể hiện là màu đỏ. Nguyên nhân là do chỉ số Coliform có ảnh hưởng quá lớn, ta có thể thấy chỉ số WQI Coliform = 1 ở 4 vị trí được đánh giá là ô nhiễm nặng, và kết quả WQI Vị trí tức là WQI cuối tính ra rất thấp nên khi so sánh WQI Vị trí với WQI Tiêu chuẩn thì thể hiện là nước ô nhiễm nặng với màu thể hiện là màu đỏ. 2.4. Nguyên nhân và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững 2.4.1. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước mặt Từ việc đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nguồn nước mặt kể trên chúng ta rút ra được các nguyên nhân cơ bản gây suy thoái và ô nhiễm nguồn nước mặt thành phố Đà Lạt là do tình trạng xả nước thải sinh hoạt, nông nghiệp, hoạt động du lịch không được xử lý đạt quy chuẩn và cho chảy vào các kênh mương, sông suối và hồ gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa, tảo lam xuất hiện, thiếu hụt ôxy làm cho nhiều loại thủy sinh không thể tồn tại. BẢN TIN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC 2013 18 2.4.2. Đề xuất giải pháp quản lý Nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm môi trường, đối với sự phát triển bền vững, thể hiện rõ trong quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng địa bàn phường xã, từng ngành, trong từng dự án, với tầm nhìn dài hạn. Tiếp tục kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về môi trường đến cấp huyện (thành phố). Từ đó đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT, trong đó đặt trọng tâm đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên phạm vi tòan thành phố, thực hiện nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Triển khai quy họach chi tiết sử dụng đất trong lưu vực, bố trí sử dụng đất hợp lý, hạn chế các dự án làm gia tăng các chất thải gây ô nhiễm. Đề xuất tiếp tục tranh thủ nguồn vốn tài trợ để đầu tư mở rộng hệ thống xử lý nước thải tiến đến phủ kín thu gom nước thải cho tòan bộ cư dân đô thị trong lưu vực. Thực hiện chương trình thu gom và xử lý chất thải từ sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi); đầu tư một số điểm thu gom rác thải từ sản xuất nông nghiệp như hố rác, bô rác đồng thời kết hợp vận động nhân dân tự thu gom, xử lý, tận dụng phế phẩm từ sản xuất để chế biến phân hữu cơ Xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, xây dựng các chuẩn mực, hình thành ý thức, hành vi ứng xử thân thiện với thiên nhiên, môi trường. Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng”. 3. Kết luận Qua việc nghiên cứu kể trên chúng ta có thể rút ra được một số kết luận như sau: Chỉ số chất lượng nước là một chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc chất lượng nước, dùng để mô tả định lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó, được biểu diễn qua một thang điểm. Cung cấp thông tin môi trường cho cộng đồng một cách đơn giản, dễ hiểu, trực quan góp phần nâng cao nhận thức về môi trường. Từ kết quả phân tích, khảo sát và đánh giá chỉ số chất lượng nước mặt tại một số hồ và suối lớn của thành phố Đà Lạt, nhìn chung các hồ và suối chứa nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt đều bị ô nhiễm, nặng nhất là nước Hồ Xuân Hương. Chính vì vậy nếu không có biện pháp quản lý ngay từ bây giờ, thì chất lượng nước mặt của thành phố Đà Lạt sẽ ngày càng suy giảm và hình ảnh của một thành phố du lịch nổi tiếng được tạo nên từ bầu không khí trong lành, khí hậu mát mẽ, có các hồ đẹp và trong xanh như thành phố Đà Lạt sẽ không còn đẹp nữa, khi mà các hồ làm nên tên tuổi của thành phố Đà Lạt mà nguồn nước mặt thì đen ngòm, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, xác cá tôm nổi lềnh bềnh. Tài liệu tham khảo 1. Phạm Thế Anh (2010), Giáo trình Quản lý chất lượng môi trường, Trường Đại học Yersin Đà Lạt. 2. Phạm Ngọc Đăng (2004), Quản lý môi trường Đô thị và khu Công nghiệp, Nxb. Xây Dựng, Hà Nội. 3. Tổng cục Môi trường (2011), Sổ tay hướng dẩn tính toán chỉ số chất lượng nước, Nhà Xuất bản Hà Nội. 4. Luật Bảo vệ Môi trường năm (2005), các Nghị định và Thông tư kèm theo. 5. Trần Thanh Lâm (2006), Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế, Nhà Xuất bản Lao Động, Tp. HCM. 6. Trần Thanh Lâm (2004), Quản lý môi trường địa phương, Nhà Xuất bản Xây Dựng, Hà Nội. 7. Hoàng Hưng (2005), Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia HCM. 8. Nguyễn Thị Thanh Thủy (1997), Tổ chức quản lý môi trường cảnh quan Đô thị, Nxb. Xây Dựng, Hà Nội. Một số hình ảnh phân tích trong phòng thí nghiệm Hình 1: Lọc mẫu cần phân tích. Hình 2: Mẫu sau khi nung được đựng trong ống COD. Hình 3: Lên màu mẫu cần phân tích Amoni. Hình 4: Lên màu mẫu cần phân tích Phosp. . VÀ GIÁO DỤC 2013 13 ỨNG DỤNG CHỈ SỐ WQI ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT ThS. Phạm Thế Anh & CN. Nguyễn Văn Huy Trường Đại học Yersin Đà Lạt. vệ môi trường nguồn nước. Nội dung chính của nghiên cứu cho chúng ta thấy được cách ứng dụng chỉ số WQI nhằm đánh giá tổng quát hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt của thành phố Đà Lạt. dụng chỉ số WQI để đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt trên địa bàn thành phố Đà Lạt. + Xác định nguyên nhân gây ô nhiễm nước mặt của thành phố Đà Lạt. + Đề xuất biện pháp quản lý nguồn nước
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG CHỈ số WQI ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG môi TRƯỜNG nước mặt THÀNH PHỐ đà lạt, ỨNG DỤNG CHỈ số WQI ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG môi TRƯỜNG nước mặt THÀNH PHỐ đà lạt, ỨNG DỤNG CHỈ số WQI ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG môi TRƯỜNG nước mặt THÀNH PHỐ đà lạt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn