huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh bắc giang

174 382 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2015, 08:32

B GIO DC V O TO B TI CHNH HC VIN TI CHNH ]^ DNG VN THI HUY ĐộNG VốN ĐầU TƯ PHáT TRIểN KếT CấU Hạ TầNG GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ TRÊN ĐịA BN TỉNH BắC GIANG LUN N TIN S KINH T H NI - 2014 B GIO DC V O TO B TI CHNH HC VIN TI CHNH ]^ DNG VN THI HUY ĐộNG VốN ĐầU TƯ PHáT TRIểN KếT CấU Hạ TầNG GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ TRÊN ĐịA BN TỉNH BắC GIANG Chuyờn ngnh : Ti chớnh - Ngõn hng Mó s : 62.34.02.01 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc: 1. PGS, TS. PHM VN LIấN 2. PGS, TS. Lấ VN I H NI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu trong Luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Những kết luận khoa học của Luận án chưa từng được công bố trong bất cứ công trình khoa học nào. Tác giả luận án Dương Văn Thái MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng, biểu đồ, sơ đồ MỞ ĐẦU 1 Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 11 1.1. KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 11 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm kết c ấu hạ tầng giao thông đường bộ 11 1.1.2. Phân loại kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 16 1.1.3. Vai trò của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 18 1.2. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 21 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 21 1.2.2. Phân loại vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 27 1.3. HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 30 1.3.1. Các nguồn vốn đầu tư và vai trò của nó trong việc cung ứng vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 30 1.3.2. Cơ chế huy động vốn đầ u tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 39 1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 47 1.4. KINH NGHIỆM HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG - BÀI H ỌC ĐỐI VỚI BẮC GIANG 51 1.4.1. Kinh nghiệm huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của một số nước 51 1.4.2. Kinh nghiệm huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của một số địa phương 54 1.4.3. Bài học kinh nghiệm đối với tỉnh Bắc Giang 56 Tiểu kết chương 1 59 Chương 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮ C GIANG 60 2.1. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIÊN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI TỈNH BẮC GIANG 60 2.1.1. Điều kiện tự nhiên 60 2.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội 62 2.1.3. Vị trí của Bắc Giang đối với vấn đề an ninh và quốc phòng 63 2.2. KHÁI QUÁT VỀ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 64 2.2.1. Hiện trạng kế t cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Bắc Giang 64 2.2.2. Những đóng góp của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 74 2.3. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 76 2.3.1. Cơ chế chính sách huy động vốn đầu tư phát triể n kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Nhà nước 76 2.3.2. Về cơ chế, chính sách huy động vốn của tỉnh Bắc Giang 79 2.3.3. Huy động các nguồn vốn trong nước 83 2.3.4. Huy động các nguồn vốn ngoài nước 94 2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 96 2.4.1. Những kết qu ả đạt được 96 2.4.2. Những tồn tại hạn chế trong công tác huy động vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của tỉnh Bắc giang giai đoạn 2001-2013 97 2.4.3. Các nguyên nhân của những hạn chế 99 Tiểu kết chương 2 103 Chương 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 104 3.1. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KCHT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG VÀ NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ ĐẾN NĂM 2020 104 3.1.1. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 104 3.1.2. Nhu c ầu vốn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 109 3.2. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 111 3.2.1. Quan điểm huy động vốn đầu tư phát triển kết cấ u hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 111 3.2.2. Định hướng huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Bắc Giang 117 3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 118 3.3.1. Giải pháp tổng thể huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 119 3.3.2. Giải pháp huy động vốn đầu tư trong nước 123 3.3.3. Giải pháp huy động vốn đầu tư nước ngoài 137 3.4. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 150 Tiểu kết chương 3 157 KẾT LUẬN 158 DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾ N LUẬN ÁN 160 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 161 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADB Ngân hàng phát triển Châu Á ATGT An toàn giao thông BOT Xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BT Xây dựng - chuyển giao BTO Xây dựng - chuyển giao - kinh doanh CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CSHT Cơ sở hạ tầng ĐX, ĐH, ĐT ĐĐT Đường xã, đường huyện, đường tỉnh, đường đô thị FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTNT Giao thông nông thôn GTVT Giao thông vận tải HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc Nhà nước KCHT Kết cấu hạ tầng KH&ĐT Kế hoạch và đầu tư KTQD Kinh tế quốc dân KT-XH Kinh tế - xã hội NCS Nghiên cứu sinh NGO Tổ chức phi chính phủ NHTM Ngân hàng thương mại NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách nhà nước NSTW Ngân sách trung ương ODA Viện trợ phát triển chính thức PPP Hợp tác công tư QL Quốc lộ QLDA Quản lý dự án SXKD Sản xuất kinh doanh TPCP Trái phiếu Chính phủ UBND Ủy ban nhân dân UNDP Chương trình phát triển Liên Hợ p quốc USD Đô la Mỹ WB Ngân hàng thế giới XDCB Xây dựng cơ bản DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN Số hiệu Nội dung Trang Bảng 2.1. Thống kê diện tích và địa hình tỉnh Bắc Giang 60 Bảng 2.2. Thống kê hành chính tỉnh Bắc Giang 62 Bảng 2.3. So sánh diện tích và mật độ dân số của Bắc Giang với vùng Trung du miền núi phía Bắc và cả nước năm 2010 63 Bảng 2.4. Tổng hợp hiện trạng đường bộ tỉnh Bắc Giang 65 Bảng 2.5. Tổng hợp hiện trạng quốc lộ trên địa bàn tỉnh 65 Bảng 2.6. Tổng hợp hiện trạng đường tỉnh 66 Bảng 2.7. Hiện trạng kết cấu mặt đường GTNT 67 Bảng 2.8. Tình trạng đường giao thông nông thôn 69 Bảng 2.9. Tình trạng đường giao thông nông thôn theo cấp quản lý 70 Bảng 1.10. Hiện trạng đường đô thị 72 Bảng 2.11. Kết quả huy động vốn đầu tư phát triển hệ thống GTĐB giai đoạn 2001-2013 tỉnh Bắc Giang 81 Bảng 2.12. Kết quả phân bổ vốn của NSNN 83 Bảng 2.13. Kết quả huy động vốn trong nước ngoài NSNN 93 Bảng 3.1. Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư và bảo trì công trình đường bộ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 110 Bảng 3.2. Dự kiến cơ cấu huy động vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường bộ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2020 và 2021-2030 110 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ TRONG LUẬN ÁN Số hiệu Nội dung Trang Biểu đồ 2.1. Cơ cấu mặt đường trên đường huyện, đường xã, thôn xóm 70 Biểu đồ 2.2. Chiều dài đường huyện theo các huyện 71 Biều đồ 2.3. So sánh chiều dài đường huyện và diện tích 71 Sơ đồ 1.1: Nguồn vốn 31 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận án Một trong những yếu tố quan trọng có phần quyết định tới quá trình phát triển kinh tế, xã hội của một quốc gia, vùng lãnh thổ và mỗi địa phương là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải nói chung, hệ thống KCHT giao thông đường bộ nói riêng. Nhận rõ tầm quan trọng của hệ thống KCHT giao thông đường bộ đối với quá trình phát triển kinh tế, xã hộ i của tỉnh, ngay từ sau khi tái thành lập tỉnh, nhất là giai đoạn từ 2001-2013, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có nhiều quyết sách quan trọng, tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển KCHT giao thông đường bộ. Trong số các nguồn lực đó, nguồn lực tài chính là nguồn lực khởi nguồn cho việc khai thác các nguồn lực khác đang có nhiều hạn chế, mức độ huy động chư a đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển KCHT giao thông đường bộ theo Quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Có nhiều lý do khách quan và chủ quan làm cho việc khai thác nguồn lực tài chính phục vụ cho đầu tư phát triển hệ thống KCHT giao thông đường bộ còn nhiều hạn chế. Nhằm làm sáng tỏ những lý do đó, để có biện pháp khai thác tốt hơn nguồn lực tài chính phục vụ cho việc triển khai thực hi ện Quy hoạch phát triển hệ thống KCHT GTĐB tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, NCS đã lựa chọn đề tài “Huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” làm đề tài luận án bảo vệ học vị tiến sĩ. 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến luận án Có thể nói xung quanh lĩnh vực huy động vốn đầu tư phát triển KCHT GTĐB đã có không ít công trình nghiên cứu dưới dạng luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ kinh tế, các đề tài cấp bộ hay các bài báo khoa học. Với tinh thần học hỏi, nghiên cứu kinh nghiệm, đồng thời nhằm tránh sự trùng lắp, trong quá trình triển khai luận án, NCS đã có dịp tiếp cận với 14 công trình nghiên cứu của các tác giả bao gồm: luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, đề tài [...]... Thực trạng huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (44 trang) Chương 3: Hoàn thiện công tác huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (54 trang) 11 Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 1.1 KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 1.1.1 Khái niệm,... loại: KCHT giao thông đường bộ; KCHT giao thông đường sắt; KCHT giao thông hàng không; KCHT giao thông hàng hải; KCHT giao thông đường sông Các loại KCHT giao thông có mối liên hệ, gắn bó với nhau tạo nên mạng lưới giao thông của một quốc gia Trong các loại KCHT giao thông, KCHT giao thông đường bộ là hệ thống các công trình bổ trợ cho tất cả các loại KCHT giao thông khác như đường sắt, hàng không, hàng... hướng giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường bộ của một quốc gia, vùng lãnh thổ và từng địa phương 1.1.2 Phân loại kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Phân loại KCHT giao thông đường bộ là cách thức sắp xếp các loại KCHT giao thông đường bộ theo những tiêu chí khác nhau nhằm mục đích nghiên cứu, quản lý và có định hướng huy động vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường bộ... KCHT giao thông đường bộ để có định hướng quy hoạch phát triển một cách hợp lý nhằm phát 18 huy hiệu quả khai thác của các loại công trình KCHT giao thông đường bộ Trong thực tế, có nhiều tiêu chí phân loại KCHT giao thông đường bộ tuy theo mục đích nghiên cứu Ngoài ra người ta có thể phân loại hệ thống KCHT giao thông đường bộ thành 2 loai: loại KCHT giao thông đường bộ “cứng” và loại KCHT giao thông. .. thống KCHT giao thông lạc hậu, manh mún, thiếu tính liên kết khó có thể phát triển được nền kinh tế Chính vì tầm quan trọng to lớn của hệ thống KCHT giao thông nói chung, hệ thống KCHT giao thông đường bộ nói riêng mà ngày nay trên thế giới không một nước nào coi nhẹ vấn đề phát triển hệ thống KCHT giao thông, trong đó có KCHT giao thông đường bộ Tuy nhiên, để phát triển được hệ thống KCHT giao thông đường... tích hiệu quả chi phí đầu tư để xác định đúng đắn công tác quy hoạch mạng lưới KCHT giao thông đường bộ của một quốc gia, vùng lãnh thổ và địa phương - Kết cấu vốn đầu tư phát triển của một công trình giao thông đường bộ hết sức phức tạp Hoạt động đầu tư phát triển KCHT giao thông đường bộ là hoạt động đầu tư XDCB nó trải qua nhiều giai đoạn: chuẩn bị đầu tư, đầu tư, kết thúc đầu tư đưa công trình vào... trên để phân loại KCHT giao thông đường bộ chủ yếu là nhằm xem xét trách nhiệm quản lý, đầu tư và quy hoạch KCHT giao thông đường bộ của các chủ thể liên quan 1.1.3 Vai trò của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Xét trên nhiều phương diện kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh hệ thống KCHT giao thông đường bộ đóng vai trò cực kỳ quan trọng Cụ thể: - Vai trò của KCHT giao thông đường bộ đối với... KCHT giao thông của đất nước [20] + Vai trò của KCHT giao thông đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân bố sản xuất: Để tiết kiệm chi phí vận tải, các nhà đầu tư sẽ chỉ lựa chọn những địa điểm có điều kiện giao thông thuận lợi để đặt các cơ sở SXKD Khi KCHT giao thông tại một địa phương phát triển sẽ lôi kéo các nhà đầu tư đến với địa phương đó và hình thành lên những ngành kinh tế mới Sự chuyển... giao lưu hàng hóa- một loại chi chiếm tỷ trọng lớn trong kinh doanh Do đó, để có thể thu hút được nhiều nguồn 20 FDI nước ngoài không thể không coi trọng phát triển hệ thống KCHT giao thông đường bộ - Vai trò của KCHT giao thông đối với phát triển xã hội Trên phương diện xã hội, vai trò của KCHT giao thông nói chung và giao thông đường bộ nói riêng được thể hiện trên các khía cạnh sau đây: + KCHT giao. .. KCHT giao thông là những cơ sở vật chất - kỹ thuật nền tảng như đường xá, cầu cống, sân bay, bến cảng được con người xây dựng lên nhằm đảm bảo cho việc di chuyển, đón trả khách và bốc xếp hàng hóa 13 của các loại phương tiện giao thông diễn ra một cách nhanh chóng, thuận lợi và an toàn Ngày nay gắn với phương tiện giao thông người ta phân KCHT giao thông thành 5 loại: KCHT giao thông đường bộ; KCHT giao . tỉnh 66 Bảng 2 .7. Hiện trạng kết cấu mặt đường GTNT 67 Bảng 2.8. Tình trạng đường giao thông nông thôn 69 Bảng 2.9. Tình trạng đường giao thông nông thôn theo cấp quản lý 70 Bảng 1.10. Hiện. đường trên đường huyện, đường xã, thôn xóm 70 Biểu đồ 2.2. Chiều dài đường huyện theo các huyện 71 Biều đồ 2.3. So sánh chiều dài đường huyện và diện tích 71 Sơ đồ 1.1: Nguồn vốn 31 1 MỞ ĐẦU. tư trong nước 123 3.3.3. Giải pháp huy động vốn đầu tư nước ngoài 1 37 3.4. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 150 Tiểu kết chương 3 1 57 KẾT LUẬN 158 DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN
- Xem thêm -

Xem thêm: huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh bắc giang, huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh bắc giang, huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh bắc giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn