quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở ở huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay

10 278 1

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,703 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 10:43

Quc k ng cho hng Trung h  huyn Tam  n hin nay Nguyn Th  Ti hci hc Qui Luc hc : 60 14 05 Ngi hng dn : i o v: 2013 97 tr . Abstract.  n v       d sng, k ng cho hc sinh trung h. Khc trng hoc k ng cho hng trung h huyn  xut mt s bi  chc k ng cho hng trung h huyn Tam n nay. Keywords.Quc; K ng; Trung h Content. 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Xuất phát từ vai trò của kỹ năng sống, tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống trong hoàn cảnh xã hội hiện nay c s chuyi th gii v  hi nhp, c p ti my mnh        c. Ngh quy     nh: n ti hing li phn m dn li, yu t n ca s n nhanh n v thc hin mc mng, n ngun l tch H    nghic coi tr  quyi hnh vic truyn th tri thc khoa hc c sinh nh tr sng, k   vc sng cc ng, ci tiy m hn hin h c nghiu mi ci.  a trong lch s c  i, c       i phi snh t u s bi         ng c     i gic phi trang b i k i s bii c  o v ng t  phi suan h i phc tp, giao thoa nh tt, xu, gic, gia thia vt chn, gia truyn th, bui phi la ch phc tn nay. Nc trang b s nhn thc, hiu bit v  s a chn, i nhng phc tn ra   n, nhi vi h   h tr       u rt nhiu vn sng, thiu kinh nghim sng, k ng. c k ng cho hc sinh trung hc m  ng ch o, kh th trong mng ca cuc si. 1.2. Thực trạng hiện nay, một bộ phận không nhỏ học sinh chưa xác định chuẩn xác những giá trị sống chủ yếu cốt lõi, vì vậy họ có những biểu hiện thái độ, hành vi lệch chuẩn so với yêu cầu của xã hội H tui di ni lon: bng bt, hiu kt   i ln, mun b      chi Nha la tui h n trm sy c k ng t quan trng. Thc t mt b ph c sinh hi, ch bing th vi m,  ph  . ng ph ng THCS  huyn Tam u h n nh c ng tp thc bing hc sinh s thng biu hic xa ri li sng, thun phong m tp ca u hc t ri n. 1.3. Xuất phát từ thực trạng việc giáo dục kỹ năng sống ở học sinh Trung học cơ sở hiện nay chưa hiệu quả   sc k   mt s u ca B GD  u qu rt th: - Thu biy hp k n thc th vic k ng. - Hn th vin k ng. - Nu kic k n ng. H thng k c nhng k  y Thc trng quc k c trng phi hng c hiu qu. 1.4. Xuất phát từ xu thế phát triển giáo dục Th gi mi vi nhin ca nn kinh t tri thc, ca khoa hc bi tin hc vi xu th  c ti i mt vi nhi tht sc tng b quc t; s a kho t lu nhc i  ng x i mt xu th c, ly  o. m ch li s chng ti cuc sng tinh thn li, vui v, sp vi c u chnh cuc sng ti cuc s o ra ni lc ca s n vng.    ng quy lut ca s    c      n gii quy ca thc tin m 1.5. Xuất phát từ mục tiêu giáo dục Việt Nam c nhu ca thi vinh nh s mi tt yng mt nc Vit n su kii i nhp quc tnh: Yu t i v ng lc cho s n. Ngh quyt  ng c tri thc, sc khe thm m  nghic l ch  m chc c u ca s nghio v T qu Hiy mng hn h ng cho hc sinh  sng cho h v phm chi ch c k ng, ty hu bn cht c ng cn thc hi nu hc sinh hi i ph  ng bo lc trong hng; hc sinh hi a trung th  Xu nh Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở ở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay”. 2. Mục đích nghiên cứu -              c k ng cho hng trung h  huy xut mt s bic k ng cho hng THCS huyn nay. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1.   n v       sng, k ng cho hc sinh THCS; 3.2. Khc trng hoc k ng cho h ng THCS huyng tn nay. 3.3 xut mt s bi c k  sng cho hng THCS huyn nay. 4. Khách thể nghiên cứu và đối tượng khảo sát 4.1. Khách thể nghiên cứu Hoc k ng cho hc sinh  ng Trung h. 4.2. Đối tượng nghiên cư ́ u Qu   c k ng cho hc sinh Trung h   huy 5. Giả thuyết khoa học của đề tài Thc t hin nay hc sinh Trung h ng biu hi p vi chun m c trong vic trang b cho hc sinh nh sng, k  mc qup. Nu tin h ng b i hc gi c ch hiu qu c k ng trong bi cnh hin nay. 6. Phạm vi, thời gian thực hiện đề tài  ng   kh 3 i din. Thu:            n nay. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận - u v nhn ca qc k  sng cho hc sinh. - m h thng v  lu  7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn - u tra bng phiu hi - c t. - T chc tm, hi th -  7.3. Phương pháp xử lý dữ liệu nghiên cứu - S d - S dng phn mm tin hc -   8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 8.1. Ý nghĩa lý luận -            c thc tr hoc k ng cng THCS. 8.2. Ý nghĩa thực tiễn -  xuc mt s bing qu hoc k ng THCS huy  9. Cấu trúc của luận văn n m u, kt lun ngh, danh mu tham kh ph lc, na lu Chương 1:  n ca vic quc k g sng cho hc sinh cng Trung h. Chương 2: Thc trc k ng cho hng Trung h  huyn hin nay. Chương 3: Bing gc k ng cho hc sinh ng Trung h  huyn hin nay. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Giáo dục. Điều lệ trường phổ thông, t bc, 2007 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo . Giáo dục Kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông c Vit Nam, 2010. 3. Đảng Cộng sản Việt Nam , Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI,  xut b Qui, 2011 4. Luật Giáo dục t b quc gia. 5. Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013. 6. Trường THCS Vân Hội, Đạo Tú, An Hòa, Kế hoạch năm học 2012-2013 7. Đặng Quốc Bảo. Quản lý giáo dục, một số khái niệm và luận đề. Trường cán bộ quản lýi, 1995. 8. Đặng Quốc Bảo, Đặng Bá Lãm, Nguyễn Lộc, Phạm Quang Sáng, Bùi Đức Thiệp . Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam, t bc Vit Nam, 2009. 9. Đặng Quốc Bảo. Chuyên đề phát triển nguồn nhân lực phát triển con người, i hc, 2010. 10. Nguyễn Thanh Bình. Giáo trình chuyên đề giáo dục kĩ năng sống, Vin NCSP   11. Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc . Bài giảng lí luận đại cương về quản lí, i hc- i hc Qui, 1996. 12. Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Ngọc Uyển . Tâm lý học quản lý, t bn c 1998. 13. Nguyễn Đức Chính. Đo lường và đánh giá trong giáo dục và dạy họci hc c 2011. 14. Vũ Cao Đàm , Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nht bn khoa hc k thui, 1997. 15. Trần Khánh Đức , Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI,  xut bc Vit Nam, 2010. 16. Đặng Xuân Hải (2007), Tập bài giảng quản lý sự thay đổi. 17. Đặng Xuân Hải, Chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục, Khoa i hc qui, 2008. 18. Phạm Minh Hạc, Giáo dục nhân cách, đào tạo nhân lực, t b quc gia, 1997. 19. Phạm Minh Hạc , Phát triển toàn diện con người thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, t b quc gia, 2001 . 20. Đặng Vũ Hoạt, Hà Thế Ngữ , Những bài giảng về quản lý trường học, t bi, 1985 . 21. Nguyễn Thị Mỹ Lộc , Lý luận đại cương về quản lý, t bi hc quc i, 1996 . 22. Nguyễn Thị Mỹ Lộc , Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh THCS, i hc qui . 2008. 23. Nguyễn Thị Mỹ Lộc. Tâm lý học quản lýi hc Qu Ni. 24. Nguyễn Thị Mỹ Lộc , Đại cương khoa học quản lý, t bi hc quc i, 2008. 25. Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Đinh Thị Kim Thoa – Trần Văn Tính – Vũ Phương Liên , Hoạt động giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học, i hc Qui 2010. 26. Nguyễn Ngọc Quang , Những khái niệm cơ bản về lý luận quản lý giáo dục,  Qu 27. Mạc Văn TrangGiáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông hiện nay yu hi tho khoa hc, 01X- 12/03-2001-2. 28. Hà Nhật Thăng (1997), Giáo dục hệ thống giá trị đạo đức nhân vănt bn 2001). 29. Hà Nhật Thăng , Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thôngc, 2001 . 30. Hà Nhật Thăng , Công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường phổ thông, t bc, 2005. 31. Hà Nhật Thăng , Đạo đức và giáo dục đạo đức, t bn i hm, 2007. 32. Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính, Đặng Hoàng Minh, Tâm lý học đại cương, i hc qui. 33. Phan Thanh Vân , Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 34. Phạm Viết Vượng, Giáo dục học, i hc qui . nh  Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Trung học cơ sở ở huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay . 2. Mục đích nghiên cứu. Liên , Hoạt động giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học, i hc Qui 2010. 26. Nguyễn Ngọc Quang , Những khái niệm cơ bản về lý luận quản lý giáo dục, . 1. Bộ Giáo dục. Điều lệ trường phổ thông, t bc, 2007 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo . Giáo dục Kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông c
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở ở huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay, quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở ở huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay, quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở ở huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay