bài giảng đại số 7 chương 1 bài 12 số thực

23 278 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 11:39

Bài giảng Đại số 7 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Nêu mối quan hệ giữa số hữu tỉ, số vô tỉ với số thập phân? Cho ví dụ về số hữu tỉ, số vô tỉ viết dưới dạng số thập phân. Câu 2: Biểu diễn các số: -2 ; -1; 0 ; ; 1 ; 2 trên trục số. 2 1 Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. -2 -1 0 1 2 2 1 Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Tiết18 – Bài 12: SỐ THỰC Lại thêm một loại số mới chăng? Tiết18 – Bài 12: SỐ THỰC  1. Số thực: Lại thêm một loại số mới chăng? - Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực. Tiết18 – Bài 12: SỐ THỰC  1. Số thực: Ví dụ: Lại thêm một loại số mới chăng? 2 ; ; -0,234 ; ; là các số thực 5 3 7 1 3 − 2 5 3 - Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực. Tiết18 – Bài 12: SỐ THỰC  1. Số thực: Lại thêm một loại số mới chăng? - Tập hợp số thực kí hiệu là: R Ví dụ: 2 ; ; -0,234 ; ; là các số thực 5 3 7 1 3 − 2 5 3 - Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực. Tiết18 – Bài 12: SỐ THỰC Lại thêm một loại số mới chăng? - Tập hợp số thực kí hiệu là: R Cách viết x∈R cho ta biết điều gì? Khi viết x∈R ta hiểu rằng x là một số thực. x có thể là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ. R Q I ?1 TIẾT18 – BÀI 12: SỐ THỰC 1. Số thực: Lại thêm một loại số mới chăng? Bài tập 87 T44SGK. Điền dấu (∈, ∉, ⊂) thích hợp vào ô vuông: ⊂ ∈3 Q ; 3 R ; 3 I ; -2,53 Q 0,2(35) I ; N Z ; I R ∈ ∉ ∈ ∉ ⊂ Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực. - Tập hợp số thực kí hiệu là : R ?1 Bài tập 88 T44SGK. Điền vào chỗ trống ( ) trong các phát biểu sau: a) Nếu a là số thực thì a là số hoặc số b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng hữu tỉ vô tỉ số thập phân vô hạn không tuần hoàn. TIẾT18 – BÀI 12: SỐ THỰC 1. Số thực: Lại thêm một loại số mới chăng? Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực. - Tập hợp số thực kí hiệu là : R ?1 N ⊂ Z ⊂ Q I ⊂ R N Z Q R TIẾT18 – BÀI 12: SỐ THỰC 1. Số thực: Lại thêm một loại số mới chăng? Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực. - Tập hợp số thực kí hiệu là : R ?1 [...]...TIẾT18 – BÀI 12 : SỐ THỰC Lại thêm một loại số mới chăng? 1 Số thực: Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực - Tập hợp số thực kí hiệu là : R ?1 - Với 2 số thực x, y bất kì ta luôn có hoặc x = y; hoặc x < y; hoặc x > y - Để so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân TIẾT18 – BÀI 12 : SỐ THỰC Lại thêm một loại số mới chăng? 1 Số thực: Số hữu tỉ và số vô tỉ... : R ?1 -Với 2 số thực x, y bất kì ta luôn có hoặc x = y; hoặc x< y; hoặc x>y - Ta có thể so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân ?2 So sánh các số thực: a) 2,(35) và 2,36 912 1 518 b) -0,(63) và − 7 11 TIẾT18 – BÀI 12 : SỐ THỰC Lại thêm một loại số mới chăng? 1 Số thực: Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực - Tập hợp số thực kí hiệu là : R ?1 -Với 2 số thực. .. so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân ?2 So sánh các số thực: a) 2,(35) < 2,36 912 1 518 b) -0,(63) = − 7 11 TIẾT18 – BÀI 12 : SỐ THỰC Lại thêm một loại số mới chăng? 1 Số thực: Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực - Tập hợp số thực kí hiệu là : R ?1 -Với 2 số thực x, y bất kì ta luôn có hoặc x = y; hoặc x< y; hoặc x>y - Ta có thể so sánh 2 số thực tương... như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân ?2 Với a, b là hai số thực dương, ta có: nếu a> b thì a > b Với a, b là hai số thực dương, ta có: nếu a> b thì a > b 4 và 13 số nào lớn hơn? 4 = 16 có 16 > 13 => 16 > 13 hay 4 > 13 TIẾT18 – BÀI 12 : SỐ THỰC Lại thêm một loại số mới chăng? 1 Số thực: Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực - Tập hợp số thực kí hiệu là : R ?1 -Với 2 số thực x, y bất... có thể so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân ?2 Với a, b là hai số thực dương, ta có: nếu a> b thì a > b 2 Trục số thực: Trong bài toán xét ở bài 11 , 2 là độ dài đường chéo của hình vuông có cạnh là 21 1 1 TIẾT18 – BÀI 12 : SỐ THỰC Lại thêm một loại số mới chăng? 1 Số thực: Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực Trong bài toán xét ở bài 11 , 2 là độ dài đường... hoặc x< y; hoặc x>y - Ta có thể so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân ?2 So sánh các số thực: a) 2,(35) y - Ta có thể so sánh 2 số thực tương... chung là số thực - Tập hợp số thực kí hiệu là : R ?1 -Với 2 số thực x, y bất kì ta luôn có hoặc x = y; hoặc x< y; hoặc x>y - Ta có thể so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân Ví dụ: và a) 0, 319 2 < 0,32 (5) b) 1, 24598 > 1, 24596 và TIẾT18 – BÀI 12 : SỐ THỰC Lại thêm một loại số mới chăng? 1 Số thực: Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực - Tập hợp số thực kí... bởi 1 điểm trên trục số - Ngược lại, mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn 1 số thực TIẾT18 – BÀI 12 : SỐ THỰC Lại thêm một loại số mới chăng? 1 Số thực: Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực - Tập hợp số thực kí hiệu là : R ?1 -Với 2 số thực x, y bất kì ta luôn có hoặc x = y; hoặc x< y; hoặc x>y - Ta có thể so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng thập phân ?2 Trong bài . y. TIẾT18 – BÀI 12 : SỐ THỰC 1. Số thực: Lại thêm một loại số mới chăng? Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực. - Tập hợp số thực kí hiệu là : R ?1 TIẾT18 – BÀI 12 : SỐ THỰC 1. Số thực: Lại. x>y. Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực. - Tập hợp số thực kí hiệu là : R ?1 ?2 So sánh các số thực: a) 2,(35) 2,36 912 1 518 11 7 − < b) -0,(63) = TIẾT18 – BÀI 12 : SỐ THỰC 1. Số thực: Lại. hoàn. Tiết18 – Bài 12 : SỐ THỰC Lại thêm một loại số mới chăng? Tiết18 – Bài 12 : SỐ THỰC  1. Số thực: Lại thêm một loại số mới chăng? - Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực. Tiết18 – Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 7 chương 1 bài 12 số thực, bài giảng đại số 7 chương 1 bài 12 số thực, bài giảng đại số 7 chương 1 bài 12 số thực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn