Tài liệu môn kiến thức chung quản lý nhà nước thi công chức năm 2015

88 755 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2015, 15:18

Chuyên đề 1: NHỮNG VÁN ĐÈ CHUNG VẺ HỆ THÓNG CHÍNH TRỊ Ỡ VIỆT NAMKhái niệm vê hệ thông chính trị.Các tô chức trong hệ thông chính trị ở Việt Nam.Bản chât của hệ thông chính trị ờ nước ta.Đặc điêm của hệ thông chinh trị ở nước ta hiện nay.Chuyên đề 2: NHỮNG VẨN ĐÈ cơ BẢN VỀ QUẢN LỶ HÀNH CHÍNH TRỊ NHÀ NƯỚCQuan niệm về quản lý hành chính Nhà nướcNguyên tẳc quản lý hành chính Nhà nước.Hình thức, công cụ và phương pháp quản lý hành chính Nhà nước.Chuyên đề 3: TÓ CHỨC Bộ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỘNG HOA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKhái quát về bộ máy hành chính Nhà nướcTổ chức bộ máy hành chính Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt NamChuyên đề 4: CÔNG VỤ, CỔNG CHỬCCông vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ.Công chức.Chuyên đề 5: VĂN BẢN QUẢN LỶ HẰNH CHÍNH NHÀ NƯỚCKhái quát vê văn bản quản lý hành chính Nhà nước.Những yêu câu đôi với văn bản quản lý hành chính Nhà nước.Phương pháp soạn thảo một số loại hình văn bản quản lý hành chính Nhà nước ờ địa phươngChuyên đề 6: CAI CÁCH HÀNH CHỈNH NHẢ NƯỚC VÀ CẢI CÁCH CHE Độ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨCPhần 1. Cải cách hành chính Nhà nướcKhái niệm, vai trò và mục đích của cải cách hành chính Nhà nướcCải cách hành chính Nhà nước ở Viêt Nam.Cải cách hành chính của tình Thanh HoáPhần 2. Cải cách chế độ công vụ, công chứcMục tiêu đây manh cải cách chế độ công vụ, công chức của Chính phủQuan điêm.Nội dung đây mạnh cải cách chê độ công vụ, công chức của Chính phủ. PHỤ LỤC TT Nội dung Sổ trang A MÔN KIÊN THỨC CHUNG I Chuyên đề 1: NHỮNG VÁN ĐÈ CHUNG VẺ HỆ THÓNG CHÍNH TRỊ Ỡ VIỆT NAM 1 Khái niệm vê hệ thông chính trị. 1 Các tô chức trong hệ thông chính trị ở Việt Nam. 2 Bản chât của hệ thông chính trị ờ nước ta. 7 Đặc điêm của hệ thông chinh trị ở nướ c ta hiện nay. 8 II Chuyên đề 2: NHỮNG VẨN ĐÈ cơ BẢN VỀ QUẢN LỶ HÀNH CHÍNH TRỊ NHÀ NƯỚC 11 Quan niệm về quản lý hành chính Nhà nước 11 Nguyên tẳc quản lý hành chính Nhà nước. 16 Hình thức, công cụ và phương pháp quản lý hành chính Nhà nước. 20 III Chuyên đề 3: TÓ CHỨC Bộ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỘNG HOA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 26 Khái quát về bộ máy hành chính Nhà nước 26 Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 28 1 IV Chuyên đề 4: CÔNG VỤ, CỔNG CHỬC 47 Công vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ. 47 Công chức. 51 V Chuyên đề 5: VĂN BẢN QUẢN LỶ HẰNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 63 Khái quát vê văn bản quản lý hành chính Nhà nước. 63 Những yêu câu đôi với văn bản quản lý hành chính Nhà nước. 67 Phương pháp soạn thảo một số loại hình văn bản quản lý hành chính Nhà nước ờ địa phương 74 VI Chuyên đề 6: CAI CÁCH HÀNH CHỈNH NHẢ NƯỚC VÀ CẢI CÁCH CHE Độ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC 78 Phần 1. Cải cách hành chính Nhà nướ c 78 Khái niệm, vai trò và mục đích của cải cách hành chính Nhà nước 78 Cải cách hành chính Nhà nước ở Viêt Nam. 79 , Cải cách hành chính của tình Thanh Hoá 81 Phần 2. Cải cách chế độ công vụ, công chức 89 Mục tiêu đây manh cải cách chế độ công vụ, công chức của Chính phủ 90 Quan điêm. 90 Nội dung đây mạnh cải cách chê độ công vụ, công chức của Chính phủ. 91 B MÔN TIÊNG ANH 93 C MÔN TIN HỌC VẲN PHÒNG 95 3 3 CHUYÊN ĐỀ 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THÓNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM I. KHÁI NIỆM VÊ HỆ THÓNG CHÍNH TRỊ Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về hệ thống chính trị, theo nghĩa chung nhất, hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị hợp pháp trong xã hội bao gồm các đảng chính trị, nhà nước và các tỗ chức chính trị - xã hộ i đượ c liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội; củng cố, duy trì và phát triển chế độ chính trị phù hợp với lợi ích củ a giai cấp cầm quyền. Hệ thống chính trị xuất hiện cùng với sự xuất hiện của giai cấp, nhà nước nhằm thực hiện đường lối chính trị của giai cấp, đảng phái cầm quyền, do đó nó mang bản chất, lý tưởng chính trị và phản ánh lợi ích của giai cấp cầm quyền. Hệ thống chính trị là một bộ phận kiến trúc thượng tầng xã hội, bao gồm các thiết chế có quan hệ với nhau về mặt mục tiêu, chức năng trong việc thực hiện quyền lực chính trị. Ở Việt Nam, khái niệm “hệ thống chính trị” lầ n đầu tiên được Đảng ta sử dụng trong văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (tháng 3/1989) thay cho khái niệm “hệ thống chuyên chính vô sản”. Hệ thống chính trị nước ta vận hành theo cơ chế Đảng lãnh đạ o, Nhà nước quàn lý, nhân dân làm chủ, đây không chỉ đơn giản là sự thay đổi tên gọi mà là một bướ c đôi mới quan trọng trong tư duy chính trị cùa Đảng ta. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa là sự kế thừa và phát triển các thành tựu về tổ chức và hoạt động của hệ thống chuyên chính vô sản trong các giai đoạn trước “đổi mới đồng thời phản ánh một hiệ n thực mới về chính trị và dân chù trong điều kiện đổi mới kinh tế - xã hội ờ nước ta hiện nay. Hệ thống chính trị đó bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tố quốc, Đoàn thanh niên Cộ ng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nừ, Tổng Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và các lổ chức chính trị - xã hội hợp pháp khác. Ở chế độ ta, nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử và chính họ là chủ thể duy nhất, tối cao của quyền lực chính trị, do đó toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị phải xuấ t phát từ lợi ích và nauyện vọng chính đáng của nhân dân, sức mạnh của các tô chức trong hệ thống chính trị là ở sự găn bó mật thiết với nhân dân. Đồng thờ i trong một chính thể dân chủ, việc thực hiện quyền lực chính trị đòi hỏi bảo đảm tính thong nhất của quyền lực đồng thời loại bỏ mọi nguy cơ độc quyền quyển lực từ bất kỳ một tô chức hay lực lượng chính trị nào. Vì vậy, việc thực hiện quyền lực chính trị luôn cần đế n sự phân công, phố i hợp giữa các tổ chức trong việc thực hiện quyền quyết định đường lối chính trị, quyền thi hành đường lối chính trị và quyền kiểm tra, giám sát đối với việc quyết định đường lối chính trị và thực thi đườ ng lối chính trị. Điều này có ý nghĩa quan trọng bảo đảm cho quyền lực chính trị luôn phục vụ lợi ích và ý chí của nhân dân, ngăn ngừa nguy cơ lạm quyền, 4 4 tha hóa quyền lực làm phương hại đ ến quyền lực của nhân dân. II. CÁC TÓ CHỨC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ờ VIỆT NAM Các tổ chức hợp thành hệ thống chính trị hiện nay ở nước ta bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tô quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Mỗi tổ chức đều có vị trí, vai trò và phương thức hoạt động khác nhau với những chức năng, nhiệm vụ khác nhau dưới sự lãnh đạo của một Đảng duy nhất cầm quyền và sự quản lý cùa nhà nước nham thực hiện quyền lực chính trị của nhân dân vì mục tiêu: “dân aiàu, nước mạnh, dân chủ, công bàng, văn minh”. 1) Đàng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong cùa nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biêu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cùa cả dân tộc. Đàng lãnh đạo hệ thống chính trị đồ ng thời là bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lây chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tường, kim chi nam cho hành động. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân đê xây dựng Đảng, chịu sự giám sát cùa nhân dân, hoạt động trona khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đổi với hệ thống chính trị là điều kiện cần thiết và tất yếu để bảo đảm cho hệ thống chính trị giữ được bản chất giai cấp công nhân, bào đảm mọi quyền lực thuộc về nhân dân, vai trò lãnh đạ o của Đảng thê hiện trên những nội dung chủ yếu sau: Một là, Đảng đề ra cươ ng lĩnh chính trị, đường lối, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trươne, lớn phát triển kinh tế - xã hội đê nhà nước thê chế hóa thành pháp luật, đồng thời Đảng là lực lượng lãnh đạo và tổ chức thự c hiện Cương lĩnh, đường lối của Đàng. Hai là, Đảng lành đạo hệ thống chính trị và xã hội chủ yếu thông qua nhà nước và các đoàn thể quần chúng, đường lối, chủ trư ơng, quan điểm cúa Đảng đượ c Nhà nước tiếp nhận, thể chế hóa bằng pháp luật và những chủ trương, chính sách, kế hoạch, chương trình cụ thể. Vì vậy, Đảng luôn quan tâm đến việc xây dựng nhà nước và bộ máy cùa nhà nước, đồng thời kiểm tra việc nhà nước thực hiện các nghị quyết của Đảng. Ba là, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu những đảng viên ưu tú có đù năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan của hệ thống chính trị. Bốn là, Đảng lãnh đạo bằng công tác tuvên truyền thuyết phục, vận động, tổ chức kiểm tra giám sát bang hành động gương mẫu của đảng viên. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong tổ chức cùa hệ thống chính trị, tă ng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhât là naười đứng đầu. Đảng thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, phâm chất đạo đức, năng lực cẩm quyển và hiệu quả lãnh đạo. Để thực hiện vai trò lãnh đạo của mình, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư 5 5 tường và tổ chức, thưòng xuyên tự đổi mới, tự chình đốn, nâng cao trình độ, trí tuệ, giừ vừng truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đàng, tăng cường dân chủ và kỷ luật trong hoạt động của Đ ả ng, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và mọi hành động chia rẽ bè phái. Đảng phải phát huy vai trò chù động sáng tạo và trách nhiệm củ a các cơ quan nhà nước, các đoàn thể nhân dân, khăc phục tệ quan liêu độc đoán, chuyên quyền, bao biện làm thay; mặt khác, Đảng không được buông lỏng sự lãnh đạo, mất cảnh giác trước những luận điệu, cơ hội, mị dân đòi Đảng phái trả quyên lực cho nhà nước và nhân dân. Thực chất của nhữ ng đòi hỏi đó chỉ nhằm chia rẽ Đảng với nhân dân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đ ả ng và làm thay đổi chế độ; ở một vài nước xã hội chủ nghĩa trong những điều kiện lịch sử đã hình thành hệ thống chính trị đa đảng, đó là các đảng liên minh với Đảng cộng sản, thừa nhận sự lãnh đạo của Đ ả ng cộng sản chứ không phả i là đảng đôi lập. Kinh nghiệm lịch sử cho thây, thành lập đảng đôi lập là nguy cơ trực tiêp đê mât chính quyên vào tay các lực lượng thù địch với chủ nghĩa xã hội. Các thê lực thù địch, phản động hiện nay cũng đang lợi dụng chiêu bài đa đảng, đa nguyên chính trị, dân chủ nhằm xóa bỏ các nướ c xã hội chù nghĩa bang “diễn biến hòa bình”. 2) Nhà nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam là tổ chứ c quyền lực thể hiện và thực hiện ý chí, quyền lực của nhân dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân quản lý toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội. Mặt khác Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chịu sự lãnh đạo củ a giai câp công nhân, thực hiệ n đường lối chính trị của giai cấp công nhân, thông qua đội tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam. Nhà nước là trụ cột củ a hệ thống chính trị ở nước ta, là công cụ tổ chức thực hiện ý chí và quyền lực của nhân dân, thay mặt nhân nhân chịu trách nhiệm trước nhân dân để quản lý toàn bộ hoại động của đời sống xã hội. Đó chính là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhà nước quản lý, điều hành nền kinh tế bằng pháp luật, quy hoạch, kế hoạch và các công cụ điều tiết trên cơ sở tôn trọng quy luật khách quan của thị trường. Đảng lãnh đạo nhà nướ c thực hiện và bảo đảm đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. Như vậy, Nhà nước xã hội chù nghĩa vừa là cơ quan quyền lực, vừ a là bộ máy chính trị, hành chính, vừa là tổ chức quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thố ng chính trị. Chức năng và nhiệm vụ của nhà nước trong hệ thống chính trị, trong đời sống xã hội đ ư ợ c thể hiện bằng mối quan hệ giữa nhà nước với Đảng và các tô chức chính trị - xã hội. Nhà nước thể chế hóa chủ trư ơng, đường lối của Đáng thành Hiến pháp, pháp luật và chính sách làm công cụ để thực hiện quản lý nhà nước đối vớ i mọi lĩnh vực cùa đời sống xã hội. Việc xác định đúng vị trí, vai trò và nhiệm vụ của nhà nước trong hệ thống 6 6 chính trị có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong quá trình đối mới hệ thống chính trị. Khắc phục sự chồng chéo, lấn sân giữa các thành tố trong hệ thống chính trị, nhất là trong mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước trong điều kiện phát triến kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quvề n xã hội chủ nghĩa, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. - Trong bộ máy nhà nước, Quốc hội ỉà cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan CỊuyể n lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quôc hội do nhân dân trực tiếp bầu ra, là cơ quan duy nhất có quvền lập hiên vả lập pháp, Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, dổi ngoại, nhiệm vụ phát triên kinh tế xà hội, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động cùa bộ máy Nhà nước về các quyền và nghĩa vụ cơ bàn của công dân. Ọuôc hội thực hiện quyền giám sát tối cao với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Với ý nghĩa đỏ Quốc hội được gọi là cơ quan lập pháp. - Thực hiện quyền hành pháp là bộ máy hành chính nhà nước từ trunR ương tới địa phương, đứng đầu là Chính phủ. Theo quy định tại điều 94 Hiến pháp năm 2013, Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội chịu trách nhiệm trước Quốc hội và phải báo cáo công tác vớ i Ọuốc hội, Uỷ ban thường vụ Ọuốc hội, Chủ tịch nước. Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoạ i của nhà nước. Bộ và cơ quan ngang Bộ là các cơ quan của Chính phù, thực hiện chức năng quản lv nhà nước đ ối với ngành, lTnh vực (hay nhóm ngành, lĩnh vực) trên phạm vi cả nước và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vạrc được giao. Các cơ quan thuộc Chính phù do Chính phù thành lập theo từng nhiệm kỳ, thực hiện nhìrne nhiệm vụ nhất định do Chính phủ giao (có thể làm chức năng quản lv hành chính nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công cho Chính phủ). Bộ máy chính quyền địa phương ờ nước ta hiện nay được tổ chức ba cấp (tinh, huyện, xã) với hai cơ quan chủ yếu là Hội đồriR nhân dân và ủy ban nhân dân. - Cơ quan tư pháp bao gồm Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp. Đây là nhữ ng cơ quan được lập ra trong hệ thong cơ quan quản lý nhà nước đ ể bảo vệ pháp luật, đảm bảo việc thực thi pháp luật một cách nghiêm minh, chính xác. Tòa án các cấp là cơ quan nhân danh Nhà nước, thể hiện thái độ và ý chí của Nhà nước trước các vụ án thông qua hoạt động độc lập và chì tuân theo pháp luật. Tòa án là cơ quan duy nhất có quyền áp dụng chế tài hình sự, không ai bị coi là có tội và phải chịu phạt khi chưa có bản án kết tội củ a Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Để đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm minh, bảo đảm việc xét xử đúng người đúng tội, Viện kiểm sát nhân dân được tô chức thành hệ thống, tập trung thống nhất và thự c hiện độc lập thẩm quyền cùa mình đối với các cơ quan khác của nhà nước. Thực hiện các quyền khời tố, kiểm sát các hoạt động điêu tra, truy tố 7 7 Nhà nước thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, vì vậy cần tăng cư ờng pháp chế xã hội chủ nghĩa. 3) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chỉnh trị - xã hội thành viên trong hệ thống chinh trị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành viên là một bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sờ chính trị cùa chính quyền nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo phương thức hiệp thương dân chủ, phổi hợ p và thống nhất hành động giữa các thành viên. Các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội là nơi tập hợp quần chúng, phản ánh ý chí, nguyện vọng và lợi ích của các tầng lớp nhân dân, vì vậy là một bộ phận không thể thiếu của một xã hội dân chủ. Các tổ chức này ờ nước ta hiệ n nay là bộ phận không tách rời của hệ thống chính trị và là cơ sở chính trị củ a chính quyền nhân dân, một trong những công cụ bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Những tổ chức này có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đ oàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cùa nhân dân, chăm lo lợi ích củ a các đoàn viên, hội viên; thực hiện dân chú và xây dựng xà hội lành mạnh; tham aia xây dựng Đảng, Nhà nướ c; giáo dục lý tường và đạo đức cách mạng, quyền và nghĩa vụ công dân, tăng cườne mối liên hệ giừa nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phẩn thực hiện và thúc đầy quá trình dân chủ hoá và đổi mới xã hội, thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nư ớ c quản lý, nhân dân làm chủ. Các đoàn thể chính trị - xã hội rất đa dạng, có thể là các tổ chức chính trị - xã hội, tô chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Trong sổ các tổ chức quần chúng ở nước ta, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức nòng cốt, giữ vai trò quan trọng. - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ờ nước ngoài. Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên vừa là người lãnh đạo Mặt trận. Nhừng đoàn thề chính trị - xã hội khác có vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta gồm: - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và nhừng người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kế t lực lượng; đạ i diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. - Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội tập họp tầng lớp thanh niên, là đoàn thể cùa các thanh niên ư u tú, đội hậ u bị của Đảng. Tổ chức Đoàn được thành lập trên phạm vi cả nước, có mặt ở hầu hế t các cơ quan, đơn vị, được tổ chức theo hệ thống hành chính từ trung ương đến cơ sở nhằm thu 8 hút thể hệ trỏ vào những hoạt động xã hội bổ ích, lành mạnh, qua đó giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho thanh niên. - Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của phụ nữ, bảo vệ quyền bình đăng, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ. Hội có nhiệm vụ đoàn kết, vận động, tổ chứ c, hướng dẫn phụ nừ thực hiện chủ trư ơng, chính sách cùa Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, bảo đảm bình đẳng giới. - Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân, có nhiệm vụ vận động giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước; chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích của nông dân Việt Nam. - Hội Ciru chiến binh Việt Nam là đoàn thể chính trị - xã hội, nơi tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thể hệ cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bả n chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, bảo vệ quvền lợi chính đáng và hợp pháp của cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất trong cuộc sống, gắn bó tỉnh bạn chiến đấu. Bên cạnh những tổ chức trên đây, nhiều tổ chức xã hội khác cũng tham gia tích cực vào hoạt động trong hệ thống chính trị như Liên hiệp các hội khoa học kĩ thuậ t Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hộ i Chừ thập đỏ Việt Nam, Một sổ hội nghề nghiệp, hội của các nhà trí thức, các nhà khoa học, không chỉ đơn thuần mane tính chất đoàn thể xă hội mà các tổ chức này cũng đóng vai trò to lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đât nước. Các tổ chức quần chúng khác nhau này tuỳ theo tính chất, tôn chì và mục đích đâ được xác định, có nhiệm vụ vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên châp hành luật pháp, chính sách; chăm lo, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; giúp đoàn viên, hội viên nâng cao trình độ về mọi mặt và xây dựng cuộc sống mới; tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Phương thức tổ chức và hoạt động cùa các tổ chức này tuy khác với tổ chức Đảng và các cơ quan nhà nước nhung đều gan chặt với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao phó. Các tổ chức chính trị - xã hội là hình thức tổ chức động viên, triển khai nguồn lực con người cho các mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam do Đảng lãnh đạo, Nhà nước thống nhất quản lí. Trong hệ thống chính trị - xà hội Việt Nam, với tính chất chính trị và tính chất xã hội rộng lớn, các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò là người tô chức, vận động đông đảo quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệ m vụ đặt ra đối với cách mạng Việt Nam thông qua những hình thức phù hợp. Như vậy, có thể nhận thấy rõ rằng trong hệ thốnẹ chính trị Việt Nam, các tổ chức quần chúng đóng vai trò vừa là trung tâm đoàn kết, tập hợp đông đảo các lực lượng quần chúng nhân dân (tính chất xã hộ i), đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các thành viên vừa thực hiện vai trò nền tàng chính trị của chính quyền nhân dân, tổ chức động viên nhân dân thực hiệ n thắng lợ i các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước. Đảng tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp củ a Mặt trận và các đoàn thể . Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách, tạo điều kiệ n để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xâ hội. III. BẢN CHẤT CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA. Dưới sự lãnh đạo cùa Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và cùa dân tộc Việt Nam, nhân dân ta đã đứng lên làm cách mạng, giành lấy quyền lực nhà nước và tổ chức ra hệ thống chính trị của mình. Do dỏ, nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của nhà nước, của cả hệ thống chính trị và các hình thức dân chù trực tiếp, dân chủ đại diện. Bản chất của hệ thống chính trị nước ta được quv định bời các cơ sở nền tảng sau: - Cơ sở chính trị của hệ thống chính trị nước ta là chế độ nhất nguyên chính trị với một Đảng duy nhất cẩm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xằ hội trên nền tảng dân chủ xã hội chủ nghĩa. Cơ sở chính trị của hệ thống chính trị nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng xă hội chù nghĩa, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. Đồng thời, cơ sở kinh tế này tạo ra các xung lực để đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, nâng cao khả năng tác động tích cực vào quá trình phát triên kinh tế. - Cơ sở xã hội cùa hệ thống chính trị là dựa trên nền tảng liên minh giai cấp giữa công nhân, nông dân, tầng lớp tri thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với cơ sở xã hội là khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống chính trị nước ta không chỉ là hình thức tô chức chính trị nham thực hiện quyền lực cùa nhân dân mà còn là hình thức tô chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lại của mọi tầng lớp nhân dân, là biểu tượng cùa đại đoàn kết dân tộc. - Cơ sở tư tưởng của hệ thống chính trị là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tường Hồ Chí Minh. Các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là các căn cứ lý luận để xây dựng hệ thống chính trị với chế độ nhất nguyên chính trị và định hướng phát triển xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Sự nhất quán về cơ sở chính trị, kinh tế, xã hội và tư tư ờng là nhân tổ vừa bảo đảm tính năng động và khá năng thích ứng của hệ thống chính trị trước sự vận động và phát triển của đất nước và thế giới. Hệ thống chính trị ở nước ta là một hệ thống các thiết chế và thể chế gắn liền với quyền lực chính trị cùa nhân dân và để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do nhân dân giao phó, ủy quyền, về thực chất, hệ thống chính trị không phải là một hệ thống tổ chức có quyền lực tự thân, quyền lực của hệ thống chính trị bắt nguồn 10 từ quyền lực của nhân dân, phát sinh từ sự ủy quyền cúa nhân dân, thể hiện tư tường của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mọi quyền hành và lực lượng đề u ở nơi dân”. Trong chế độ do nhân dân ta làm chủ thể duy nhất và tối cao của quyền lực chính trị, nhân dân ủy quyền cho một hệ thống, các tổ chức bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Hệ thông chính trị ờ nước ta là một hình thức tô chức thực hành dân chủ, mồi một tổ chức trong hệ thống chính trị đều là nhữ ng hình thức để thực hiện dân chù đại diện và dân chủ trực tiếp của nhân dân. Các tô chức này được tổ chức và hoạt dộng trên cơ sờ nguyên tắc dân chủ và các mục tiêu dân chù. Đ iều đó bẳ t nguồn từ bản chất củ a chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa. “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước Mỗi một tổ chức trong hệ thống chính trị vừa là một hình thức thực hành dân chủ, tổ chức các quá trình dân chù vừa là công cụ bảo đảm dân chủ trong xã hội, một trường học dân chủ để giáo dục ý thức dân chũ, nâng cao năng lực làm chủ của nhân dân. IV. ĐẶC ĐIỂM CÙA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ỏ NƯỚC TA HIỆN NAY Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay có những đặc điểm cơ bản sau: 1) Tính nhất nguyên chính trị cùa hệ thống chỉnh trị Chế độ chính trị Việt Nam là thể chế chính trị một Đảng duy nhất cầm quyền mặc dù trong nhừng giai đoạn lịch sử nhất định, trong chế độ chính trị Việt Nam ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam còn có Đảng Dân chù và Đảng Xã hội. Tuy nhiên hai Đảng này được tồ chức và hoạt động như những đồng minh chiến lược cùa Đảng Cộng sản Việt Nam, thừa nhận vai trò lãnh đạo vả vị trí duy nhất của Đảng Cộng sả n Việt Nam. Do vậy, về thực chất chế độ chính trị không tồn tại các đảng chính trị đối lập. Hệ thống chính trị Việt Nam gắn liền với vai trò tổ chức và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mồi tổ chức thành viên cùa hệ thống chính trị đều do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập vừ a đóng vai trò ỉà hình thức tổ chức quyề n lực của nhân dân (Nhà nước), tổ chức tập hợp đoàn kết quầ n chúng, đại diện ý chí và nguyện vọng cùa quẩn chúng (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân) là tổ chức đóng vai trò là phương tiện để Đảng Cộng sản thực hiện sự lãnh đạo chính trị cùa mình. Toàn bộ hệ thống chính trị đều được tổ chức và hoạt đ ộ ng trên nền tảng tư tường chù nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều đó quy định tính nhất nguyên tư tường, nhất nguyên ý thức hệ chính trị của toàn bộ hệ thống và của từng thành viên trong hệ thong chính trị. 2) Tinh thống nhất của hệ thống chính trị Hệ thống chính trị Việt Nam bao gồm nhiều tổ chức có tính chất, vị trí, vai trò chức năng khác nhau nhưng lại quan hệ chặt chẽ, gắn bó với nhau tạo thành một thể thống nhất. Sự đa dạng, phong phú về tổ chức và phương thức hoạt động của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị tạo điều kiện để phát huy và tạo [...]... hẹp hơn so với quản lý nhà nước Thứ nhất, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp của Nhà nước tức là hoạt động chấp hành và điều hành Thứ hai, chủ thể quản lý hành chính nhà nước là các cơ quan, cán bộ, công chức hành chính nhà nước trong hệ thống Chính phủ từ Trung ương đến cơ sở Do đó, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp của nhà nước, nhằm tác... hiện các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền cùa các cơ quan quản lý hành chính nhà nước và các chức vụ quản lý hành chính nhà nước Các phương pháp quản lý hành chính nhà nước phải đáp ứng những yêu cầu sau: Phương pháp quản lý hành chính nhà nước phải có khả năng đảm bảo tác động quản lý lên lĩnh vực chù yếu cùa quản lý hành chính nhà nước, có tính đến đặc điêm của mỗi lĩnh vực và sự phát triển chung của... dụ: Quốc hội có chức năng chủ yếu trong hoạt động lập pháp; Tòa án có chức năng xét xử; Viện kiểm sát nhân dân có chức năng kiểm sát Chỉ bộ máy hành chính nhà nước mới có quyền thực hiện hoạt động quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý nhà nước về văn hóa, quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, quản lý xã hội, Hai là, bộ máy hành chính nhà nước là hệ thống... trong hành động (hành chính nhà nước) Sự tác động có tổ chức và điều chỉnh: Tổ chức ở đây là tổ chức hành chính nhà nước, là sự thi t lập mối quan hệ con người, giữa cá thể với tập thể để thực hiện quản lý hành chính nhà nước một quá trình xã hội Trong quản lý hành chính nhà nước, chức năng tổ chức rất quan trọng, vì không có tổ chức thì không thể quản lý được Nhà nước phải tổ chức cả triệu người và mỗi... của Nhà nước Hoạt động quản lý hành chính nhà nước mang tính quyền lực nhà nước Tính quyền lực ấy là đặc điểm để phân biệt hoạt động quản lý nhà nước với các hoạt động quản lý khác Quyền lực hành chính nhà nước bắt nguồn từ quyền lực nhà nước Quàn lý hành chính nhà nước có mục tiêu chiến lược, có chương trình và có kế hoạch để thực hiện mục tiêu Trong quản lý, hoạt động đề ra mục tiêu được coi là chức. .. do luật định 3 Các đặc điểm cơ bản của quản lý hành chính nhà nước Khi nói đến đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước là nói đến những nét đặc thù của quản lý hành chính nhà nước để phân biệt với các dạng quản lý xã hội của các chủ thể khác Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng quản lý hành chính nhà nước là một dạng quản lý xã hội nói chung, nhưng nó là dạng quản lý xã hội đặc biệt Vì vậy, để đạt mục... ihiện quản lý hành chính xã hội chủ nghĩa trong thực tiễn, khi xem xét cần gắn với các đặc điểm chung của quản lý nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và những đặc điểm riêng của quán lý hành chính nhà nước xã hội chủ nghĩa Với cách tiếp cận như trên, quản lý hành chính nhà nước xã hội chủ nghĩa có các đặc điểm cơ bản dưới đây: Quản lý hành chính nhà nước mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức. .. hoạt động quản lý là rất phức tạp, đòi hỏi các nhà quản lý phải có năng lực cao với sự hỗ trợ của các phương tiện công nghệ hiện đại 1.3 Khải niệm quản lý hành chính nhà mrớc Trong quản lý nhà nước, quản lý hành chính là hoạt động đa dạng, trung tâm, chủ yếu, vì hành chính là hoạt động tổ chức và điều hành để thực hiện quyền lực nhà nước trong quản lý xã hội Tuy nhiên, quản lý hành chính nhả nước có... của hình thức quản lý với mục đích cụ thể của tác động quản lýNét đặc trưng của hình thức quản lý hành chính nhà nước là những hình thức pháp lý liên kết chặt chè với nhau trên cơ sờ sự thống nhất cùa chức năng chấp hành- điều hành Đồng thời, thực tiễn quản lý hành chính nhà nước cùng cho thấy rằng hoạt động quản lý hành chính nhà nước còn có thể được tiến hành dưới những hình thức không pháp lý Do đó,... Do đó, ta có thể phân hình thức quản lý hành chính nhà nước thành: - Những hình thức pháp lý được pháp luật quy định cụ thể về nội dung, trình tự, thủ tục Những hình thức không pháp lý chì được pháp luật quy định khuôn khổ chung để tiến hành lựa chọn phương thức, cách thức quản lý 1.1 Hình thức pháp lý Hoạt động ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước là hình thức quản lý quan trọng được phân loại . hoàn thi n hệ thống các cơ quan quản lý về mặt cơ cấu tố chức cũng như các hình thức và phương pháp chung. Đảng lãnh đ ạo thông qua công tác tổ chức và cán bộ. Đảng đào tạo, lựa chọn, giới thi u. CHUYÊN ĐỀ 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THÓNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM I. KHÁI NIỆM VÊ HỆ THÓNG CHÍNH TRỊ Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về hệ thống chính trị, theo nghĩa chung nhất, hệ thống chính. quyền quyết định đường lối chính trị, quyền thi hành đường lối chính trị và quyền kiểm tra, giám sát đối với việc quyết định đường lối chính trị và thực thi đườ ng lối chính trị. Điều này có ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn kiến thức chung quản lý nhà nước thi công chức năm 2015, Tài liệu môn kiến thức chung quản lý nhà nước thi công chức năm 2015, Tài liệu môn kiến thức chung quản lý nhà nước thi công chức năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn