nghiên cứu mức độ tồn dư các hợp chất cơ clo trong môi trường đất ở một số khu vực kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh thái nguyên

32 291 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2015, 12:58

ĐA ̣ I HO ̣ C QUÔ ́ C GIA HA ̀ NÔ ̣ I TRƯƠ ̀ NG ĐA ̣ I HO ̣ C KHOA HO ̣ C TƯ ̣ NHIÊN Nguyễn Thị Huynh NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TỒN DƯ CÁC HỢP CHẤT CƠ CLO TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT Ở MỘT SỐ KHU VỰC KHO CHỨA HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN TÓM TẮT LUÂ ̣ N VĂN THA ̣ C SI ̃ KHOA HO ̣ C H Ni - 2011 ĐA ̣ I HO ̣ C QUÔ ́ C GIA HA ̀ NÔ ̣ I TRƯƠ ̀ NG ĐA ̣ I HO ̣ C KHOA HO ̣ C TƯ ̣ NHIÊN Nguyễn Thị Huynh NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TỒN DƯ CÁC HỢP CHẤT CƠ CLO TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT Ở MỘT SỐ KHU VỰC KHO CHỨA HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngnh: Khoa học môi trường Mã số: 60 85 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. LÊ VĂN THIỆN H Ni - 2011 i MỤC LỤC CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Hóa chất BVTV trong sản xuất nông nghiệp và các vấn đề môi trƣờng 3 1.1.1. Vị trí và vai trò của hóa chất BVTV trong sản xuất nông nghiệp 3 1.1.2. Phân loại hóa chất BVTV 3 1.1.3. Tác động của hoá chất BVTV đến môi trƣờng và sức khoẻ con ngƣời 4 1.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên 5 1.2.1. Đặc điểm tự nhiên 5 1.2.2. Tình hình kinh tế - xã hội 6 1.2.3. Các vấn đề môi trƣờng 7 1.3. Tình hình quản lý và sử dụng hoá chất hoá chất BVTV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 7 1.3.1. Khối lƣợng hoá chất BVTV đƣợc kinh doanh sử dụng hàng năm 7 1.3.2. Tình trạng các khu vực kho lƣu giữ tại tỉnh Thái nguyên 9 CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 10 2.2. Nội dung nghiên cứu 10 2.3. Phạm vi nghiên cứu 10 2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 10 2.4.1. Phƣơng pháp thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu, số liệu 10 2.4.3. Phƣơng pháp quan trắc, khảo sát thực địa, lấy mẫu đất và nƣớc 10 2.4.4. Phƣơng pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 10 CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 15 3.1. Đặc điểm hiện trạng một số khu vực kho chứa hoá chất BVTV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 15 3.1.1. Đặc điểm hiện trạng Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Đồng Hỷ cũ 15 3.1.2. Đặc điểm hiện trạng Công ty Vật tƣ Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cũ 15 3.1.3. Đặc điểm hiện trạng Khu trung chuyển của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Định Hoá cũ 15 3.2. Đánh giá hiện trạng tồn lƣu các hợp chất cơ clo trong môi trƣờng đất tại một số kho chứa hoá chất BVTV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 15 3.1.1. Đánh giá hiện trạng tồn lƣu các hợp chất cơ clo trong môi trƣờng đất tại Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Đồng Hỷ cũ 15 Bảng: Kết quả phân tích dƣ lƣợng thuốc BVTV trong môi trƣờng đất tại 16 ii 3.1.2. Đánh giá hiện trạng tồn lƣu các hợp chất cơ clo trong môi trƣờng đất tại Công ty Vật tƣ Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cũ 17 3.1.3. Đánh giá hiện trạng tồn lƣu các hợp chất cơ clo trong môi trƣờng đất tại Khu trung chuyển của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Định Hoá cũ 19 3.3. Đánh giá hiện trạng tồn lƣu các hợp chất cơ clo trong môi trƣờng nƣớc tại một số khu vực quanh các kho chứa HCBVTV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20 3.3.1. Đánh giá hiện trạng tồn lƣu các hợp chất cơ clo trong môi trƣờng nƣớc tại Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Đồng Hỷ cũ 20 3.3.2. Đánh giá hiện trạng tồn lƣu các hợp chất cơ clo trong môi trƣờng nƣớc tại Khu trung chuyển của Trạm vật tƣ nông nghiệp huyện Định Hoá cũ 21 3.4. Đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm hoá chất BVTV tại Công ty Vật tƣ Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cũ, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên (Khu vực có mức độ tồn lƣu cao nhất) 23 3.4.1 Địa điểm thực hiện 23 3.4.2. Phƣơng pháp xử lý 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 27 1 MỞ ĐẦU Cùng với quá trình tăng trƣởng kinh tế, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn nhƣ suy thoái đất, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nƣớc, suy giảm diện tích rừng và đa dạng sinh học. Trong đó, ô nhiễm môi trƣờng do hoá chất bảo vệ thực vật (BVTV) tồn lƣu gây ra đang trở lên nghiêm trọng, việc quản lý sử dụng hoá chất BVTV không hợp lý đang gây tác động không nhỏ, ảnh hƣởng kéo dài đến môi trƣờng và sức khỏe cộng đồng. Theo số liệu thống kê chƣa đầy đủ, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 13 khu vực kho chứa hoá chất BVTV đã dừng hoạt động nằm rải rác khắp các địa phƣơng của tỉnh. Các khu vực này hầu hết không còn lƣu giữ đƣợc các hồ sơ liên quan và chƣa đƣợc khảo sát điều tra đánh giá mức độ ô nhiễm. Ngoài những khu vực tồn lƣu ô nhiễm hóa chất BVTV đã biết, còn rất nhiều địa điểm chƣa đƣợc phát hiện, thống kê và đánh giá mức độ ô nhiễm. Theo ƣớc tính, tổng số khu vực ô nhiễm hóa chất BVTV có thể vào khoảng 20 - 25 vị trí trên địa bàn toàn tỉnh. Ô nhiễm hóa chất BVTV là một trong các dạng ô nhiễm có mức độ nguy hiểm cao nhất và có khả năng để lại những hậu quả rất nghiêm trọng đến sức khoẻ con ngƣời và sinh vật. Xuất phát từ thực tiễn trên, chúng tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu mức độ tồn dư các hợp chất cơ clo trong môi trường đất ở một số khu vực kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật trên địa 2 bàn tỉnh Thái Nguyên” với mục đích phát hiện và khoanh vùng, đánh giá mức độ ô nhiễm các khu vực tồn lƣu hóa chất BVTV và đề ra các phƣơng án xử cho khu vực có mức độ tồn lƣu cao nhất. Mục tiêu nghiên cứu: - Điều tra, thu thập thông tin đối với các địa phƣơng nhằm xác định các điểm ô nhiễm do hóa chất BVTV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; - Lấy mẫu đất và nƣớc, phân tích các chỉ tiêu hóa chất BVTV gốc clo (Aldrin, DDT, DDE, Lindan), khoanh vùng, đánh giá phạm vi ô nhiễm, mức độ ô nhiễm tại các điểm đã phát hiện; - Đề xuất giải pháp nhằm xử lý ô nhiễm hóa chất BVTV tại khu vực có mức độ tồn lƣu cao nhất. 3 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Hóa chất BVTV trong sản xuất nông nghiệp và các vấn đề môi trƣờng 1.1.1. Vị trí và vai trò của hóa chất BVTV trong sản xuất nông nghiệp Nƣớc ta là một nƣớc nông nghiệp nhiệt đới, chịu ảnh hƣởng của gió mùa, khí hậu ven biển và là nƣớc có nền nông nghiệp rất đa dạng về cơ cấu cây trồng, giống, nhiều chế độ luân canh, xen canh, gối vụ, nhiều mùa vụ, với những phƣơng thức canh tác khác nhau. Nhiều biến động xảy ra do khí hậu, thời tiết dẫn đến biến động trong các hệ sinh thái nông nghiệp, đặc biệt là các quần thể sinh vật hại, nấm gây bệnh cho cây trồng. Vì vậy, ngƣời nông dân luôn phải ứng phó với những khó khăn không những về biến đổi thời tiết, khí hậu mà còn phải bảo vệ cây trồng, mùa màng khỏi bị dịch bệnh, sâu hại, cỏ dại và chuột phá hoại. Vai trò của công tác BVTV, trong đó hóa chất BVTV là công cụ, phƣơng tiện quan trọng đắc lực của nông dân nhằm đảm bảo đƣợc năng suất cao, mùa màng bội thu, tránh đƣợc sâu hại phá hoại mùa màng [4]. 1.1.2. Phân loại hóa chất BVTV Có nhiều cách để phân loại hóa chất BVTV, một số cách phổ biến nhƣ sau: a. Theo đối tượng phòng trừ b. Phân loại theo gốc hóa học c. Theo tính độc của thuốc BVTV 4 d. Theo độ bền của thuốc đối với khả năng phân hủy e. Phân loại HCBVTV theo nhóm độc f. Theo dạng thuốc BVTV 1.1.3. Tác động của hoá chất BVTV đến môi trường và sức khoẻ con người a. Tác động của hoá chất BVTV đến môi trường Các động của hoá chất BVTV lên môi trƣờng là do những tính chất chủ yếu sau: dễ bay hơi, dễ hoà tan trong nƣớc và dung môi, bền với quá trình biến đổi sinh học.  Tác động đến môi trường đất Nhiều thuốc bảo vệ thực vật có thể tồn lƣu lâu dài trong đất, ví dụ DDT và các chất clo hữu cơ sau khi đi vào môi trƣờng sẽ tồn tại ở các dạng hợp chất liên kết trong môi trƣờng, mà những chất mới thƣờng có độc tính hơn hẳn, xâm nhập vào cây trồng và tích luỹ ở quả, hạt, củ sau đó di truyền theo thực phẩm đi vào gây hại cho ngƣời, vật nhƣ ung thƣ, quái thai, đột biến gen  Tác động đến môi trường nước Hoá chất BVTV có thể trực tiếp đi vào nƣớc do phun hoặc xử lý nƣớc bề mặt với hoá chất BVTV để tiêu diệt một số sinh vật truyền bệnh cho ngƣời; thải bỏ hoá chất BVTV thừa sau khi phun; nƣớc dùng để cọ rửa thiết bị phun đƣợc đổ vào sông, hồ, ao, ngòi; cây trồng đƣợc phun ngay ở bờ nƣớc; rò rỉ hoặc đất đƣợc xử lý bị xói mòn.  Tác động đến môi trường không khí Ô nhiễm không khí do hoá chất BVTV chủ yếu do phun thuốc. Ngay trong quá trình phun thuốc, các hạt nhỏ bay hơi tạo 5 thành những hạt mù lỏng có thể bay rất xa theo gió. Thông thƣờng hoá chất BVTV loại tƣơng đối ít bay hơi nhƣ DDT cũng bay hơi trong không khí rất nhanh khi ở vùng khí hậu nóng gây ô nhiễm không khí và rất nguy hiểm nếu hít phải hoá chất BVTV trong không khí.  Tác động của thuốc BVTV đến sức khỏe con người Ảnh hƣởng của thuốc BVTV đối với trẻ em đang gây ra những lo ngại ngày càng tăng. Trẻ em có thể bị nhiễm BVTV vào cơ thể qua ăn uống, qua tiếp xúc với môi trƣờng xung quanh, kể cả môi trƣờng ở ngay trong gia đình mình. Hoạt động sinh lý của cơ thể trẻ em khác với ngƣời lớn: tốc độ trao đổi chất cao hơn, khả năng khử độc và loại thải chất độc thấp hơn ngƣời lớn. Ngoài ra, do trọng lƣợng cơ thể thấp nên mức dƣ lƣợng thuốc BVTV trên một đơn vị thể trọng ở trẻ em cũng cao hơn so với ngƣời lớn. Trẻ em nhạy cảm thuốc trừ sâu cao hơn ngƣời lớn gấp 10 lần. Đặc biệt thuốc trừ sâu làm cho trẻ em thiếu oxy trong máu, suy dinh dƣỡng, giảm chỉ số thông minh, chậm biết đọc, biết viết. 1.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên 1.2.1. Đặc điểm tự nhiên a. Vị trí địa lý Thái Nguyên là một tỉnh nằm ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, có diện tích tự nhiên 3.541,5 km 2 (tài liệu của Nhà xuất bản Bản 6 đồ ghi là 3.541,1km 2 ), chiếm 1,08% diện tích và dân số là 1.155.500 ngƣời (2007), chiếm 1,335% dân số cả nƣớc [17]. b. Đặc điểm khí hậu  Nhiệt độ không khí Nhiệt độ trung bình năm đạt khoảng 23.6 0 C trong đó nhiệt độ trung bình cao nhất đạt 28.9 0 C (thời gian tháng 6) và trung bình thấp nhất khoảng 17.0 0 C. Nhiệt độ cao nhất trong năm là 40.1 0 C.  Tốc độ gió Hƣớng gió thịnh hành tại Thái Nguyên là Đông Bắc (mùa lạnh) và Đông Nam (mùa nóng).  Độ ẩm không khí Thái Nguyên là khu vực có độ ẩm khá cao, trung bình năm đạt tới 82% và độ ẩm trung bình lớn nhất 88% và thấp nhất đạt 77%.  Lượng mưa Với lƣợng mƣa khá lớn, trung bình năm 1.800 – 2.500 mm, tổng lƣợng nƣớc mƣa tự nhiên của tỉnh Thái Nguyên dự tính lên tới 6,4 tỷ m 3 /năm. 1.2.2. Tình hình kinh tế - xã hội Tổng GDP của Tỉnh năm 2007 đạt 4.716,2 tỷ đồng tính theo giá so sánh năm 1994 (gần 9.868,7 tỷ theo giá hiện hành). GDP bình quân đầu ngƣời (theo giá hiện hành) của tỉnh đạt khoảng 8,67 triệu (khoảng 540USD vào năm 2007 và 600 USD vào năm 2008), cao hơn nhiều so với mức bình quân của vùng nhƣng thấp hơn so với mức bình quân của cả nƣớc. [...]... 13 Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Thái Nguyên (2009), Điều tra đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu vực tồn lưu hoá chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 14 Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Thái Nguyên (2009), Dự án xử lý triệt để ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật tại xã Phúc Trìu Thái Nguyên 27 15 Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Thái Nguyên (2006), Báo cáo sơ bộ khoanh vùng các khu. .. nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật Di dời các trƣờng học nằm trên các kho hoá chất bảo vệ thực vật trƣớc đây Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên các diện tích canh tác bị ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật - Ứng dụng các công nghệ, các nghiên cứu về xử lý ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật cho các điểm ô nhiễm trên địa bàn Thái Nguyên: Lập dự án xử lý các điểm ô nhiễm Ƣu tiên các điểm xử lý tiếp theo có mức độ ô nhiễm... 3.2 Đánh giá hiện trạng tồn lƣu các hợp chất cơ clo trong môi trƣờng đất tại một số kho chứa hoá chất BVTV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 3.1.1 Đánh giá hiện trạng tồn lưu các hợp chất cơ clo trong môi trường đất tại Trạm vật tư nông nghiệp huyện Đồng Hỷ cũ 15 Bảng: Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trong môi trường đất tại Trạm vật tư nông nghiệp huyện Đồng Hỷ cũ (mg/kg đất) Chỉ tiêu phân tích... có các công ty Cổ phần vật tƣ BVTV, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo vệ thực vật và 1số các đại lý cấp I có kho lƣu chứa thuốc 9 CHƢƠNG 2 ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu - Đất tại 3 khu vực (thuộc địa bàn 02 huyện và 01 thành phố) có kho chứa hóa chất BVTV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Nƣớc ngầm tại các khu vực lân cận kho chứa 2.2 Nội dung nghiên. .. chính quyền các cấp về kiểm soát ô nhiễm do hoá chất bảo vệ thực vật - Tổ chức các lớp tập huấn cho ngƣời dân về cách nhận biết khu vực ô nhiễm, các phƣơng pháp phòng tránh phơi nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật, các biện pháp sơ cứu tự bảo vệ bản thân khi nhiễm hoá chất BVTV - Khoanh vùng ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật, cách ly ngƣời dân khỏi các khu vực ô nhiễm: Di dời các hộ gia đình khỏi khu vực ô nhiễm... qua chuỗi thức ăn, qua sữa mẹ của các hoá chất bảo vệ thực vật, sự ô nhiễm bởi loại hoá chất này trở thành một vấn đề đang thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của các tổ chức bảo vệ môi trƣờng, các nhà khoa học về sinh thái và sức kho con ngƣời 2 Kết quả phân tích mẫu đất và nƣớc các khu vực nghiên cứu ô nhiễm hoá chất BVTV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều có dƣ lƣợng hoạt chất DDT, DDE và Lindan rất cao,... hiện thấy ở mẫu MĐ-HCBVTV(2) - 51 (0,5m) (cách nền kho cũ 1m) và gấp 5,6 lần so với quy chuẩn Mẫu đất tại vị trí bãi đất san nền sau khi dỡ bỏ kho có phát hiện có dƣ lƣợng DDT và Lindan và vƣợt quy chuẩn lần lƣợt là 369,3 lần và 504,2 lần so với quy chuẩn 3.3 Đánh giá hiện trạng tồn lƣu các hợp chất cơ clo trong môi trƣờng nƣớc tại một số khu vực quanh các kho chứa HCBVTV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. .. đào, sâu 10m CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đặc điểm hiện trạng một số khu vực kho chứa hoá chất BVTV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 3.1.1 Đặc điểm hiện trạng Trạm vật tư nông nghiệp huyện Đồng Hỷ cũ Địa chỉ: xóm Na Long, xã Hoá Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Kho hóa chất BVTV tại xóm Na Long, xã Hoá Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên bắt đầu hoạt động từ năm 1980 và đóng cửa... hiện hành về dƣ lƣợng hóa chất BVTV trong đất và nƣớc rất nhiều lần 3 Khu vực xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên là khu vực ô nhiễm hoá chất BVTV mang tính tiêu biểu, công nghệ hóa học xử lý và cách ly triệt để tại chỗ kết hợp xử lý bằng công nghệ sinh học và thực vật học tái tạo sinh thái khu vực ô nhiễm đƣợc lựa chọn để xử lý tồn lƣu hóa chất BVTV tại khu vực này Kiến nghị: - Nâng... nghiên cứu - Điều tra, thu thập thông tin đối với các địa phƣơng nhằm xác định các điểm ô nhiễm do hóa chất BVTV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; - Lấy mẫu đất và nƣớc, phân tích các chỉ tiêu hóa chất BVTV gốc clo (Aldrin, DDT, DDE, Lindan), khoanh vùng, đánh giá phạm vi ô nhiễm, mức độ ô nhiễm tại các điểm đã phát hiện; - Đề xuất giải pháp nhằm xử lý ô nhiễm hoá chất BVTV tại khu vực có mức độ tồn lƣu . NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TỒN DƯ CÁC HỢP CHẤT CƠ CLO TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT Ở MỘT SỐ KHU VỰC KHO CHỨA HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngnh: Khoa học môi trường. trên, chúng tôi thực hiện đề tài Nghiên cứu mức độ tồn dư các hợp chất cơ clo trong môi trường đất ở một số khu vực kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật trên địa 2 bàn tỉnh Thái Nguyên với mục. HO ̣ C KHOA HO ̣ C TƯ ̣ NHIÊN Nguyễn Thị Huynh NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TỒN DƯ CÁC HỢP CHẤT CƠ CLO TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT Ở MỘT SỐ KHU VỰC KHO CHỨA HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu mức độ tồn dư các hợp chất cơ clo trong môi trường đất ở một số khu vực kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh thái nguyên, nghiên cứu mức độ tồn dư các hợp chất cơ clo trong môi trường đất ở một số khu vực kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh thái nguyên, nghiên cứu mức độ tồn dư các hợp chất cơ clo trong môi trường đất ở một số khu vực kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh thái nguyên, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay