bài giảng đại số 7 chương 1 bài 9 số thập phân hữu hạn. số thập phân vô hạn tuần hoàn

22 425 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 11:39

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 7 Kiểm tra bài cũ: Cả 3 đáp án trên đều sai 2; 3; 5; 7; 9 2; 3; 5; 7 1; 3; 5; 7; 9 B B C C D D Câu 1. Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là: 2; 3; 5; 7 A A Cả 3 đáp án trên 15 = 3.5 14 = 2.7 30 = 2.3.5 B B C C D D Câu 2. Số có ước nguyên tố khác 2 và 5 là: Cả 3 đáp án trên A A Cả 3 đáp án trên 3,7 - 14 30 B B C C D D Câu 2. Số thập phân là: 3,7 A A Tiết 15. Bài 9: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN. 1, Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn: Ví dụ 1: Viết các phân số dưới dạng số thập phân. 3 20 37 25 ; Giải 3 20 = 0,15 37 25 = 1,48 Các số như 0,15; 1,48 được gọi là số thập phân hữu hạn. Ví dụ 2: Viết phân số dưới dạng số thập phân. 5 12 Giải 5 12 = 0,4166… = 0,41(6) Số 0,41(6) là 1 số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ là 6. Viết các phân số dưới dạng số thập phân và chỉ ra chu kì của nó. 1 9 -17 11 ; Giải 1 9 = 0,111… = 0,(1) Số 0,(1) là một số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ là 1 -17 11 = - 0,5454… = - 0,(54) Số -0,(54) là một số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ là 54 3 20 37 25 5 12 3 2 2 .5 = = 0,15 37 5 2 = = 1,48 5 2 2 .3 = = 0,41(6) -7 50 -7 2.5 2 = = -0,14 1 9 7 3 2 = = 0,(1) -17 11 = - 0,(54) 2. Nhận xét: • Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. • Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. [...]... phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuân hoàn? Viết dạng thập phân của các phân số đó 1 4 ; -5 6 ; 13 50 ; - 17 12 5 ; 11 45 ; 7 14 Viết dạng thập phân của các phân số: Đội 1 1 ; 4 − 5 13 ; ; 6 50 − 17 11 7 ; ; 12 5 45 14 Đội 2 Dạng thập phân hữu hạn của các phân số: Dạng thập phân vô hạn tuần hoàn của các phân số: Ví... 0, (1) .4 = 1 4 9 = 4 9 Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ Bài tập 65/SGK /34 Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó: 3 ; 8 − 7 13 ; ; 5 20 − 13 12 5 Giải Các phân số trên viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. . . một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn • Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn Ví dụ: -6 Phân số 75 Vì sao? viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn không? Ví dụ: -6 Phân số 75 + -6 viết được dưới dạng số thập. .. thập phân hữu hạn vì: = 75 -2 là phân số tối giản 25 + Mẫu 25 = 52 không có ước nguyên tố khác 2 và 5 Ta có -6 75 = -2 25 = -0,08 Ví dụ: Phân số 7 30 không? Vì sao? viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn Ví dụ: 7 Phân số 30 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn vì: + 7 là phân số tối giản 30 + Mẫu 30 = 2.3.5 có ước nguyên tố khác 2 và 5 Ta có 7 30 = 0,2333… = 0,2(3) ? Trong các phân. .. số thập phân hữu hạn vì các phân số đó tối giản, có mẫu dương và mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 3 = 0, 375 ; 8 7 = 1, 4 5 Bài tập 65/SGK /34 Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó: 1 ; 6 −5 4 ; ; 11 9 7 18 Giải Các phân số trên viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn vì các phân số đó tối giản, có mẫu dương... hoàn vì các phân số đó tối giản, có mẫu dương và mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 1 = 0 ,1( 6) ; 6 −5 = −0, (45) 11 Hướng dẫn về nhà: - Nắm vững điều kiện để một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn - Học thuộc kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân - Bài về nhà 65, 66, 68, 70 , 71 SGK trg 34, 35 . THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN. 1, Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn: Ví dụ 1: Viết các phân số dưới dạng số thập phân. 3 20 37 25 ; Giải 3 20 = 0 ,15 37 25 =. các phân số dưới dạng số thập phân và chỉ ra chu kì của nó. 1 9 - 17 11 ; Giải 1 9 = 0 ,11 1… = 0, (1) Số 0, (1) là một số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ là 1 - 17 11 = - 0,5454… = - 0,(54) Số. số thập phân vô hạn tuân hoàn? Viết dạng thập phân của các phân số đó. 1 4 -5 6 13 50 - 17 12 5 11 45 7 14 ; ; ; ; ; Đội 1 Đội 2 Dạng thập phân hữu hạn của các phân số: Dạng thập phân vô hạn tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 7 chương 1 bài 9 số thập phân hữu hạn. số thập phân vô hạn tuần hoàn, bài giảng đại số 7 chương 1 bài 9 số thập phân hữu hạn. số thập phân vô hạn tuần hoàn, bài giảng đại số 7 chương 1 bài 9 số thập phân hữu hạn. số thập phân vô hạn tuần hoàn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn