71 Giải pháp hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

117 541 2
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 14:51

71 Giải pháp hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế 1 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN 5 1.1 Tổng quan về thị trường chứng khốn 5 1.1.1 Tính tất yếu sự ra đời của thị trường chứng khốn trên thế giới .5 1.1.2 Các chủ thể tham gia thị trường 7 1.1.3 Vai trò của thị trường chứng khốn 9 1.1.4 Ngun tắc hoạt động của TTCK .13 1.2 Giới thiệu thị trường chứng khốn Việt Nam 14 1.2.1 Hồn cảnh ra đời .14 1.2.2 Cơ cấu tổ chức 16 1.2.2.1 Trung tâm Giao dịch Chứng khốn TP. Hồ Chí Minh 16 1.2.2.2 Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội .18 1.2.3 Khung pháp lý của TTCK Việt Nam 21 1.3 Kinh nghiệm phát triển TTCK của một số quốc gia trong khu vực 24 1.3.1 Thị trường chứng khốn Trung Quốc .24 1.3.2 Thị truờng chứng khốn Hàn Quốc 25 1.3.3 Thị trường chứng khốn Thái Lan 26 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 29 2.1 Bối cảnh chung của nền kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập 29 2.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm qua (từ năm 1990 đến nay) .29 2.1.2 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh tế sự phát triển của TTCK Việt Nam .33 2.2 Kết quả hoạt động của TTCK Việt Nam trong những năm qua (7/2000 – 7/2006) .37 2.2.1 Tình hình hoạt động của TTGDCK TP. Hồ Chí Minh .37 2.2.2 Tình hình hoạt động tại TTGDCK Hà Nội .55 2.3 Đánh giá các mặt còn tồn tại phân tích ngun nhân .63 2 2.3.1 Quy mơ hàng hố trên thị trường còn hạn chế .63 2.3.2 Những tồn tại trong hoạt động của TTGDCK TP.Hồ Chí Minh 68 2.3.3 Những tồn tại trong hoạt động của TTGDCK Hà Nội .69 2.3.4 Một số tồn tại trong hoạt động của các định chế tài chính trung gian 70 CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM TRONG Q TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC QUỐC TẾ 72 3.1 Định hướng phát triển TTCK Việt Nam trong thời gian sắp tới .72 3.1.1 Mục tiêu 72 3.1.2 Quan điểm ngun tắc phát triển thị trường chứng khốn 72 3.1.3 Định hướng phát triển TTCK Việt Nam đến năm 2010 .73 3.2 Các giải pháp hồn thiện phát triển TTCK Việt Nam trong q trình hội nhập kinh tế khu vực quốc tế .76 3.2.1 Giải pháp vĩ mơ 76 3.2.2 Các giải pháp trực tiếp đối với TTCK 77 3.2.2.1 Hồn thiện khung pháp lý 77 3.2.2.2 Phát triển cung - cầu hàng hóa cho TTCK 79 3.2.2.3 Phát triển thị trường giao dịch thứ cấp .86 3.2.2.4 Hồn thiện cơng tác cơng bố thơng tin 93 3.2.2.5 Phát triển hoạt động của các định chế tài chính trung gian .96 3.2.2.6 Các giải pháp hỗ trợ .102 KẾT LUẬN 105 Danh mục cơng trình của tác giả Tài liệu tham khảo Phụ lục 1 : Phiếu khảo sát Phụ lục 2 : Kết quả khảo sát 3 L L Ờ Ờ I I M M Ở Ở Đ Đ Ầ Ầ U U Trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. Chỉ số GDP tăng trưởng liên tục trong nhiều năm. Muốn duy trì tốc độ tăng trưởng như hiện nay, nền kinh tế cần được đầu tư một lượng vốn lớn không chỉ từ Chính phủ mà từ các đơn vị kinh tế, hộ gia đình từng cá nhân. Để có thể huy động nguồn vốn lớn từ mọi đối tượng trong nền kinh tế, chúng ta cần có một hệ thống các kênh huy động vốn hiệu quả. Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam - là một định chế tài chính trong thị trường vốn đã ra đời cách đây hơn 6 năm. Sau 20 năm đổi mới, đất nước ta đã phát triển một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa rất thành công đạt những thành tựu nhất định. Một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh tất yếu đòi hỏi phải có một thị trường chứng khoán – nơi thu hút tích lũy vốn dài hạn cho nền kinh tế phát triển. Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, nhất là đứng trước vận hội gia nhập WTO, thị trường chứng khoán Việt Nam phải được mở cửa sẽ đón nhận nhiều cơ hội cũng như thách thức như là m ột tất yếu khách quan. So sánh với thị trường chứng khoán thế giới, TTCK Việt Nam còn rất non trẻ. Tuy nhiên, sau hơn 6 năm hoạt động, quy mô các chủ thể tham gia thị trường đều đạt được những kết quả nhất định. Trong những năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước trưởng thành phát triển. Tuy nhiên, quy mô các yếu tố cấu thành chưa tương xứng ngang tầm với TTCK của các nước trong khu vực. Chính vì vậy, vấn đề cần đặt ra cho các nhà quản lý cũng như những ai quan tâm đến sự hoạt động phát triển của TTCK là phải làm thế nào để củng cố những kết quả đã đạt được cũng như nhanh chóng xây dựng một thị trường chứng khoán vững mạnh ngang tầm so với các nước trong khu vực. Đứng trước thực trạng đó, chúng ta cần phân tích đánh giá các mặt đã đạt được cũng như những hạn chế trong hoạt động của TTCK để từ đó hoạch 4 định một cách có hệ thống các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong tiến trình hội nhập là cần thiết tất yếu. Từ những đặc điểm nêu trên, tôi xin chọn đề tài “Chặng đường 6 năm của Thị trường chứng khoán Việt Nam - Thực trạng Giải pháp” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình. Trong thời gian qui định, tôi đã nghiên cứu hoàn thành đề tài nhằm đạt được những mục tiêu sau: - Về mặt lý luận, luận văn đã nêu lên những vấn đề lý luận cơ bản nhất về thị trường chứng khoán vai trò của TTCK, các nguyên tắc hoạt động cũng như các chủ thể tham gia thị trường. Bên cạnh đó, luận văn đã giới thiệu được thị trường chứng khoán Việt Nam từ hoàn cảnh ra đời, cơ cấu tổ chức cũng như khung pháp lý hiện hành đang điều chỉnh các hoạt động của thị trường chứng khoán. Nội dung cuối cùng trong phần này, luận văn trình bày kinh nghiệm phát triển TTCK của các nước trong khu vực để so sánh rút ra bài học kinh nghiệm cho việc phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. - Về mặt thực tiễn, luận văn sẽ phân tích đánh giá kết quả hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam chủ yếu tại hai Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) TP. Hồ Chí Minh TTGDCK Hà Nội; là hai tổ chức chính thức của thị trường chứng khoán Việt Nam đã được thành lập trong bối cảnh chung của nền kinh tế Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở phân tích đánh giá trên so sánh với “Chiến lược Phát triển Thị trường Chứng khoán Việt Nam đến năm 2010”, luận văn xin được đề nghị một hệ thống các giải pháp đồng bộ để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong tiến trình hội nhập hiện nay. Đối tượng phạm vi nghiên cứu : Đối tượng phạm vi nghiên cứu là thị trường chứng khoán Việt Nam các yếu tố cần thiết cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam qua 6 năm hoạt động kể từ khi nó chính thức được thành lập vào năm 2000. Thông qua đó chúng ta có thể thấy được các kết quả mà TTCK đã đạt được cùng với các mặt còn hạn chế, từ đó xác định các nguyên nhân kìm hãm đưa ra các giải 5 pháp cụ thể cho việc phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian sắp tới. Phương pháp nghiên cứu : Phương pháp chung được thực hiện xuyên suốt luận văn là xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan trong mối liên hệ phổ biến, trong trạng thái vận động phát triển. Kết quả hoạt động cũng như những mặt còn hạn chế của thị trường chứng khoán Việt Nam được phân tích đánh giá có gắn với việc nghiên cứu hoàn cảnh điều kiện cụ thể của nền kinh tế nước ta cũng như xu thế phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới mang tính thực tế khách quan. Ngoài ra, một số phương pháp khác cũng được sử dụng trong luận văn như phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp phương pháp nghiên cứu dữ liệu sơ cấp. Phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp được áp dụng để nghiên cứu cơ sở lý luận về TTCK thông qua việc lựa chọn hệ thống hóa các vấn đề có mang tính tất yếu cho sự hình thành TTCK tại Việt Nam. Dữ liệu thứ cấp còn dùng làm căn cứ để đánh giá kết quả hoạt động của các chủ thể trong thị trường chứng khoán Việt Nam từ đó đưa ra hệ thống giải pháp ở phần sau. Phương pháp nghiên cứu dữ liệu sơ cấp nhằm thu thập phân tích thông tin liên quan đến nhận thức nhu cầu về triển vọng cũng như định hướng các giải pháp cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Để thu thập dữ liệu sơ cấp thực hiện cho việc nghiên cứu đề tài này, một cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi đã được thực hiện với trên 100 mẫu điều tra từ các sinh viên, học viên các lớp học ngoài giờ tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Quá trình nghiên cứu luận văn, phương pháp phân tích tổng hợp cũng được tích cực thực hiện dựa trên việc nghiên cứu các đề xuất, giải pháp đã được các nhà chuyên môn đưa ra trước đây từ đó lựa chọn các giải pháp cần phát huy mở rộng cũng như đưa ra các giải pháp cụ thể, sâu hơn cho từng khía cạnh cần phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. 6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài nghiên cứu : Việc nghiên cứu đề tài này có ý nghĩa cả về mặt khoa học cũng như thực tiễn. Về mặt khoa học, đề tài đã khẳng định được vai trò của TTCK trong nền tài chính quốc gia, sự ra đời phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam là yêu cầu tất yếu trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh trong bối cảnh hội nhập. Về mặt thực tiễn, các kết quả đạt được cũng như các mặt còn tồn tại của thị trường chứng khoán Việt Nam nêu lên trong luận văn phản ánh đúng thực tế đang diễn ra. Các giải pháp đưa ra cũng dựa trên chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010 đã được Chính phủ phê duyệt vì vậy có thể nghiên cứu phát triển áp dụng cho từng chủ thể trong thị trường nhằm xây dựng một định chế TTCK cho Việt Nam hoàn thiện phù hợp với xu thế phát triển. Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung của luận văn bao gồm ba chương : Chương I : Tổng quan về thị trường chứng khoán Chương II : Thực trạng hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua Chương III : Giải pháp hoàn thiện phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực quốc tế. 7 C C H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G 1 1 : : T T Ổ Ổ N N G G Q Q U U A A N N V V Ề Ề T T H H Ị Ị T T R R Ư Ư Ờ Ờ N N G G C C H H Ứ Ứ N N G G K K H H O O Á Á N N 1.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1.1 Tính tất yếu sự ra đời của thị trường chứng khoán trên thế giới 1.1.1.1 Khái niệm Chứng khoánchứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận các quyền lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán chủ yếu bao gồm cổ phiếu, trái phiếu các chứng khoán phái sinh (hợp đồng quyền chọn, hợp đồng giao sau, quyền ưu tiên mua cổ phần, chứng quyền, …) Thị trường chứng khoán (TTCK- Securities market) là thuật ngữ dùng để chỉ cơ chế của hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán dài hạn. Thị trường chứng khoán còn được định nghĩa là thị trường vốn dài hạn, tập trung các nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế. Do đó TTCK có tác động rất lớn đến môi trường đầu tư nói riêng nền kinh tế nói chung. 1.1.1.2 Tính tất yếu sự ra đời của TTCK trên thế giới Tronghội của nền kinh tế hàng hóa, luôn tồn tại hai nhóm đối tượng đối lập nhau: nhóm người có vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi nhóm người có nhu cầu sử dụng vốn. Trong tình huống này; những người có cơ hội đầu tư sinh lời thì thiếu vốn, trong khi đó những người có vốn nhàn rỗi lại không có cơ hội đầu tư hoặc không biết đầu tư vào đâu. Từ đó, nền kinh tế xuất hiện nhu cầu giao lưu vốn. Quá trình giao lưu vốn này không phải lúc nào, nơi nào cũng được khuyến khích phát triển. Chỉ trong nền kinh tế thị trường, các thành phần kinh tế 8 được tự do kinh doanh, tự do hoạt động trong khuôn khổ luật pháp cho phép thì quá trình giao lưu vốn mới hình thành phát triển. TTCK hình thành đầu tiên ở các nước phương Tây cách đây hàng trăm năm. Vào khoảng thế kỷ 15 ở các thành phố trung tâm thương mại của các nước phương Tây, trong các chợ phiên hay hội chợ, các thương gia thường tụ tập tại các quán cà phê để thương lượng mua bán, trao đổi hàng hóa. Đặc điểm của hoạt động này là các thương gia chỉ trao đổi bằng lời nói với nhau về các hợp đồng mua bán mà không có sự xuất hiện của bất cứ giấy tờ, hàng hóa nào. Đến cuối thế kỷ 15, “khu chợ riêng” đã trở thành thị trường hoạt động thường xuyên với những quy ước xác định cho các cuộc thương lượng. Những quy ước này dần trở thành các quy tắc có tính chất bắt buộc đối với các thành viên tham gia. Buổi họp đầu tiên diễn ra năm 1453 tại một lữ quán của gia đình Vanber tại thành phố Bruges - Bỉ. Trước lữ quán có một bảng hiệu vẽ hình ba túi da chữ Bourse. Ba túi da tượng trưng cho ba nội dung của thị trường : thị trường hàng hóa, thị trường ngoại tệ TTCK động sản, còn chữ Bourse có nghĩa là “Mậu dịch thị trường” hay còn gọi là nơi mua bán chứng khoán. Tuy nhiên, vào năm 1531 thị trường này đã được dời tới thành phố cảng Anvers - Bỉ, từ đó thị trường này phát triển nhanh chóng. Một thị trường như vậy cũng được thành lập ở London - Anh vào thế kỷ 18 sau đó là một loạt thị trường tại Pháp, Đức, Ý một số nước Bắc Âu Mỹ cũng được thành lập. Sau một thời gian hoạt động, các thị trường trên đã cho th ấy khả năng không đáp ứng được yêu cầu của cả ba giao dịch khác nhau. Vì thế, thị truờng hàng hóa được tách ra thành các khu thương mại, thị trường ngoại tệ được tách ra phát triển thành thị trường hối đoái, còn TTCK động sản trở thành thị trường chứng khoán. Như vậy, TTCK được hình thành cùng với thị trường hàng hóa thị trường hối đoái. 9 1.1.2 Các chủ thể tham gia thị trường 1.1.2.1 Chủ thể phát hành – Issuer Chủ thể phát hành là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua TTCK, là người cung cấp các chứng khoán – hàng hóa cho thị trường chứng khoán. Chính phủ chính quyền địa phương phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu địa phương, trái phiếu công trình, tín phiếu kho bạc. Công ty là chủ thể phát hành cổ phiếu trái phiếu công ty. TTCK Việt Nam bắt đầu hoạt động với hai cổ phiếu niêm yết của hai công ty cổ phần hóa là REE SAM. Cho đến nay, ngoại trừ một số ít cổ phiếu niêm yết có nguồn gốc từ các công ty cổ phần như Công ty Cổ phần Kinh đô (KDC), Công ty Kinh đô miền Bắc (NKD), công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chuyển đổi thành công ty cổ phần như Công ty Dây Cáp điện Taya – Đài Loan (TYA), còn lại hầu hết là hơn 90% số cổ phiếu niêm yết trên thị trường có nguồn gốc từ các công ty nhà nước đã được cổ phần hóa. Ngoài ra, trên thị trường chứng khoán tập trung, số lượng cổ phiếu tham gia giao dịch cũng chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, mà phần lớn là trái phiếu Chính phủ trái phiếu do chính quyền địa phương phát hành. 1.1.2.2 Nhà đầu tư – Investor Nhà đầu tư cá nhân là những người có vốn tạm thời nhàn rỗi, tham gia mua bán trên TTCK với mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, lợi nhuận luôn đi kèm tương quan với rủi ro. Nhà đầu tư có tổ chức là các định chế đầu tư thường xuyên mua bán chứng khoán với số lượng lớn trên thị trường. Một số nhà đầu tư chuyên nghiệp chính trên TTCK là các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty đầu tư, công ty bảo hiểm, quỹ hỗ tương, quỹ lương hưu, các quỹ bảo hiểm xã hội khác. 10 1.1.2.3 Công ty chứng khoán – Security Company Công ty chứng khoán là những công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, có thể đảm nhận một hoặc nhiều nghiệp vụ chính như bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính đầu tư chứng khoán. 1.1.2.4 Ngân hàng thương mại – Commercial Bank Ngân hàng thương mại có thể sử dụng vốn tự có để tăng đa dạng hóa lợi nhuận thông qua việc đầu tư vào các chứng khoán. Tuy nhiên, ngân hàng thương mại chỉ có thể đầu tư vào chứng khoán trong những giới hạn nhất định để bảo vệ ngân hàng trước những biến động của giá chứng khoán. 1.1.2.5 Cơ quan quản lý giám sát hoạt động của TTCK Cơ quan quản lý Nhà nước về TTCK có thể có những tên gọi khác nhau tùy thuộc từng nước nó được thành lập để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với TTCK. Cơ quan này được hình thành để bảo vệ lợi ích cho các nhà đầu tư đảm bảo sự hoạt động của thị trường được thông suốt, ổn định an toàn. Từ những kinh nghiệm của các nước, Việt Nam đã thành lập Ủy ban chứng khoán Nhà nước - cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán thị trường chứng khoán trước khi ra đời TTCK Việt Nam. Ủy ban chứng khoán Nhà nước đư ợc thành lập theo Nghị định số 75/NĐ-CP ban hành ngày 28/11/1996. 1.1.2.6 Các tổ chức có liên quan Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán là tổ chức tự quản của các công ty chứng khoán một số thành viên khác hoạt động trong ngành chứng khoán, được thành lập với mục đích bảo vệ lợi ích cho các thành viên các nhà đầu tư trên thị trường. Tổ chức lưu ký thanh toán bù trừ chứng khoán là tổ chức nhận lưu giữ các chứng khoán tiến hành các nghiệp vụ thanh toán bù trừ cho các giao dịch chứng khoán. Các ngân hàng thương mại, các công ty chứng khoán đáp ứng đủ các điều kiện của UBCKNN sẽ thực hiện dịch vụ lưu ký thanh toán bù trừ chứng khoán. [...]... tầng, khu n khổ pháp kinh nghiệm thị trường TTCK (là thể chế) đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế Trung Quốc 1.3.2 Thị truờng chứng khoán Hàn Quốc Thị trường chứng khoán Hàn Quốc ra đời chính thức đi vào hoạt động vào năm 1956 cùng với sự khai sinh của Sở Giao dịch Chứng khoán Daehan tiền thân của Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc Từ đó đến nay, thị trường chứng khoán. .. - Luật kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội thông qua năm 2000 - Luật doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua năm 2003 1.3 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TTCK CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRONG KHU VỰC 1.3.1 Thị trường chứng khoán Trung Quốc Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã hình thành từ thời nhà Thanh nhưng đã bị đóng cửa vào những năm 1949 Thị trường chứng khoán Trung Quốc được khôi phục lại phát triển mạnh... một ngành dịch vụ hoàn toàn mới mẻ sẽ đứng trước những cơ hội cũng như thách thức to lớn Với những kết quả bước đầu đạt được, TTCK cần khắc phục những mặt còn tồn tại tăng tốc phát triển hơn nữa để có thể hội nhập với TTCK các nước trong khu vực 2.1.2 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh tế sự phát triển của TTCK Việt Nam Hội nhập kinh tế quốc tế, cụ thể là gia nhập tổ chức thương... tiêu phát triển cho TTCK Việt Nam trong thời gian sắp tới 31 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 BỐI CẢNH CHUNG CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP 2.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm qua Đối với Việt Nam, tăng trưởng kinh tế có tầm quan trọng hàng đầu, không chỉ do điểm xuất phát của nước ta còn thấp, phải... của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, việc học hỏi kinh nghiệm của các nước là cần thiết Nội dung thứ ba của chương đã nghiên cứu đến sự phát triển TTCK của một số nước trong khu vực như TTCK Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan có sự so sánh đánh giá vị thế của TTCK Việt Nam trong nền kinh tế cũng như đối với các nước bạn, nhằm đaët ra một định hướng mục tiêu phát triển cho TTCK Việt. .. gánh nặng trong việc dùng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn của hệ thống ngân hàng thương mại hiện nay, đưa TTCK Việt Nam hội nhập với Thị trường Tài chính khu vực thế giới Luật chứng khoán sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2007 Để kịp thời đưa Luật chứng khoán vào cuộc sống, ngay trong quá trình soạn thảo Dự án Luật chứng khoán, Ban soạn thảo Dự án Luật chứng khoán đã chỉ đạo UBCKNN triển khai... năng lực thanh toán tiềm lực tài chính của các tổ chức phát hành 1.1.3 Vai trò của thị trường chứng khoán TTCK luôn đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia, đặc biệt là các quốc gia có nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường 1.1.3.1 Thị trường chứng khoán khuyến khích dân chúng tiết kiệm thu hút mọi nguồn vốn nhàn rỗi vào đầu tư Người dân Việt Nam từ xưa tới nay chỉ... cập hạn chế Nghị định được soạn thảo ban hành khi TTCK Việt Nam chưa đi vào hoạt động, các quy định mang tính nguyên tắc cho vận hành của thị trường được xây dựng chủ yếu dựa trên khung pháp luật kinh tế của Việt Nam vào thời điểm ban hành tham khảo pháp luật về TTCK của các nước trên thế giới, đặc biệt là các thị trường mới nổi của các quốc gia trong khu vực, chưa có cơ sở thực tiễn nên trong. .. 350 triệu tỷ Won Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KSE) là một sàn giao dịch duy nhất có tổ chức ở Hàn Quốc, có 3 khu vực giao dịch trên Sở : khu vực giao dịch cho cổ phiếu, trái phiếu các chứng khoán phát sinh Khu vực cho cổ phiếu được chia ra thành hai khu vực : khu vực thứ nhất dành cho các công ty có quy mô lớn, với hơn 80% tổng số cổ phiếu trên thị trường; khu vực thứ hai là địa điểm cho các... nhu cầu cấp thiết của nền kinh kế, vừa phải phù hợp với quy mô lộ trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Ngày 5/8/2003 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển TTCK Việt Nam đến 2010 Theo đó, xây dựng thị trường giao dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp vừa nhỏ tại Hà Nội, chuẩn bị điều kiện để sau năm 2010 chuyển thành Thị trường giao dịch chứng khoán phi tập trung (OTC) . của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua Chương III : Giải pháp hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong quá trình. 2010...........................73 3.2 Các giải pháp hồn thiện và phát triển TTCK Việt Nam trong q trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. ........................................................................................76
- Xem thêm -

Xem thêm: 71 Giải pháp hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, 71 Giải pháp hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, 71 Giải pháp hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, Tính tất yếu và sự ra đời của TTCK trên thế giới, Vai trò của thị trường chứng khốn, Nhà đầu tư – Investor Cơng ty chứng khốn – Security Company Ngân hàng thương mại – Commercial Bank Cơ quan quản lý và giám sát hoạt động của TTCK Thị trường chứng khốn lưu động hóa mọi nguồn vốn trong nước, Thị trường chứng khốn là tiền đề cho q trình cổ phần hóa, Nguyên tắc công khai Nguyên tắc đấu giá, Thị trường chứng khoán Trung Quốc, Thị truờng chứng khoán Hàn Quốc, Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm qua, Hoạt động niêm yết trên thị trường, Hoạt động của các thành viên, Tình hình giao dịch, Hoạt động công bố thông tin, Hoạt động đăng ký, thanh toán bù trừ và lưu ký chứng khoán, Hoạt động giám sát giao dịch Công tác tạo hàng và quản lý doanh nghiệp đăng ký giao dịch, Những tồn tại trong hoạt động của TTGDCK TP. Hồ Chí Minh, Những tồn tại trong hoạt động của TTGDCK Hà Nội Mục tiêu Quan điểm và nguyên tắc phát triển thị trường chứng khoán, Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010, Giải pháp vĩ mơ Các giải pháp trực tiếp đối với TTCK .1 Hồn thiện khung pháp lý, Phát triển cung - cầu hàng hóa cho TTCK, Phát triển thị trường giao dịch thứ cấp, Hồn thiện cơng tác cơng bố thơng tin, Phát triển hoạt động của các định chế tài chính trung gian

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn