quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường đại học sư phạm - đại học thái nguyên

116 621 5
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 15:33

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ HẢI YẾN KẾT QUẢ Ở - LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ HẢI YẾN KẾT QUẢ TRONG Ở - Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ TÍNH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả trong luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Thái Nguyên, tháng 8 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hải Yến Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, em xin được bày tỏ lòng biết ơn tới: - Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo là lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ em trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại trường. - Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, những người luôn sát cánh động viên, giúp đỡ em trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. - Đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Nguyễn Thị Tính - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên người đã hết lòng hướng dẫn, chỉ bảo, động viên và giúp đỡ em trong quá trình học tập và thực hiện luận văn để có thể hoàn thành luận văn này. Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng do khả năng và kinh nghiệm còn hạn chế nên khó tránh khỏi những sai sót. Em rất kính mong được sự góp ý, chỉ dẫn của quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Thái Nguyên, tháng 8 năm 2014 Ngƣời thực hiện luận văn Nguyễn Thị Hải Yến Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 1 u 3 ng nghiên c u 3 u 3 3 vi nghiên c u 4 7. Phươ u 4 4 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM 5 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 5 1.2. Các khái niệm công cụ 6 1.2.1. Quản lý 6 1.2.2 7 1.2.3. Đánh giá 8 1.2.3. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 10 1.2.4. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 12 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.3. Những vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm. 16 1.3.1. Đặc điểm hoạt động của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ. 16 1.3.2. Mục đích, ý nghĩa của đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 19 1.3.3. Những yêu cầu cơ bản đối với hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 21 1.3.4. Phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 23 1.4. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm 28 1.4.1. Mục đích của quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 28 1.4.2. Nội dung quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 28 1.4.3. Vai trò của Hiệu trưởng, phòng chức năng, khoa, tổ chuyên môn, giáo viên trong quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 34 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐHSP - ĐHTN 39 2.1. Tổ chức khảo sát về hoạt động đánh giá năng lực học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên 39 2.1.1. Một vài nét về trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 39 2.1.2. Tổ chức khảo sát về hoạt động đánh giá năng lực học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 40 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 2.2. Thực trạng đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 41 2.2.1. Thực trạng nhận thức của CBQL, GV và SV về đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 41 2.2.2. Thực trạng nội dung đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 42 2.2.3. Thực trạng phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 43 2.2.4. Thực trạng đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 46 2.3. Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên 48 2.3.1. Thực trạng về công tác xây dựng kế hoạch cho hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 48 2.3.2. Thực trạng công tác tổ chức cho hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 49 2.3.3. Thực trạng chỉ đạo hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 50 2.3.4. Thực trạng kiểm tra, thanh tra hoạt động đánh giá kết quả học tập của SV trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường ĐHSP - ĐHTN 58 2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên 59 2.4.1. Những kết quả đã đạt được 59 2.4.2. Về hạn chế 61 2.4.3. Nguyên nhân của thực trạng 62 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi Chƣơng 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN 65 3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 65 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan 65 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính dự báo 65 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính dân chủ 65 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển 66 3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 66 3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 66 3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên về hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 66 3.2.2. Xây dựng hệ thống các văn bản quy định về đánh giá kết quả học tập của SV đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ 68 3.2.3. Chỉ đạo khoa, tổ chuyên môn hướng dẫn giảng viên thiết kế lại đề cương môn học theo đúng bản chất của đào tạo theo học chế tín chỉ nhằm gắn giảng dạy với đánh giá 74 3.2.4. Chỉ đạo Khoa, Tổ chuyên môn và giảng viên đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo đề cương chi tiết môn học phù hợp với đào tạo theo học chế tín chỉ 77 3.2.5. Chỉ đạo Khoa, tổ chuyên môn và giảng viên xây dựng và phát triển ngân hàng đề thi theo tính mở 80 3.2.6. Chỉ đạo Khoa, Tổ chuyên môn đa đạng hóa các hình thức đánh giá kết quả học tập của SV, coi trọng đánh giá quá trình trong đào tạo theo học chế tín chỉ 83 3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp 85 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii 3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 86 3.3.1. Mục đích khảo nghiệm 86 3.3.2. Nội dung khảo nghiệm 86 3.3.3. Đối tượng khảo nghiệm 86 3.3.4. Phương pháp khảo nghiệm 87 3.3.5. Kết quả khảo nghiệm 87 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT 1. BGH Ban giám hiệu 2. Bộ GD&ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 3. CBQL Cán bộ quản lý 4. CĐHT Chủ đề học tập 5. ĐG Đánh giá 6. ĐGKQHT Đánh giá kết quả học tập 7. ĐHSP-ĐHTN Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 8. ĐT Đào tạo 9. ĐTB Điểm trung bình 10. GV Giảng viên 11. HCTC Học chế tín chỉ 12. HTTCDH Hình thức tổ chức dạy học 13. KT&ĐBCLGD Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục 14. MH Môn học 15. NHĐT Ngân hàng đề thi 16. NVHT Nhiệm vụ học tập 17. NVSP Nghiệp vụ sư phạm 18. PTNL Phát triển năng lực 19. SV Sinh tập 20. TC Tín chỉ [...]... là làm cho hoạt động ĐG phát huy được vai trò và đảm bảo được các nguyên tắc đề ra Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 15 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3 Những vấn đề cơ bản của hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trƣờng Đại học Sƣ phạm 1.3.1 Đặc điểm hoạt động của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ Hoạt động có tính tự lực,... thông tin đánh giá kết quả học tập đến sinh viên 56 Bảng 3.1: Mức độ cần thiết của các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên 87 Bảng 3.2: Mức độ thể hiện tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên 88 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên v http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Trong xu thế hội nhập... khi thấy khả năng thực hiện của bản thân chưa tốt để đảm bảo an toàn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 18 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.2 Mục đích, ý nghĩa của đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ i Mục đích của đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ KT, ĐG là một yếu tố quan trọng của giáo dục Song nó có mối quan... 50% giá trị điểm số đánh giá môn học Đối với xử lý kết quả đánh giá Kết quả trong học theo tín chỉ thì không có thi lại mà chỉ có học lại và học cải thiện Hoạt động học tập của sinh viên được tiến hành theo năng lực học tập và theo nhu cầu học tập của sinh viên, sinh viên có thể học vượt chương trình đào tạo, học liên thông để nhận hai văn bằng, hoặc học cải thiện để nâng điểm, hoặc rút bớt môn học. .. Nhận thức của CBQL, GV và SV về đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 41 Bảng 2.2: Đánh giá của CBQL, GV và SV về việc thực hiện nội dung ĐGKQ học tập 42 Bảng 2.3: Thực trạng sử dụng các phương pháp đánh giá kết quả quá trình học tập của sinh viên 44 Bảng 2.4: Thực trạng sử dụng các phương pháp đánh giá tổng kết kết quả học tập của sinh viên (thi... trưởng và của giảng viên T 3 Kh - : : Mối quan hệ giữa đánh giá kết quả học tập của - sinh viên của giảng viên với các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng và Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng của nhà trường phụ thuộc kết quả Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 3 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Hiệu trưởng, , 120 sinh viên năm thứ 3 - - , o tạo - Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại. .. Học liệu – Đại học Thái Nguyên 4 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đánh giá là một hoạt động tự thân, nó được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của khoa học giáo dục, nó là một khâu trong quá trình giáo dục, dạy học vì vậy đòi... dạy, mục tiêu đào tạo làm cơ sở cho những chủ trương, biện pháp và hành động giáo dục tiếp theo nhằm phát huy kết quả, sửa chữa những thiếu sót Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 9 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.2.3 Đánh giá kết quả học tập của sinh viên i Kết quả học tập của sinh viên Có một số quan niệm về kết quả học tập Kết quả học tập là bằng chứng sự thành công sinh viên về kiến... cạnh đó, việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ cần phải mang tính chất động, cần phải dựa vào kết quả của việc đánh giá để từ đó có thể tác động đến quá trình dạy và học, không ngừng nâng cao chất lượng đào tại trong nhà trường v Đảm bảo tính công khai Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên phải được thực hiện một cách công khai, kết quả kiểm tra đánh giá phải được... hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ i Đào tạo theo học chế tín chỉ Hiện nay, có nhiều định nghĩa và cách hiểu khác nhau về phương thức đào tạo theo tín chỉ (cũng gọi là Học chế TC, viết tắt là ĐTTC) Quyết định số 43/2007/QĐ - BGD&ĐT về ban hành “Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (gọi tắt là Quy chế 43) đã xác định . kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 23 1.4. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm 28. đích của quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ 28 1.4.2. Nội dung quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo. 1.2.1. Quản lý 6 1.2.2 7 1.2.3. Đánh giá 8 1.2.3. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 10 1.2.4. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường đại học sư phạm - đại học thái nguyên, quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường đại học sư phạm - đại học thái nguyên, quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường đại học sư phạm - đại học thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay