biện pháp quản lý năng lực sư phạm của giáo viên trường trung học phổ thông bất bạt huyện ba vì - thành phố hà nội

8 315 3

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 10:32

Biện pháp quản lý năng lực sư phạm của giáo viên trường trung học phổ thông Bất Bạt huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội Phạm Văn Trung Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 05 Người hướng dẫn : Nghd. : PGS.TS. Phó Đức Hòa Năm bảo vệ: 2013 95 tr . Abstract. Nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý tại trường trung học phổ thông (THPT) Bất Bạt thuộc huyện Ba Vì thành phố Hà Nội, đề xuất các biện pháp quản lý để nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên của trường THPT Bất Bạt thuộc huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội. Keywords.Quản lý giáo dục; Năng lực sư phạm; Biện pháp quản lý Content. Trong giai đoạn hiện nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, để phát triển bền vững các quốc gia, dân tộc đều phải chú trọng đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bền vững cho đất nước. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, trong những năm qua, chất lượng giáo dục ở nước ta có một số tiến bộ, đã xuất hiện một số nhân tố mới, song nhìn chung vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục năng lực còn hạn chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư nhưng năng lực của giáo viên cũng còn chưa theo kịp với sự đa dạng và phức tạp của các hoạt động giáo dục. Trong hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục, Người đánh giá rất cao vai trò của người thầy giáo: "Trách nhiệm nặng nề và vẻ vang của người thầy giáo là chăm lo dạy dỗ con em của nhân dân thành những công dân tốt, người lao động tốt, người cán bộ tốt của nước nhà". Việc xây dựng đội ngũ những người thầy giáo trong nhà trường có ý nghĩa rất quan trọng - thầy giáo là người trực tiếp thực hiện quan điểm giáo dục của Đảng; người quyết định phương thức của việc giảng dạy; lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp đào tạo cán bộ. Vì vậy, rèn luyện nhân cách nói chung và năng lực sư phạm nói riêng cho người thầy giáo trong các nhà trường là một yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết của sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Trường THPT Bất Bạt là một ngôi trường được xây dựng tại xã Sơn Đà - huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội. Trải qua 48 năm xây dựng và phát triển, đến nay đội ngũ giáo viên nhà trường có tới hơn 80% là giáo viên trẻ, có độ tuổi dưới 40. Đội ngũ trẻ, nhiệt tình trong công việc nhưng năng lực sư phạm còn chưa đáp ứng được các yêu cầu. Vì vậy, chất lượng giáo dục của nhà trường trong những năm gần đây còn hạn chế. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên đây, tôi lựa chọn đề tài: “Biện pháp quản lý năng lực sư phạm của giáo viên trường trung học phổ thông Bất Bạt huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội” để tiến hành nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý tại trường THPT Bất Bạt thuộc huyện Ba Vì thành phố Hà Nội, đề xuất các biện pháp quản lý để nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên của trường THPT Bất Bạt thuộc huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội. 3. Khách thể và Đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên trường THPT Bất Bạt. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên của trường THPT Bất Bạt. 4. Giả thuyết khoa học Ngày 22 tháng 10 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 30/2009/TT-BGD&ĐT, quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông. Năng lực sư phạm của giáo viên sẽ được nâng cao, đáp ứng với các quy định về chuẩn nghề nghiệp nếu được sự trợ giúp, tác động của một hệ thống các biện pháp quản lý khoa học, hợp lý của cán bộ quản lý trong trường THPT Bất Bạt huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 5.1. Nghiên cứu vấn đề lý luận về biện pháp quản lý của cán bộ quản lý trường THPT nhằm nâng cao năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên 5.2. Khảo sát, phân tích thực trạng các biện pháp quản lý năng lực sư phạm của cán bộ quản lý tại trường THPT Bất Bạt thuộc huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội 5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý nâng cao năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên tại trường THPT Bất Bạt 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu của đề tài 6.1. Giới hạn đề tài nghiên cứu Biện pháp quản lý năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên của trường THPT Bất Bạt. 6.2. Giới hạn địa bàn nghiên cứu Trường THPT Bất Bạt xã Sơn Đà huyện Ba Vì thành phố Hà Nội. 6.3. Giới hạn khách thể khảo sát Đề tài tập trung nghiên cứu với 65 giáo viên, 5 tổ trưởng chuyên môn và 3 cán bộ quản lý của trường THPT Bất Bạt - Ba Vì - Hà Nội. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT có nhiều tiêu chuẩn khác nhau: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục; Năng lực dạy học; Năng lực giáo dục; Năng lực hoạt động chính trị, xã hội; Năng lực phát triển nghề nghiệp. Trong đề tài này tôi đề xuất các biện pháp quản lý năng lực sư phạm của giáo viên. Trong điều tra thu thập số liệu, tôi tập trung vào các biện pháp quản lý năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên trường THPT Bất Bạt huyện Ba Vì thành phố Hà Nội trong hai năm học 2010 - 2011, 2012 - 2013 và đầu năm học 2013 - 2014; đồng thời tôi chọn các khách thể khác nhau để điều tra thực trạng về biện pháp quản lý năng lực sư phạm, cụ thể là: Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn, các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường THPT Bất Bạt. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận Bằng việc nghiên cứu đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục nói chung và các xu hướng quản lý giáo dục nói riêng trong giai đoạn hiện nay; các tại liệu và công trình khoa học về giáo dục, quản lý giáo dục, quản lý trường học. Phương pháp này được sử dụng với mục đích xác định cơ sở lý luận về hoạt động quản lý năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên tại các Trường THPT. 7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tế 7.2.1. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia Bằng phương pháp xin ý kiến chuyên gia, trao đổi, thu nhập các số liệu thực tiễn. Phương pháp này được sử dụng với mục đích đánh giá thực trạng quản lý năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên trường THPT Bất Bạt - Ba Vì - Hà Nội, đồng thời xem xét mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp mà tôi sẽ đề xuất trong luận văn. 7.2.2. Phương pháp điều tra bằng phiếu khảo sát Phương pháp điều tra bằng phiếu khảo sát là một phương pháp rất hiệu quả nhằm nắm rõ những nhìn nhận về việc quản lý năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên trường THPT Bất Bạt - Ba Vì - Hà Nội, đề từ đó có những điều chỉnh sát thực, kịp thời trong luận văn. 7.2.3. Phương pháp phỏng vấn Phương pháp này được sử dụng để thu thập thêm thông tin về thực trạng việc Ban Giám hiệu và các tổ trưởng chuyên môn quản lý năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên trường THPT Bất Bạt - Ba Vì - Hà Nội. 7.3. Phương pháp thống kê toán học Bằng việc sử dụng phương pháp thống kê toán học, một số phần mềm tin học; các phương pháp này nhằm xử lý các số liệu đã điều tra và ý kiến chuyên gia trong luận văn. 8. Đóng góp mới của đề tài Đưa ra các biện pháp quản lý năng lực sư phạm cho giáo viên trường THPT Bất Bạt - Ba Vì - Hà Nội. 9. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý năng lực sư phạm của giáo viên trường trung học phổ thông Chương 2: Thực trạng quản lý năng lực sư phạm của giáo viên trường trung học phổ thông Bất Bạt huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội. Chương 3: Các biện pháp quản lý năng lực sư phạm của giáo viên trường trung học phổ thông Bất Bạt huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Tân An (2012), Biện pháp quản lý hoạt động giản dạy của phòng đào tạo trường Cao đẳng dược Trung Ương - Hải Dương, Luận văn thạc sỹ Khoa học giáo dục,trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 2. Đặng Quốc Bảo (2012), Phát triển nhân lực, phát triển con người -Tài liệu cho học viên Cao học QLGD. 3. Nguyễn Ngọc Bảo (2006), Những vấn đề cơ bản của lý luận dạy học, Giáo trình Cao học quản lý giáo dục, Hà Nội. 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Thông tư số 30/TT Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông. 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011), Thông tư số 12/TT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 6. Phạm Khắc Chương (2004), Lý luận quản lý giáo dục đại cương -Giáo trình dùng cho học viên cao học quản lý giáo dục. 7. Nguyễn Bá Dương (1999), Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo - NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 8. Trần Khánh Đức (2011), Giáo trình phương luận nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội. 9. Đặng Xuân Hải (2006), Cơ cấu tổ chức và quản lý hệ thống giáo dục quốc dân - Chuyên đề cho cao học QLGD. 10. Đặng Xuân Hải, Đào Phú Quảng (2009), Cơ sở pháp lý của giáo dục và quản lý giáo dục - Chương trình dùng cho sinh viên khoa sư phạm, ĐHQG Hà Nội. 11. Harold Koontz (1994), Những vấn đề cốt yếu về quản lý, NXB khoa học và kỹ thuật. 12. Nguyễn Trọng Hậu (2010), Những cơ sở của lý luận quản lý giáo dục - Bài giảng. 13. Trần Kiểm (1997), Quản lý giáo dục quản lý nhà trường, Viện khoa học giáo dục, Hà Nội. 14. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (chủ biên), (2012), Quản lý giáo dục một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội. 15. Mác. C - Angghen.Ph toàn tập (1993), tập 23, Bản tiếng Việt, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 16. Nguyễn Thị Minh Phương (2006), Tài liệu tập huấn chỉ đạo chuyên môn giáo dục trường trung học phổ thông. (Lưu hành nội bộ). 17. Lưu Thị Kim Phượng (2009), Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non thành phố Thái Nguyên, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. 18. Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những vấn đề cơ bản về quản lý giáo dục, trường CBQL TƯ I, Hà Nội. 19. Bùi Văn Quân (2007), Giáo trình quản lý giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội. 20. Trần Quốc Thành (2003), Khoa học quản lý đại cương, Giáo trình cao học quản lý giáo dục, Hà Nội. 21. Nguyễn Năng Tuấn (2006), Biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy của Ban quản lý trung tâm Hải Dương thuộc trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Luận văn thạc sỹ Khoa học giáo dục,Trường Đại học Sư phạm. 22. Hồ Văn Vĩnh (2004), Giáo trình khoa học quản lý, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. . lý luận về quản lý năng lực sư phạm của giáo viên trường trung học phổ thông Chương 2: Thực trạng quản lý năng lực sư phạm của giáo viên trường trung học phổ thông Bất Bạt huyện Ba Vì - thành. Biện pháp quản lý năng lực sư phạm của giáo viên trường trung học phổ thông Bất Bạt huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội Phạm Văn Trung Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội. Bất Bạt huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội. Chương 3: Các biện pháp quản lý năng lực sư phạm của giáo viên trường trung học phổ thông Bất Bạt huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM
- Xem thêm -

Xem thêm: biện pháp quản lý năng lực sư phạm của giáo viên trường trung học phổ thông bất bạt huyện ba vì - thành phố hà nội, biện pháp quản lý năng lực sư phạm của giáo viên trường trung học phổ thông bất bạt huyện ba vì - thành phố hà nội, biện pháp quản lý năng lực sư phạm của giáo viên trường trung học phổ thông bất bạt huyện ba vì - thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay