bài giảng toán 5 chương 3 bài 6 chu vi hình tròn

1,650 324 0
  • Loading ...
1/1,650 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 15:28

#ࡱ# ################>###   ################## ########## #### ####   ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ### ### ### ### ##    #n# q}  # ` # RUo b# PNG     # ###IHDR### ###X########'####sRGB# # ###  pHYs### ### # .> ## IDATx^ is]I ### dfU #$} O w           {NW& # y=b #fUu L N& #b =<n q }^> 7 o~ oo            o? o    ? # ~ |{w } Fn      M><`k & ( 3O -     # M w   ࡱ{sࡱ'oࡱ>ࡱࡱࡱvsࡱ#rࡱ#-dࡱ_ࡱ~}  w oi9ws w w 77_ ~ 74 n       I oi ;;{{  L - b < 8# 7o #@?      #h#.ww#g e ]F p )##### # o7?~ ࡱ l @ ࡱ# #ceI (on# f# ?=}#(              y|| B<} ## c x    L O 6 s1 /O     , ]# p y J 7## el 3 hw        , - <.?] o     # i #|w m B{3 L # h #         L#P #D<nO Gc 7?   #'#0 # Lu} # LD<Y 8 <9 ##@       `# # >t## # g <s # wu K 2#         A# ]> z #T D# # 0 O & #2 #n # E j# A # y` ~ O#|\?                  #t( #\  %# 4 ## g %c {# y ## _s         # |. # ==B #    p  #S Y&#` }    C B/#vx v2 0     # _ lYA:  # w## v yxu r 3 tt# ps## Z         ? #É P # _ 5< # ?        ' # <} # # | ) 6 # pW Sn==}q, .T d| # 0 <# 1f 0                 L "E OV# 6_ j     > kF# H }#. 3 Z# }#n a2#       o8 #  g` ##I d    sD # B  1 e zg # Y     Ta# #m L o$> ~@ y, nV#@#& #f        C # # r 5/ YXS9     C [...]... %W�_��C~�9�#.�o�/�#)�7�y�M�4������#�R�.�:���nw�ʸ��##�l#"�����`���'�z5�� _5 G��O�� [�l��}F�P 襂 5 Qt*��#�#�j=���w���7]#w#�1##Z�m��.�#�x#B�#�#�I#d&#I�## 3 YSE�l0FU��#�r/ ߿��� a ��*��e�l##.##tE##и��E� � #B9 �c�#�2�:�w�ic�P# 6 7������a�a�Y}�9�###Q 0�i�� 63 ##���##�P��+�#iTG#M��# ���;H4$�ladLF��nࡱ�D�DH�o#�cd#6T"@�/���n!;y#���Q�#�#��M=8wb�ʮ��qUD[Up 5 ��� _82�upU�L�Hu��n9D#Pc�wL ��� # �x 쪵�t##��ET���h�Ʃ#�D���\��U�3l��F+:5A��u###ձ��zq�x �:h������#/H�%�=T�Ũt�#,�T�‫# �ڌ‬P�: 3 ... �wd[���O�P������#��Au)����#�)#��1@�qZ�c�>��i�H"�OI#a�#�#���8�i5���E�;# #�r��0gb#�(b�")��‫ݝ‬ �H�t],�?�Q�V ‫������#ڂ‬ �z>|�w�O#ࡱB#v�&b��z#t�M#J5-##�! �#$�[�#� ���;�z�(�T��1���뗚�H#Q%7#�Rx�*0##c���###��⠁�]Ryj0#��#��| �^t^�.�#Yc���F�L��'U#4�t�4���) 5 #��f}##�T3����ࡱ�@�~%���� &5# kB^��I/.��&ɪ\�0�; d�#z���# 6# P�#�H�!^���z�HL��#�* #6 ��C# ?3 3+ �ɝy�~#�#� 5 �B���aw/ԡ��^!�#~| ɚ _## � J � U Vt)�i��p �?��.K#�#�e-#}#�2LQ#mP;�#Y�����y7��#�HJ#��n�peX#�... ̳UzA`/Q�#���1###'�N}#]�1�Q� #6 66 (~�H��#�B��)��#�S4/�o�T#�##"Uor! � 3 ����`s�����V]�L�9�|>��� ^��a�#l�>�z#$# # #��A�T����}v��4��z#����UxԦ�Lv#"##����O6# #,�#)k�c�$�7:��^���%#(��#}]/U� �S#ZU:AD ��� � �� `�@��#�|�#�o q�\�#���^�#b���>> ࡱ �X��2#@DX�$#�_ʎ#�Q��L5*�jN��d�p-���##+�cp{#z�� #�krz�#Vz4#"�8����#�7 ޮ � � � � udp� #� � � � � e� � 0c� e#���##�(�:� 9]| 4 A �� � # �# �� E � � � �#�4��L�:�H����#n 3+ #�.L+#��:a�1�Z��O�b#�#X�#�^T%^W�J�a�0�oy�]#i#MdC���#���k�#K� #5: 7��^��# ‫؜‬ ‫�;#��#��#أ‬j��# #5 ,,T�#�#.EO�BU.#�##���m�+X}D #�^w�C)@#�#4(��#K#� 3 �##^#�H�2�,n�YF9�#�u�j�\`�#J�%ࡱ�]8�O1[�0���(�� J~��#�#ǧ��t�B{zA�[�\��aq/#�K#�#�>���/�'#,�_c%p... �(~�)>W#)Z�n�D ��� ‫��\�-+ ��ۿ‬bࡱ�iP$K�v�#da@.`g�]� �| : �3LM���`�-���G#�"x#�C�#?�C��0� �8�S~�,Y# ‫څ‬Md���1�"&O2�q�Y� #Q�;\�dR$�������#f#�)D�*�ɑE9z� 6 ��J�@ow��-� �qu�y:ZWi0���k�:8��J�E�|�# V!S# :�d�zw���u�,����c>@ �+a,�#�"�\#S�#�R5#�2��o�#a���#9R��#�#`��ͻ�u#S�md#0(T#| x�Q�H~�-��"��~�#P:�V#\#S ‫ٸ‬B�##�# ���h##�Ӟ�C��ȓ���QO# 6, #)�2���‫����]|)ݦ‬L�>�Wx# �� 9m#n�# �p ����]u�J � (A#y �F,�P ��NbH��V9D�#�t��� �&�#����tE#Y��'x���WW�*###D�7#�#�no���R�� �r�s# 5 G%#$\ �Йt#�##�R#� �� a � �#+X���-7�#�TZU#�gq$! . w ic P# 6 7 a a Y} 9 ###Q                    0 i 63 ## ## P + #iTG#M-       #__ ;H4$ ladLF nࡱ D DH o# cd#6T"@ / n!;y# Q # # M=8wb qUD[Up 5   .           UzA`/Q # 1###' N}#] 1 Q #6 66( ~ H # B ) # S4/ o T# ##"Uor!                 3 `s # V] L 9 |> ^ a #l > z#$#     . ## l#" ` ' z5 _5 G O                         [ l }F P   襂 5 Qt* # # j= w 7]#w# 1##Z m . # x#B # # I#d&#I ## 3 YSE l0FU # r/  
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 5 chương 3 bài 6 chu vi hình tròn, bài giảng toán 5 chương 3 bài 6 chu vi hình tròn, bài giảng toán 5 chương 3 bài 6 chu vi hình tròn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn