bài giảng đại số 7 chương 1 bài 4 giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. cộng,trừ, nhân, chia số thập phân

9 637 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 11:38

BÀI GIẢNG TOÁN 7 BÀI 4: BÀI 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈ. CỦA SỐ HỮU TỈ. CỘNG, TRỪ, NHÂN, CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN CHIA SỐ THẬP PHÂN MỤC TIÊU MỤC TIÊU 1. 1. HS Hiểu khái niệm gía trị tuyệt đối của một số HS Hiểu khái niệm gía trị tuyệt đối của một số hữu tỉ hữu tỉ 2. 2. Xác định được GTTĐ của một số hữu tỉ. Có kĩ Xác định được GTTĐ của một số hữu tỉ. Có kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. năng cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. 3. 3. Vận dụng kiến thức đã học vào bài tập. Vận dụng kiến thức đã học vào bài tập. KT BÀI CŨ KT BÀI CŨ Tìm GTTĐ của : Tìm GTTĐ của : = =− = 0 8 3 GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈ HỮU TỈ Cho HS hoạt động nhóm Cho HS hoạt động nhóm I. I. Giá trị tuyệt đối của một Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ: số hữu tỉ: ( Học tr 13/SGK ) ( Học tr 13/SGK ) Tính : Tính :    〈 ≥ = 0 x neáu x- 0 x neáu x x 21 5 - ;3,8 ; 5 2 nếu nếu Bài tập áp dụng Bài tập áp dụng 1 8 3 2 1 43- 1. −−+ ++ 5 :Tính GV:Nhắc HS sau khi “ mở GV:Nhắc HS sau khi “ mở khoá “được GTTĐ thì làm khoá “được GTTĐ thì làm bình thường bình thường GV:Nhắc HS thông thường GV:Nhắc HS thông thường có hai đáp số “ đối dấu có hai đáp số “ đối dấu “nhau. “nhau. 71x 5 2 x ; 7 3 =+ 〈== 0 x voi x :biet x Tìm 2. BÀI GIẢNG TOÁN 7 Tiết học kết thúc Tiết học kết thúc . BÀI GIẢNG TOÁN 7 BÀI 4: BÀI 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈ. CỦA SỐ HỮU TỈ. CỘNG, TRỪ, NHÂN, CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN CHIA SỐ THẬP PHÂN MỤC TIÊU. 1. 1. HS Hiểu khái niệm gía trị tuyệt đối của một số HS Hiểu khái niệm gía trị tuyệt đối của một số hữu tỉ hữu tỉ 2. 2. Xác định được GTTĐ của một số hữu tỉ. Có kĩ Xác định được GTTĐ của một. BÀI CŨ Tìm GTTĐ của : Tìm GTTĐ của : = =− = 0 8 3 GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈ HỮU TỈ Cho HS hoạt động nhóm Cho HS hoạt động nhóm I. I. Giá trị tuyệt đối của một
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 7 chương 1 bài 4 giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. cộng,trừ, nhân, chia số thập phân, bài giảng đại số 7 chương 1 bài 4 giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. cộng,trừ, nhân, chia số thập phân, bài giảng đại số 7 chương 1 bài 4 giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. cộng,trừ, nhân, chia số thập phân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn