bài giảng toán 5 chương 1 bài 11 đê-ca-mét vuông. héc-tô-mét vuông

21 321 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 15:22

QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ Lớp : 5 KIỂM TRA BÀI CŨ ? [...]...ĐI TÌM ẨN SỐ 1 dam2 10 0m = 2 ĐI TÌM ẨN SỐ 8 dam2 70 m2 870m = 2 ĐI TÌM ẨN SỐ 10 0 dam2 1hm = 2 ĐI TÌM ẨN SỐ 32dam 9m = 3209 m 2 2 2 74 2 dam2 2dam 74m = 10 0 2 2 23 2 2 2 5 dam = 5 dam 23 m 10 0 Tiết học đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các em . (1dam 2 ) 1m 2 1dam 2 = 10 0m 2 dam 2 1hm Một héc- tô-mét vuông (1hm 2 ) 1dam 2 1hm 2 = 10 0dam 2 Héc-tô-mét vuông hm 2 1dam 2 = 10 0m 2 1hm 2 = 10 0dam 2 1m 2 = dam 2 1dam 2 = hm 2 1 100 1 100 . 8dam 2 = . . . . hm 2 200 3 15 2 1 100 3 10 0 1 100 8 10 0 1dam 2 = 10 0m 2 1hm 2 = 10 0dam 2 1m 2 = dam 2 1dam 2 = hm 2 1 100 1 100 ĐI TÌM ẨN SỐ 10 0m 2 = . . . . dam 2 1 ĐI TÌM ẨN SỐ 870m 2 =. tư đề-ca-mét vuông: c) Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông: d) Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông: 271dam 2 18 954 dam 2 603hm 2 34 620hm 2 1dam 2 = 10 0m 2 1hm 2 = 10 0dam 2 Luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 5 chương 1 bài 11 đê-ca-mét vuông. héc-tô-mét vuông, bài giảng toán 5 chương 1 bài 11 đê-ca-mét vuông. héc-tô-mét vuông, bài giảng toán 5 chương 1 bài 11 đê-ca-mét vuông. héc-tô-mét vuông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn