bài giảng toán 5 chương 3 bài 2 diện tích hình tam giác

20 368 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 15:27

Hội thao giáo viên dạy giỏi Năm học 2012 - 2013 Học – Học nữa – Học mãi Chào mừng quý thầy cô về dự tiết học của lớp hôm nay Kiểm tra bài cũ: Học – Học nữa – Học mãi Nêu định lí về diện tích hình chữ nhật diện tích tam giác? Viết công thức tổng quát ? Học – Học nữa – Học mãi 1.Định lý Diện tích tam giác bằng nửa tích một cạnh với chiều cao tương ứng với cạnh đó: h a S = 1 2 a.h Học – Học nữa – Học mãi 1.Định lý h a S = 1 2 a.h GT ∆ABC cã diÖn tÝch S AH ⊥ BC KL S = 1 2 BC.AH B A C H A C H Học – Học nữa – Học mãi 1.Định lý h a S = 1 2 a.h GT ∆ABC cã diÖn tÝch S AH ⊥ BC KL S = 1 2 BC.AH B A C H A B CH a) Học – Học nữa – Học mãi 1.Định lý h a S = 1 2 a.h GT ∆ABC cã diÖn tÝch S AH ⊥ BC KL S = 1 2 BC.AH B A C H A B CH a) B A C H b) 1.Định lý a S = 1 2 a. GT ∆ABC cã diÖn tÝch S AH ⊥ BC KL 1 Học – Học nữa – Học mãi h h S = 2 BC.AH B A C H A B CH a) B A C H b) - - - - - - - - - - - - - - - - - - A B C H c) 1.Định lý h a S = 1 2 a.h GT ∆ABC cã diÖn tÝch S AH ⊥ BC KL S = 1 2 BC.AH Học – Học nữa – Học mãi Chứng minh a) Trường hợp H ≡ B (hoặc H ≡ C) A B CH Khi đó ∆ABC vuông tại B Ta có S = 1 2 BC.AH 1.Định lý h a S = 1 2 a.h GT ∆ABC cã diÖn tÝch S AH ⊥ BC KL S = 1 2 BC.AH Học – Học nữa – Học mãi Chứng minh b) Trường hợp điển H nằm giữa hai điểm B và C B A C H Ta có: S BHA = BH.AH 1 2 S CHA = CH.AH 1 2 Vậy S ABC = S BHA + S CHA = 1 2 BH.AH + 1 2 CH.AH = 1 2 (BH+CH).AH = 1 2 BC.AH 1.Định lý h a S = 1 2 a.h GT ∆ABC cã diÖn tÝch S AH ⊥ BC KL S = 1 2 BC.AH Học – Học nữa – Học mãi Chứng minh c)Trường hợp điển H nằm ngoài đoạn thẳng BC Giả sử C nằm giữa hai điểm B và H A B C H - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ta có: S BHA = BH.AH 1 2 S CHA = CH.AH 1 2 Vậy S ABC = S BHA - S CHA = 1 2 BH.AH - 1 2 CH.AH = 1 2 (BH - CH).AH = 1 2 BC.AH [...]...1.Định lý 2. Thùc hµnh c¾t ghÐp h×nh ? h Hãy cắt một tam giác thành ba mảnh để ghép lại thành một hình chữ nhật a S = 1 a.h 2 h a Học – Học nữa – Học mãi h a h 2 a h a a a h 2 a h h 2 2 h a h 2 a h 2 a h h a a 2 h h h aa a 2 2 1.Định lý h 2. Thùc hµnh c¾t ghÐp h×nh 3. LuyÖn tËp )Bài 16 (SGK- 121 h h a S = 1 a.h 2 a a h Giải a , Gọi: diện tớch tam giỏc là tích của tam giác Giải thích vì sao diện S1 diện tớch... là S2 trong các hình được hỡnh chữ nhật xanh) trên bằng nửa diện cú :Trong mỗi trường hợp ta tích hình chữ nhật 1 1 tương ứng S1 = a.h, S2 = a.h ⇒ S1 = S2 2 2 Học – Học nữa – Học mãi PHIẾU HỌC TẬP Nhóm:…… Lớp:…… PhầnI: Nội dung: Bài1 : Cho hình vẽ Hãy chọn đáp án đúng cho các câu sau: Câu1: Diện tích tam giác ADE bằng: A 10cm 2 B 5cm 2 C 2cm 2 D 20 cm 2 E 2 cm A Câu2: Nếu x=2cm thì: B D x A SABCD=2SADE... A SABCD=2SADE H C SABCD=4SADE B SABCD=3SADE D SABCD=5SADE Câu3: Nếu SABCD=3SADE thì: Bài2 : Các câu sau đúng hay sai: Học – Học nữa – Học mãi 5cm C 1.Định lý h a S = 1 a.h 2 2.Thùc hµnh c¾t ghÐp h×nh 3. LuyÖn tËp A )Bài 17 (SGK- 121 GT M ∆AOB vuông tại O, OM ⊥ AB AB.OM = OA.OB KL O B O A M Chứng minh Cho tam giác AOB diện tại của ∆AOB là :Ta có hai cách tínhvuôngtích O với đường cao OM Hãy giải thích... ∆AOB là :Ta có hai cách tínhvuôngtích O với đường cao OM Hãy giải thích vì sao ta cóvà OBTính theo hai cạnh góc vuông OA đẳng 1 thức: AB.OM = OA.OB S = OA.OB AOB B 2 Tính theo đường cao OM và cạnh đáy AB1 OM.AB 1 2 1 S AOB = Suy ra 2 OM.AB = 2 OA.OB ⇒ OM.AB = OA.OB Học – Học nữa – Học mãi . dung: Bài2 : Các câu sau đúng hay sai: Lớp:…… Bài1 : Cho hình vẽ. Hãy chọn đáp án đúng cho các câu sau: E D C B A 5cm 2 cm H Câu1: Diện tích tam giác ADE bằng: A. 10cm 2 B. 5cm 2 C. 2cm 2 D. 20 cm 2. Hãy cắt một tam giác thành ba mảnh để ghép lại thành một hình chữ nhật ? a h a h 2 a h a h 2 a h h 2 a a h 2 a h h 2 a h 2 a a h a 2 h h a a 2 h a 2 h 1.Định lý h a S = 1 2 a.h Học –. nữa – Học mãi 2. Thùc hµnh c¾t ghÐp h×nh 3. LuyÖn tËp Bài 16 (SGK- 121 ) Giải Giải thích vì sao diện tích của tam giác được tô đậm (màu xanh) trong các hình trên bằng nửa diện tích hình chữ nhật
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 5 chương 3 bài 2 diện tích hình tam giác, bài giảng toán 5 chương 3 bài 2 diện tích hình tam giác, bài giảng toán 5 chương 3 bài 2 diện tích hình tam giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn