bài giảng toán 5 chương 2 bài 2 sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

9 453 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 15:26

MÔN : Toán LỚP 5 S d ng máy tính b túi đ gi i toán ử ụ ỏ ể ả v t s ph n trămề ỉ ố ầ Toán Ti t 84: ế S d ng máy tính b túi đ gi i ử ụ ỏ ể ả toán v t s ph n trămề ỉ ố ầ a) Ví dụ 1: Tính t s ph n trăm c a 7 và 40ỉ ố ầ ủ . Mu n tìm t s ph n trăm c a 7 và 40 ta làm th nào?ố ỉ ố ầ ủ ế B c 1:ướ Tìm th ng c a 7 và 40.ươ ủ B c 2:ướ Nhân th ng đó v i 100 và vi t kí hi u % vào ươ ớ ế ệ bên ph i s v a tìm đ c.ả ố ừ ượ Máy đã tính: 7 : 40 = 0,175. V y: 7 : 40 = 0,175 = 17,5%.ậ Toán Ti t 84: ế S d ng máy tính b túi đ gi i ử ụ ỏ ể ả toán v t s ph n trămề ỉ ố ầ Bài t pậ :Trong b ng sau, c t cu i cùng ghi t s ph n trăm c a ả ộ ố ỉ ố ầ ủ s h c sinh n và t ng s h c sinh c a m t tr ng. Hãy ố ọ ữ ổ ố ọ ủ ộ ườ dùng máy tính b túi đ tính và vi t k t qu vào c t đó.ỏ ể ế ế ả ộ Tr ngườ S HSố S HS nố ữ T s % c a s HS ỉ ố ủ ố n và t ng s HSữ ổ ố An Hà 612 311 An H iả 578 294 An D ngươ 714 356 An S nơ 807 400 50,816% 50,865% 49,859% 49,566% (Ho t đạ ngộ nhóm 2 – 5 phút) Toán Ti t 84: ế S d ng máy tính b túi đ gi i ử ụ ỏ ể ả toán v t s ph n trămề ỉ ố ầ Mu n tìm 34% c a 56 ta làm th nào?ố ủ ế Mu n tìm 34% c a 56 ta có th l y 56 chia cho 100 ố ủ ể ấ r i nhân v i 34 ho c l y 56 nhân v i 34 r i chia cho ồ ớ ặ ấ ớ ồ 100. Máy đã tính: 56 x 34% = 56 x 34 : 100 = 19,04 V y: 34% c a 56 là 19,04.ậ ủ b) Ví d 2:ụ Tính 34% c a 56.ủ Toán Ti t 84: ế S d ng máy tính b túi đ gi i ử ụ ỏ ể ả toán v t s ph n trămề ỉ ố ầ Bài t pậ :Trung bình xay xát 1 t thóc thì thu đ c 69kg g o, ạ ượ ạ t c là t s ph n trăm c a g o và thóc là 69%. B ng máy tính ứ ỉ ố ầ ủ ạ ằ b túi, hãy tính s g o thu đ c khi xay xát thóc và vi t vào ỏ ố ạ ượ ế ô tr ng (theo m u).ố ẫ Thóc (kg) G o (kg)ạ 100 150 125 110 88 69 103,5 86,25 75,9 60,72 ( Ho t đ ng nhóm 4 ạ ộ 5 phút) Toán Ti t 84: ế S d ng máy tính b túi đ gi i ử ụ ỏ ể ả toán v t s ph n trămề ỉ ố ầ Mu n tìm m t s khi bi t 65% c a nó b ng 78 ta làm ố ộ ố ế ủ ằ th nào?ế Mu n tìm m t s bi t 65% c a nó là 78, ta có th l y ố ộ ố ế ủ ể ấ 78 chia cho 65 r i nhân v i 100 ho c l y 78 nhân v i ồ ớ ặ ấ ớ 100 r i chia cho 65.ồ Máy đã tính: 78 : 65% = 78 : 65 x 100 = 120. V y: S c n tìm là 120.ậ ố ầ c) Ví d 3:ụ Tìm m t s bi t 65% c a nó b ng 78.ộ ố ế ủ ằ Toán Ti t 84: ế S d ng máy tính b túi đ gi i ử ụ ỏ ể ả toán v t s ph n trămề ỉ ố ầ Bài t pậ : V i lãi su t ti t ki m 0,6% m t tháng, ớ ấ ế ệ ộ c n g i bao nhiêu ti n đ sau m t tháng nh n đ c ầ ử ề ể ộ ậ ư ợ s ti n là:ố ề a) 30 000 đ ngồ b) 60 000 đ ngồ c) 90 000 đ ngồ (Dùng máy tính b túi đ tính)ỏ ể Toán Ti t 84: ế S d ng máy tính b túi đ gi i ử ụ ỏ ể ả toán v t s ph n trămề ỉ ố ầ Bài 3: V i lãi su t ti t ki m 0,6% m t tháng, c n g i bao ớ ấ ế ệ ộ ầ ử nhiêu ti n đ sau m t tháng nh n đ c s ti n là:ề ể ộ ậ ượ ố ề a) Đ có s ti n lãi là 30 000 đ ng sau m t tháng thì c n g i ể ố ề ồ ộ ầ ử s ti n là:ố ề 30 000 : 0,6 x 100 = 5000000 (đ ng)ồ b) Đ có s ti n lãi là 60 000 đ ng sau m t tháng thì c n g i ể ố ề ồ ộ ầ ử s ti n là:ố ề 60 000 : 0,6 x 100 = 10000000 (đ ng)ồ c) Đ có s ti n lãi là 60 000 đ ng sau m t tháng thì c n g i ể ố ề ồ ộ ầ ử s ti n là:ố ề 90 000 : 0,6 x 100 = 15000000 (đ ng)ồ Đáp s : a) 5000000 đ ng.ố ồ b) 10000000 đ ng.ồ c) 15000000 đ ng.ồ . Hà 6 12 311 An H iả 57 8 29 4 An D ngươ 714 356 An S nơ 807 400 50 ,816% 50 ,8 65% 49, 859 % 49 ,56 6% (Ho t đạ ngộ nhóm 2 – 5 phút) Toán Ti t 84: ế S d ng máy tính b túi đ gi i ử ụ ỏ ể ả toán v t s ph n trăm . MÔN : Toán LỚP 5 S d ng máy tính b túi đ gi i toán ử ụ ỏ ể ả v t s ph n trăm ỉ ố ầ Toán Ti t 84: ế S d ng máy tính b túi đ gi i ử ụ ỏ ể ả toán v t s ph n trăm ỉ ố ầ a) Ví dụ 1: Tính t. (kg)ạ 100 150 1 25 110 88 69 103 ,5 86, 25 75, 9 60, 72 ( Ho t đ ng nhóm 4 ạ ộ 5 phút) Toán Ti t 84: ế S d ng máy tính b túi đ gi i ử ụ ỏ ể ả toán v t s ph n trăm ỉ ố ầ Mu n tìm m t s khi bi t 65% c a nó b ng
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 5 chương 2 bài 2 sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm, bài giảng toán 5 chương 2 bài 2 sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm, bài giảng toán 5 chương 2 bài 2 sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn