bài giảng đại số 7 chương 1 bài 8 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

16 506 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 11:38

Bài 8. TÍNH CHẤT DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU KIỂM TRA BÀI CŨ : Cho tỉ lệ thức : 6 3 4 2 = Hãy so sánh các tỉ số: 64 32 + + 64 32 − − và Với các tỉ số trong tỉ lệ thức đã cho Nêu tính chất của tỉ lệ thức? Tính chất của tỉ lệ thức: T/c 1: . . a c a d b c b d = ⇒ = T/c 2: . . suy ra: a ; ; ; b a d b c c a b b d c d d c d a c a b = = = = = Cho tỉ lệ thức: 2 3 4 6 = Hãy so sánh 2 3 2 3 ; 4 6 4 6 + − + − Với các tỉ số trong tỉ lệ thức đã cho Giải: 2 3 1 4 6 2 2 3 5 1 4 6 10 2 2 3 1 1 4 6 2 2 = = + = = + − − = = − − 2 3 2 3 2 3 4 6 4 6 4 6 + − ⇒ = = = + − Xét tỉ lệ thức a c b d = a c k b d = = Suy ra: a = …… c = …… a c b d + + Ta có: = ……… = ………… .( )k b d b d + + = ……… a c b d − − = ……… =……… .( )k b d b d − − = ……… k.b k.d . .k b k d b d + + k . .k b k d b d − − k (1) (2) (3) Từ (1), (2), (3) suy ra:……………. a c a c a c b d b d b d + − = = = + − 1- TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU . ?1 SGK/28 Gọi giá trị chung của các tỉ số đó là a c a c a c b d b d b d + − = = = + − Từ suy ra a c b d = (b d và b - d) ≠ ≠ Mở rộng: a c e a c e a c e b d f b d f b d f + + − + = = = = = + + − + 2. Chú ý : (SGK) Khi có dãy tỉ số 532 cba == , ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2 ; 3 ; 5. Ta cũng viết : a : b : c = 2 : 3 : 5. 3 – LUYỆN TẬP Bài tập 1 : Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 2. Cho và x – y = -7 thì ta được A. x = - 14 ; y = 35 B. x = -2 ; y = 5 C. x = 14 ; y = -35 D. x = 2 ; y = -5 52 − = yx 1. Từ suy ra tỉ số nào bằng tỉ số đã cho . A. B. C. D. 10 5 4 2 2 1 == 1042 521 −+ +− 2410 125 +− +− 24 12 − − 10.4 5.2 (3 điểm) (3 điểm) (4 điểm) Cho tỉ lệ thức: 2 2 3 3 − = − Từ tỉ lệ thức đó em có thể suy ra được không? Vì sao? 2 2 2 ( 2) 3 3 3 ( 3) − + − = = − + − Trả lời: Không suy ra được 2 2 2 ( 2) 3 3 3 ( 3) − + − = = − + − Vì 2 ( 2) 3 ( 3) + − = + − 0 0 Tìm hai số x và y biết: , x-y 16 3 5 x y = = Bài tập 2: Giải: Ta có: 3 5 x y = = Suy ra x-y 3-5 16 8 2 = =− − 3.( 8) 24 y 5.(-8) 40 x = − =− = =− Cho dãy tỉ số bằng nhau: 0,5 1 2 2 4 8 = = Hãy so sánh các tỉ số 0,5 1 2 (1) 2 4 8 + + + + Với các tỉ số của dãy tỉ số trên Kết quả: 0,5 1 2 (1) 2 4 8 + + = + + 0,5 1 2 (2) 2 4 8 + − = + − 0,5 1 2 (3) 2 4 8 − − = − − 0,5 1 2 (4) 2 4 8 − + − = − + − Suy ra: 0,5 1 2 0,5 1 2 0,5 1 2 0,5 1 2 0,5 1 2 2 4 8 2 4 8 2 4 8 2 4 8 2 4 8 + + + − − − − + − = = = = = + + + − − − − + − 3,5 14 1 4 = 0,5 2 0,5 2 − = − 2,5 1 1 40 − = − 4 1,5 1 6 − = − 0,5 1 2 (2) 2 4 8 + − + − 0,5 1 2 (3) 2 4 8 − − − − 0,5 1 2 (4) 2 4 8 − + − − + − [...]... Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu nói sau: Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8, 9, 10 .” Giải Gọi số học sinh của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c Ta có a b c = = 8 9 10 BT 57( SGK/30) Số viên bi của ba bạn Minh Hùng Dũng tỉ lệ với các số 2 ; 4; 5 Tính số bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi Cho biết: - Số viên bi của ba bạn Minh Hùng Dũng tỉ lệ với các số 2... kỹ các tính chất của tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau -Làm bài tập 55, 56, 58 SGK trang 30; 75 , 76 SBT trang 14 HƯỚNG DẪN BÀI TẬP 56 SGK Tìm diện tích của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 2 và chu vi bằng 28 m 5 b a Gọi độ dài chiều rộng là a, độ dài chiều dài là b a 2 = Ta có: và a + b = 28: 2 = 14 b 5 a b a + b 14 Chu vi = (a + b).2 = 28 ⇒ = = = =2 2 5 2+5 7 a=?... 5 - Tổng số bi của ba bạn là 44 viên Dùng dãy tỉ số bằng nhau thể hiện số bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5 Gợi ý Giải: Gọi số bi của Minh, Hùng ,Dũng lần lượt là a, b, c a b c = = và a + b + c = 44 Ta có: 2 Suy ra 4 5 a b c a +b +c = = = 2 4 5 2 +4 +5 a = 2.4 = 8 b = 4.4 = 16 c = 5.4 = 20 Vậy Minh có 8 viên bi Hùng có 16 viên bi Dũng có 20 viên bi 44 = =4 11 Hướng dẫn bài về nhà: . Bài 8. TÍNH CHẤT DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU KIỂM TRA BÀI CŨ : Cho tỉ lệ thức : 6 3 4 2 = Hãy so sánh các tỉ số: 64 32 + + 64 32 − − và Với các tỉ số trong tỉ lệ thức đã cho Nêu tính chất của tỉ. sánh các tỉ số 0,5 1 2 (1) 2 4 8 + + + + Với các tỉ số của dãy tỉ số trên Kết quả: 0,5 1 2 (1) 2 4 8 + + = + + 0,5 1 2 (2) 2 4 8 + − = + − 0,5 1 2 (3) 2 4 8 − − = − − 0,5 1 2 (4) 2 4 8 − + − = −. 4 8 + − + − 0,5 1 2 (3) 2 4 8 − − − − 0,5 1 2 (4) 2 4 8 − + − − + − ? 2 Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu nói sau: Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8, 9, 10 .” Gọi số
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 7 chương 1 bài 8 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, bài giảng đại số 7 chương 1 bài 8 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, bài giảng đại số 7 chương 1 bài 8 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn