quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận cdio

11 510 3

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 10:32

Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận CDIO Nguyễn Kiều Oanh Trường Đại học Giáo dục Luận văn TS. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 62 14 05 01 Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, GS.TS. Phan Văn Kha Năm bảo vệ: 2014 Keywords: Quản lý giáo dục; Giảng viên; Bồi dưỡng nghiệp vụ; Giáo dục đại học. Content: MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X khẳng định: “phát triển giáo dục và đào tạo là nền tảng và động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa là yếu tố cơ bản để phát triển XH, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. Thực hiện chủ trương đó, nhiều chính sách khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) nói chung và giáo dục đại học (GD ĐH) học nói riêng đã được triển khai thực hiện và đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Tuy vậy, GD ĐH đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức; trong đó vấn đề mâu thuẫn giữa quy mô và chất lượng là một trong những thách thức cơ bản nhất hiện nay. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), số trường đại học (ĐH), cao đẳng tăng từ 191 trường năm 2001 lên 419 trường năm 2012 (trong đó có 215 trường cao đẳng, 204 trường ĐH bao gồm cả viện, học viện và các trường thành viên của ĐH vùng, ĐHQG) [20]. Quy mô SV cũng không ngừng tăng. Năm học 2001-2002, tổng số SV ĐH, CĐ là 9.74119 người; 10 năm sau: năm học 2011-2012 con số này là 14.48021 người, số lượng tăng là 4.73902 người, tăng 1,4 lần. Trong khi đó, tỷ lệ GV có trình độ SĐH rất thấp, năm học 2011-2012, GV đạt trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ở trường cao đẳng là 35,9% và 2,6%; ở đại học là 46,2% và 14,3%. Trong các trường ĐH, tỷ lệ GV có chức danh khoa học PGS là 3,4%, GS là 0,5% [9]. Ngày 16.4.2011 tại Thành phố Huế, Hội thảo "Đánh giá - xếp hạng các trường ĐH và CĐ" đa ̃ đươ ̣ c tô ̉ chư ́ c co ́ đại diện của 280 trường ĐH, CĐ trong cả nước tham dự. Theo Hội thảo đánh giá, tỷ lệ trung bình SV/GV của các trường ĐH-CĐ trong cả nước là 28 SV/GV (tỷ lệ quy định chung của Bộ GD&ĐT là 20). Khảo sát tại 14 trường trọng điểm, chỉ có 3 trường (ĐH Y Hà Nội, ĐHQG Hà Nội và ĐH Bách khoa Hà Nội) đáp ứng được quy định, các trường còn lại đều có tỷ lệ này rất cao. Trong báo cáo thực hiện ba công khai các trường gửi về Bộ GD&ĐT, có 23 trường có tỷ lệ 50-60 SV/GV, phần lớn các trường này thuộc khối kinh tế, tài chính, ngân hàng. 18 trường có từ 40-50 SV/GV, những trường này gồm một số trường thuộc khối tài chính, ngân hàng và một số trường ngoài công lập, trường cao đẳng. Có 40 trường có tỷ lệ từ 30 - dưới 40 SV/GV; 85 trường có từ 20-30 SV/GV. Chỉ có tổng cộng 43% số trường bảo đảm được tỷ lệ SV/GV ở mức từ 20 SV/GV trở xuống. Tăng trưởng về quy mô và giảm sút về chất lượng là một mâu thuẫn có tính tất yếu của GD ĐH hiện nay mà không thể khắc phục trong một thời gian ngắn. Tuy vậy, nếu tích cực đầu tư, tìm kiếm giải pháp nhằm tuyển dụng, đào tạo (ĐT), đào tạo lại (ĐT lại), bồi dưỡng (BD) thì chất lượng đội ngũ GV cũng sẽ được nâng cao dần. Thực tế cho thấy, hiện nay trong xu hướng áp dụng phương pháp ĐT theo học chế tín chỉ các trường ĐH ở nước ta lại dường như đã bỏ qua công tác bồi dưỡng phương pháp (PP) sư phạm tích cực, một xu hướng tiến bộ chung của nền GD. Đội ngũ GV ở các trường ĐH chưa được chú trọng ĐT lại, BD kiến thức, PP, NVSP để thích ứng với phương thức ĐT mới. Theo số liệu khảo sát của Luận án có 194 người trong tổng số 598 người trả lời phỏng vấn chưa tham gia BD NVSP (chiếm 32.9%) (Phụ lục 1). Vì vậy, để đạt được những mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện GDĐH đáp ứng nhu cầu CNH-HDH và hội nhập quốc tế, việc các trường ĐH tìm những giải pháp thích hợp nhất với điều kiện của mình để cung cấp cho GV những kiến thức và PP về NVSP là một yêu cầu mang tính cấp thiết. Một trong những giải pháp có tính khả thi là tổ chức và quản lý có hiệu quả hoạt động BD NVSP cho đội ngũ GV ĐH thông qua các hình thức khác nhau. Mặc dù giải pháp này đã và đang được áp dụng tại một số cơ sở GDĐH, nhưng hiệu quả còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng về NVSP cho đội ngũ GV. TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT 1. Trần Xuân Bách (2009), Xây dựng quy trình đánh giá GV ĐH theo hướng chuẩn hóa trong giai đoạn hiện nay, Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 2. Đinh Quang Báo (2010), “Mối quan hệ giữa chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn đầu ra và chương trình ĐT giáo viên”, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt 6/2010, tr. 6-8. 3. Đặng Quốc Bảo (1995), Một số tiếp cận mới về khoa học quản lý và việc vận dụng vào quản lý GD, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Trung ương 1, Hà Nội. 4. Đặng Quốc Bảo (1999), Khoa học tổ chức và quản lý, Nxb Thống kê, Hà Nội. 5. Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ lộc (1999), Khoa học tổ chức và quản lý, một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Thống kê, Hà Nội. 6. Đặng Quốc Bảo (2007), Quản lý nhà trường, Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. 7. Nguyễn Ngọc Bích (2004), Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để phát triển chương trình nghiệp vụ bảo trợ cho các giáo viên mới, Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. 8. Nguyễn Ngọc Bích (2009), Phát triển nghiệp vụ cho giáo viên Việt Nam dựa trên nhu cầu và chuẩn năng lực - Vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. 9. Ban Cán sự Đảng Chính phủ (2013), Dự thảo Đề án đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 10. Ban Khoa giáo Trung ương (2002), Giáo dục và Đào tạo trong thời kỳ đổi mới: Chủ trương, thực hiện, đánh giá, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 11. Ban Liên lạc các trường Đại học và cao đẳng Việt Nam (2002), Kỷ yếu Hội thảo Công tác quản lý giáo viên, Cần Thơ. 12. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003), Kỷ yếu hội thảo quốc gia về chất lượng giáo dục và đào tạo kỹ năng sống, ngày 23-25/9/2003, Hà Nội. 13. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Quốc hội (2005), Hệ thống Giáo dục một số nước trên thế giới, Hà Nội. 14. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Đề án đổi mới Giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020, Hà Nội. 15. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Đổi mới cơ bản và toàn diện GDĐH Việt Nam giai đoạn 2006-2020 đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Báo cáo tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng. 16. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng, ban hành tại Quyết định số 61/ 2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007. 17. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, ban hành tại Quyết định số 64/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/11/2008. 18. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Đổi mới quản lý hệ thống GDĐH giai đoạn 2010-2012, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 19. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ XXI, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 20. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Phát triển GD (2002), Chiến lược phát triển Giáo dục trong thế kỷ XXI: Kinh nghiệm của các quốc gia, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 21. N.L.Bondurep, O.A.Apdulinna, …(1980), Chuẩn bị cho sinh viên làm công tác giáo dục ở trường phổ thông, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 22. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2001), Chiến lược phát triển GD 2001-2010, NXB Giáo dục, Hà Nội. 23. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2003), Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, ban hành tại Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003. 24. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2005), đổi mới cơ bản và toàn diện Giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020, ban hành tại Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005. 25. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2005), đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 2005-2010”, ban hành tại Quyết định số 09/2005/QĐ- TTg ngày 11/01/2005. 26. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2007), quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020, ban hành tại Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007. 27. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2010), đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Chỉ thị số 296/2010/CT-TTg ngày 27/02/2010. 28. Nguyễn Phu ́ c Châu (2008), Chất lượng GD: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 29. Nguyễn Đức Chính (2002), Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 30. Nguyễn Đức Chính (2005), Đánh giá giảng viên đại học, Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. 31. Nguyễn Đức Chính (2011), Chất lượng và kiểm định chất lượng trong GD, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. 32. Đỗ Minh Cương, Nguyễn Thị Doan (2001), Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 33. Cẩm nang kinh doanh Harvard, các kỹ năng quản lý hiệu quả, NXB Tổng hợp Thành phố HCM, 2006. 34. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ lộc (2003), Quản lý đội ngũ, Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. 35. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2009), Sự phát triển các quan điểm giáo dục hiện đại, Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. 36. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2009), Lý luận quản lý giáo dục, Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. 37. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 38. Nguyễn Hữu Dũng (1995), Hình thành kỹ năng sư phạm cho sinh viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 39. Đảng cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ hai BCHTƯ (khoá VIII), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 40. Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 41. Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Sư phạm (2003), Giáo dục học đại học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 42. Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Sư phạm (2004), Một số vấn đề về giáo dục học đại học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 43. Đại học Quốc gia Hà Nội (2006), Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020. 44. Đại học Quốc gia Hà Nội (2007), Báo cáo chuyên đề "Phát triển hoạt động KH&CN của ĐHQGHN theo định hướng phục vụ thực tiễn", Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 7 (khoá III). 45. Đại học Quốc gia Hà Nội (2007), Đề án Xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế, xã hội mũi nhọn ở Đại học Quốc gia Hà Nội đạt trình độ quốc tế. 46. Nguyễn Trọng Điều (2003), Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 47. Michel Develay (1999), Một số vấn đề về đào tạo giáo viên, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 48. Trần Khánh Đức (2003), “Quản lý nhà nước về chất lượng giáo dục chính sách và các mô hình”, Tạp chí giáo dục (số 67), tr.3-6. 49. Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 50. Nguyễn Minh Đường – Phan Văn Kha (đồng chủ biên, 2006), Đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 51. Harold Koonz (1994), Những vấn đề cốt yếu của quản lý, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội. 52. Phạm Minh Hạc (2007), Về phát triển văn hóa con người và nguồn nhân lực thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 53. Đặng Xuân Hải (2004), “Mối quan hệ giữa vai trò quản lý nhà nước về giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học”, Tạp chí Giáo dục (số 76). 54. Đặng Xuân Hải (2006), “Đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Việt Nam: đặc điểm và điều kiện triển khai”, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 13), tr 36-37. 55. Đặng Xuân Hải (2007), “Vận dụng lí thuyết Quản lí sự thay đổi để đổi mới đào tạo theo tín chỉ trong các trường đại học trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 23), tr 3-5. 56. Đặng Xuân Hải - Nguyễn Sỹ Thư (2012), Quản lí giáo dục, quản lý nhà trường trong bối cảnh thay đổi, Nxb Giáo dục Việt Nam. 57. Đặng Xuân Hải (2003), Quản lý sự thay đổi trong GD, Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. 58. Paul Hersey & Ken Blanc Hard (1995), Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 59. Trần Đình Hoan (2009), Đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa-hiên đại hóa đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 60. Trần Hữu Hoan (2010), Quản lý xây dựng và đánh giá chương trình môn học trình độ đại học trong học chế tín chỉ, Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Khoa Sư phạm-Đại học Quốc gia Hà nội. 61. Đặng Vũ Hoạt (1994), “Một số vấn đề về dạy học nêu vấn đề”, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 45), tr 14-15. 62. Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2006): Quản lý Giáo dục, Nxb Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 63. Học viện Hành chính Quốc gia (2002), Quản lý học đại cương, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 64. Matin Hilb (2003), Quản trị nhân sự tổng thể-Mục tiêu-Chiến lược-Công cụ, Nxb Thống kê, Hà Nội. 65. Hội đồng Quốc gia Giáo dục Việt Nam (2004), Đổi mới giáo dục đại học và Hội nhập quốc tế, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 66. Phan Văn Kha (2007), Đào tạo và sử dụng nhân lực trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 67. Phan Văn Kha (2007), Quản lý nhà nước về giáo dục, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 68. Phan Văn Kha (2007), Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phân công quản lý GDĐH trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Đề tài NCKH trọng điểm cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, mã số B 2005 - 80 - TĐ 30. 69. Phan Văn Kha (2008), “Phát triển đội ngũ giảng viên và bài toán tương quan giữa qui mô với chất lượng GDĐH”, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 31), Tr 5 - 9. 70. Phan Văn Kha (2007), “Hợp tác, cạnh tranh-cơ hội và động lực của sự phát triển giáo dục”, Tạp chí Khoa học Giáo dục (số 22), Tr 1 - 6. 71. Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý giáo dục - một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 72. Trần Kiểm (2004), Quản lý Giáo dục đại cương, Nxb Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 73. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về CDIO, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23-24 tháng 8 năm 2012. 74. M.I. Kônđacốp (1984), Cơ sở lý luận của khoa học quản lý giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 75. Đặng Bá Lãm (2003), Giáo dục những thập niên đầu thế kỷ XXI - chiến lược phát triển, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 76. Đặng Bá Lãm (2005), Quản lý nhà nước về Giáo dục - quản lý và thực tiễn, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 77. Đặng Bá Lãm (2005), Quan hệ giữa giáo dục và kinh tế thị trường, tình hình ở một số nước, Tạp chí Phát triển Giáo dục (số 2), tr.77. 78. Đặng Bá Lãm (2006), Luận cứ khoa học cho các giải pháp đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục ở nước ta trong thập niên đầu thế kỷ 21, Đề tài độc lập, Mã số ĐTĐL-2002/06. 79. Nguyễn Văn Lê (1997), Quản lý nhà trường, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 80. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Quốc Chí (2002), Lý luận quản lý nhà trường, Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội. 81. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Quản lý nguồn nhân lực, Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. 82. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Tâm lý học quản lý, Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. 83. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), Nghiên cứu xây dựng một quy trình đào tạo giáo viên chất lượng cao trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực, Đề tài NCKH đặc biệt cấp ĐH Quốc gia Hà Nội. 84. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), Một số vấn đề về Giáo dục đại học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 85. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Quốc Chí (2004), Cơ sở khoa học quản lý, Khoa Sư Phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. 86. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), “Nghề và nghiệp của người giáo viên”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (số 3). 87. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2009), “Giáo viên chất lượng cao trong thời đại hiện nay”, Tạp chí Giáo dục (số 226-Kỳ 2). 88. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2009), Quản lý, lãnh đạo nhà trường thế kỷ XXI, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 89. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính (2009), Tâm lý học giáo dục, Nxb Đại Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 90. Nguyễn Lộc, Mạc Văn Trang, Nguyễn Công Giáp (2009), Cơ sở lý luận quản lý trong tổ chức GD, Học viện Cán bộ quản lý giáo dục, Hà Nội. 91. Phạm Ngọc Long (2011), Hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình nghiệp vụ sư phạm đại học sư phạm, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội. 92. Nguyễn Hữu Long (1994), Xây dựng và hoàn thiện quy trình rèn luyện kỹ năng sư phạm theo quy trình ĐT mới, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. 93. George T. Milkovich & John W. Boudreau (2002), Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Thống kê, Hà Nội. 94. Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1988), Giáo dục học, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 95. Phùng Xuân Nhạ, Vũ Anh Dũng (2011), Xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo tiếp cận CDIO, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 96. Phạm Viết Nhụ (2000), Cải tiến phương pháp huấn luyện các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục và các trường trong hệ thống, Trường Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 97. Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh Trinh (Biên dịch, 2009), Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO, Nxb Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh. 98. Nhiều tác giả (2004), Phương pháp lãnh đạo và quản lý nhà trường hiệu quả, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 99. Nguyễn Phương Nga và Nguyễn Quý Thanh (đồng chủ biên, 2007), GDĐH: một số thành tố của chất lượng, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 100. Phạm Thành Nghị, Vũ Hoàng Ngân (2004), Quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 101. Trịnh Ngọc Thạch (2012), Mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong GDĐH Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 102. Phạm Văn Thuần (2009), Các giải pháp về quản lý đội ngũ giảng viên trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực ở Việt Nam theo quan điểm tự chủ và trách nhiệm XH, Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Khoa sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. 103. UNESCO (1993), “Thuật ngữ GD người lớn”, http://unescovietnam.vn. 104. Từ điển Tiếng Việt (1992) 105. Phạm Hồng Tung (2005), Khảo lược về kinh nghiệm phát hiện đào tạo và sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 106. Trần Văn Tùng (2005), Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng, kinh nghiệm của thế giới, Nxb Thế giới, Hà Nội. 107. Nguyễn Phú Trọng (2001), Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 108. Trường Đại học Giáo dục (2009), Chương trình tập huấn “Tổ chức, thực thi và quản lý chương trình đào tạo phù hợp với đào tạo theo học chế tín chỉ”. 109. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về CDIO, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 13-14/12/2010. 110. Đặng ứng Vận (2007), Phát triển giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 111. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (2008), Kinh nghiệm của một số nước về phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ trí thức. 112. Viện nghiên cứu phát triển giáo dục (2002), Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI-kinh nghiệm của các quốc gia, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 113. Nguyễn Thành Vinh (2006), Tổ chức dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác trong các trường (khoa) CB quản lý giáo dục và đào tạo hiện nay, Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục, Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. 114. Phạm Viết Vượng (2001), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 115. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. TIẾNG NƯỚC NGOÀI 116. Active Methods in Adult Training, Project VietNam – Begiom,1999. 117. Claire Margolinas (1995), DÐ volution et instionnalisation deux aspects antagonistes du role du maitre (Didactique des disciplines scientifiques et formation des enseignants), universitÐ Pðdagogique Ho Chi Minh Ville. [...]... Education: The CDIO Approach, NewYork: Springer 119 Guy Brousseau (1995), Didactique des sciences et fomation des professeurs (Didactique des disciplines scientifiques et formation des enseignants), universitÐ Pðdagogique Ho Chi Minh Ville 120 K.B.Everard, Geoffrey Morris, Ian Wilson (2004, 2007), Effective School Management, Fourth edition 121 Linda Lambert (2003), Building Leadership Capacity in School,... VietNam – Australia, 2000 127 Stephen N Elliottet al., Educational Psychology: Efective Teaching, Effective learning, McGrawHill, 2000 128 Wikipedia, the free encyclopedia /CDIO 129 http://en.wikipedia.org/wiki /CDIO 130 http://www .cdio. org http://baike.baidu.com/view/4715151.htm ... 123 The CDIO approach to engineering education: Introduction TS Hồ Tấn Nhựt, 2008 124 Third High - Level Group Meeting on Education for All (New Delhi, India, Nov, 2003; Report UNESCO 2003) 125 Tom Batley (1989), Management skills for professional, British Library Cataloging in Publication Data 126 Trainning of trainer project VietNam – Australia, 2000 127 Stephen N Elliottet al., Educational Psychology: . Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận CDIO Nguyễn Kiều Oanh Trường Đại học Giáo dục Luận văn TS. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục;. (2009), Cơ sở lý luận quản lý trong tổ chức GD, Học viện Cán bộ quản lý giáo dục, Hà Nội. 91. Phạm Ngọc Long (2011), Hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình nghiệp vụ sư phạm đại học sư phạm, Luận. trình đào tạo đại học và sau đại học theo tiếp cận CDIO, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 96. Phạm Viết Nhụ (2000), Cải tiến phương pháp huấn luyện các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận cdio, quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận cdio, quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học theo tiếp cận cdio

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay