đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thái nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý

118 879 2
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2015, 12:55

i ĐA ̣ I HO ̣ C QUÔ ́ C GIA HA ̀ NÔ ̣ I TRƯƠ ̀ NG ĐA ̣ I HO ̣ C KHOA HO ̣ C TƯ ̣ NHIÊN NGUYỄN THỊ KIM DUNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ LUÂ ̣ N VĂN THA ̣ C SI ̃ KHOA HO ̣ C THÁI NGUYÊN – 2012 ii ĐA ̣ I HO ̣ C QUÔ ́ C GIA HA ̀ NÔ ̣ I TRƯƠ ̀ NG ĐA ̣ I HO ̣ C KHOA HO ̣ C TƯ ̣ NHIÊN NGUYỄN THỊ KIM DUNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ Chuyên ngành: Khoa học Môi trường Mã số: 608502 LUÂ ̣ N VĂN THA ̣ C SI ̃ KHOA HO ̣ C TS. NGUYỄN QUANG TRUNG THÁI NGUYÊN - 2012 iv MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Tổng quan về chất thải y tế 3 1.1.1. Cơ sở pháp lý xác định chất thải y tế 3 1.1.2. Phân loại chất thải y tế 4 1.2. Nguồn phát sinh chất thải y tế từ các hoạt động trong bệnh viện 7 1.3. Tác động đến môi trường 10 1.4. Tác động đối với sức khoẻ con người 13 1.5. Các biện pháp quản lý chất thải y tế 20 1.5.1. Tổng quan công tác quản lý chất thải y tế trên Thế giới 20 1.5.2. Thực trạng công tác quản lý, xử lý chất thải y tế tại Việt Nam 21 1.5.3. Biện pháp xử lý chất thải y tế 25 CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1. Đối tượng nghiên cứu 30 2.2. Phương pháp nghiên cứu 31 2.3. Nội dung đề tài 32 2.4. Xây dựng các tiêu chí và chuẩn mực đánh giá 33 2.5. Xác định mức độ quan trọng của các tiêu chí 37 2.6. Xác định mức độ tuân thủ của từng hoạt động 38 2.7. Công thức tính toán tổng hợp về công tác quản lý môi trường theo từng hoạt động của tiêu chí 38 2.8. Thiết kế thông tin yêu cầu của phiếu điều tra khảo sát 38 CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 3.1. Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên 40 3.1.1. Cơ cấu dân số 40 v 3.1.2. Thực trạng chung của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 41 3.2. Giới thiệu chung về các bệnh viện nghiên cứu 42 3.3. Đánh giá về công tác phân loại 47 3.4. Đánh giá về công tác vận chuyển chất thải 56 3.5. Đánh giá về công tác xử lý chất thải rắn 62 3.6. Đánh giá về công tác lưu giữ chất thải 66 3.7. Đánh giá về việc thực hiện xử lý nước thải và khí thải 71 3.8. Đánh giá qua các kết quả điều tra phỏng vấn ngoài hiện trường về sự nắm bắt các quy định quản lý chất thải y tế 78 3.9. Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên 86 3.9.1. Nguyên nhân các tồn tại trong công tác quản lý, xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện nghiên cứu 86 3.9.2. Đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý chất thải y tế 87 3.9.3. Giải pháp xử lý chất thải 90 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 99 vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Sơ đồ tổng quan về nguồn phát sinh chất thải bệnh viện và tác động của chúng đến môi trường và sức khoẻ con người 9 Hình 1.2. Nguồn phát sinh chất thải bệnh viện theo bộ phận chức năng 10 Hình 1.3. Nguyên tắc xử lý nước thải bệnh viện 28 Hình 2.1. Sơ đồ vị trí các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 30 Hình 3.1. Biểu đồ so sánh công tác phân loại chất thải các bệnh viện 54 Hình 3.2. Biểu đồ so sánh công tác vận chuyển chất thải các bệnh viện 61 Hình 3.3. Biểu đồ so sánh công tác xử lý chất thải rắn của các bệnh viện 65 Hình 3.4. Biểu đồ so sánh công tác lưu giữ chất thải của các bệnh viện 70 Hình 3.5. Biểu đồ so sánh công tác xử lý nước thải và khí thải của các bệnh viện 75 Hình 3.6. Kinh phí đầu tư hằng năm của cho XLCT của 3 BV tuyến tỉnh 76 Hình 3.8. Nguyên nhân tồn tại về quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện 86 Hình 3.9. Hệ thống quản lý RTYT đề xuất cho hệ thống BV Thái Nguyên 87 Hình 3.10. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống AAO 94 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Lượng chất thải y tế phát sinh tại Việt Nam 7 Bảng 1.2. Một số ví dụ về sự nhiễm khuẩn gây ra do tiếp xúc với các loại chất thải y tế, các loại vi sinh vật gây bệnh và phương tiện lây truyền 15 Bảng 1.3. Các thuốc độc hại tế bào gây nguy hiểm cho mắt và da 17 Bảng 2.1. Ví dụ về tiêu chí đánh giá việc phân loại CTR bệnh viện 36 Bảng 2.2. Ví dụ về xác định mức độ quan trọng của tiêu chí 37 Bảng 3.1. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu khám chữa bệnh từ năm 2005 đến Quý I năm 2011 – Bệnh viện A 42 Bảng 3.2. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu khám chữa bệnh từ năm 2008 đến năm 2010 – Bệnh viện C 44 Bảng 3.3. Tình hình khám chữa bệnh qua các năm của BV Gang Thép 45 Bảng 3.4. Hiện trạng hoạt động của một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện 45 Bảng 3.7. Hiện trạng thu gom, phân loại rác thải của một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 46 Bảng 3.8. Chi phí cho hoạt động thu gom, xử lý rác thải y tế cấp huyện 46 Bảng 3.9. Kết quả đánh giá về các tiêu chí phân loại chất thải của BV A 47 Bảng 3.10. Kết quả đánh giá về các tiêu chí phân loại chất thải của BV C 48 Bảng 3.11. Đánh giá các tiêu chí phân loại chất thải của BV Gang Thép 49 Bảng 3.12. Kết quả đánh giá về các tiêu chí phân loại chất thải của bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa 50 Bảng 3.13. Kết quả đánh giá về các tiêu chí phân loại chất thải của bệnh viện đa khoa huyện Võ Nhai 51 Bảng 3.14. Kết quả đánh giá về các tiêu chí phân loại chất thải của bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình 52 Bảng 3.15. Đánh giá công tác vận chuyển chất thải của bệnh viện A 56 Bảng 3.16. Đánh giá công tác vận chuyển chất thải của bệnh viện C 57 Bảng 3.17. Đánh giá công tác vận chuyển chất thải của BV Gang Thép 58 Bảng 3.18. Đánh giá công tác vận chuyển chất thải của BV Định Hóa 59 viii Bảng 3.19. Đánh giá công tác vận chuyển chất thải của BV Võ Nhai 60 Bảng 3.20. Đánh giá công tác vận chuyển chất thải của BV Phú Bình 60 Bảng 3.21. Đánh giá công tác xử lý chất thải rắn của bệnh viện A 62 Bảng 3.22. Đánh giá công tác xử lý chất thải rắn của bệnh viện C 63 Bảng 3.23. Đánh giá công tác xử lý chất thải rắn của BV Gang Thép 64 Bảng 3.24. Đánh giá công tác xử lý chất thải rắn của BV Định Hóa 64 Bảng 3.25. Đánh giá công tác xử lý chất thải rắn của BV Võ Nhai 64 Bảng 3.26. Đánh giá công tác xử lý chất thải rắn của BV Phú Bình 65 Bảng 3.27. Đánh giá công tác lưu giữ chất thải của bệnh viện A 67 Bảng 3.28. Đánh giá công tác lưu giữ chất thải của bệnh viện C 67 Bảng 3.29. Đánh giá công tác lưu giữ chất thải của bệnh viện Gang Thép 68 Bảng 3.30. Đánh giá công tác lưu giữ chất thải của BV Định Hóa 68 Bảng 3.31. Đánh giá công tác lưu giữ chất thải của bệnh viện Võ Nhai 69 Bảng 3.32. Đánh giá công tác lưu giữ chất thải của bệnh viện Phú Bình 69 Bảng 3.33. Đánh giá việc thực hiện xử lý nước thải và khí thải của BV A 71 Bảng 3.34. Đánh giá việc thực hiện xử lý nước thải và khí thải của bệnh viện C 72 Bảng 3.35. Đánh giá việc thực hiện xử lý nước thải và khí thải của bệnh viện Gang Thép 73 Bảng 3.36. Đánh giá công tác xử lý nước thải, khí thải của BV Định Hóa 74 Bảng 3.37. Đánh giá công tác xử lý nước thải, khí thải của BV Võ Nhai 74 Bảng 3.38. Đánh giá công tác xử lý nước thải, khí thải của BV Phú Bình 74 Bảng 3.39. Phân bổ sử dụng kinh phí quản lý chất thải của 3 bệnh viện 77 Bảng 3.40. Kết quả phỏng vấn trực tiếp cán bộ làm việc tại bệnh viện về nắm bắt các kiến thức QLCT 78 Bảng 3.41. Kết quả điều tra về cơ cấu tổ chức dành cho công tác QLCT 79 Bảng PL 1: Hệ thống các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 99 Bảng PL2. Các tiêu chí đánh giá về việc phân loại chất thải y tế 100 Bảng PL3. Nhóm tiêu chí về vận chuyển chất thải 102 Bảng PL4 . Nhóm tiêu chí về xử lý chất thải rắn 103 ix Bảng PL5. Nhóm tiêu chí đánh giá về công tác lưu giữ 104 Bảng PL6. Nhóm tiêu chí đánh giá về công tác xử lý nước thải và khí 105 Bảng PL7. Tổng hợp đánh giá về mức độ quan trọng 106 của các tiêu chí về phân loại chất thải 106 Bảng PL8. Tổng hợp đánh giá về mức độ quan trọng của các tiêu chí về vận chuyển chất thải 107 Bảng PL9. Tổng hợp đánh giá về mức độ quan trọng của các tiêu chí của công tác xử lý chất thải rắn 107 Bảng PL10. Tổng hợp đánh giá về mức độ quan trọng của các tiêu chí của công tác lưu giữ 108 Bảng PL11. Tổng hợp đánh giá về mức độ quan trọng của các tiêu chí của công tác xử lý nước thải và khí 108 1 MỞ ĐẦU Tỉnh Thái Nguyên có 01 bệnh viện đa khoa trung ương, 03 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và 8 bệnh viện huyện (trước đây là các trung tâm y tế tuyến huyện, nay chuyển thành bệnh viện huyện) nằm khắp nơi trên địa bàn tỉnh. Việc phát triển và nâng cấp các bệnh viện là một nhu cầu thiết yếu và cần thiết của xã hội đối với việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, song sự phát triển ồ ạt dẫn tới việc không đồng bộ của hoạt động bộ máy, đặc biệt bảo vệ môi trường luôn là vấn đề được đặt ra sau cùng trong quá trình phát triển này. Để đáp ứng được nhu cầu phát triển các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, các bệnh viện, cơ sở y tế không ngừng được nhà nước và chính quyền địa phương trang bị và nâng cấp về thiết bị, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực… Tuy nhiên, việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường dường như lại được ít quan tâm hơn cả. Chính vì thế, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh hàng ngày vẫn luôn thải ra một lượng lớn các chất thải đặc biệt là các chất thải nguy hại như: chất thải nhiễm khuẩn (chiếm khoảng 10%), chất thải gây độc hại như chất gây rối loạn nội tiết, chất gây độc tế bào…(chiếm khoảng 5%), các loại dược phẩm (chiếm 5%) và các chất thải y tế… Một số công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trước đây đã tiến hành điều tra về thực trạng cũng như các ảnh hưởng của chất thải bệnh viện đối với môi trường. Các nghiên cứu đó đã phần nào cho thấy được những tồn tại trong công tác quản lý chất thải bệnh viện. Song việc đưa ra một bức tranh tổng quát để cho thấy việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các bệnh viện vẫn còn chưa được rõ nét. Là học viên cao học của tỉnh, tôi mong muốn đóng góp công sức của mình để thực hiện công cuộc phát triển bền vững tại địa phương. Đề tài "Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý” được đặt ra tập chung vào nghiên cứu các bệnh viện đa khoa là phù hợp với chính sách bảo vệ và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải y tế của Chính phủ ban hành theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003, về việc phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng [13]. 2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài này được đặt ra với 2 mục tiêu chính là: - Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. - Đề xuất một số biện pháp tăng hiệu quả quản lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm thích hợp. [...]... về chất thải y tế 1.1.1 Cơ sở pháp lý xác định chất thải y tế Theo Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành năm 1999 của Bộ Y tế thì Chất thải y tế được hiểu là chất thải phát sinh trong các cơ sở y tế, từ các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc, xét nghiệm, phòng bệnh, nghiên cứu, đào tạo Chất thải y tế có thể ở cả 3 dạng: dạng rắn (rác thải y tế) , dạng lỏng (nước thải) và dạng khí (khí thải từ các công. .. xuất cũng thải ra chất thải độc hại [1] [9] Bảng 1.1 Lƣợng chất thải y tế phát sinh tại Việt Nam Tuyến bệnh viện Bệnh viện Trung ƣơng Bệnh viện tỉnh Bệnh viện huyện Trung bình Tổng lƣợng chất thải y tế (kg/giường bệnh/ ng y) 0,97 0,88 0,73 0,86 Chất thải y tế nguy hại (kg/giường bệnh/ ng y) 0,16 0,14 0,11 0,14 (Nguồn [17]) Trong số các bệnh viện hiện nay có tới 815 bệnh viện không có hệ thống xử lý chất. .. cắt bỏ và đặc biệt là những vi trùng g y bệnh 1.2 Nguồn phát sinh chất thải y tế từ các hoạt động trong bệnh viện Rác thải y tế là một loại chất thải đặc biệt sản sinh ra trong quá trình tiến hành các hoạt động chữa bệnh và phòng bệnh Rác thải y tế chủ y u là loại chất thải nguy hại cần được xử lý triệt để trước khi thải vào môi trường Rác thải y tế chủ y u là rác thải bệnh viện hiện nay đang g y sự... tuyến tỉnh đều có khoa chống nhiễm khuẩn, có đội ngũ cán bộ được đào tạo chính quy về quản lý chất thải Còn hầu hết các bệnh viện, nhất là bệnh viện tuyến huyện việc thực hiện Quy chế quản lý chất thải đều chưa đ y đủ và không thường xuyên Kết quả nghiên cứu tại 6 bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2003: chỉ có 3/6 bệnh viện có khoa chống nhiễm khuẩn, phân loại chất thải rắn chủ y u do điều dưỡng, hộ lý thực. .. Y tế đã tiến hành khảo sát tại 280 tại bênh viện trên cả nước cho th y tỷ lệ phát sinh chất thải rắn y tế theo từng tuyến, loại bệnh viện, cơ sở y tế rất khác nhau Lượng chất thải rắn bệnh viện phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh mỗi ng y vào khoảng 429 tấn chất thải rắn y tế, trong đó lượng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh ước tính khoảng 34 tấn/ng y Nếu phân chia lượng chất thải rắn y tế. .. xử lý xuống cấp; rác thải không được phân loại, chôn lấp thủ công hoặc đốt thủ công tại chỗ Thực trạng như sau:  Về quản lý rác thải Kết quả điều tra năm 2002 của Bộ Y tế tại 294 bệnh viện trong cả nước cho th y 94,2% bệnh viện phân loại CTYT tại nguồn phát sinh, chỉ có 5,8% bệnh viện chưa thực hiện Các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, bệnh viện tư nhân thực 21 hiện phân loại CTYT ngay tại. .. xử lý, tiêu huỷ chất thải y tế) ” [6] [7] Nhìn một cách tổng quát thì khái niệm n y tương đối đ y đủ và chính xác, tuy nhiên chưa nêu lên được đặc tính nghiêm trọng của chất thải y tế, và không có sự phân biệt với các loại chất thải khác Do đó, khái niệm n y đã được thay đổi vào năm 2007 và Chất thải y tế được hiểu là vật chất ở thể rắn, lỏng và khí được thải ra từ các cơ sở y tế bao gồm chất thải y tế. .. bệnh viện Theo báo cáo của Bộ Y tế (2009), đến năm 2006, cả nước vẫn còn 26,7% bệnh viện đang thực hiện chôn lấp CTYT hoặc đốt thủ công ngoài trời, chủ y u tập trung ở các bệnh viện tuyến huyện và một số bệnh viện tuyến tỉnh  Về xử lý nước thải bệnh viện - Nguyên tắc xử lý: phải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, trong đó thu gom nước thải là mắt xích quan trọng trong quản lý và xử lý nước thải Nước thải. .. quan tâm đầu tư cho quản lý, xử lý chất thải Đ y cũng chính là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến công tác quản lý, xử lý chất thải tại các bệnh viện còn nhiều hạn chế và bất cập Ở T y Ninh có 7 lò đốt rác y tế nhưng cả 7 lò đều đang bị hỏng do không có chi phí bảo dưỡng và vận hành Theo tính toán, bình quân chi phí cho việc xử lý chất thải rắn và chất thải lỏng cho một giường bệnh dao động từ... lý chất thải y tế, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ng y 03 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Mặc dù được phân thành 2 loại chính là chất thải nguy hại và chất thải thông thường, tuy nhiên chỉ có khoảng từ 10-25% các chất thải y tế được xác định là chất thải nguy hại theo Thông tư mới nhất số 12/2011/TT-BTNMT quy định về quản lý chất thải nguy hại ng y 14 tháng 4 năm 2011 thì chất . vững tại địa phương. Đề tài " ;Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý được. NGUYỄN THỊ KIM DUNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ . bắt các quy định quản lý chất thải y tế 78 3.9. Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên 86 3.9.1. Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thái nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thái nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh thái nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn