nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định đồng thời morphine, 6-monoacetyl morphine, methadone trong mẫu nước tiểu bằng sắc ký khí

73 636 2
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2015, 08:49

1 TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  ĐỖ THỊ YẾN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI MORPHINE, 6- MONOACETYL MORPHINE , METHADONE TRONG NƢỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÀ NỘI − 2013 2 TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  ĐỖ THỊ YẾN XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI MORPHINE, 6-MONOACETYL MORPHINE, METHADONE TRONG NƢỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ Chuyên ngành: Hóa Phân tích Mã số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. Nguyễn Xuân Trƣờng Hà Nội - 2013 3 MỤC LỤC Trang Danh mục các chữ viết tắt i Danh mục các hình trong luận văn ii Danh mục các bảng trong luận văn iii MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG I: CÁC CHẤT MA TÚY VÀ PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 3 1.1. Giới thiệu chung về các chất ma tuý 3 1.1.1. Khái niệm 3 1.1.2. Phân loại chất ma túy 4 1.2. Thuốc phiện, morphine, heroin, 6-MAM và tác dụng của các chất Opiat đối với cơ thể 5 1.2.1.Thuốc phiện 5 1.2.2. Morphine 6 1.2.3. Heroin 7 1.2.4. Chất chuyển hóa 6-MAM 8 1.2.5. Tác dụng của các chất Opiat đối với cơ thể 9 1.3. Cấu tạo, tính chất của Methadone 15 1.4. Một số phƣơng pháp chiết tách Morphine, 6-MAM và Methadone trong nƣớc tiểu 20 1.4.1. Phƣơng pháp chiết pha rắn (SPE) 20 1.4.2 Phƣơng pháp chiết lỏng-lỏng 21 1.5. Một số phƣơng pháp xác định Morphine, 6-MAM và Methadone trong nƣớc tiểu 23 1.5.1. Phƣơng pháp phân tích miễn dịch 23 1.5.2. Phƣơng pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) 24 1.5.3. Phƣơng pháp sắc ký khí 25 1.6. Giới thiệu phƣơng pháp sắc ký khí 26 1.6.1. Nguyên tắc hoạt động của thiết bị sắc ký khí 27 1.6.2. Các khái niệm và phƣơng trình cơ bản của phƣơng pháp sắc ký khí 27 1.6.3. Kỹ thuật làm việc với hệ thống sắc ký khí 29 1.6.4. Dẫn xuất hoá trong sắc ký 32 1.6.5. Phân tích định tính và định lƣợng trong sắc ký 34 CHƢƠNG II: THỰC NGHIỆM 36 2.1. Hóa chất, thiết bị và dụng cụ 36 2.1.1. Hóa chất 36 2.1.2. Dụng cụ 36 2.1.3. Thiết bị 37 2.2. Đối tƣợng nghiên cứu 37 2.3. Nội dung nghiên cứu 38 2.4. Điều kiện phân tích Morphine, 6-MAM, Methadone trên thiết bị sắc ký khí. 38 4 2.5. Khảo sát chọn các điều kiện tối ƣu cho quá trình chiết 39 2.5. Khảo sát chọn các điều kiện tối ƣu cho quá trình chiết 39 2.5.1. Chuẩn bị mẫu nƣớc tiểu khảo sát. 39 2.5.2. Khảo sát lựa chọn dung môi chiết 39 2.5.3. Khảo sát lựa chọn khoảng pH dung dịch phù hợp để chiết đồng thời morphine, 6-MAM, methadone trong mẫu nƣớc tiểu 44 2.6. Khảo sát tính phù hợp của hệ thống sắc ký khí 46 2.6.1. Điều kiện phân tích Morphine, 6-MAM, Methadone trên thiết bị sắc ký khí. 46 2.6.2 Chuẩn bị mẫu phân tích. 47 2.6.3 Kết quả khảo sát tính phù hợp của thiết bị sắc kí khí 47 2.7. Khảo sát độ đặc hiệu của phƣơng pháp 48 2.8. Khảo sát chiết morphine, 6-MAM, methadone phụ thuộc vào thời gian bảo quản mẫu 49 2.8.1 Chuẩn bị mẫu và tiến hành phân tích 49 2.8.2 Kết quả khảo sát chiết morphine, 6-MAM, methadone phụ thuộc vào thời gian phân tích. 49 2.9. Sơ đồ quy trình xác định đồng thời morphine, 6-MAM, methadone trong nƣớc tiểu bằng sắc kí khí 51 2.10. Đánh giá hiệu suất chiết morphine, 6-MAM, methadone sau khi đã xác định đƣợc các điều kiện tối ƣu 52 2.11. Xây dựng đƣờng chuẩn, tìm giới hạn phát hiện, giới hạn định lƣợng xác định Morphine, 6-MAM, Methadone. 54 2.11.1. Xác định Morphine 55 2.11.2. Xác định 6-MAM 56 2.11.3. Xác định Methadone 58 2.12. Phân tích mẫu thực tế 59 2.12.1 Một số thông tin về mẫu thực tế 59 2.12.2 Kết quả phân tích mẫu thực tế 60 CHƢƠNG III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 62 3.1 Kết luận 62 3.2. Đề xuất: 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 6-MAM 6-monoacetyl morphine AC Acetyl codein ATS Nhóm các chất ma túy tổng hợp CDTP Chất dạng thuốc phiện DCM Dichlorometan ECD Detector cộng kết điện tử EtAc Ethyl acetate Ete Diethyl ether GC Phƣơng pháp sắc ký khí GC-FID Sắc ký khí với detector ion hóa ngọn lửa GC-MS Sắc ký khí khối phổ HPLC Phƣơng pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao IS Chất nội chuẩn LOD Giới hạn phát hiện LOQ Giới hạn định lƣợng M-3-G Morphine -3- glucuronide M-6-G Morphine -3- glucuronide Med Methadone Mor Morphine ppb Phần tỉ SPE Chiết pha rắn TCD Detector độ dẫn UNDCP Chƣơng trình kiểm soát ma túy của Liên hợp quốc UNODC Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc ii DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG LUẬN VĂN Nội dung Trang Hình 1 Sơ đồ chuyển hóa các chất ma túy nhóm Opiat trong cơ thể 13 Hình 2 Sơ đồ thiết bị sắc ký khí 27 Hình 3 Sắc ký đồ của hỗn hợp các chất chuẩn 39 Hình 4 Đồ thị khảo sát dung môi chiết trƣờng hợp không loại tạp 41 Hình 5 Đồ thị khảo sát dung môi chiết trƣờng hợp đã loại tạp 42 Hình 6 Sắc ký đồ của mẫu chiết bằng chloroform trong trƣờng hợp chƣa loại tạp t ạ p t ạ p 43 Hình 7 Sắc ký đồ của mẫu chiết bằng chloroformtrong trƣờng hợp đã loại tạp 43 Hình 8 Đồ thị sự phụ thuộc hiệu suất chiết 1 lần vào giá trị pH 45 Hình 9 Sắc ký đồ của mẫu chiết với clorofoc ở pH=9 46 Hình 10 Sắc ký đồ của mẫu nƣớc tiểu trắng 48 Hình 11 Sắc ký đồ của mẫu chiết trong ngày thứ 1 49 Hình 12 Sắc ký đồ của mẫu chiết trong ngày thứ 5 50 Hình 13 Đồ thị biểu thị khả năng chiết theo thời gian 50 Hình 14 Sơ đồ quy trình xử lý mẫu 51 Hình 15 Đồ thị đƣờng chuẩn của Morphine 56 Hình 16 Đồ thị đƣờng chuẩn của 6-MAM 57 Hình 17 Đồ thị đƣờng chuẩn của Methadone 58 Hình 18 Biên bản thu mẫu phân tích 59 Hình 19 Sắc ký đồ của mẫu thực tế 61 iii DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN Nội dung Trang Bảng 1 Các thông số cơ bản của cột nhồi và cột mao quản 31 Bảng 2 Kết quả khảo sát dung môi chiết trong trƣờng hợp không loại tạp Methadone vào dung môi chiết trong trƣờng hợp không l o ạ i t ạ p 41 Bảng 3 Kết quả khảo sát dung môi chiết trong trƣờng hợp đã loại tạp M e t h a d o n e v à o d u n g m ô i c h i ế t t r o 42 Bảng 4 Kết quả khảo sát hiệu suất chiết phụ thuộc vào pH 45 Bảng 5 Kết quả khảo sát tính phù hợp của hệ thống sắc ký khí 47 Bảng 6 Kết quả khảo sát khả năng chiết của các chất theo thời gian 50 Bảng 7 Kết quả khảo sát hiệu suất chiết 53 Bảng 8 Bảng kết quả các chỉ tiêu thống kê của phƣơng pháp 53 Bảng 9 Kết quả khảo sát xây dựng đƣờng chuẩn của Morphine 55 Bảng 10 Kết quả khảo sát xây dựng đƣờng chuẩn của 6-MAM 57 Bảng 11 Kết quả khảo sát xây dựng đƣờng chuẩn của Methadone 58 Bảng 12 Một số thông tin về mẫu thực tế 60 Bảng 13 Kết quả phân tích mẫu thực tế 60 1 MỞ ĐẦU Trong những thập niên cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, Việt Nam đã đạt đƣợc những tiến bộ ấn tƣợng trong công cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trƣờng và đang tích cực chủ động hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Toàn cầu hóa trong thời đại ngày nay vừa là quy luật khách quan, vừa là động lực chính tạo ra của cải và việc làm cho ngƣời dân, góp phần tăng thu nhập cho ngƣời lao động cũng nhƣ toàn bộ nền kinh tế của đất nƣớc. Mặt khác, toàn cầu hoá còn đặt ra nhiều thách thức đối với tình hình kinh tế, xã hội của đất nƣớc. Một trong những thách thức lớn, đó là làm nảy sinh nhiều vấn nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý.Tệ nạn ma túy trở thành một vấn nạn nóng bỏng, gây nhức nhối cho đời sống cá nhân và cộng đồng không chỉ đối với nƣớc ta mà với cả thế giới [12]. Ma túy đã trở thành hiểm họa của quốc gia, dân tộc theo số liệu thống kê của Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý mại dâm: Năm 2003, trên địa bàn cả nƣớc có 154.000 ngƣời nghiện ma tuý có hồ sơ kiểm soát, tăng 14.000 ngƣời so với năm 2002; 48/61 tỉnh, thành phố có số ngƣời nghiện tăng. Ma tuý đã gây ra nhiều tác hại về kinh tế, xã hội, là nguyên nhân làm gia tăng đại dịch HIV và phát sinh nhiều phạm hình sự. Với tính chất phức tạp, đa dạng của vấn nạn ma túy, đòi hỏi từng bƣớc ngăn chặn, phòng chống và loại trừ ma tuý ra khỏi đời sống xã hội, trong đó cần phải tập trung giải quyết dứt điểm 3 vấn đề có tính quyết định (3 giảm), đó là: giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của các chất ma tuý.[4] Để giảm tác hại của ma tuý đối với các “con nghiện” thì việc điều trị bằng hình thức cai nghiện đóng vai trò nòng cốt, bởi vì: Mục đích của công tác cai nghiện là từng bƣớc giúp ngƣời nghiện giảm sự lệ thuộc vào ma túy và dần dần từ bỏ, loại trừ ma tuý ra khỏi đời sống của họ, đƣa họ tái hoà nhập với cộng đồng. Công tác cai nghiện là một mắt xích quan trọng, có tính quyết định đến sự thành công hay thất bại trong công tác phòng chống ma túy. Ở Việt Nam, Heroin là một chất ma túy phổ biến nhất, trong số những ngƣời nghiện có khoảng 90% có liên quan đến việc sử dụng Heroin, những ngƣời nghiện Heroin sau khi cai nghiện thì tỷ lệ tái nghiện rất cao [1]. 2 Có nhiều phƣơng pháp cai nghiện khác nhau đang đƣợc áp dụng trên thế giới và ở Việt Nam. Đối với Heroin, liệu pháp dùng chất thay thế có tác dụng dƣợc lý tƣơng tự nhƣ các chất dạng thuốc phiện đang đƣợc áp dụng trong đó có methadone. Đây là một chất cai nghiện đƣợc Tổ chức Y tế thế giới đƣa vào danh mục thuốc thiết yếu do có nhiều ƣu điểm vƣợt trội so với các thuốc khác do đƣợc hấp thu qua đƣờng uống nên có tác dụng làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua đƣờng máu khác. Ở Việt Nam, theo số liệu cho biết của Cục phòng chống HIV/AIDS Bộ y tế, tính đến ngày 31 tháng 05 năm 2011 cả nƣớc đã có 22 điểm thực hiện “ Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone” ở tại 09 thành phố, là Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Dƣơng, Điện Biên, Nam Định và Thanh Hóa với 3 396 bệnh nhân (trong đó có 2 622 bệnh nhân đang điều trị duy trì và 774 bệnh nhân đang dò liều điều trị) . Đến nay, Methadone đã đƣợc thí điểm áp dụng cho cai nghiện ma túy ở 11 tỉnh thành phố. Trong quá trình sử dụng methadone, việc dò liều đóng vai trò quan trọng tác động đến hiệu quả chƣơng trình cai nghiện. Tuy nhiên giai đoạn dò liều ngƣời bệnh thƣờng vẫn sử dụng Heroin gây khó khăn rất lớn cho kết quả dò liều đúng ở mỗi ngƣời bệnh. Chính vì vậy việc xét nghiệm phân tích nƣớc tiểu bệnh nhân trong giai đoạn dò liều là bắt buộc. Để góp phần thực hiện tốt công việc phân tích mẫu nƣớc tiểu ngƣời nghiện Heroin tham gia liệu pháp methadone, đề tài: “Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định đồng thời Morphine, 6 - MAM (6 - monoacetyl morphine), Methadone trong nước tiểu bằng sắc ký khí” đƣợc thực hiện với các mục tiêu cụ thể: 1. Xây dựng và thẩm định đƣợc phƣơng pháp phát hiện đồng thời Morphine, 6 - monoacetyl morphine, Methadone trong mẫu nƣớc tiểu bằng sắc ký khí. 2. Ứng dụng phân tích các mẫu nƣớc tiểu bệnh nhân tham gia chƣơng trình cai nhiện bằng liệu pháp methadone trong thực tế 3 CHƢƠNG 1: CÁC CHẤT MA TUÝ VÀ PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 1.1 Giới thiệu chung về các chất ma tuý 1.1.1 Khái niệm Từ xa xƣa, con ngƣời đã biết sử dụng một số loại cây cỏ để ăn, hút, uống giúp cho tinh thần sảng khoái, chống mệt mỏi nhƣ cây thuốc phiện ở châu Á, cây côca ở Nam Mỹ, cây cần sa, cây khat ở châu Phi, Cùng với trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, ngƣời ta đã xác định đƣợc các thành phần các hoạt chất trong các cây cỏ đó, tách chiết, phân lập các hoạt chất đó ở dạng tinh khiết để sử dụng. Đầu thế kỷ 19, một dƣợc sỹ ngƣời Đức là Serturne đã chiết đƣợc Morphine từ thuốc phiện và đƣợc coi nhƣ là công trình đầu tiên trên thế giới chiết xuất đƣợc hoạt chất tinh khiết từ cây cỏ thực vật. Từ đó đến nay, Morphine vẫn đƣợc xem là thuốc giảm đau thần diệu nhất mà loài ngƣời biết đến. Vào năm 1855 lần đầu tiên Gedecke đã chiết xuất đƣợc côcain từ lá cây Côca Erythroxylon, đến năm 1880 đƣợc Arnep chứng minh côcain có tác dụng gây tê tại chỗ. Cũng vào thời gian này bác sỹ tâm thần ngƣời Do Thái là Dicmun Frơt dùng côcain để chữa bệnh nghiện thuốc phiện và morphine, nhƣng chỉ ít lâu sau ngƣời ta đã phát hiện ra những tai họa của nó vì bản thân côcain cũng là chất gây nghiện mạnh. Trong cuộc tìm kiếm các loại thuốc chữa bệnh, ngƣời ta đã dựa vào cấu trúc hoá học của các chất có sẵn trong tự nhiên, từ đó bán tổng hợp để thu đƣợc các chất có cấu trúc tƣơng tự, tác dụng dƣợc lý tƣơng tự. Mặt khác, khi nghiên cứu cấu trúc của các chất có sẵn trong tự nhiên, ngƣời ta đã tổng hợp đƣợc các chất có khung cơ bản giống các chất có sẵn trong tự nhiên, có tác dụng tƣơng tự nhƣng khắc phục đƣợc các nhƣợc điểm của các chất có sẵn trong tự nhiên để phục vụ y học. Kết quả đã thu đƣợc hàng loạt các hợp chất khác nhau có tác dụng khác nhau đƣợc sử dụng vì mục đích y học. Tuy nhiên, bên cạnh đó nó ngày càng bị lạm dụng ngoài mục đích y học. Ngƣời ta gọi đó là các chất ma tuý đƣợc tổng hợp và bán tổng hợp.[5] Theo công ƣớc quốc tế về các chất ma tuý năm 1961 của Liên Hợp Quốc thì “ma tuý” nghĩa là bất kỳ chất nào trong bảng I và bảng II kèm theo công ƣớc này dù dƣới dạng tự nhiên hay tổng hợp. [...]... phƣơng pháp phân tích và so sánh ƣu, nhƣợc điểm giữa các phƣơng pháp, khả năng ứng dụng của phƣơng pháp vào thực tế, chúng tôi thấy phƣơng pháp sắc ký khí có nhiều ƣu điểm và có ứng dụng tốt trong phân tích các chất Morphine, 6-MAM và Methadone với đối tƣợng nƣớc tiểu Trong nghiên cứu của bản luận văn này, chúng tôi chọn phƣơng pháp sắc ký khí với detector FID để xác định Morphine, 6-MAM, Methadone trong. .. phƣơng pháp để xác định đồng thời sự có mặt của Morphine, 6-MAM và Methadone trong nƣớc tiểu của đối tƣợng nghiện Heroin tham gia cai nghiện bằng liệu pháp methadone 19 1.4 Một số phƣơng pháp chiết tách Morphine, 6-MAM và Methadone trong nƣớc tiểu 1.4.1 Phương pháp chiết pha rắn (SPE) Chiết pha rắn (Solid phase extraction) là một phƣơng pháp chuẩn bị mẫu để làm giầu và làm sạch chất phân tích có trong. .. 1.6.2 Các khái niệm và phương trình cơ bản của phương pháp sắc ký khí 1.6.2.1 Tư liệu của quá trình sắc ký khí [11] Tƣ liệu của một quá trình sắc ký khí là sắc đồ, mỗi pic trên sắc đồ ứng với một cấu tử nhất định của hỗn hợp cần tách Diện tích của pic hay chiều cao sử dụng để định lƣợng, thời gian lƣu là yếu tố để định tính Thời gian từ khi bơm mẫu tới khi đạt cực đại của pic gọi là thời gian lƣu toàn... Methadone trong mẫu nƣớc tiểu 1.6 Giới thiệu phƣơng pháp sắc ký khí Sắc ký khí là một phƣơng pháp sắc ký, đƣợc phân loại theo đặc tính của pha động [22] Pha động trong sắc ký khí: là các loại khí mang có tính chất trơ, không tham gia phản ứng, biến đổi các cấu tử phân tích Có các loại khí đƣợc sử dụng thông dụng nhƣ: Nitơ có đặc tính tƣơng đối tốt, rẻ tiền, tiện lợi trong sử dụng Heli rất tốt trong phân... cột sắc ký Cột sắc ký khí có thể là cột nhồi hay cột mao quản [11] 26 1.6.1 Nguyên tắc hoạt động của thiết bị sắc ký khí Hình 2: Sơ đồ thiết bị sắc ký khí Trong thiết bị sắc ký khí (hình 2), hai bộ phận quan trọng nhất là cột tách và detector Dòng khí mang từ bình chứa khí hoặc máy phát khí, sau khi đƣợc điều chỉnh bằng van đi vào buồng bay hơi mẫu Từ đây mẫu đƣợc dẫn vào cột tách nằm trong buồng điều... sự sử dụng phƣơng pháp sắc kí lỏng hiệu suất cao để xác định Heroin và các sản phẩm chuyển hoá của nó Phƣơng pháp này có độ nhạy khoảng 1-3 ppb [10] Một số phƣơng pháp nghiên cứu của các tác giả khác cũng đã sử dụng phƣơng pháp sắc kí lỏng hiệu suất cao để xác định các chất ma tuý Morphine, 6-MAM và Methadone trong các đối tƣợng mẫu khác nhau với độ nhạy cao Ƣu điểm của phƣơng pháp sắc kí lỏng hiệu... hiện trực tiếp Morphine, 6-MAM và Methadone trong nƣớc tiểu mà không cần phải tiến hành thuỷ phân Tuy nhiên phƣơng pháp này cũng có nhƣợc điểm riêng, nhƣ là phải sử dụng lƣợng mẫu lớn khi phân tích, tiêu tốn nhiều dung môi, dung môi phải thật tinh khiết (rất đắt), 24 1.5.3 Phương pháp sắc ký khí Phƣơng pháp sắc ký khí sử dụng cột mao quản đƣợc đánh giá là phƣơng pháp có độ nhạy cao trong việc phân... dung môi khác nhau Trong khi đó, phƣơng pháp chiết lỏng-lỏng đƣợc lựa chọn nhƣ là một giải pháp tốt bởi vì những ƣu điểm riêng của phƣơng pháp đã đƣợc trình bày ở trên 1.5 Một số phƣơng pháp xác định Morphine, 6-MAM và Methadone trong nƣớc tiểu 1.5.1 Phương pháp phân tích miễn dịch Phân tích miễn dịch là phƣơng pháp đƣợc khuyến khích sử dụng để phát hiện nhanh các chất ma túy Phƣơng pháp này có ƣu điểm... tiến hành chiết pha rắn để tách và làm giầu trong đối tƣợng mẫu nƣớc tiểu Sau đó sử dụng phƣơng pháp sắc ký khí cột mao quản để định tính và định lƣợng Morphine và phƣơng pháp này cho độ nhạy khá cao từ 5 đến 10g Morphine trên 1000 ml nƣớc tiểu D.E.Fry và các cộng sự của ông đã tiến hành xác định Morphine trong mẫu nƣớc tiểu Nhóm nghiên cứu đã sử dụng hệ hỗn hợp dung môi chloroform : ethylacetate : ethanol... Opiat và Methadone Phƣơng pháp này có độ nhạy và độ chính xác rất cao, cỡ khoảng phần tỉ (part per billion – ppb) [14][25] Trong phƣơng pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao, quá trình tách dựa trên nguyên lý rửa giải hỗn hợp cần tách trong một cột chứa pha tĩnh là những tiể phân nhỏ hơn 10µm bằng hệ dung môi thích hợp dƣới áp suất cao Các cơ chế tách bao gồm: sắc ký hấp phụ, sắc ký phân tán, sắc ký trao đổi . dựng phương pháp xác định đồng thời Morphine, 6 - MAM (6 - monoacetyl morphine), Methadone trong nước tiểu bằng sắc ký khí đƣợc thực hiện với các mục tiêu cụ thể: 1. Xây dựng và thẩm định. HỌC TỰ NHIÊN  ĐỖ THỊ YẾN XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI MORPHINE, 6-MONOACETYL MORPHINE, METHADONE TRONG NƢỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ Chuyên ngành: Hóa Phân tích. NHIÊN  ĐỖ THỊ YẾN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI MORPHINE, 6- MONOACETYL MORPHINE , METHADONE TRONG NƢỚC TIỂU BẰNG SẮC KÝ KHÍ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định đồng thời morphine, 6-monoacetyl morphine, methadone trong mẫu nước tiểu bằng sắc ký khí, nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định đồng thời morphine, 6-monoacetyl morphine, methadone trong mẫu nước tiểu bằng sắc ký khí, nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định đồng thời morphine, 6-monoacetyl morphine, methadone trong mẫu nước tiểu bằng sắc ký khí, CHƯƠNG 1: CÁC CHẤT MA TUÝ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH, 1 Giới thiệu chung về các chất ma tuý, 7 Khảo sát độ đặc hiệu của phương pháp xác định Mor, 6-MAM, Med., TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay