bài giảng số học 6 chương 1 bài 12 dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

19 638 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2015, 14:04

[...]... 213 9 chia hết cho 3 C Số 54 36 chia hết cho 9 D Số 764 1 chia hết cho 9 1 Nhận xét mở đầu: Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9 2 Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9 3 Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số. . .1 Nhận xét mở đầu: Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9 2 Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9 3 Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 có gì khác với dấu. .. dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 ? 4 8 6 2 5 3 1 10 0 9 7 Hết giờ 2 012 Câu 1) Số 7380 chia hết cho số nào? A 3 B C 9 D 5 Cả ba số trên 4 8 6 2 5 3 1 10 0 9 7 Hết giờ 2 012 Câu 2) Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 A 12 30 B 3 210 C 13 50 D 310 5 4 8 6 2 5 3 1 10 0 9 7 Hết giờ 2 012 Câu 3) Trong 4 phát biểu sau đây, có một phát biểu sai Hãy chỉ ra câu sai đó A Số 4 363 chia hết cho 3 B Số 213 9. .. 18 000 đồng nên số tiền mua 9 gói bánh và 6 gói kẹo là: 10 0 000 - 18 000 = 82000 (đồng) Vì số 82000 không chia hết cho 3 nên Bình nói “Cô tính sai rồi” là đúng 1 Nhận xét mở đầu: Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9 2 Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9 3 Dấu hiệu chia. .. Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3 Bài tập: Thay các chữ a và b bằng các chữ số thích hợp để được số chia6 a8b cả 5 hết cho và 9 Hướng dẫn giải Số 6a8b ⇔ b ∈ { 0;5} * Với b = 0 số đã cho có dạng 6a80  ⇔ 6 + a + 8 + 0 9 3 ⇔ 14 + a 9 ⇔ a ∈ { 4} * Tương tư xét với b = 5 Từ đó ta được các số cần tìm 6a80 HƯỚNG DẪN... đó mới chia hết cho 3 Hai bạn Hoà và Bình đi mua 9 gói bánh và 6 gói kẹo để chuẩn bị liên hoan cho lớp Hoà đưa cho cô bán hàng 10 0 000 đồng và được trả lại 18 000 đồng Bình liền nói: “Cô ơi, cô tính sai rồi ?” Em hãy cho biết Bình nói đúng hay sai? Giải thích tại sao? Vì số 9 và 6 đều chia hết cho 3 nên tổng số tiền mua 9 gói bánh và 6 gói kẹo phải là số chia hết cho 3 Vì Hoà đưa cho cô bán hàng 10 0 000... 6 + a + 8 + 0 9 3 ⇔ 14 + a 9 ⇔ a ∈ { 4} * Tương tư xét với b = 5 Từ đó ta được các số cần tìm 6a80 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ  Nắm chắc dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9  Nhận biết được một số có hay không chia hết cho 3, cho 9  Làm các bài tập: 10 1; 10 2; 10 3; 10 4; 10 5 (SGK – Tr 41; 42)  Xem trước phần Lyện tập . 62 1; 12 05; 13 27; 63 54 Đáp án: Số chia hết cho 9 là: 62 1; 63 54 Số không chia hết cho 9 là: 12 05; 13 27 ?1 1. Nhận xét mở đầu: 2. Dấu hiệu chia hết cho 9: 1. Nhận xét mở đầu: 2. Dấu hiệu chia. cho 3. Số 213 9 chia hết cho 3. Số 54 36 chia hết cho 9. Số 764 1 chia hết cho 9. 1. Nhận xét mở đầu: 2. Dấu hiệu chia hết cho 9: 1. Nhận xét mở đầu: 2. Dấu hiệu chia hết cho 9: Mọi số đều viết. chia hết cho 2, cho 5 ? B C A 2 012 12 34 56 7 8 9 10 0 Hết giờ Câu 1) Số 7380 chia hết cho số nào? D 3 5 9 Cả ba số trên. B C A 2 012 12 34 56 7 8 9 10 0 Hết giờ Câu 2) Trong các số sau, số nào chia
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng số học 6 chương 1 bài 12 dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9, bài giảng số học 6 chương 1 bài 12 dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9, bài giảng số học 6 chương 1 bài 12 dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn