Xây dựng hệ thống WebQuest cho chương trình dạy họcTin học phổ thông

69 251 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2015, 10:40

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọ đề tài Cùng với việc ra đời và phổ biến của Internet, ngày nay việc thu thập và xử lý thông tin trên mạng là một kỹ năng cần thiết trong nghiên cứu và học tập cũng như trong lao động nghề nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng Internet trong dạy học ngày càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, việc học sinh truy cập thông tin một cách tự do trên mạng Internet trong dạy học có những nhược điểm chủ yếu là:✓ Việc tìm kiếm thường kéo dài vì lượng thông tin trên mạng rất lớn✓ Dễ bị chệch hướng khỏi bản thân đề tài đang tìm kiếm✓ Nhiều tài liệu tìm được với nội dung chuyên môn không chính xác, có thể dẫn đến “nhiễu thông tin”✓ Chi phí thời gian quá lớn để đánh giá và xử lý những thông tin trong dạy học✓ Việc tiếp thu kiến thức qua truy cập thông tin trên mạng có thể chỉ mang tính thụ động mà thiếu sự đánh giá, phê phán của người học. Để khắc phục những nhược điểm trên của việc học thông qua tìm kiếm thông tin trên mạng, ngƣời ta đã phát triển phương pháp WebQuest. Hiện nay phương pháp này đã được ứng dụng và phát triển ở nhiều nước. Ở Việt Nam, những năm qua giáo dục đã có nhiều cải tiến và đổi mới trong phương pháp dạy học theo hƣớng tăng cường vaitrò chủ thể của học sinh.7 Nhằm mục đích tạo hứng thú cho học sinh tự học cũng như phát huy tính tích cực, chủ động chiếm lĩnh tri thức, và khả năng sáng tạo của các em. WebQuest được xem như là một trong những phương pháp dạy học tích cực thỏamãn đƣợc những yêu cầu trên. Tuy nhiên, việc vận dụng phương pháp WebQuest để tạo nên một hệ thống bài tập WebQuest ứng dụng cho chƣơng trình dạy học Tin học phổ thông còn chƣa được phát triển rộng rãi . Xuất phát từ những yêu cầu và thực tế trên, chúng tôi chọn đề tài “Xây dựng hệ thống WebQuest cho chương trình dạy họcTin học phổ thông”. I HM TPHCM KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN PHM TH THO HIN XÂY DNG H THNG WEBQUEST Y HC TIN HC PH THÔNG  ÁN TT NGHIP TP.H CHÍ MINH -  I HM TPHCM KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN  PHM TH THO HIN XÂY DNG H THNG WEBQUEST Y HC TIN HC PH THÔNG M TIN HC  ÁN TT NGHIP NG DN: NGUYN KH C LONG (giám sát) TP.HCM   LI C Trong sut quá trình hc tp ti khoa Công ngh i h phm TP.H Chí Minh, em rt cc các thy cô cung cp, truyt và ch bo nhit tình tt c kin thc nn tng và chuyên môn quý giá. Ngoài ra em còn c rèn luyn mt tinh thn hc tp và làm vic rng yu t n giúp em nhanh chóng hoà nhp vng làm vi nn tng vng chc giúp em thành công trong s nghip sau này.  án tt nghi em có th áp dng, tng kt nhng kin thc mà ng thi rút ra nhng kinh nghim thc t quý giá trong sut quá trình thc hi tài. Em xin chân thành c ng dn tn tình ca thy Nguyn Kh ng dn) và thc Long   to nhu kin tt nh án mt cách thun li. Th luôn bên c , sa cha nhng thiu sót, khuym em mc ph ng gii quyt tt nht t khi em nh n khi hoàn thành. Và em n quý thy cô, anh ch, bn bè, nhu ki  em hoàn thành t án này. M gng rt nhi i nhng sai sót, vì vy em rt mong nhc s  ý kin ca thy cô và các b  án ca c hoàn thin và mang tính thc t cao. Xin kính chúc quý thy cô m, hnh phúc và vng s nghip tri vinh quang.  LI C 3  4  7 g 8 M U 1 1. Lý do ch tài 1 2. M 2 3. ng, phm vi nghiên cu và gii h tài 2 Chƣơng 1. TNG QUAN V WEBQUEST 3 1.1. Gii thiu WebQuest 3 1.1.1. Khái nim WebQuest 3 1.1.2. Lch s phát trin 4 1.2. Cu trúc WebQuest 5 1.2.1. Gii thiu (Introduction) 6 1.2.2. Nhim v (Task) 6 1.2.3. Quá trình (Process) 10 1.2.4.  10 1.2.5. Kt lun (Conclusion) 10 1.3. ng dng ca WebQuest 12 1.3.1. M dng WebQuest 12 1.3.2. Li ích khi s dng WebQuest 12 1.4. Nhng tiêu chí ca bài WebQuest 13 1.5. Thit k WebQuest 14 1.5.1. Chn và gii thiu ch  14 1.5.2. Tìm ngun thông tin 14 1.5.3. nh mc tiêu 15 1.5.4. Xây dng nhim v 15 1.5.5. Thit k quá trình 15 1.5.6. Thit k  15 1.5.7. Trình bày trên trang Web 16 1.5.8. Thc hin WebQuest 16 1.5.9. a cha, ci tin 16 Chƣơng 2. XÂY DNG H THNG BÀI TP WEBQUEST H TR DY HC TIN HC TRUNG HC PH THÔNG 17 2.1. Mt s ch  trng tâm có th xây dng WebQuest 17 2.1.1. c lp 10 [1][4] 17 2.1.2. c lp 11 [2][5] 17 2.1.3. c lp 12 [3][6] 17 2.2. ng kch bn cho các ch  xây dng WebQuest 17 2.2.1. Vit bài lun 18 2.2.2. ch 18 2.2.3. Thc hin các yêu cu, bài tp, tr li câu hi 20 2.2.4. To video (Internet) 21 2.2.5. Thuyt phi khác 22 2.2.6. T bit mình 23 2.2.7. óng vai (Mng LAN, Access, H u hành) 23 2.2.8. Kt hp liên môn (Son thn  a lý, Mã hóa d liu  Môn ting Anh) 24 2.3. Demo mt s ch  WebQuest 25 2.3.1. c lp 10 25 2.3.2. c lp 11 32 2.3.3. c lp 12 40 Chƣơng 3. CHIA S H THNG WEBQUEST TRÊN WORDPRESS 47 3.1.  cha trang 47 3.2. Giao din mt s trang trên Wordpress 50 3.3. H thng WebQuest trên Wordpress và cách s dng 53 3.3.1. H thng WebQuest trên Wordpress 53 3.2.2. ng dn cách s dng h thng 57 KT LUN 59 KIN NGH NG PHÁT TRIN M R TÀI 60 TÀI LIU THAM KHO 61 Danh m  u tiên to ra WebQuest 5 n ca mt WebQuest 6  các cha trang 47 a trang Wordpress 49 n trang ch - Home 50 n trang h thng WebQuest  WebQuest 51 n trang nguu tham kho  Source 51 n trang liên h  Contact us 52 u trúc trình bày mt ch  WebQuest 53 n trang chính ca ch  Internet 54 i thia ch  Internet 54 m va ch  Internet 55 a ch  Internet 56 a ch  Internet 56 t lua ch  Internet 57 Danh i nhim v trong WebQuest 7 t cu trúc WebQuest 11 a mi thành phn trong menu 48 1 M U 1. Lý do ch tài Cùng vi vii và ph bin ca Internet, ngày nay vic thu thp và x lý thông tin trên mng là mt k n thit trong nghiên cu và hc t ng ngh nghip. Vic ng dng công ngh thông tin và s dng Internet trong dy hc ngày càng tr nên quan trng. Tuy nhiên, vic hc sinh truy cp thông tin mt cách t do trên mng Internet trong dy hc có nhm ch yu là:  Vic tìm king thông tin trên mng rt ln  D b chng khi b m  Nhiu tài lic vi ni dung chuyên môn không chính xác, có th dn   Chi phí thi gian quá l  lý nhng thông tin trong dy hc  Vic tip thu kin thc qua truy cp thông tin trên mng có th ch mang tính th ng mà thiu s i hc.  khc phc nh m trên ca vic hc thông qua tìm kim thông tin trên mng, WebQuest. Hi c ng dng và phát trin  nhic.  Vit Nam, nhc u ci tii my hng vai trò ch th ca hc sinh.[7] Nhm mo hng thú cho hc sinh t h  phát huy tính tích cc, ch ng chic, và kh o ca các em. WebQuest t trong nhy hc tích cc tha c nhng yêu cu trên. Tuy nhiên, vic vn dWebQuest  to nên mt h thng bài tp WebQuest ng dy hc Tin hc ph c phát trin rng rãi . Xut phát t nhng yêu cu và thc t trên, chúng tôi ch ng h thng WebQuest y hc Tin hc ph  2 2. M  H thng hóa lý thuyt WebQuest  Xây dng h thng WebQuest có ni dung gm mt s ch  trng tâm trong c lp 10, 11, 12.  Chia s h thng Wordpress. 3. ng, phm vi nghiên cu và gii h tài - ng nghiên cu: Hong dy hc Tin hc trung hc ph thông vi s h tr ca h thng bài tp WebQuest. - Phm vi nghiên cu: ng dng ca h thng bài tp WebQuest trong dy hc Tin hc trung hc ph thông. - Gii h tài: Xây dng mt s ch    hc trung hc ph thông và chia s h thng bài t [...]... em thích và không thích những gì? - Có những vấn đề, yêu cầu nào trong WebQuest làm các em khó hiểu không? - … 16 Chương 2 XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP WEBQUEST HỖ TRỢ DẠY HỌC TIN HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Một số chủ đề trọng tâm có thể xây dựng WebQuest 2.1.1 C ƣơ tr Ti ọc lớp 10 [1][4]  Chủ đề 1: Thiết bị nhập xuất  Chủ đề 2: Hệ điều hành  Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản  Chủ đề 4: Mạng máy tính ... điểm về dạy học có sử dụng mạng Internet WebQuest cũng là bản thân đơn vị nội dung dạy học đƣợc xây dựng để sử dụng phƣơng pháp này, và là trang WebQuest đƣợc đƣa lên mạng Khi gọi WebQuest là một phƣơng pháp dạy học, cần hiểu đó là một phƣơng pháp phức hợp, trong đó có thể sử dụng những phƣơng pháp cụ thể khác nhau Với tƣ cách là một phƣơng pháp dạy học, có thể định nghĩa WebQuest nhƣ sau: WebQuest. .. khái niệm, có thể gọi WebQuest là phƣơng pháp “Khám phá trên mạng” WebQuest là một dạng đặc biệt của dạy học sử dụng Internet Ngày nay WebQuest đƣợc sử dụng rộng rãi trên thế giới, trong giáo dục phổ thông cũng nhƣ đại học Có nhiều định nghĩa cũng nhƣ cách mô tả khác nhau về WebQuest Theo nghĩa hẹp, WebQuest đƣợc hiểu nhƣ một phƣơng pháp dạy học (WebQuest- Method), theo nghĩa rộng, WebQuest đƣợc hiểu nhƣ... về chủ đề đó trên cơ sở những lập luận Học sinh tìm đƣợc những thông tin, dữ liệu cần thiết thông qua những trang kết nối (Internet links) đã đƣợc giáo viên lựa chọn từ trƣớc Hiện nay, việc ứng dụng WebQuest đã trở nên phổ biến WebQuest không chỉ đƣợc sử dụng trong trƣờng đại học mà một số trƣờng phổ thông cũng đã dùng nó trong dạy học 1.2 Cấu trúc WebQuest Một WebQuest thƣờng gồm 5 thành phần: 5 Introduction... đánh giá WebQuest có thể đƣợc chia thành: WebQuest lớn và WebQuest nhỏ:  WebQuest lớn: Xử lý một vấn đề phức tạp, trong một thời gian dài (ví dụ thời gian từ 1 tháng trở lên), có thể coi nhƣ một dự án dạy học  WebQuest nhỏ: Trong một vài tiết học (ví dụ 2 đến 4 tiết), học sinh giải quyết một đề tài, một vấn đề chuyên môn bằng cách tìm kiếm thông tin và xử lý chúng cho bài trình bày, tức là các thông. .. một WebQuest đƣợc trình bày tóm tắt trong bảng sau: ng 1.2 : Tóm tắt cấu trúc WebQuest Các thành Mô tả p ầ Giáo viên đặt vấn đề, giới thiệu về chủ đề để kích thích, gợi mở sự hứng thú cho học sinh Thông thƣờng, một WebQuest bắt Giới t iệu đầu với việc đặt ra tình huống có vấn đề thực sự đối với ngƣời học, tạo động cơ cho ngƣời học sao cho họ muốn quan tâm đến đề tài và muốn tìm ra một giải pháp cho. .. Hệ điều hành WebQuest Hệ điều hành Hệ điều hành - Chủ đề Mô tả: Học sinh đóng vai trò là những “nhà marketing” sẽ giới thiệu, quảng bá về hệ điều hành Windows và Linux để ngƣời bắt đầu dùng hệ điều hành có sự lựa chọn phù hợp - Lứa tuổi áp dụng: Học sinh lớp 10 sau khi học xong bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng - Giới thiệu Thời gian thực hiện: bài tập về nhà sau tiết học Từ khóa: hệ điều hành,... hệ điều hành thông dụng: MSDOS, Windows, UNIX, Linux Hiện nay, 2 hệ điều hành đƣợc sử dụng phổ biến là Windows và Linux Các em sẽ có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về 2 25 hệ điều hành này thông qua vai trò marketing cho Windows và Linux để giới thiệu cho ngƣời dùng đang có nhu cầu lựa chọn một hệ điều hành thích hợp cho máy tính của họ Nhiệm vụ Trong bài tập này, các em sẽ vào vai những nhà quảng bá cho hệ. .. khai và theo dõi quá trình thực hiện của các em để có thể điều chỉnh, đôn đốc hay hỗ trợ kịp thời 1.5.9 Đá iá, sửa chữa, cải tiến Việc đánh giá WebQuest để rút ra kinh nghiệm và sửa chữa cần có sự tham gia của học sinh, đặc biệt là những thông tin phản hồi của học sinh về việc trình bày cũng nhƣ quá trình thực hiện WebQuest Có thể đặt ra cho học sinh những câu hỏi sau: - Các em đã học đƣợc những gì?... dụng WebQuest WebQuest khi đƣợc áp dụng hiệu quả sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho học sinh nhƣ sau: - Giúp học sinh tiếp cận, giải quyết những vấn đề trong thế giới thực - Phát triển kĩ năng hợp tác làm việc nhóm - Phát triển tƣ duy phê phán - Phát triển tƣ duy sáng tạo - Hỗ trợ học tập liên môn 12 - Gây hứng thú cho ngƣời học - Hƣớng đến việc đa dạng hóa học tập và trình bày - WebQuest có thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống WebQuest cho chương trình dạy họcTin học phổ thông, Xây dựng hệ thống WebQuest cho chương trình dạy họcTin học phổ thông, Xây dựng hệ thống WebQuest cho chương trình dạy họcTin học phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay