bài giảng toán 5 chương 1 bài 7 hỗn số

20 311 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 15:22

[...]...Viết: Viết: Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp: Viết: Đọc : một và một phần hai Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp: Viết: Đọc : hai một phần tư Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp Viết Đọc: hai bốn phần năm Viết: Đọc: ba và hai phần ba Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số Trò chơi: Tìm hỗn số - ghép hình: . cách viết hỗn số trên? (hay đọc gọn là: “hai, ba phần tư”) Viết là:
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 5 chương 1 bài 7 hỗn số, bài giảng toán 5 chương 1 bài 7 hỗn số, bài giảng toán 5 chương 1 bài 7 hỗn số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn