452 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại Công ty Điện lực Hà Nội 

61 311 1
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 15:01

452 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại Công ty Điện lực Hà Nội Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đay là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả trong khoá luận là hoàn toàn trung thực và có nguồn gốc rõ ràng Sinh viên Đặng thị hồng hoa 1 Mục lục Lời cam đoan 1 Bảng kí hiệu viết tắt . 5 Lời nói đầu 6 Chơng 1: Lí luận chung về hoạt động chuyển tiền điện tử qua ngân hàng 8 1.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động chuyển tiền 8 1.1.1. Khái niệm về hoạt động chuyển tiền điện tử 8 a.Khái niệm về thanh toán vốn giữa các ngân hàng .8 b. Khái niệm về chuyển tiền điện tử 11 1.1.2. Vai trò của hoạt động chuyển tiền điện 12 a. Đối với nền kinh tế .12 b. Đối với ngân hàng 12 c. Đối với khách hàng .13 1.2. Các căn cứ pháp về hoạt động CTĐT .13 1.3. Nội dung chủ yếu của CTĐT 15 1.3.1. Một số thuật ngữ dùng trong CTĐT 15 1.3.2. Tài khoản và chứng từ trong CTĐT .16 1.3.3. Qui trình trong CTĐT . 17 1.4. các nhân tố ảnh hởng tới hoạt đông CTĐT 23 1.4.1. Pháp luật .23 1.4.2. Kinh tế 24 1.4.3. Khoa học công nghệ 24 1.4.4. Con ngời .24 Chơng 2: chuyển tiền điện tử với hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Nam Nội 26 2.1. khái quát quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo&PTNT Nam Nội . 26 2.1.1. Sơ lợc quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNTVN .26 2.1.2. Sơ lợc quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo Nam Nội .27 2.1.3. Mô hình tổ chức của NHNo&PTNT Nam Nội 27 2 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh 29 a. Về nguồn vốn 29 b. Hoạt động sử dụngvốn 31 2.2. thực trạng CTĐT tại NHNo&PTNT Nam Nội .33 2.2.1. Quá trình phát triển hoạt động CTĐT của hệ thống ngân hàng Việt Nam .33 a. Thời kỳ thanh toán liên hàng qua bu điện 34 b. Thời kỳ thanh toán liên hàng qua mạng vi tính .35 c. Thời kỳ CTĐT 36 2.2.2. Một số nét cơ bản trong CTĐT tại chi nhánh NHNoNam Nội .37 2.3. Thực trạng công tác CTĐT tại NHNo&PTNT Nam Nội 39 2.3.1. Tình hình thanh toán chung .39 2.3.2. Đánh giá công tác CTĐT tại NHNo&PTNT trong thời gian qua 44 Chơng 3: giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐT .47 3.1. định hớng phát triển hoạt động CTĐT của hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam 47 3.2. giải pháp nâng cao chất lợng công tác CTĐT .48 3.2.1. Mở rộng phạm vi thanh toán .48 3.2.2. Tăng cờng đầu t vào trang thiết bị cơ sở vật chất kĩ thuật công nghệ .49 3.3.3. Lựa chọn thị trờng mục tiêu từ đó đa ra những chính sách phù hợp .50 3.3.4. Cải tiến quy trình kỹ thuật .50 3.3.5. Đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn caotác phong phục vụ chuyên nghiệp .51 3.3.6. Tăng cờng công tác tuyên truyền quảng cáo nâng cao uy tín và hình ảnh của ngân hàng 52 3.3.7. Phát triển dịch vụ mới .53 3.3.8. Cần có một đờng truyền thuê bao riêng 54 3.3.9. Phải hoàn thiện chơng trình CTĐT .54 3.3.10. Nới lỏng một số quy định tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng .55 3.3. kiến nghị chung . 55 3.3.1. Đối với chính phủ 55 3 a. Đầu t cho xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất đủ mạnh để phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin .56 b. Có những quy định thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho ng- ời dân mở tài khoản và thanh toan qua ngân hàng 56 c. Tạo môi trờng kinh tế - chính trị ổn định .57 d. Ban hành các văn bản pháp lý 57 3.3.2. Đối với NHNN .58 a. Hoàn thiện các văn bản pháp quy về thanh toán điện tử 59 b. Đa ra các văn bản quy chế hớng dẫn hoàn thiện thêm về thanh toán điện tử liên ngân hàng .59 Kết luận 61 Tài liệu tham khảo . 62 4 Bảng ký hiệu chữ viết tắt CTĐT = Chuyển tiền điện tử NHA = Ngân hàng A NHB = Ngân hàng B NHNN = Ngân hàng nhà nớc NHNo&PTNT = Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn NHĐT&PT = Ngân hàng đầu t và phát triển NHTM = Ngân hàng thơng mại TMĐT = Thơng mại điện tử TTTT = Trung tâm thanh toán NHNoVN = Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam TTKDTM = Thanh toán không dùng tiền mặt 5 Lời nói đầu I. Tính cấp thiết của đề tài: Tốc độ phát triển nh vũ bão của ngành công nghệ thông tin đã đem lại cho con ng- ời những tiến bộ vợt bậc trong đời sống kinh tế - xã hội. Dặc biệt với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thế giới trong những năm qua thì xu hớng khu vực hoá, toàn cầu hoá đã trở thành một xu thế tất yếu khách quan. Viêt Nam không nằm ngoài xu thế này với việc tham gia vào những tổ chức, diễn đàn kinh tế khu vực và quốc tế, các hiệp đinh thơng mại song phơng và đa phơng. Hội nhập kinh tế quốc tế là một bớc đi đúng đắn mở ra cho Việt Nam những cơ hội mới, tạo điều kiện cho Việt Nam không ngừng nâng cao vị thế của mình trên trờng quốc tế, trên cơ sở tiếp thu và ứng dụng khoa học công nghệ, về cơ chế quản lý của các nớc phát triển.Tuy nhiên hội nhập kinh tế cũng đặt Việt Nam trớc những thách thức lớn cần đợc giải quyết, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng vì đây là lĩnh vực có vai trò quyết định mức độ hội nhập kinh tế. Từ trớc đến nay, hệ thống ngân hàng vẫn luôn đợc coi là hệ tuần hoàn của nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng hoạt động thông suốt, lành mạnh sẽ là tiền đề để các nguồn tài chính đợc luân chuyển, sử dụng có hiệu quả, kích thích tăng trởng kinh tế một cách bền vững.Trong những năm vừa qua ngành ngân hàng chúng ta đã có những bớc phát triển cả về lợng và về chất. Trong quá trình hội nhập kinh tế, mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàngtrong nớc và nớc ngoài là hết sức gay gắt đặt ngân hàng trớc sự lựa chọn: Tồn tại hay không tồn tại. Muốn tồn tại và phát triển ngân hàng không ngừng đổi mới và cải cách, đặc biệt là nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực ngân hàng, tăng cờng hợp tác quốc tế giac các ngân hàng thơng mại trong hoạt động kinh doanh tiền tệ - một hoạt động mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ. Để có thể phát triển và hội nhập với nền kinh tế khu vực và trên thế gới, thì việc đầu t đổi mới hiện đại hoá công nghệ thanh toán và công nghệ ngân hàng là điều kiện tiên quyết. Dịch vụ thanh toán điện tử đã trở nên phát triển trên thế giới. Tuy nhiên dịch vụ thanh toán điện tử ở nớc ta nói chung, ngân hàng nói riêng đang ở bớc tiếp cận ban đầu, còn nhiều vấn đề phải làm. Mặt khác với mục tiêu là một ngân hàng đang nỗ lực đổi mới công nghệ và áp dụng các dịch vụ ngân hàng tiên tiến thì việc nâng cao chất lợng của hoạt động chuyển tiền điện tử của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Nội là một đòi hỏi khách quan Xuất phát từ những lý do trên kết hợp với tình hình thực tế tại đơn vị thực tập mà đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển tiền điện tử tại 6 NHNo&PTNT Nam Nội đợc chọn làm nội dung chính để nghiên cứu trong khoá luận này. II. Mục đích nghiên cứu: - Hệ thống hoá lý luận về hoạt động chuyển tiền điện tử của ngân hàng thơng mại - Phân tích đánh giá công tác thanh toán và chuyển tiền điện tử của NHNo&PTNT Nam Nội - Đề xuất giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển tiền điện tử III. Đối tợng phạm vi và thời gian nghiên cứu: Phân tích làm sáng tỏ về mặt lý luận của hoạt động chuyển tiền điện tử, đánh giá thực trạng thanh toán và chuyển tiền điện tử tại NHNo&PTNT Nam Nội, từ đó da ra kién nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐT, phục vụ tốt hơn cho nhu ccàu phát triển kinh tế (không xét đến dịch vụ thanh toán mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng). Thời gian nghiên cứu từ năm 2002-2003. IV. Phơng pháp nghiên cứu: Phơng pháp phân tích, phong pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và ph- ơng pháp so sánh, phân tích thống kê làm công cụ chủ đạo để thực hiện đề tài này. Cấu trúc khoá luận: Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục và danh mục và tài liệu tham khảo, khoá luận bao gồm các chơng sau: - Chơng 1: Lý luận chung về hoạt động CTĐT qua ngân hàng - Chơng 2: Chuyển tiền điện tử với hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Nam Nội - Chơng 3: Một số giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐT 7 Chơng 1 lí luận chung về hoạt động chuyển tiền điện tử qua ngân hàng 1.1. khái niệm và vai trò của chuyển tiền điện tử trong nhtm 1.1.1. Khái niệm về chuyển tiền điện tử. a. Khái niệm về thanh toán vốn giữa các ngân hàng Ngân hàng là một trong những trung gian tài chính lớn nhấtcủa nền kinh tế, nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng rất đa dạng và phong phú. Dù hoạt động dới hình thức nào cũng đợc kết thúc ở việc thanh toán quyết toán do đó thanh toán là một chức năng quan trọng của ngân hàng. Tuỳ thuộc vào mối liên hệ giữa các ngân hàng( cùng hệ thống hay khác hệ thống) mà các ngân hàng áp dụng cac ph- ơng thức thanh toán khác nhau. Hiện nay thanh toán vôn giữa các ngân hàng có thể thực hiện theo năm phơng thức chủ yếu sau: - Thanh toán liên hàng trong cùng hệ thống - Thanh toán bù trừ khác hệ thống - Thanh toán uỷ nhiệm thu hộ, chi hộ - Thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Nhà nớc - Mở tài khoản lẫn nhau để thanh toán Thanh toán liên hàng Thanh toán liên hàng là quan hệ thanh toán giữa các chi nhánh ngân hàng trong nội bộ hệ thống phát sinh trên cơ sở nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt giữa các ngân hàng có mở tài khoản tiền gửi thanh toán ở các chi nhánh ngân hàng khác nhau hoặc các nghiệp vụ chuyển tiền, điều hoà vốn trong nội bộ hệ thống ngân hàng Tuỳ theo đặc điểm và điều kiện về ứng dụng công nghệ thông tin riêng mà mỗi ngân hàng xây dựng cho mình một hệ thống thanh toán một cách thích hợp. Có những hệ thống ngân hàng tổ chức hệ thống thanh toán liên hàng toàn hệ thống nhng có một số hệ thống ngân hàng, bên cạnh hệ thống TTLH toàn hệ thống còn thiết lập thêm hệ thống TTLH nội tỉnh để phục vụ cho việc thanh toán giữa các chi nhánh ngân hàng trong cùng một tỉnh, một thành phố và thực hiện kiểm soát, đối chiếu liên hàng nội tỉnh theo sự uỷ quyền của cấp TƯ Hiện nay Việt Nam có các hệ thống thanh toán liên hàng sau: - Hệ thống thanh toán liên hàng của NHNN - Các hệ thống thanh toán liên hàng của các NHTM NN 8 - Các hệ thống thanh toán của các NHTM cổ phần - Các hệ thống thanh toán của các chi nhánh NH nớc ngoài - Hệ thống thanh toán của kho bạc Nhà nớc Trong thanh toán liên hàng tiến hành các nghiệp vụ thanh toán liên hàng theo sự uỷ nhiệm chi của hệ thống thanh toán liên hang mà họ tham gia nên không phải trực tiếp thanh toán vốn với nhau. Việc thanh toán vốn giữa các đơn vị ngân hàng thông qua kiểm soát, đối chiếu liên hàng và theo dõi số d tài khoản liên hàng di, liên hàng đến của các đơn vị liên hàng tại trung tâm thanh toán ( nếu là thanh toán liên hàng toàn hệ thống ) Và chi nhánh ngân hàng cấp tỉnh ( nếu là thanh toán liên hàng nội tỉnh).Nh vậy tuy đơn vị ngân hàng tham gia thanh toán liên hàng không phải là đơn vị kinh tế hạch toán độc lập nhng là đơn vị hạch toán nội bộ phải có đầy đủ vốn để đảm bảo hoạt động tanh toán liên hàng nói riêng. Trờng hợp thiếu vốn thì phải nhận vốn điều hoà của hệ thống và phải chịu chi phí trả lãi nhận điều hoà. Thanh toán bù trừ giữa các ngân hàng Thanh toán bù trừ giữa các ngân hàng (TTBT) là phơng thức thanh toán vốn giữa các ngân hàng đợc thực hiện bằng cách bù trừ tổng số phải thu, phải trả để thanh toán số chênh lệch ( kết quả bù trừ). TTBT phát sinh trên cơ sở các khoản tiền hàng hoá, dịch vụ của khách hàng mở tài khoản ở các ngân hàng khác nhau hoặc thanh toán vốn của bản thân ngân hàng. TTBT đợc áp dụng giữa các ngân hàng khác hệ thống với nhau hoặc có thể áp dụng giữa các đơn vị ngân hàng thuộc cùng một hệ thống ngân hàng. Tuỳ thuộc vào phơng pháp trao đổi chứng từ, chuyển số liệu mà có cơ chế TTBT trên cơ sở chứng từ giấy (TTBT giấy) và TTBT điện tử .Đối với các chứng từ giấy, các ngân hàng, tổ chức tín dụng và Kho Bạc Nhà nớc, kể cả các đơn vị trực thuộc đợc phép làm dịch vụ thanh toán tham gia TTBT đợc gọi là ngân hàng thành viên. Các ngân hàng thành viên phải mở tài khoản tại tiền gửi tại ngân hàng chủ trì. Đối với TTBT khác hệ thống thì các ngân hàng thành viên phải mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng chủ trì là NHNN trên địa bàn. Ngân hàng chủ trì chịu trách nhiệm tổng hợp các kết quả thanh toán bù của các ngân hàng thành viên. Ngân hàng chủ trì đợc quyền trích tài khoản tiền gửi của ngân hàng thành viên để thanh toán. TTBT có thể tổ chức trong phạm vi địa bàn ( nội thành, nội thị và các đơn vị ngân hàng có cự li gần đẻ đảm bảo giao nhận chứng từ TTBT theo phiên giao dịch trong ngày), hoặc có thể tổ chức TTBT theo khu vực hay toàn quốc. 9 Hiện nay do trình độ phát triển của công nghệ thông tin,các ngân hàng có thể thực hiện TTBT với nhau theo phơng thức bù trừ điện tử thông qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN, theo đó các NHTM chỉ phải mở một tài khoản duy nhất tại NHNN và thực hiện toàn bộ các giao dịch thanh toán của ngân hàng mình qua tài khoản này.Nếu trớc kia, mọi hoạt động thanh toán diễn ra giữa các ngân hàng đợc tổ chức phân tán tại các chi nhánh NHNN trên địa bàn thì hiện nay việc thực hiện từ khâu xử lý chứng từ đến khâu thanh toán đều đợc kết nối với tất cả thành viên. Nhờ đó giúp cho NHNN và các ngân hàng thành viên hàng ngày có thể nhận biết, kiểm tra và tổng hợp đợc toàn bộ hoạt động thanh toán toàn hệ thống của mình với các ngân hàng khác một cách nhanh chóng. Vì thế các ngân hàng có thể cân đối nguồn vốn và sử dụng một cách kịp thời, khi cần thiết có thể vay và cho các ngân hàng khác vay từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của toàn hệ thống. Thanh toán qua tài khoản của NHNN Thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại NHNN dợc áp dụng đối với những ngân hàng khác hệ thống khác địa bàn đều mở tài khoản tại NHNN (cùng hoặc khác chi nhánh, sở giao dịch NHNN). Việc thanh toán giữa các ngân hàng theo phơng thức này đợc thực hiện từng lần theo số tiền ghi trên bảng kê các chứng từ thanh toán.Ngân hàng bên trả tiền lập bảng kê kèm chứng từ gốc gửi đến NHNN nơi mở tài khoản yêu cầu NHNN trích tài khoản nhà nớc thanh toán trả cho ngời thụ hởng. Nếu ngân hàng của nguời thụ hỏng và ngân hàng của ngời trả tiền cùng mở tài khoản tại cùng một chi nhánh NHNN thì việc thanh toán rất đơn giản, chi nhánh NHNN chỉ cần căc cứ vào các chứng từ gốc đợc gửi đến để hạch toán vào các tài khoản tiền gửi t- ơng ứng.Nếu hai NHTM này mở tài khoản tại các chi nhánh NHNN khác nhau thì chi nhánh NHNN phải căn cứ vào chứng từ gốc để lập lệch chuyển tiền di nơi ngân hàng của ngời thụ hởng mở tài khoản. Hiện nay NHNN đã xây dựng riêng một hệ thống CTĐT nên việc thanh toán theo phơng thức này càng trở nên đơn giản, nhanh chóng và chính xác hơn. Thanh toán uỷ nhiệm thu hộ chi hộ Uỷ nhiệm thu hộ, chi hộ là phơng thức thanh toán đợc áp dụng đối với ngân hàng cùng hệ thống hoặc khác hệ thống theo sự thoả thuận cam kết với nhau, ngân hàng sẽ thực hiện thu hộ chi hộ cho ngân hàng kia trên cơ sở chứng từ thanh toán của khách hàng có mở tài khoản của ngân hàng kia. 10 [...]... ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, công ty tài chính (24/9/1990) và hàng loạt các nghị định, quyết định của chính phủ đợc ban hành trong đó có quyết định công nhận NHNo&PTNT VN là doanh nghiệp Nhà nớc đợc xếp hạng đặc biệt.Đây là bớc ngoặt quan trọng nhất để 27 ngân hàng nông nghiệp thực sự trở thành ngân hàng thơng mại có t cách pháp nhân, hạch toán độc lập, tự chịu ttách nhiệm về tài chính Trên đà phát... ngân hàng nói chung, đến nay NHNo&PTNT tiếp tục đẩy mạnh mở rộng các loại hình kinh doanh để thực sự là một ngân hàng thơng mại đa năng hoạt động có hiệu quả.Ngoài những mặt nghiệp vụ chủ yếu nh huy động vốn, cho vay, cho vay, thanh toánNgân hàng nông nghiệp đã mở thêm các công ty trực thuộc trong lĩnh vực nh: - Công ty cho thuê tài chính (2 công ty) - Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán - Công ty. .. áp lực rất lớn về tiền mặt, tạo sự khan hiếm giả tạo b Thời kỳ thanh toán liên hàng qua mạng vi tính Thực hiện công cuộc đổi mới do đảng khởi xớng và lãnh đạo, hệ thống ngân hàng đã chuyển đổi mô hình ngân hnàg một cấp thành ngân hàng hai cấp Từ tháng 5/1990 đến nay, theo pháp lệnh NHNN và pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính đợc công bố ngày 24/5/1990, ngân hàng VN chuyển thành... ngân hàng Có thể phân chia quá trình đó thành 3 thời kỳ: Thời kỳ trớc năm 1988: NHNo là bộ phận trong NHNN hoạt động hoàn toàn mang tính hành chính bao cấp Thời kỳ 1988-1990 với nghị định 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của hội đồng bộ trởng đã tách hệ thống ngân hàng từ một cấp thành ngân hàng 2 cấp là Ngân hàng nhà nớc và các Ngân hàng chuyên doanh Thời kỳ 1990 đến nay, cùng với việc ban hành pháp lệnh ngân hàng,... nắm bắt tổng hợp các thông tin kinh tế cũng nh am hiểu trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, ngân hàng cũng có thể t vấn cho khách hàng cách làm ăn có hiệu quả nhất b Đối với ngân hàng Thanh toán điện tử thực hiện điều hoà vốn một cách nhanh chóng trong nội bộ hệ thống giữa các ngân hàng và góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ giữa các ngân hàng Thanh toán vốn giữa các ngân hàng có tác dụng điều hoà... khách hàng: Giúp thực hiện việc thanh toán hộ cho khách hàng chính xác, an toàn, nhanh chóng và hiệu quả Bằng khả năng nghề nghiệp và chuyên môn cao cũng nh đợc sự trợ giúp của các phơng tiện kỹ thuật hiện đại, các ngân hàng có thể thanh toán cho khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn nhất, đồng thời có thể cập nhật thờng xuyên, liên tục số d tài khoản, tình hình thanh toán của các ngân hàng... qua các ngân hàng, các ngân hàng cung ứng các phơng tiện thanh toán, thực hiện các giao dịch thanh toán trong và quốc tế, thực hiện thu hộ, chi hộ và các loại dịch vụ khác theo yêu cầu của ngời thực hiện dịch vụ thanh toán 12 Thanh toán liên hàng điện tử hay chuyển tiền điện tử (CTĐT) là phơng thức thanh toán vốn giữa các đơn vị liên hàng trong cùng một hệ thống bằng chơng trình phần mềm chuyển tiền điện. .. hiện tốt công tác thanh toán chuyển tiền điện tử không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với toàn bộ nền kinh tế, với các ngân hàng mà còn đem lại lợi ích cho cả tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán qua ngân hàng 1.2 Các căn cứ pháp lý về hoạt động ctđt Năm 1993, NHNN Việt Nam đã có những quy định đầu tiên về việc phát hành và thanh toán thẻ nhằm tạo điều kiện hành lang pháp lý cho việc bắt đầu phát hành, sử... những năm qua công tác thanh toán liên hàng của hệ thống ngân hàng VN đã có những bớc thay đổi đáng kể, đợc thể hiện qua các thời kỳ: a Thời kỳ thanh toán liên hàng qua bu điện Trong thời kỳ bao cấp, hệ thống ngân hàng nớc ta chỉ có một cấp duy nhất vừa làm chức năng quản lý nhà nớc vừa thực hiện kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng Thời kỳ này NHNN vơn tới các tỉnh thành phố băng việc đặt các chi nhánh... nhiệt tình Ngoài việc hiểu biết các hoạt động của ngân hàng nói chung và các chế độ về công tác thanh toán nói riêng, ngời làm công tác thanh toán phải nắm vững pháp luật và chủ trơng, chính sách của Đảng,nhà nớc, ngành.Đồng thời phải có kiến thức và sử dụng thành thạo vi tính, tin học .Chính vì con ngời có một vai trò quan trọng trong việc thu hut một khối lợng lớn khách hàng tham gia vào quá trình thanh . ngân hàng thành viên. Các ngân hàng thành viên phải mở tài khoản tại tiền gửi tại ngân hàng chủ trì. Đối với TTBT khác hệ thống thì các ngân hàng thành. tiền điện tử của ngân hàng thơng mại - Phân tích đánh giá công tác thanh toán và chuyển tiền điện tử của NHNo&PTNT Nam Hà Nội - Đề xuất giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: 452 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại Công ty Điện lực Hà Nội , 452 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại Công ty Điện lực Hà Nội , 452 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại Công ty Điện lực Hà Nội , Một số thuật ngữ dùng trong chuyển tiền điện tử, Tài khoản và chứng từ trong thanh toán CTĐT Qui trình trong chuyển tiền điện tử Tại ngân hàng thực hiện chuyển tiền đi NHA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay