HỆ THỐNG TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆPVẬN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

199 201 0
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2015, 15:21

Bộ giáo dục và đào tạo Tr-ờng đại học kinh tế quốc dân hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp - vận dụng cho doanh nghiệp việt nam Chuyên ngành: QUảN TRị KINH DOANH Mã số: 62340102 Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: PGS.ts. NGUYễN MạNH QUÂN Hà nội, năm 2014 i LỜI CÁM ƠN Trước tiên, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Quý thầy cô trong Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành luận án. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân, người hướng dẫn khoa học của luận án, đã giúp tôi những quy chuẩn về nội dung, kiến thức và phương pháp nghiên cứu để hoàn thành luận án này. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè, những đồng nghiệp đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Tác giả Đỗ Hữu Hải ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả trong luận án này là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả Đỗ Hữu Hải iii MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 9 1.1. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp 9 1.1.1. Khái niệm văn hóa 9 1.1.2. Khái niệm về văn hóa kinh doanh 11 1.1.3. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp 12 1.2. Cách tiếp cận về văn hóa doanh nghiệp 16 1.3. Các mô hình nghiên cứu điển hình về văn hóa doanh nghiệp 19 1.3.1. Mô hình ba lớp văn hóa doanh nghiệp của Schein 19 1.3.2. Mô hình văn hóa đa chiều của Hofstede 20 1.3.3. Công trình nghiên cứu văn hóa của Trompenaars 23 1.3.4. Mô hình nghiên cứu của Cameron và Quinn 26 1.3.5. Mô hình DOCS của Denison (Denison Organisational Culture Survey) 30 1.3.6. Một số mô hình nghiên cứu khác trên thế giới 36 1.3.7. Các nghiên cứu về tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 47 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THÔNG QUA CÁC TIÊU CHÍ 48 2.1. Định hướng nghiên cứu của luận án 48 iv 2.2. Phát triển câu hỏi nghiên cứu 66 2.3. Mô hình nghiên cứu và giả thiết nghiên cứu 64 2.4. Thiết kế nghiên cứu 66 2.5. Các nguồn dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu 70 2.6. Thiết kế bảng hỏi 72 2.6.1. Xác định các thông tin cần tìm và cách thức sử dụng chúng 73 2.6.2. Nội dung thang đo lường hệ thống nhận diện VHDN 74 2.7. Thiết kế mẫu 85 2.8. Phương pháp xử lý dữ liệu 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 89 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC TIÊU CHÍ TRONG NHẬN DIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 90 3.1. Giới thiệu 90 3.2. Mô tả mẫu 90 3.3. Phân tích đánh giá công cụ đo lường 94 3.3.1. Hệ số tin cậy Cronbach alpha 95 3.3.2. Phân tích nhân tố 97 3.3.3. Phân tích hồi quy 115 3.3.4. Kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình mẫu nghiên cứu của các yếu tố cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN theo loại hình doanh nghiệp. 120 3.4. Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN và thực trạng VHDN ở Việt Nam 122 3.4.1. Hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN 122 3.3.2. Thực trạng VHDN ở Việt Nam 129 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 137 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 138 4.1. Khuyến nghị khi ứng dụng hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN ở Việt Nam 138 4.2. Giải pháp phát triển VHDN với yếu tố Tổ chức 139 v 4.3. Giải pháp phát triển VHDN với yếu tố Quản lý 143 4.4. Giải pháp phát triển VHDN với yếu tố Lãnh đạo 145 4.5. Tạo lập và thay đổi văn hóa trong các loại hình doanh nghiệp Việt Nam 149 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 156 KẾT LUẬN 157 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 160 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 161 PHỤ LỤC 165 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN DN Doanh nghiệp EU Liên minh châu Âu ILO Tổ chức lao động quốc tế NAFTA Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ VNPT Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VINACONEX Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam VHDN Văn hóa doanh nghiệp WTO Tổ chức thương mại thế giới UNESCO Tổ chức khoa học, giáo dục và văn hóa Liên hợp quốc vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Bẩy phương diện chính của văn hóa 23 Bảng 1.2: Cách thức thể hiện 4 mô hình văn hóa doanh nghiệp của Cameron và Quinn 27 Bảng 1.3: Bốn phương diện chính của văn hóa doanh nghiệp 32 Bảng 1.4: Cách thức thể hiện của 4 phương diện chính của văn hóa doanh nghiệp 33 Bảng 2.1: Bảng thống kê các tiêu chí của một số tác giả 50 Bảng 2.2: Hệ thống khía cạnh văn hóa dự kiến nghiên cứu 63 Bảng 2.3: Bảng mô tả thang của nhóm tiêu chí tổ chức 75 Bảng 2.4: Bảng mô tả khía cạnh văn hóa của nhóm tiêu chí Quản lý 79 Bảng 2.5: Bảng mô tả khía cạnh văn hóa của nhóm tiêu chí Lãnh đạo 81 Bảng 3.1: Loại hình doanh nghiệp 91 Bảng 3.2: Các thông tin nhân khẩu của đối tượng hồi đáp 92 Bảng 3.3: Kiểm định KMO và Bartlett - thang đo yếu tố Tổ chức 98 Bảng 3.4: Phân tích chỉ số Eigenvalues của 37 biến quan sát trong bộ thang đo yếu tố Tổ chức 99 Bảng 3.5: Rotated Component Matrix – Yếu tố Tổ chức 101 Bảng 3.6: Kiểm định KMO và Bartlett cho yếu tố Quản lý 105 Bảng 3.7: Phân tích chỉ số Eigenvalues của 23 biến quan sát trong bộ thang đo yếu tố Quản lý 106 Bảng 3.8: Rotated Component Matrix – Yếu tố Quản lý 107 Bảng 3.9: Kiểm định KMO và Bartlett cho yếu tố Lãnh đạo 109 Bảng 3.10: Phân tích chỉ số Eigenvalues của 42 biến quan sát trong bộ thang đo yếu tố Lãnh đạo 110 Bảng 3.11: Rotated Component Matrix– Yếu tố Lãnh đạo 112 Bảng 3.12: Hệ số tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc trong bộ thang đo 116 Bảng 3.13: Tổng hợp chỉ số phân tích hồi quy bội bộ thang đo 118 Bảng 3.14: Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết 120 viii Bảng 3.15: Giá trị trung bình mẫu nghiên cứu của các yếu tố cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN theo loại hình doanh nghiệp. 121 Bảng 3.16: Kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình mẫu nghiên cứu của các yếu tố cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN theo loại hình doanh nghiệp. 122 Bảng 3.17: Tổng hợp hệ thống các tiêu chí nhận diện VHDN 123 DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 01: Qui trình thực hiện nghiên cứu 6 Hình 1.1: Mô hình tổng thể đánh giá văn hoá doanh nghiệp của Denison 31 Hình 1.2: Các thành tố, hệ thống của VHDN và vai trò của chúng 46 Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu hệ thống nhận diện VHDN 64 Biểu đồ 3.1: Phân loại theo loại hình doanh nghiệp 91 Biểu đồ 3.2: Các thông tin nhân khẩu của đối tượng hồi đáp 93 Biểu đồ 3.3: Sự phân bổ các tiêu chí vào 3 yếu tố Tổ chức, Quản lý, Lãnh đạo 114 1 MỞ ĐẦU 1. Giới thiệu tóm tắt về nghiên cứu Sự hội nhập kinh tế toàn cầu trong những năm gần đây đã mang lại cho các doanh nghiệp trong nước nhiều cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng cho mình một chiến lược tạo sự khác biệt để phát triển bền vững thông qua xây dựng giá trị riêng mà ưu thế là giá trị bắt nguồn từ con người, từ văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc. Thực tế đã cho thấy văn hoá doanh nghiệp đang ngày càng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế và thương hiệu của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp đã và đang ngày càng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế và thương hiệu của doanh nghiệp trên thương trường. Nghiên cứu này tập trung phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố Tổ chức, Quản lý, Lãnh đạo đối với việc tạo lập và thay đổi văn hoá của các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó xây dựng bộ tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp giúp các nhà quản lý xác định dấu hiệu đặc trưng về văn hoá của doanh nghiệp. Các phương pháp phân tích được sử dụng trong nghiên cứu này là: phương pháp hệ thống hoá dụng để tổng kết các lý thuyết về tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp; phương pháp nghiên cứu định tính để khám phá, điều chỉnh và bổ sung các khía cạnh của từng yếu tố cấu thành hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN; phương pháp nghiên cứu định lượng để đanh giá độ tin cậy và mức độ phù hợp của các thang đo các yếu tố tổ chức, quản lý, lãnh đạo đồng thời kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được bộ tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp gồm 79 biến quan sát thuộc ba nhóm nhân tố Tổ chức, Quản lý, Lãnh đạo; trong đó, nhân tố Tổ chức gồm 36 biến quan sát, nhân tố Quản lý 17 gồm biến quan sát, nhân tố Lãnh đạo gồm 26 biến quan sát. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra yếu tố Tổ chức là yếu tố nổi bật nhất trong văn hoá của các doanh nghiệp Việt Nam, bên cạnh đó, yếu tố Lãnh đạo và Quản lý trong văn hoá doanh nghiệp còn yếu và chưa thực sự được chú trọng. Cuối cùng nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp phát triển văn hoá trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam. [...]... của văn hóa doanh nghiệp Không có việc văn hóa doanh nghiệp này tốt hơn văn hóa doanh nghiệp khác tuy nhiên có thể có những kiểu văn hóa doanh nghiệp phù hợp hơn với tình hình và ngữ cảnh cụ thể nào đó hơn một kiểu doanh văn hóa doanh nghiệp khác Phương thức đánh giá theo bốn tiêu chí dưới đây cung cấp một công cụ đánh giá văn hóa doanh nghiệp với mức độ tin tưởng cao đã qua kiểm chứng bao gồm:  Văn. .. tác giả cho rằng văn hóa kinh doanh không phải của riêng chủ thể kinh doanh tạo ra mà do cả các thành viên trong xã hội là chưa thực sự hợp lý bởi các chủ thể kinh doanh vẫn là những người có vai trò chính trong việc tạo dựng văn hóa kinh doanh của cơ sở kinh doanh của mình Tổng hợp lại những khái niệm của văn hóa kinh doanh, thì theo nghĩa rộng, văn hóa kinh doanh là một bộ phận cấu thành nền văn hóa... diện VHDN của doanh nghiệp Việt Nam Chương 4: Đề xuất các giải pháp phát triển Văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam 9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm văn hóa Văn hóa là khái niệm đa nghĩa bởi góc nhìn và cách tiếp cận khác nhau trên nhiều lĩnh vực Do đó, khi nghiên cứu một vấn đề có liên quan đến văn hóa, người... phương thức tiếp cận và đo 8 lường các yếu tố tạo nên văn hóa cho doanh nghiệp của mình Đồng thời nhận diện các tiêu chí chính xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam Hai là, nghiên cứu này đề xuất một hệ thống tiêu chí có thể sử dụng làm chuẩn mực cho việc nghiên cứu, đánh giá, xây dựng và phát triển VHDN cho các DNVN Đây cũng là một thể nghiệm vận dụng tổng... của doanh nghiệp, từ mẫu mã, kiểu dáng đến nội dung và chất lượng Văn hoá doanh nghiệp là cơ sở của toàn bộ các chủ trương, biện pháp cụ thể trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chi phối kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Chính vì vậy, có thể nói thành công hay thất bại của các doanh nghiệp đều gắn với việc có hay không có văn hoá doanh nghiệp theo đúng nghĩa của khái niệm này Văn hóa doanh. .. phạm vi ở việc nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí để xác minh những dấu hiệu đặc trưng về văn hoá doanh nghiệp của một doanh nghiệp, tổ chức; từ đó giúp người quản lý trong việc tạo lập và thay đổi văn hóa doanh nghiệp ở tổ chức của mình Vì lý do đó nghiên cứu sinh đã chọn “Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp - Vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam làm đề tài nghiên cứu của mình Nghiên... triển văn hoá doanh nghiệp ở các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn Điều đó không có nghĩa các doanh nghiệp Việt Nam chưa hề ý thức được về giá trị của nhân tố văn hoá, hay trong các doanh nghiệp Việt Nam, văn hoá doanh nghiệp chưa hiện diện hoặc hình thành Trái lại, các yếu tố về văn hoá luôn thể hiện rất đậm nét trong các sản phẩm và hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam Khó khăn chính là ở việc còn... trong doanh nghiệp lẫn ngoài xã hội, đã trở thành trọng tâm quản lý cần được ưu tiên hàng đầu Xây dựng và phát triển đặc trưng văn hoá riêng của doanh nghiệp đã trở thành một mục tiêu quản lý ở nhiều tổ chức, doanh nghiệp hiện nay Tương tự như đối với văn hoá”, văn hoá doanh nghiệp” cũng được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau Vì vậy, cho đến nay cũng có rất nhiều cách gọi tên, như văn hoá doanh. .. tế, kinh doanh không chỉ là những hoạt động diễn ra trong nội bộ doanh nghiệp mà còn liên quan đến các đối tượng hữu quan khác trong xã hội Vì vậy, khái niệm văn hóa kinh doanh không thể đồng nhất với khái niệm văn hóa doanh nghiệp 12 Cách hiểu thứ hai: coi kinh doanh là một hoạt động có liên quan đến mọi thành viên trong xã hội nên văn hóa doanh nghiệp chỉ là một bộ phận trong văn hóa kinh doanh của... tinh hoa văn hóa trong kinh doanh của cha ông Từ đó, vận dụng văn hóa phù hợp với đặc điểm của xã hội ngày nay, đó là hiện đại hóa đi đôi với văn hóa truyền thống Chỉ có như vậy mới kết hợp được tốt truyền thống và hiện đại, đó là sự kết hợp có chọn lọc và nâng cao, từng bước hình thành văn hóa doanh nghiệp mang đặc sắc Việt Nam 16 1.2 Cách tiếp cận về văn hóa doanh nghiệp Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp . đức tạo thành nền móng sâu xa của doanh nghiệp” [12, tr 259]. Hoặc, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO – International Labour Oraganization) lại coi “Văn hóa doanh nghiệp là sự trộn lẫn đặc biệt. ngoại giao, an ninh, kinh tế, văn hoá và xã hội. Trong những năm tới, nhìn một cách tổng thể tương lai của nền kinh tế Việt Nam là tốt đẹp với đà tăng trưởng cao và bền vững. Sự phát triển kinh. việc nâng cao vị thế, thương hiệu của doanh nghiệp trên thương trường và là yếu tố thu hút những lao động có tâm huyết gắn bó với doanh nghiệp. Từ lâu, con người đã ý thức rất rõ về vai trò quan
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆPVẬN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM, HỆ THỐNG TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆPVẬN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM, HỆ THỐNG TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆPVẬN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay