185 Ứng dụng hồi quy tuyến tính để tính hệ số Beta của các cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM

83 917 2
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 14:55

185 Ứng dụng hồi quy tuyến tính để tính hệ số Beta của các cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM . của luận văn tính hệ số beta bằng phương pháp hồi quy tuyến tính cho các cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dòch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh để. danh mục các cổ phiếu gia tăng mạnh. Hơn nữa, danh mục các cổ phiếu càng lớn (trên 50 cổ phiếu) và có thời gian càng dài (trên 26 tuần) thì beta của danh
- Xem thêm -

Xem thêm: 185 Ứng dụng hồi quy tuyến tính để tính hệ số Beta của các cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM, 185 Ứng dụng hồi quy tuyến tính để tính hệ số Beta của các cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM, 185 Ứng dụng hồi quy tuyến tính để tính hệ số Beta của các cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM, Đa dạng hóa và loại bỏ rủi ro không hệ thống Đường thò trường vốn The Capital Market Line –CML, Danh mục thò trường, Xác đònh beta β theo mô hình CAPM và đường thò trường Tính ổn đònh của beta, Sự so sánh beta β được công bố và beta β ước tính Mối quan hệ giữa rủi ro hệ thống và tỷ suất sinh lợi:, Ảnh hưởng của phân phối không đối xứng lên mối quan hệ Ảnh hưởng của quy mô doanh nghiệp , tỷ số PE và đòn bẩy, Tổng quan về hồi quy .1 Kiểm tra mức độ của hệ số tương quan:, Các giả đònh đối với phân tích hồi quy tuyến tính, Đánh giá độ phù hợp của mô hình, Kiểm đònh các giả thuyết, Dự đoán bằng mô hình hồi quy Giới hạn của phương trình hồi quy đơn biến, Qui mô thò trường chứng khoán có tổ chức đã phát triển khá nhanh, Hoạt động của các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, Hệ thống các tổ chức trung gian ngày càng phát triển, Tỷ suất sinh lời thò trường., Cổ phiếu GMD, Xác đònh đường thò trường chứng khoán SML

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn