Bài tập hay và khó về kim loại KIM LOẠI NHÓM B

5 214 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 19:59

 Fe – Cu - Cr Câu 1: !"#$!%&'(&' ) * + ,!-.!./01* ) -23#0.! ./0(+45+1*.67089:;<780=&',!$ A. )-)<9 B.  4<9 C. +4><9 D. )>-+<9 Câu 2:?,!.!./0 - @* + A0.BC! A. DE) - @* +  → D7@* + 8 - E - *E@* - B. DE- - @* +  → D7@* + 8 - E - C. DE - @* +  → D@* + E - D. DE- - @* +  → D@* + E- - *E@* - Câu 3:5!F0=G0;3#!(H=-55.!./0>29I! C0F0=G A. &' ) * + 9 B. $ - * ) 9 C. &' - * ) 9 D. *9 Câu 4:1J!C0,0K3L!3#0(MN!O,P!0?Q00I!C0D7*8 - 9D* ) R! 3L!/FS'. A. D@9 B. D* - 9 C. D*9 D. D@* ) 9 Câu 5:!,!-55.!./0 - @* + 2(&'71* ) 8 ) 9:TU0U3#0V078 A. --+9 B. ++9 C. )++9 D. )) 9 Câu 6:+!"#$!%W(&',!.!./0 - @* + X!.33#0> U7.08( .!./09:;<780=W,!"# A. )4<9 B. Y)<9 C. Y> <9 D. ++<9 Câu 7:+5>!"#Z!%&' - * ) W**,!3#!(H=>55.!./0529 [3#!,!.!./07!8 A. -949 B. -)9 C. Y->9 D. +4->9 Câu 8: !"#$!%&'(&' ) * + ,!-.!./01* ) -23#0.! ./0(+45+1*.670891!R%!(.!./00\UBC! 3#0U1*.69:TU01*7083#0(3#!%!/!B A.  )>-(455!9 B.  )>-(4Y) !9 C. +Y (55-+!9 D. +Y (Y5Y !9 Câu 9:[])+Y!FPN!*.3\BC!9^_U3#0`3a0(I,!.3 3#0 5!\=9I!C00=FP9 A. &' ) * + 9 B. &'*9 C. &'* - 9 D. &' - * ) 9 Câu 10:b0S-44!"#&'@ - (W@3#0Y @* - 7089[3#!0=06,P 3#07!8 A. -59 B. -)9 C. Y49 D. YY9 Câu 11:Y-!9(55.!./00C[1* ) 5 2( - @* + 5+2,c70806 U0de(a.,>9!B]f655<9c0!S,/78 A. 5++9 B. 5Y 9 C. 5 +9 D. 5)>+9 Câu 12:b0S-44!"#&'@ - (W@3#0Y @* - 7089<780=&'@ - ,!" # A. > +<9 B. +) <9 C. ><9 D. )><9 Câu 13:[3#0].g!,!,X,!0I!!ffh(i.R0S0\0S0f0j0,! k0` A. D9 B. 19 C. W9 D. @9 Câu 14::\0S0.g!(a - @* + 1* ) X!9DBC!!J\0(a1* ) X! A. @E-1* )  → @71* ) 8 - E - 9 B. @E+1* )  → @71* ) 8 - E-1* - E- - *9 C. )@E 1* )  → )@71* ) 8 - E+1*E - *9 D. )@E1* )  → )@71* ) 8 - E-1*E+ - *9 Câu 15:bTRf$(W0T.l!BC!H!,!.!./0 A. @* + 9 B. 1*9 C. 1 ) 9 D. 9   Câu 16:bT!P!I!UL!63#!0="#3#0-!9 "#,!.!./01* ) 3#0--+U1*.67.0890!S,/7!8 A. > 9 B. 559 C. +9 D. +Y>9 Câu 17:)0AFm]hW -E nW@ -E n@1 -E n19:ojk!.;UF0=)0AFm]  A. @ -E n@W -E nW1 -E n19 B. W -E nW@ -E n@1 -E n19 C. W -E nW1 -E n1@ -E n@9 D. @ -E n@1 -E n1W -E nW9 Câu 18:!,!-55.!./0 - @* + 2(&'71* ) 8 ) 9pS,/0=7!8 A. >4 9 B. -9 C. Y D. +9 Câu 19::,!I!U0TR/Fd.;.FB,BC! A. $!E-1* )  → )$! - *E-1*E - *9 B. +$!E  - @E4* -  → -$! - @E  - *E+@* - 9 C. +$!E* -  → -$! - *9 D. +$!E- - @E* -  → -$! - @E- - *9 Câu 20:+!"#$!%W(&',!.!./0 - @* + X!.33#0> U7.08 (.!./09.!./0S0.g!(a.!./01*.3q0\='!,!I!Ua 3#!I!K3#006,PZ9[3#!Z7!8 A. ) 9 B. +59 C. > 9 D. > -9 Câu 21:*F>!"#0S0W$N!F3#0 )!"#0S0 F93#!F,!3#!(H=.!./09[3#!3#07!8 A. I!FS0/3#09B. )Y9C. )54>9 D. +45>9 Câu 22:c!,6r!I!/,!FT0B1* ) ( - @* + !913! (!/,!.!./0"#0C A.  - @* + ('df)h9 B. 1* ) ('dfh)9 C. 1* ) ('df)h9 D.  - @* + ('dfh)9 Câu 23:"#!%)$* ) * ) Z* ) ,!.!./02(H=59- U9c.!./0X.l!h $9+55 955 9>5 ^9-55 Câu 24:9>)!"#!%2!&'W(.!./0.36S,++U7089I 0"#BC!3#00S,S03#!h $9-9Y>! 9)9Y! 9-9-+! ^9)+9)! Câu 25:+9>!"#72!W&'8(.!./0 - @* + X!.3, 94-UU - 7089[ 3#!s3#0!9 $9+)9Y 9+)9) 9++9> ^9)+9) Câu 26:+![tZ(.!./0.33#0>9 UU - 7089\[tT fS,/uu9ch $9&' 9 9W ^92! Câu 27::?STh $9#06&'7uuu80T/]&'7uu89 9#06&'7uuu80T/]&'[t9 9#06&'7uuu80d0UFS9^9#06&'7uuu8r(I!%,!j9 Câu 28:T.l!0].6T\2!$ - * ) $0]h $9.!./01* 9^!./0 - 9.!./0A0 ^9.!./0$ ) 9 Câu 29:49!"#$(2!N!.!./0.39@BC!3#!0=.!./0 k!4!9[3#!0=$(2!,!"#;h $9>!(-9! 9>9!(-! 9>9+!(-+! ^9)9+!(+9+!9 Câu 30:-9+Y!"#)[t2!&'W,!.!./0 - @* + X!.3609)++ UU - S,7089[3#!0=sh $9+9->! 9>9)4! 99->! ^99)!9 Câu 31::KHH - .3`"#!%!2!*(!!!?3#0"#,P0 3#!h $99 99+ 9- ^9-9- Câu 32:2.!./000C[ E &' )E 0 m (.@* + -m 9TC0f!J0S0 3#!,h $9-Ev-0E. 9E)v0E 9)Ev-0E. ^9E-v0E Câu 33:6Z00S0U06hS0.g!(a3a0,.!./0.!./00Bk! =(a1 - * ) 96ZBC!(aF9cZh $9 9* 9* ^9$o!9 Câu 34:&'S0.g!(a.!./03#0hw78w00S0.g!h997-89c78(7-8; 3#9   $9&' ) &' - 9 9&' ) &' ) 9 9&' - &' - ^9  &' -  &' ) 9 Câu 35:2.!./0ZI!0C.6#069ZS0/#06\,N!9 E.!./01*X!(ZF6f\=\=!,!1*.39 E:0F'(Z\=,P!9 $9?s9 9b%!s 9,, ^91I0,9 Câu 36::,!.!./00R\,N!0X!(?F6f\=(\= !.!./09 $9$! E 9 -E 9$ )E ^9D -E Câu 37:1\<0= - *,!T@* + !3a0@* + 9F - *) 9<9pS,/0=Fx $9) 9+ 9> ^9 Câu 38:ca0S0y!/h 9 ^!./0S0.g!(a[tC!,3a0,I0,I9 -9 10T0\N!3e!SfR.!./01A01*!0B9 $978o!7-89 9787-8o! 978o!7-8o! ^9787-89 Câu 39:[BC!&'-E,!I,3L!F.3.!./0[2*+/6.h $92*+m/]a2-E992*+mC0(a&'-E9 92*+m/FS9^92*+mI!,!.!./0F9 Câu 40:W(.!./0&'@*+L!6W,]00zN!3a0 066I('0R6h $9[3#!WI!K99[3#!WI!K9 9[3#!Wk!9^9[3#!Wk!!6-;;9 Câu 41:R,!0S00Rkhông o!h $9&',!.!./0@* + 99&',!.!./0&' ) 9 9&',!.!./0&' - 9^9,!.!./0&' ) 9 Câu 42:f3#!FB,0.!./01 - * ) (.!./0&' ) h $9d=qU99dF6f\=Ri9 9Z6f\=Ri(=qU9^9Z6f\=,P!eF(=qU9 Câu 43:.!./0&' - W - S0.g!(a.!./01*.36\=3#0!,! I!U\3#!I!K3#006,Ph $9&'*(W*99&' - * ) (W*99&' - * ) 9^9&'*9 Câu 44:#I!0C%!h $9b%!99b%!\0999^9{'0,9 Câu 45:A3aR0U06',!I!U3a0L0a!,6i!F B(fh $9&'($99&'(,99$(,9^92($9 Câu 46:&'S0.g!(a - *Vfie>45  Bz3#0h $9&' ) * + ( - 99&' - * ) ( - 99&'*( - 9^9&'7*8 ) ( - 9 Câu 47: (!!f(T[ - , - * 4 \B!3a0(P0T [ - , - * 4 \3#0.!./0Z9:(!q.!./0[*(.!./0Z3#0.!./0|9 2P00=.!./0Z(|;3#h $92i.0((!0992(!0(i.09 92Ri((!09^92(!0(Ri9 Câu 48:Không T0\H@*+N!0S0h $9bfR!0B99bfR.!./09 9^l!&'T] -E ,i.!./09   ^9S0.g!(a 1*.36\=7*8 - 'fR,%]*,N!9 Câu 49:-55!"#&'(2!S0.g!\(a.!./03#0-U-7089^! ./03#0BC!'0I0?3#!3#0h $9>->!99 5!99> +!9^9>>>!9 Câu 50:4-!2S0.g!(a.!./0BC!3#0-Y-U - V 7-4)  892!?h $9W992!99&'9^9$9 Câu 51:[]!"#Z!%&'*(&' - * ) N! - 78\o0U!f3#0Y! - * ( +!06,P9:;<0=&'*,!"#h $9 9 4<99-5<99-  4<9^9+4+<9 Câu 52:bT]"#*&'*0;++U - 7.0891\0}!]N!*,% 0U09@BC!`.!./03a0(I,!.3 ~ 3#!\=,h $95!9-5!9>!^94! Câu 53:Y-!N! 1* ) 3#!U1*3#0'FS 1* - ,%0T\1* ) 9:TU0UF7.08k!(`S•,h $9 9--+9)) ^9++ Câu 54::,5>+$(a"#&' - * ) (*,%\BC!fIVf0 ,!f0I!U0"#,PZ9ZS0.g!0a.!./01* ) .33#05Y U7.08"#U|!%1* - (1*9:€0=|(a - h $9-59-9 ^9-) Câu 55:!Z!%&'(&' - * ) ,!.!./0  3#0--+UU - 7.08( 9S0.g!.!./01*.3\=09b'!,!I!U\3#!I! K3#0-+!06,P9pS,/0=h $9) !94 !9- !^9-Y ! Câu 56:bTRf0S0.!./0S06,!f1 + 2! - 71 + 8 - @* + $ ) &' ) &' - !3L 0T.l!S06Rh $9^. - 97.389[7.38^9^.1*.3 Câu 57:bTRf>_,!f&'2!$!$ ~ !3L0T.l!,!J!.! ./0Rh $99 - @* + 91* ) ^91* Câu 58:bTRf> ,!f1* ) A011* ) 1*$!1* )  ~ !3L.l!x $9($9(&'9&'$^9:60B Câu 50:6R06]FP,!•0x $9 - 9*9$^91 Câu 59::;RB!ff0`S•frx $9p!Pr\f9[U1(U\ 960BFF^9^;m.oA0U Câu 60:DSTR0\`S•frx $9[]`A!PPj.9bfR.!./0P7uuu8 9[]#06j.   ^9*F0S0!,!!!FF.3a.!UA0Fd Câu 61:^l!U*T]P7uuu8Bz],0Th $9&'9&'(&'*9&'&'*(&' ) * + ^9&'&'*&' ) * + (&' - * ) Câu 62: :.!./01*.3(.!./00C5)&'71* ) 8 ) 9tq0\='!\ 3#!K ~ 3#!06,P3#0h $9-+5!9)-!9+5!^9Y 5! Câu 63:1!RSA!>5!,!.!./00US,)) 7.089 ~ 3#! !B <91!fk.l!h $92!9$9W^9&' Câu 64::,!0S0`A!Ph&'* ) 7F.',8&' - * ) 7''8&' ) * + 7'8&'@ - 7,8960C 3#!<&'i6 $9&'* ) 9&' - * ) 9&' ) * + ^9&'@ - Câu 65:2_#!%I(P9bTS0,!P7!J!3#!8H"#  ~ 0"#S0.g!(a.!.0h $91*9&'71* ) 8 ) 9W - ^9 Câu 66:‚A!P0!S,/TBF6!!h $9'('9Z.',('9D,(2'^9D,(F.', Câu 67:DBC!h $9E -  - 9En-* - E- - E - * 9E - @* + @* + E - ^9E-&' )  - E-&' - Câu 68:AR,!I!U(3a0.0!FB(fx $9&'($9&'(,9$(, ^92(, Câu 69:‚A!03#!Pa6h $9Z',9'C92' ^9D, mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmƒ:mmmmmmmmmm  . )@E1* )  → )@71* ) 8 - E-1*E+ - *9 Câu 15:bTRf$(W0T.l! B C!H!,!.!./0 A. @* + 9 B. 1*9 C. 1 ) 9 D. 9   Câu 16:bT!P!I!UL!63#!0="#3#0-!9 "#,!.!./01* ) 3#0--+U1*.67.0890!S,/7!8 A >4 9 B. -9 C. Y D. +9 Câu 19::,!I!U0TR/Fd.;.FB, B C! A. $!E-1* )  → )$! - *E-1*E - *9 B. +$!E. !"#$!%&'(&' ) * + ,!-.!./01* ) -23#0.! ./0(+45+1*.670891!R%!(.!./00U B C! 3#0U1*.69:TU01*7083#0(3#!%!/! B  A.  )>-(455!9 B.  )>-(4Y) !9 C.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập hay và khó về kim loại KIM LOẠI NHÓM B, Bài tập hay và khó về kim loại KIM LOẠI NHÓM B, Bài tập hay và khó về kim loại KIM LOẠI NHÓM B

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay