Báo cáo thực tập ngành quản trị văn phòng cao đẳng văn hoá nghệ thuật và du lịch Nha trang

30 3,115 5
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 00:05

Báo cáo thực tập ngành quản trị văn phòng cao đẳng văn hoá nghệ thuật và du lịch Nha trang hiện tốt các nghiệp vụ văn phòng, vừa có trình độ quản lí tại các cơ quan còn rấtthiếu. uất phát từ nhu c u c a hội và năng lực đáp ứng c a Nhà trường, năm , ộ trưởng ộ iáo ục và ào tạo đ ra uyết đ nh ố T ngày17 1 cho phép Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật u l ch Nha Trang đàotạo Cao đẳng ngành uản tr văn phòng. Với phương châm gắn liền giữa lý luận và thực tiễn trong công tác đào tạo c aTrường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật u l ch nói chung và Khoa ại cươngNghiệp vụ Văn hóa trong đó có ngành uản tr Văn phòng nói riêng: lấy lý luận làmđiểm tựa làm cơ ở cho hoạt động thực tiễn và ngược lại từ thực tiễn bổ ung những kiếnthức mới, cập nhật và làm phong phú thêm kho tàng lý luận. ể đáp ứng được phương châm đó, Khoa ại cương Nghiệp vụ Văn hóa đ đề raKế hoạch thực tập ngành uản tr văn phòng khóa 3 tại các cơ quan, đơn v , tổ chức.Chuyến thực tập này giúp cho inh viên làm quen với công việc tại cơ quan, vận ụngnhững kiến thức lý thuyết đ được học khi còn ngồi trên ghế nhà trường vào công việcthực tế tại cơ quan. ó cũng là p để cho inh viên c ng cố, tổng hợp lại kiến thức, tập ượt, rèn luyện phẩm chất đạo đức c a một quản tr viên, là cơ hội cho inh viên đúc rútnhững kinh nghiệm làm việc, giao tiếp phục vụ cho công tác au này.2. Sinh viên thực tập: HUỲNH BÁ HỌC 230 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP K32 MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU ____________________________________________________________ 1MỤC LỤC _______________________________________________________________ 2VĂN BẢN ĐÍNH KÈM ____________________________________________________ 3BẢNG TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ____________________________________________ 3LỜI CẢM ƠN ____________________________________________________________ 4TRANG THÔNG TIN _____________________________________________________ 5 THÔNG TIN CÁ NHÂN SINH VIÊN ____________________________________________ 5 THÔNG TIN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN _________________________________________ 5 THÔNG TIN CƠ QUAN THỰC TẬP ____________________________________________ 5 THÔNG TIN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ____________________________________________ 5NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP ___________________________ 6 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP _____________________ 6 I. TÌNH HÌNH KINH TẾ, VĂN HÓA, Ã HỘI CỦA ỊA PHƯƠN Ở NƠI CƠ UAN THỰC TẬP 6 1.1. Tình hình kinh tế ___________________________________________________________________ 6 1. . Tình hình văn hóa hội_____________________________________________________________ 6 II. ẶC IỂM, TÌNH HÌNH CỦA CƠ UAN THỰC TẬP _______________________________ 7 .1. Tên cơ quan, l ch ử thành lập và phát triển. _____________________________________________ 7 . . Cách bố trí văn phòng, cơ ở vật chất__________________________________________________ 10 .3. Chức năng, nhiệm vụ chính c a phòng Tổ chức – Hành chính_______________________________ 10 .4. Cơ cấu tổ chức, nhân ự ____________________________________________________________ 11 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG _______________________ 16 I. THỰC TRẠN CÔN TÁC VĂN PHÒN ________________________________________ 16 1.1. Các nghiệp vụ văn phòng ___________________________________________________________ 16 1.2. Ứng ụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng ____________________________________ 17 1.3. Một ố vấn đề khác ________________________________________________________________ 18 II. KẾT UẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ KỸ NĂN N HỀ ________________________________ 19 .1. uản lý văn bản đi ________________________________________________________________ 19 . . iải quyết văn bản đến _____________________________________________________________ 23 2.3. Nghiệp vụ oạn thảo văn bản ________________________________________________________ 26 .4. Một ố kỹ năng nghề khác ___________________________________________________________ 29 III. ÁNH IÁ, NHẬN ÉT CHUN _____________________________________________ 29 CHƯƠNG III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ______________________________________ 29 I. KẾT LUẬN: (VỀ UÁ TRÌNH THỰC TẬP) _______________________________________ 29 1.1. Thuận lợi ________________________________________________________________________ 29 1.2. Khó khăn ________________________________________________________________________ 29 1.3. Những kinh nghiệm tích lũy được _____________________________________________________ 30 II. KIẾN N HỊ_______________________________________________________________ 30 .1 ối với cơ ở thực tập ______________________________________________________________ 30 . ối với nhà trường_________________________________________________________________ 303. Sinh viên thực tập: HUỲNH BÁ HỌC 330 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP K32 VĂN BẢN ĐÍNH KÈMCó một số văn bản đính kèm theo báo cáo này:1. KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG K322. NHẬT KÝ THỰC TẾ NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG KHÓA 323. PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP BẢNG TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮTSTT Từ, cụm từ viết tắt Từ, cụm từ viết đầy đủ1. BC Báo cáo2. CBHD Cán bộ hướng dẫn3. CB Cán bộ4. CBCC Cán bộ Công chức5. CQ Cơ quan6. ĐC Địa chỉ7. ĐT Điện thoại8. GVHD Giáo viên hướng dẫn9. HSSV Học sinh, sinh viên10. Khoa ĐC NVVH Khoa Đại cương Nghiệp vụ Văn hóa11. QTVP Quản trị Văn phòng12. SV Sinh viên13. TCCN Trung cấp chuyên nghiệp14. TCHC Tổ chức – Hành chính15. TP. Thành phố Trường CĐ VHNT DL Nha Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du16. Trang lịch Nha Trang17. VP Văn phòng LỜI MỞ ĐẦU                               -                                                     Sinh viên thực tập: HUỲNH BÁ HỌC 2/30 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP K32 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ____________________________________________________________ 1 MỤC LỤC _______________________________________________________________ 2 VĂN BẢN ĐÍNH KÈM ____________________________________________________ 3 BẢNG TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ____________________________________________ 3 LỜI CẢM ƠN ____________________________________________________________ 4 TRANG THÔNG TIN _____________________________________________________ 5 THÔNG TIN CÁ NHÂN SINH VIÊN ____________________________________________ 5 THÔNG TIN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN _________________________________________ 5 THÔNG TIN CƠ QUAN THỰC TẬP ____________________________________________ 5 THÔNG TIN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ____________________________________________ 5 NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP ___________________________ 6 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP _____________________ 6  6 1. ___________________________________________________________________ 6 1. _____________________________________________________________ 6  _______________________________ 7  _____________________________________________ 7 __________________________________________________ 10  Hành chính _______________________________ 10  ____________________________________________________________ 11 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG _______________________ 16  ________________________________________ 16 1.1.  ___________________________________________________________ 16 1.2.  ____________________________________ 17  ________________________________________________________________ 18  ________________________________ 19  ________________________________________________________________ 19  _____________________________________________________________ 23 2.3.  ________________________________________________________ 26  ___________________________________________________________ 29  _____________________________________________ 29 CHƯƠNG III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ______________________________________ 29  _______________________________________ 29  ________________________________________________________________________ 29 1.2.  ________________________________________________________________________ 29  _____________________________________________________ 30 _______________________________________________________________ 30  ______________________________________________________________ 30  _________________________________________________________________ 30 Sinh viên thực tập: HUỲNH BÁ HỌC 3/30 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP K32 VĂN BẢN ĐÍNH KÈM Có một số văn bản đính kèm theo báo cáo này: 1. KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG K32 2. NHẬT KÝ THỰC TẾ NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG KHÓA 32 3. PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP BẢNG TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Từ, cụm từ viết tắt Từ, cụm từ viết đầy đủ 1. BC Báo cáo 2. CBHD Cán bộ hướng dẫn 3. CB Cán bộ 4. CBCC Cán bộ - Công chức 5. CQ Cơ quan 6. ĐC Địa chỉ 7. ĐT Điện thoại 8. GVHD Giáo viên hướng dẫn 9. HS-SV Học sinh, sinh viên 10. Khoa ĐC & NVVH Khoa Đại cương & Nghiệp vụ Văn hóa 11. QTVP Quản trị Văn phòng 12. SV Sinh viên 13. TCCN Trung cấp chuyên nghiệp 14. TC-HC Tổ chức – Hành chính 15. TP. Thành phố 16. Trường CĐ VHNT & DL Nha Trang Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Nha Trang 17. VP Văn phòng Sinh viên thực tập: HUỲNH BÁ HỌC 4/30 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP K32 LỜI CẢM ƠN  Vân Anh, ch  Hành chính      Trang   gi                                nhà.   - HC -   BC này. Sinh viên thực tập: HUỲNH BÁ HỌC 5/30 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP K32 TRANG THÔNG TIN THÔNG TIN CÁ NHÂN SINH VIÊN I. TÓM TẮT LÝ LỊCH BẢN THÂN 1. Họ và tên sinh viên: Huỳnh Bá Học 2. Ngày tháng năm sinh: 08/5/1991 3. Quê Quán: Phù Mỹ, Bình Định 4. Số CMND: 215095253 5. Số ĐT: 0120.5921.232 6. ĐC: 01 Nhà Thờ, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang II. THÔNG TIN KHÁC 1. Mã số sinh viên: 10C090092 2. Lớp: CĐ QTVP K32C 3. Ngành học: Quản trị Văn phòng 4. Khóa học: 2010 – 2013 THÔNG TIN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 1. Họ và tên giáo viên: Phạm Thu Trang 2. Chức vụ: Phó Trưởng khoa Đại cương & Nghiệp vụ Văn hóa 3. Nơi công tác: Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật & Du lịch Nha Trang 4. ĐC nơi công tác: 52, Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang 5. Số ĐT liên hệ: 0975.394.869 THÔNG TIN CƠ QUAN THỰC TẬP 1. Tên đơn vị thực tế: Phòng Tổ chức - Hành chính (Trường CĐ VHNT & DL Nha Trang) 2. ĐT: 0583.838.043 3. Website: http://cdk.edu.vn 4. Email: admin@cdk.edu.vn 5. ĐC: 52 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa THÔNG TIN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1. Họ và tên cán bộ: Nguyễn Thị Vân Anh 2. Chức vụ: Chuyên viên Lưu trữ kiêm Văn thư 3. Nơi công tác: Phòng TC-HC, Trường CĐ VHNT & DL Nha Trang 4. ĐC nơi công tác: 52, Phạm Văn Đồng, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang 5. Số ĐT liên hệ: 0903.543.868 Sinh viên thực tập: HUỲNH BÁ HỌC 6/30 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP K32 NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP I. TÌNH HÌNH KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG Ở NƠI CƠ QUAN THỰC TẬP Trường CĐ VHNT & DL Nha Trang tọa lạc tại số 52, Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang. Thành phố Nha Trang hiện nay có diện tích tự nhiên là 251 km², dân số 392.279 (2009). Phía Bắc giáp thị xã Ninh Hòa, phía Nam giáp huyện Cam Lâm, phía Tây giáp huyện Diên Khánh, phía Đông giáp Biển Đông. Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Thành phố là một trong tám đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh của Việt Nam. 1.1. Tình hình kinh tế Nha Trang là thành phố có nền kinh tế tương đối phát triển ở khu vực miền Trung. Năm 2011, GDP bình quân đầu người của thành phố khoảng 3184 USD, tốc độ tăng trưởng GDP tăng bình quân hàng năm từ 13 - 14%. Cơ cấu kinh tế chuyển đổi tích cực theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Nha Trang có nhiều đóng góp lớn về kinh tế đối với tỉnh Khánh Hòa. Tuy diện tích chỉ chiếm 4,84%, Nha Trang chiếm đến hơn 1/3 dân số và hơn 2/3 tổng sản phẩm nội địa của Khánh Hòa, đóng góp 82,5% doanh thu du lịch - dịch vụ và 42,9% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, sản lượng thủy - hải sản của thành phố chiếm 41,7% tổng sản lượng toàn tỉnh. Thương mại - Dịch vụ - Du lịch là ngành kinh tế đóng vai trò quan trọng tạo động lực phát triển đô thị và mang lại vị thế quan trọng cho Nha Trang. Hoạt động thương mại tư nhân phát triển mạnh, tạo nên một thị trường cạnh tranh. Trong ngành Du lịch, năm 2011, Nha Trang đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch (tăng 18,54% so với năm 2010), trong đó hơn 440.000 lượt khách quốc tế (tăng 13,5%). Tổng doanh thu du lịch và dịch vụ ước tính khoảng 2.142,9 tỷ đồng (tăng 20,28%). Về Xuất khẩu, năm 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố khoảng 424 triệu USD với khoảng 50 loại sản phẩm xuất đến trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy sản, may mặc, thủ công mỹ nghệ trong đó thủy sản là mặt hàng đóng góp giá trị xuất khẩu lớn. 1.2. Tình hình văn hóa xã hội Nha Trang là một thành phố trẻ, năng động với lịch sử chỉ hơn 300 năm (bắt đầu hình thành từ năm 1653). Hơn 3 thế kỷ rưỡi qua, thành phố có nhiều biến động lịch sử, ngày nay Nha Trang đã trở thành một trong những trung tâm văn hóa của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung. Thành phố Nha Trang là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa. Nhiều tài liệu khảo cổ học đã chứng minh rằng ngay từ thời tiền sử, con người đã sinh sống ở đây. Trên Hòn Sinh viên thực tập: HUỲNH BÁ HỌC 7/30 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP K32 Tre, người ta đã phát hiện ra nhiều công cụ bằng đá. Nha Trang có nhiều dấu tích của văn hóa Chăm-pa cổ trong đó nổi bật với khu tháp thờ bà mẹ Ponagar. Vị trí địa lý thuận lợi cộng với hệ thống giao thông vận tải hiện đại đã làm cho nơi đây trở thành vùng đất giao thoa giữa các nền văn hóa. Thành phố cũng được chọn làm nơi tổ chức các sự kiện lớn như Festival Biển (Nha Trang), hay các cuộc thi sắc đẹp lớn trong nước và quốc tế. Có nhiều lễ hội dân gian diễn ra trong thành phố, trong đó có lễ hội Tháp bà Pônagar, Lễ hội Cá Voi v.v tạo nên nếp sinh hoạt văn hóa đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao công tác giáo dục truyền thống và phục vụ khách du lịch. II. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 2.1. Tên cơ quan, lịch sử thành lập và phát triển. 2.1.1. Tên cơ quan Tên đơn vị thực tập: Phòng Tổ chức - Hành chính Trường CĐ VHNT & DL Nha Trang 2.1.2. Lịch sử thành lập và phát triển 2.1.2.1. Lịch sử nhà trường Được“manh nha” từ năm 1977 với lớp Dân ca bài chòi, văn hóa quần chúng đầu tiên của khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Tháng 7/1978 trường mới chính thức được thành lập với tên gọi ban đầu là trường Lí luận nghiệp vụ Phú Khánh. Trải qua hai lần thay đổi tên gọi thành trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Phú Khánh (8/1988) và trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Khánh Hòa (1989), đến tháng 7/2004, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương và khu vực về xây dựng mô hình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội cùng sự phát triển nhanh về quy mô ngành nghề đào tạo của nhà trường, trường được chính thức nâng cấp thành trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang theo Quyết định số 3745 ngày 5/7/2004 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, trường đã không ngừng phấn đấu đi lên, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương và khu vực. Những ngày đầu thành lập, trường còn khó khăn thiếu thốn về nhiều mặt, cơ sở vật chất chưa được hoàn thiện, đội ngũ cán bộ giảng viên (CBGV) còn mỏng. Với số lượng CBGV chưa đến 10 người năm 1978, 52 người năm 2004, đến nay con số đó đã tăng gấp nhiều lần. Hiện nay, trường có 08 khoa, 04 phòng ban, 03 trung tâm, Đảng bộ gồm 12 chi bộ. Những năm qua, nhà trường luôn chú trọng đến công tác xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị trường học để đảm bảo phục vụ số lượng sinh viên ngày càng đông và thực hiện mục tiêu dạy học đáp ứng nhu cầu xã hội. Trong những năm qua, nhà trường luôn quan tâm tới việc phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng đào tạo; chú trọng mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Đặc biệt, do nắm bắt được xu thế phát triển và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của tỉnh Sinh viên thực tập: HUỲNH BÁ HỌC 8/30 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP K32 Khánh Hòa và xã hội, từ năm 2000 đến nay trường CĐ VHNT & DL Nha Trang đã kịp điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình, cấp bậc đào tạo, từng bước khẳng định được chất lượng và thương hiệu của mình. Những thành tích trên sẽ tạo động lực thúc đẩy tập thể thầy và trò trường Cao đẳng VHNT & DL Nha Trang tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt học tốt, tiếp bước viết nên những trang sử vẻ vang trong tương lai và tạo đà để trường phát triển quy mô thành trường Đại học trong một ngày gần nhất. 2.1.2.2. Lịch sử phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Tổ chức – Hành chính của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang được thành lập tháng 10/2004 trên cơ sở phòng Tổ chức – Hành chính của Trường Trung học Văn Hóa Nghệ Thuật Khánh Hòa. Phòng Tổ chức – Hành Chính là một trong năm phòng chức năng của nhà trường. Trong những năm qua, phòng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào những thành tích chung trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường. Đội ngũ Cán bộ - Công nhân viên có tinh thần thái độ phục vụ tốt, có kinh nghiệm trong công tác, tập thể đoàn kết, được lãnh đạo nhà trường quan tâm tạo điều kiện cho công việc của phòng có chất lượng và hiệu quả. Tập thể Cán bộ - Công nhân viên luôn chấp hành và thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà Nước, nội quy quy chế của nhà trường. 100% Cán bộ - Công nhân viên có ý thức kỷ luật tốt, tuyệt đối phục tùng sự phân công điều động của lãnh đạo, vượt khó, đoàn kết tương trợ, phối hợp chặt chẽ với các phòng - khoa để hoàn thành nhiệm vụ chung của nhà trường. Sinh viên thực tập: HUỲNH BÁ HỌC 9/30 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP K32 BẮC TÂY NHÀ BIỂU DIỄN CÁC PHÒNG HỌC DÃY NHÀ A DÃY NHÀ B SÂN TRƯỜNG P. Trang thiết bị dạy học PHÒNG TC – HC CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG KHÁC DÃY NHÀ C SÂN TRƯỜNG DÃY NHÀ D ĐÔNG NAM Vị trí phòng TC – HC trong khuôn viên trường Trường CĐVHNT & DL Nha trang Sinh viên thực tập: HUỲNH BÁ HỌC 10/30 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP K32 2.2. Cách bố trí văn phòng, cơ sở vật chất 2.2.1. Cách bố trí văn phòng Cách bố trí Văn phòng của VP khoa ĐT BDTC theo mô hình khép kín, tạo ra một không gian làm việc yên tĩnh, tập trung cho lãnh đạo và nhân viên, đảm bảo tính kín đáo, bí mật thông tin. Sơ đồ bố trí của văn phòng như sau: Chú giải: 1. Quầy làm việc của Trưởng phòng 2. Quầy làm việc của chuyên viên 3. Các tủ đựng hồ sơ, tài liệu 4. Tủ đựng văn phòng phẩm 5. Máy photocopy 2.3.2. Cơ sở vật chất VP khoa ĐT BDTC là một phòng khép kín, được trang bị đẩy đủ các thiết bị cần thiết để tiến hành các công việc chuyên môn như: Các phương tiện kỹ thuật: máy tính (có kết nối Internet), máy in, máy photocopy, máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị âm thanh nghe nhìn, ĐT, fax… Các công cụ dụng cụ làm việc: quầy, bàn, ghế, tủ đựng hồ sơ, bảng biểu, văn phòng phẩm,… Các vật dụng cần thiết khác như: hộp y tế, thiết bị phòng cháy chữa cháy… 2.3. Chức năng, nhiệm vụ chính của phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Tổ chức – Hành chính có các chức năng, nhiệm vụ sau: Quản l í, khai thác và sử dụng chặt chẽ vật tư, tài sản của nhà trường. Quản lí các hồ sơ, tài liệu liên quan đến cán bộ công viên chức, tài sản và lưu trữ hồ sơ văn bản theo đúng quy định. Đề xuất kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập, sinh hoạt của cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên. Bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong nhà trường. Kết hợp với các phòng chức năng tổ chức cho các đoàn quốc tế ra vào trường, lo các thủ tục xuất nhập theo quy định của Pháp luật. Giúp lãnh đạo trường soạn thảo văn bản, kiểm tra trước khi trình k í. Tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường trong các hoạt động và công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật. 1 2 3 6 5 Lối vào 4 [...]... hỗn hợp vào một sổ duy nhất (trừ văn bản mật) và sổ đăng ký văn bản mật đến Văn thư vào sổ đăng ký đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin cần thiết về văn bản Nhập dữ liệu từ sổ đăng ký vào cơ sở dữ liệu quản lý văn bản đến trên máy vi tính và in ra giấy để ký nhận bản chính và đóng sổ để quản lý ỦY BAN NHÂN TỈNH KHÁNH HÒA TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH NHA TRANG SỔ ĐĂNG KÝ VĂN BẢN... phòng chống kẻ xấu xâm nhập, trộm cắp tài sản cơ quan Trực báo tín hiệu chuông vào học, giờ nghỉ, giờ thi…đúng quy định Sinh viên thực tập: HUỲNH BÁ HỌC 16/30 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP K32 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG 1.1 Các nghiệp vụ văn phòng Vì nhà trường là đơn vị sự nghiệp nhà nước nên nhìn chung các nghiệp vụ văn phòng nói chung và công tác văn. .. HÒA TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH NHA TRANG SỔ ĐĂNG KÝ VĂN BẢN ĐI Năm: Từ ngày đến ngày Từ số đến số Quyển số: Mẫu bìa ổ đăng ký văn bản đi tuân th đúng quy đ nh tại phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư ố 7 1 TT- NV ngày tháng 11 năm 1 c a ộNội vụ Sinh viên thực tập: HUỲNH BÁ HỌC 23/30 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP K32 Số, ký Đơn vị, Ngày Nơi Số hiệu Tên loại và trích yếu... ký hiệu (đối với những văn bản có tên loại), dưới Sinh viên thực tập: HUỲNH BÁ HỌC 25/30 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP K32 phần trích yếu nội dung (đối với công văn) hoặc vào khoảng giấy trống dưới ngày, tháng, năm ban hành văn bản Nhập đầy đủ các thông tin vào mẫu dấu “Đến” bằng viết bi vào văn bản đến Nhập số văn bản đến, ngày văn bản đến; căn cứ nội dung của văn bản đến, tùy vào chức năng, nhiệm vụ... lớn lắm (dưới 2.000 văn bản/năm) nên tất cả các loại văn bản hành chính đều được đánh số và đăng ký hỗn hợp Vào sổ quản lý văn bản đi Tại phòng, cán bộ văn thư thường xuyên sử dụng 2 loại sổ quản lý văn bản đi, một sổ dành cho các loại Hợp đồng và Biên bản thanh lý hợp đồng, Sinh viên thực tập: HUỲNH BÁ HỌC 22/30 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP K32 các văn bản hành chính khác (trừ văn bản mật đi) được... cán bộ nhân viên trong văn phòng ăn mặc tự do nhưng phải chỉnh tề, lịch sự, thuận tiện cho công việc 1.3.4 Mua sắm và sử dụng trang thiết bị văn phòng Mỗi học kỳ, phòng đều có các bảng dự trù kinh phí về việc mua sắm và sử dụng trang thiết bị văn phòng để trình lãnh đạo duyệt Trang thiết bị văn phòng mua về phân phát cho các đơn vị khi có yêu cầu Các trang thiết bị trong văn phòng được nhân viên sử... 19/30 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP K32 II KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ KỸ NĂNG NGHỀ Trong thời gian thực tập tại Văn phòng, cá nhân tôi đã được thực lĩnh những nghiệp vụ chủ yếu của công tác văn thư của cơ quan Các khâu nghiệp vụ chủ yếu của công tác văn thư Với sự giúp đỡ, chỉ bảo nhiệt tình của cán bộ Văn thư, tôi đã có nhiều cơ hội, điều kiện để thực tập các nghiệp vụ văn phòng như một chuyên viên thực. .. ban hành văn bản) Sinh viên thực tập: HUỲNH BÁ HỌC 29/30 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP K32 2.4 Một số kỹ năng nghề khác Qua một thời gian ngắn tiếp xúc, ngoài việc thực tập các nghiệp vụ quản lý văn bản đi, đến, soạn thảo văn bản, tôi còn tham gia vào một số công tác khác tại văn phòng như sắp xếp hồ sơ; trình văn bản ký; đóng dấu; chuyển giao, phân phát văn bản; nghe điện thoại; nhập dữ liệu vào Cơ sở... đối với văn bản mật đi được đăng ký vào một số và một hệ thống số riêng Văn bản đi được đăng ký vào Sổ đăng ký văn bản đi hoặc Cơ sở dữ liệu quản lý văn bản đi trên máy vi tính Hiện tại, phòng TC-HC vẫn chưa có phần mềm chuyên dụng để quản lý văn bản nên việc đăng ký (cập nhật) văn bản đi vào Cơ sở dữ liệu được thực hiện bằng cách nhập dữ liệu vào bảng tính Excel Văn bản đi sau khi được đăng ký vào Cơ... Tiếp đến, nếu văn bản thiếu tên chức danh hay họ tên người ký, văn thư tiếp tục đóng các dấu chức danh và dấu họ tên người ký Sinh viên thực tập: HUỲNH BÁ HỌC 20/30 BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH QTVP K32 Vị trí đóng dấu như sau: Trong trường hợp, văn bản có từ 02 trang trở lên, đối với văn bản in 01 mặt và từ 03 trang trở lên đối với văn bản in 02 mặt nhằm tránh bị người khác thay đổi nội dung, bắt buộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập ngành quản trị văn phòng cao đẳng văn hoá nghệ thuật và du lịch Nha trang, Báo cáo thực tập ngành quản trị văn phòng cao đẳng văn hoá nghệ thuật và du lịch Nha trang, Báo cáo thực tập ngành quản trị văn phòng cao đẳng văn hoá nghệ thuật và du lịch Nha trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay