ĐỀ TÀI: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại công ty Nec Tokin Electronics Việt Nam

44 276 1
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 18:15

. tập tại Nec Tokin Electronics Việt Nam tơi đã chọn đề tài “Hồn thiện Hệ thống quản lý chất lượng tại cơng ty Nec Tokin Electronics Việt Nam . 2. Phạm vi nghiên cứu: Dựa trên nền tảng lý thuyết. THỊ ÁNH Hiện nay ở Nec Tokin Electronics Việt Nam đang áp dụng ba hệ thống là hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lý mơi trường ISO 14001 và hệ thống quản lý an tồn và sức khỏe. của hệ thống quản lý chất lượng. -Phần 4: từ những phân tích ở phẩn 3 sẽ đưa ra các giải pháp để khắc phục những điểm khơng phù hợp trong hệ thống và từ đó hồn thiện hệ thống quản lý chất lượng. CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại công ty Nec Tokin Electronics Việt Nam, ĐỀ TÀI: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại công ty Nec Tokin Electronics Việt Nam, ĐỀ TÀI: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại công ty Nec Tokin Electronics Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn