bài giảng toán 5 chương 3 bài 5 hình tròn và đường tròn

9 249 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 15:28

MÔN: TON (Lp 5)     ! "#$% & ha S × = '  ! !"#$% & % hba S ×+ = ()#**+,-'. ()#**+,-'.  /0/12!345612 7.68#*"'9!:;9 /'9 3:;9 <$=>?@)$A:; *"?@#*% BC=:;#D M N A B C $ $  E< B EF<FBF E!<!BG'9H G#%  I  I:;G'9H G#%  /0/12!345612 7.68#*"'9!:;9 &.<G!:;G <G$JKH*8) :;9 3:;G$JK&):; 9*L#H. * Như vậy đường kính gấp 2 lần bán kính: d = 2 x r 1 2 3 4 3 c m O  /0/12!345612 <M?7 %NO'9PGQ 4cm 2cm 2cm  HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN <M?& 3$E<FR!NO'9HE*<"#P G& E < <M?QNOS$T# . hba S ×+ = ()#**+,-'. ()#**+,-'.  /0/12! 3 45 612 7.68#*"'9!:;9 /'9 3: ;9 <$=>?@)$A:; *"?@#*% BC=:;#D M N A B C $ $  E< B EF<FBF E!<!BG'9H G#%  I  I:;G'9H G#%  /0/12! 3 45 612 7.68#*"'9!:;9 &.<G!:;G <G$JKH*8) :;9 3: ;G$JK&):; 9*L#H. * Như vậy đường kính gấp 2 lần bán kính: d = 2 x r 1 2 3 4 3 c m O  /0/12! 3 45 612 <M?7 %NO'9PGQ 4cm 2cm 2cm  HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN <M?& 3$ E<FR!NO'9HE*<"#P G& E. hba S ×+ = ()#**+,-'. ()#**+,-'.  /0/12! 3 45 612 7.68#*"'9!:;9 /'9 3: ;9 <$=>?@)$A:; *"?@#*% BC=:;#D M N A B C $ $  E< B EF<FBF E!<!BG'9H G#%  I  I:;G'9H G#%  /0/12! 3 45 612 7.68#*"'9!:;9 &.<G!:;G <G$JKH*8) :;9 3: ;G$JK&):; 9*L#H. *. hba S ×+ = ()#**+,-'. ()#**+,-'.  /0/12! 3 45 612 7.68#*"'9!:;9 /'9 3: ;9 <$=>?@)$A:; *"?@#*% BC=:;#D M N A B C $ $  E< B EF<FBF E!<!BG'9H G#%  I  I:;G'9H G#%  /0/12! 3 45 612 7.68#*"'9!:;9 &.<G!:;G <G$JKH*8) :;9 3: ;G$JK&):; 9*L#H. *
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 5 chương 3 bài 5 hình tròn và đường tròn, bài giảng toán 5 chương 3 bài 5 hình tròn và đường tròn, bài giảng toán 5 chương 3 bài 5 hình tròn và đường tròn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn