quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện văn giang, tỉnh hưng yên

9 611 11

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 10:38

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Hoàng Nghĩa Kiên Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 05 Người hướng dẫn : TS. Trần Văn Tính Năm bảo vệ: 2013 122 tr . Abstract. Nghiên cứu lý luận của việc quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông. Khảo sát, đánh giá thực trạng việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nhằm nâng cao kết quả giáo dục toàn diện của nhà trường. Keywords.Kỹ năng sống; Quản lý giáo dục; Giáo dục trung học Content. 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đứng trước bối cảnh nước ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới, với tốc độ phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật và công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin đã đòi hỏi ngành giáo dục phải có những thay đổi mạnh mẽ phù hợp với bối cảnh thế giới và đặc điểm kinh tế, chính trị xã hội của đất nước. Mục tiêu của giáo dục là; đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển của người học, giáo dục nước ta đã và đang đổi mới mạnh mẽ theo bốn trụ cột của giáo dục thế kỉ XXI, mà thực chất là tiếp cận giáo dục giá trị sống, hình thành kỹ năng sống cho người học đó là: Học để biết, Học để làm, Học để khẳng định mình và Học để cùng chung sống. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: "Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt" Điều 2 Luật giáo dục được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 đã ghi rõ: " Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH); hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". 1.2. Về mặt thực tiễn Hiện nay nhận thức về kỹ năng sống, cũng như việc thể chế hóa giáo dục kỹ năng sống trong giáo dục phổ thông ở nước ta chưa thật cụ thể. Việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các cấp học, bậc học còn nhiều hạn chế. Các chương trình giáo dục kỹ năng trong các nhà trường hiệu quả không cao, công tác quản lý chưa sát sao. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh còn rất lúng túng, việc quản lý và chỉ đạo thực hiện giáo dục kỹ năng sống chưa triệt để, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống còn đơn điệu, chưa thực sự thu hút được học sinh tích cực tham gia hoạt động. Từ những lý do trên, tôi chọn đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên” làm luận văn Cao học, chuyên ngành Quản lý giáo dục. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các trường trung học phổ thông huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên tác giả đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của nhà trường THPT Dương Quảng Hàm và các trường THPT huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 3. Giả thuyết khoa học Việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống của BGH các trường trung học phổ thông huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên chưa có hiệu quả cao do nhiều yếu tố như: Chưa có tài liệu chuẩn về giảng dạy kỹ năng sống, chưa có kế hoạch toàn diện đưa giáo dục kỹ năng sống vào trong nhà trường, đội ngũ giáo viên chưa được đào tạo bài bản, các cơ sở trang thiết bị vật chất còn thiếu thốn…vì vậy nhất thiết cần có hoạt động quản lý toàn diện và khoa học thì mới có thể thực hiện tốt hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường. Nếu muốn đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện thì BGH các trường trung học phổ thông cần xây dựng được các biện pháp quản lý phù hợp; kế hoạch hóa hoạt động giáo dục kỹ năng sống phù hợp với đặc điểm của nhà trường, chỉ đạo phối hợp các lực lượng đồng bộ cùng tham gia thực hiện hoạt động. Nếu các nhà trường trung học phổ thông tuân thủ nghiêm ngặt theo trình tự các khâu của quy trình quản lý trong hoạt động giáo dục kỹ năng sống thì chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục kỹ năng sống sẽ tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. 4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên 4.2. Khách thể nghiên cứu Hoạt động quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường THPT huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận của việc quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông làm cơ sở lý luận của đề tài. - Khảo sát, đánh giá thực trạng việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. - Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nhằm nâng cao kết quả giáo dục toàn diện của nhà trường. 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong 3 nhà trường THPT huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên là: THPT Văn Giang, THPT Dương Quảng Hàm, THPT Nguyễn Công Hoan. - Các hoạt động nghiên cứu: Hoạt động lồng ghép giáo dục KNS trong công tác chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn thanh niên, hoạt động GDNGLL, hoạt động tích hợp giáo dục KNS vào các môn văn hoá … 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận Thu thập, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu như: các văn bản về chủ chương, chính sách, quy định, định hướng của Đảng, Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên về việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; các sách báo, các bài viết của các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục học,….làm cơ sở lý luận cho đề tài nghiên cứu. 7.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn * Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: Xây dựng bảng hỏi nhằm tìm hiểu thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường THPT huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. * Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động: Nhằm phân tích kết quả của hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để khẳng định tính hiệu quả của các biện pháp quản lý * Phương pháp quan sát: Dùng để thu thập thông tin có liên quan đến thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường THPT thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. * Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Trao đổi và lấy ý kiến đánh giá, nhận xét từ các chuyên gia về vấn đề nghiên cứu của đề tài. * Phương pháp đàm thoại: tiến hành trao đổi trực tiếp với học sinh, với thầy cô giáo và các nhà quản lý giáo dục trong nhà trường về việc triển khai và quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. * Phương pháp thống kê toán học: Phương pháp thống kê toán học được sử dụng để xử lý và phân tích các kết quả nghiên cứu. Các phần mềm được sử dụng trong đề tài là: Excell, SPSS, Atlas.ti 8. Đóng góp mới của luận văn - Tổng hợp và hệ thống hoá lý luận về vấn đề quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường THPT - Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường THPT 9. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương Chương 1: Cơ sở Lý luận về việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông. Chương 2 :Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường THPT thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Chương 3: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường THPT thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Giáo dục (2007), Điều lệ trường phổ thông. Nxb Giáo dục, 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 2008 ), Giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phô thông, tài liệu dành cho giáo viên. Nxb Giáo dục Việt Nam. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 về việc phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 2010), Giáo dục Kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông, tài liệu dành cho giáo viên.Nxb Giáo dục Việt Nam. 5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011),Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội. 6. Luật Giáo dục (2005) Nhà xuất bản chính trị quốc gia. 7. Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 và năm học 2013-2014. 8. Trường THPT Văn Giang, Báo cáo tổng kết năm học, Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của 02 năm học 2011-2012 và 2012-2013. 9. Trường THPT Dương Quảng Hàm, Báo cáo tổng kết năm học, Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của 02 năm học 2011-2012 và 2012-2013. 10. Trường THPT Nguyễn Công Hoan, Báo cáo tổng kết năm học, Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của 02 năm học 2011-2012 và 2012-2013. 11. Đặng Quốc Bảo (1995), Quản lý giáo dục, một số khái niệm và luận đề. Trường cán bộ quản lý, Hà Nội. 12. Đặng Quốc Bảo ( 2009 ), Nền giáo dục phát triển nhân văn và trường học thân thiện: Quan điểm và giải pháp, Tài liệu giảng dạy lớp cao học Quản lý giáo dục. 13. Đặng Quốc Bảo (2010), Chuyên đề phát triển nguồn nhân lực phát triển con người. Đại học Giáo dục. 14. Đặng Quốc Bảo (2012), Chuyên đề phát triển nguồn nhân lực phát triển con người, Đại học Giáo dục. 15. Đặng Quốc Bảo, Đặng Bá Lãm, Nguyễn Lộc, Phạm Quang Sáng, Bùi Đức Thiệp (2009), Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 16. Nguyễn Thanh Bình ( 2009), Giáo trình chuyên đề giáo dục kỹ năng sống. Nhà xuất bản đại học sư phạm. 17. Nguyễn Quốc Chí-Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1996), Bài giảng lí luận đại cương về quản lí. Trường Đại học Giáo dục- Đại học Quốc Gia Hà nội 18. Nguyễn Đức Chính (2011), Đo lường và đánh giá trong giáo dục và dạy học. Đại học Giáo dục. 19. Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Ngọc Uyển (1998), Tâm lý học quản lý. Nhà xuất bản Giáo dục. 20. Vũ Cao Đàm (1997), Phương pháp nghiên cứu khoa học. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật Hà Nội. 21. Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 22. Phạm Minh Hạc (1997), Giáo dục nhân cách, đào tạo nhân lực. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. 23. Phạm Minh Hạc (2001), Phát triển toàn diện con người thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. 24. Đặng Vũ Hoạt, Hà Thế Ngữ (1985), Những bài giảng về quản lý trường học. Nhà xuất bản Hà Nội,. 25. Nguyễn Thị Mỹ Lộc. Lý luận đại cương về quản lý. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. 26. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. 27. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2008), Tâm lý học quản lý. Khoa Sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội. 28. Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Đinh Thị Kim Thoa - Trần Văn Tính - Vũ Phương Liên (2010), Hoạt động giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung họcNxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 29. Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Đinh Thị Kim Thoa- Trần Văn Tính- Vũ Phương Liên(2012), giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học.Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 30. Hà Nhật Thăng(2005), Công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường phổ thông. Nhà xuất bản giáo dục. 31. Hà Nhật Thăng (2007), Đạo đức và giáo dục đạo đức. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. 32. Hà Nhật Thăng (tái bản 2001), Giáo dục hệ thống giá trị đạo đức nhân văn. Nhà xuất bản giáo dục 33. Hà Nhật Thăng(2001), Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông, Nxb giáo dục. 34. Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính, Đặng Hoàng Minh. Tâm lý học đại cương. Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 35. Mạc Văn Trang. Giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông hiện nay. Kỷ yếu hội thảo khao học, 01X- 12/03-2001-2. 36. Phan Thanh Vân, Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Thái Nguyên – 2010. 37. Phạm Viết Vượng. Giáo dục học. Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 38. http://blog.hanhtrinhdelta.edu.vn/ky-nang-mem/cac-ky-nang-mem-can- thiet-de-thanh-dat-tren-the-gioi. . động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên 4.2. Khách thể nghiên cứu Hoạt động quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong. việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. - Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho. chọn đề tài Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên làm luận văn Cao học, chuyên ngành Quản lý giáo dục. 2. Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện văn giang, tỉnh hưng yên, quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện văn giang, tỉnh hưng yên, quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện văn giang, tỉnh hưng yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay