bài giảng số học 6 chương 3 bài 11 tính chất cơ bản của phép nhân phân số

26 770 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2015, 14:37

Toán 6 – Số học BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Kiểm tra bài cũ (HS1)Tính: (HS2)Tính: = 5 3 .1 = 5 3 .1 a) a) b) b) =       + − 5 2 . 3 1 3 2 =+ − 5 2 . 3 1 5 2 . 3 2 (Thực hiện các phép tính theo đúng thứ tự ) Kiểm tra bài cũ Đáp án: Đáp án: 5 3 5 3.1 5 3 .1 == 5 3 5 1.3 1. 5 3 == a) a) b) b) 15 2 5 2 . 3 1 5 2 . 3 1 3 2 − = − =       + − 15 2 15 2 15 4 5 2 . 3 1 5 2 . 3 2 − =+ − =+ − * Các tính chất cơ bản của phép cộng số nguyên: • Giao hoán. • Kết hợp. • Nhân với 1. • Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. * áp dụng các tính chất đó để: • Nhân nhiều số nguyên. • Tính giá trị các biểu thức nhanh hợp lý. Phép nhân phân số có những tính chất như thế để làm toán cho nhanh không nhỉ? C h ú n g t a s ẽ đ ư ợ c t ì m h i ể u t r o n g b à i h ô m n a y đ ấ y ! C ố g ắ n g c h ă m c h ú đ ể h i ể u b à i c á c e m n h é ! Tiết 85 Bài 11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số A. Mục tiêu * Kiến thức: - HS biết các tính chất cơ bản của phép nhân phân số : giao hoán, kết hợp, nhân với số 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. * Kỹ năng: - Có kĩ năng vận dụng các tính chất trên để thực hiện các phép tính hợp lí, nhất là khi nhân nhiều phân số. *Thái độ: - Có ý thức quan sát đặc điểm của phân số để vận dụng các tính chất cơ bản của phép nhân phân số. B. Chuẩn bị GV: - Máy chiếu, bảng nhóm. HS: - Ôn các tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên. - Ôn quy tắc phép nhân phân số. C. Hoạt động trên lớp Trình chiếu kết hợp giảng bài và tổ chức các hoạt động cho học sinh. 1. Các tính chất. SÔ HỌC 6 Tiết 85 §11. Tính chất cơ bản của phép nhân Tính chất cơ bản của phép nhân phân số phân số a) Tính chất giao hoán. b a d c d c b a = VD1 Một hố nhảy thể dục chữ nhật có các cạnh như hình vẽ : 2 3 m 1 3 m Bình nói rằng diện tích hố nhảy đó phải lấy chiều rộng nhân chiều dài ! An nói diện tích hố nhảy đó bằng chiều dài nhân chiều rộng ! Vậy ai nói đúng ? Bình: . 3 2 mS = m 3 1 . 2 9 2 m= An: )( 9 2 3 2 . 3 1 2 mmmS == .       == 9 2 3 2 . 3 1 3 1 . 3 2 Qua tình ví dụ trên, hãy cho biết phép nhân phân số có tính chất gì? Cả hai đều đúng! Lưu ý! Các mẫu của các phân số phải khác 0 SÔ HỌC 6 Tiết 85 1. Các tính chất. §11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số Tính chất cơ bản của phép nhân phân số a) Tính chất giao hoán. b a d c d c b a = b) Tính chất kết hợp:         =       q p d c b a q p d c b a VD2 Một bể nước hình hộp chữ nhật có các cạnh như hình vẽ: Thể tích của hình này là : b a c mc mb ma 3 2 2 1 4 3 = = = (a.b).c 32 4 1 3 2 . 8 3 3 2 . 2 1 . 4 3 mmmmmmV ==       = 32 4 1 3 1 . 4 3 3 2 . 2 1 . 4 3 mmmmmmV ==       = Qua ví dụ trên, cho biết phép nhân phân số có tính chất gì? V= = a.(b.c) SÔ HỌC 6 Tiết 85 1. Các tính chất. §11. Tính chất cơ bản của phép nhân Tính chất cơ bản của phép nhân phân số phân số a) Tính chất giao hoán. b a d c d c b a = b) Tính chất kết hợp:         =       q p d c b a q p d c b a Kiểm tra bài cũ Đáp án: Đáp án: 5 3 5 3.1 5 3 .1 == 5 3 5 1.3 1. 5 3 == a) a) b) b) 15 2 5 2 . 3 1 5 2 . 3 1 3 2 − = − =       + − 15 2 15 2 15 4 5 2 . 3 1 5 2 . 3 2 − =+ − =+ − Từ kết quả hai câu a) ở trên rút ra tính chất gì của phép nhân phân số? Nêu công thức tổng quát của tính chất này? Xem xét kết quả [...]... Qua bài này em học được những kiến thức nào? Qua bài này các em cần nắm được: 1 Các tính chất cơ bản của phép nhân phân số: a) Tính chất giao hoán b) Tính chất kết hợp: c) Tính chất nhân với 1: d) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng Vận dụng các tính chất cơ bản của phép nhân phân số để giải những bài tập dạng nào? Qua bài này các em cần nắm được: 1 Các tính chất cơ bản của phép nhân phân. .. −2 + = + = b) 3 5 3 5 15 15 15 Từ kết quả hai câu b) ở trên rút ra tính chất gì của phép nhân phân số? Nêu công thức tổng quát của tính chất này? SÔ HỌC 6 Tiết 85 11 Tính chất cơ bản của phép nhân phân số 1 Các tính chất a) Tính chất giao hoán a c c a = b d d b b) Tính chất kết hợp: a c  b d  p a  c p  =   b d q  q   áp dụng các tính chất cơ bản của phép nhân phân số vào giảI toán... bản của phép nhân phân số: a) Tính chất giao hoán b) Tính chất kết hợp: c) Tính chất nhân với 1: d) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng 2 áp dụng các tính chất cơ bản của phép nhân phân số để giải các dạng bài tập như: Nhân nhiều phân số • Tính nhanh, tính hợp lý giá trị các biểu thức •… Bài tập 2 : Tính nhanh 3 5 19 M = a + a − a 4 6 12 5 19  3 M = a. + −  6 12  4 9 + 10 − 19... Tính chất nhân với 1: a a a 1 = 1 = b b b d) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng a  c p a c a p  +  = + b d q b d b q   2 áp dụng ? SÔ HỌC 6 Tiết 85 11 Tính chất cơ bản của phép nhân phân số Ví dụ: Ví dụ: 1 Các tính chất a) Tính chất giao hoán a c c a = b d d b Hãy giải thích các bước biến đổi sau dựa vào tính chất nào của phép nhân phân số : Các bước biến đổi b) Tính chất. ..SÔ HỌC 6 Tiết 85 11 Tính chất cơ bản của phép nhân phân số 1 Các tính chất a) Tính chất giao hoán a c c a = b d d b b) Tính chất kết hợp: a c  b d  p a  c p  =   b d q  q   c) Tính chất nhân với 1: a a a 1 = 1 = b b b Xem xét kết quả Kiểm tra bài cũ (HS1 )Tính: (HS2 )Tính: a) a) b) 3 1 .3 3 1 = = 5 5 5  − 2 1  2 −1 2 − 2 +  = =   3 3  5 3 5 15 3 3.1 3 1 = = 5 5 5 −2... q   c) Tính chất nhân với 1: a a a 1 = 1 = b b b -7 M = = a  c p a c a p  +  = + b d q b d b q   = = 2 áp dụng 5 15 15 15 ( -7 15 7 15 -7 15 (- 16) -7 8 -7 = d) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng Tính chất đã dùng ) ( 5 8 5 8 (- 16) (- 16) ) Tính chất giao hoán Tính chất két hợp 1 (-10) -10 Nhân với 1 BÀI TẬP ÁP DỤNG Chơi mà học! !! Bài 1: Đi tìm kho báu của nhân loại... bất kỳ giá trị nào của a thì giá trị của biểu thức M không thay đổi và bằng 0 Bài toán có thể nêu cách khác: Chứng tỏ rằng: Giá trị biểu thức M không phụ thuộc vào giá trị của a 3 5 19 M = a + a − a 4 6 12 Hướng dẫn học ở nhà: 1 Nắm vững và vận dụng tốt các tính chất cơ bản của phép nhân phân số vào giải các bài tập 2 Xem lại các bài tập đã chữa 3 Làm các bài tập: 76 b,c; 77b,c; 78 / 39 , 40 SGK Chúc các... lý nhất thì cửa sẽ mở! 7 − 3 11 3 − 13 4 − 5 13 13 Trí tuệ A= = A BB = − = 9 28 28 9 28 11 41 7 41 7 8 7 3 12 C= + + = 19 11 19 11 19 7  8 3  12 7 12  + = + =1 + 19  11 11  19 19 19 7 8 7 3 12 C= + + 19 11 19 11 19 Bài 2: Trong các cách giải sau, cách nào đúng? Cách nào sai? Chỉ rõ chỗ sai đó Tính N Cách 1: −1 2 1  N =  + =? 4  5 10  −1 2 1  +   4 5 10  −1 2 2+ 1 1 N = N... loại Để biết kho báu của nhân loại là gì các em phải cùng chung sức để mở hết các “cửa” vào kho Mỗi nhóm mở một cửa.Trước mỗi “cửa” có một bài toán Nếu giải đúng bài toán trước “cửa” thì “cửa” sẽ tự mở ra Nào! Chúng ta cùng nhau khám phá!!! Vừng ơi ! Mở cửa ! - Hãy tính giá trị các biểu thức sau bằng cách Vừng mở cửa rồi ! hợp lý nhất thì cửa sẽ mở! 7 − 3 11 3 − 13 4 − 5 13 13 Trí tuệ A= = A BB... nhà: 1 Nắm vững và vận dụng tốt các tính chất cơ bản của phép nhân phân số vào giải các bài tập 2 Xem lại các bài tập đã chữa 3 Làm các bài tập: 76 b,c; 77b,c; 78 / 39 , 40 SGK Chúc các thầy cô và các em học sinh Mạnh khoẻ! Hạnh phúc! . cho biết phép nhân phân số có tính chất gì? V= = a.(b.c) SÔ HỌC 6 Tiết 85 1. Các tính chất. 11. Tính chất cơ bản của phép nhân Tính chất cơ bản của phép nhân phân số phân số a) Tính chất giao. bản của phép nhân phân số vào giảI toán như thế nào? ? SÔ HỌC 6 Tiết 85 1. Các tính chất. 11. Tính chất cơ bản của phép nhân Tính chất cơ bản của phép nhân phân số phân số a) Tính chất. kết hợp giảng bài và tổ chức các hoạt động cho học sinh. 1. Các tính chất. SÔ HỌC 6 Tiết 85 11. Tính chất cơ bản của phép nhân Tính chất cơ bản của phép nhân phân số phân số a) Tính chất giao
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng số học 6 chương 3 bài 11 tính chất cơ bản của phép nhân phân số, bài giảng số học 6 chương 3 bài 11 tính chất cơ bản của phép nhân phân số, bài giảng số học 6 chương 3 bài 11 tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn