48 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ tại ngân hàng công thương Việt Nam

85 436 2
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 14:50

48 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ tại ngân hàng công thương Việt Nam . của hệ thống Kiểm tra kiểm soát, Kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Công thương Việt Nam. - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống Kiểm soát nội bộ, Kiểm. của hệ thống Kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Công thương Việt Nam hiện nay để đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống Kiểm soát nội bộ, Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: 48 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ tại ngân hàng công thương Việt Nam, 48 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ tại ngân hàng công thương Việt Nam, 48 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ tại ngân hàng công thương Việt Nam, Lý do chọn đề tài:, Kiểm soát nội bộ là một quá trình Môi trường kiểm soát, Đánh giá rủi ro Hoạt động kiểm soát Thông tin và truyền thông Giám sát và sửa chữa những sai sót, Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống Kiểm soát nội bộ Hệ thống lý luận về kiểm soát nội bộ ngân hàng theo báo cáo Basle, Chức năng của kiểm toán, Kiểm toán nội bộ, Bảo vệ ngân hàng trước những thất thoát tài sản có thể tránh Nguyên tắc về tính lâu dài - liên tục Nguyên tắc về tính độc lập, Nguyên tắc về quy chế kiểm toán nội bộ Nguyên tắc về tính khách quan, Nguyên tắc về năng lực chuyên môn Nguyên tắc về phạm vi hoạt động, Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các Tổ chức tín dụng, Về mô hình tổ chức Những khó khăn, vướng mắc xuất phát từ cơ cấu tổ chức, Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Đònh hướng phát triển các tổ chức tín dụng đến năm 2010, Về môi trường kiểm soát Thay đổi về cơ cấu tổ chức, Thay đổi về phương pháp luận Về cơ cấu tổ chức, Vấn đề nhân sự, Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Chính sách kiểm toán nội bộ Quy chế và quy trình Kiểm toán nội bộ, Xây dựng khuôn khổ quy trình và phương pháp thanh tra, giám sát Đối với Trung tâm Thông tin tín dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn