348 một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng công thương chi nhánh chương dương

38 470 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 15:00

348 một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng công thương chi nhánh chương dương . Chơng 2 thực trạng và hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng công thơng chi nhánh chơng dơng 2.1 Khái quát về Ngân hàng Công thơng chi nhánh Chơng Dơng 2.1.1. ngân hàng Hiệu quả huy động vốn của NHTM là tiêu chí chỉ rõ sự tơng quan giữa khối l- ợng vốn huy động với chi phí bỏ ra để có đợc số vốn ấy và hệ số vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: 348 một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng công thương chi nhánh chương dương, 348 một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng công thương chi nhánh chương dương, 348 một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng công thương chi nhánh chương dương, Định nghĩa về ngân hàng thơng mại., Khái quát về các nghiệp vụ của Ngân hàng thơng mại., Sự cần thiết phải huy động vốn của Ngân hàng thơng mại., Kết cấu nguồn vốn của Ngân hàng thơng mại., Khái niệm về hiệu quả huy động vốn. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả huy động vốn. ý nghĩa của nghiệp vụ huy động vốn., Sự hình thành và phát triển NHCT chi nhánh Chơng Dơng Cơ cấu tổ chức của NHCT chi nhánh Chơng Dơng., Tiền gửi không kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn, Tiền gửi không kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn, Hiệu quả huy động vốn tại NHCT chi nhánh Chơng Dơng, Những kết quả đạt đợc. Những mặt còn hạn chế., Định hớng công tác huy động vốn. Biện pháp thực hiện., Tăng cờng huy động các nguồn vốn có chi phí thấp. Hợp lý hóa các phòng điểm giao dịch., Chính sách lãi suất huy động vốn hợp lý. Cho vay có hiệu quả. Công tác marketing Ngân hàng.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn